Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 29-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Nieuwbouw voor Milieudienst, Veemarkt en Openbare Werken Aan de Duinkerkenstraat, vlakbij de afvalverwerkingsfabriek (Milieuboulevard), wil het college van B&W een nieuw gebouw realiseren voor de gemeentelijke Milieudienst. Daarin zal ook ruimte worden gemaakt voor het onderbrengen van de Veemarkt. De totale kosten bedragen ongeveer 38 miljoen gulden. Als de gemeenteraad komend najaar met deze voorstellen instemt, kan de verhuizing eind 2001 plaatsvinden.
De huidige locatie van de Milieudienst aan de Verlengde Lodewijkstraat moet worden ontruimd voor de aanleg van het Europapark. Naar het centrum van de stad wordt de afstand van de Milieudienst in de toekomstige situatie groter. Daarom is in de totale kosten ook de bouw van een wijkpost aan de Zomerlaan meegenomen. Vanuit deze plek kan het centrum goed bediend blijven.
Het idee bestond al langer om de huidige wijkposten aan het Hoendiep van Openbare Werken en aan de Mussengang van de Milieudienst te vervangen en te combineren. Dit plan is nu vervroegd. Het college wil de hoofdvestiging van Openbare Werken aan de Gotenburgweg handhaven. Dit terrein is te klein voor gezamenlijke huisvesting van Openbare Werken, Milieudienst en Veemarkt. Verhuizing van Openbare Werken naar de Milieuboulevard blijkt ruimtelijk moeilijk haalbaar en levert geen 'echte' voordelen op. De verouderde huisvesting van Openbare Werken aan de Gotenburgweg wordt vervangen door nieuwbouw.
Medegebruik van de huisvesting van de Milieudienst door de (te privatiseren) Veemarkt beperkt het ruimtebeslag en de kosten ten opzichte van aparte nieuwbouw.
De besluitvorming over de privatisering van de Veemarkt kan hiermee worden afgerond. Als ingangsdatum is voorlopig gekozen voor 1 januari 2001; het komende jaar vinden de nodige voorbereidingen daarvoor plaats.
De gemeente draagt eenmalig 1 miljoen gulden bij in de kosten van de nieuwe Veemarkt; de bijdrage van de provincie is eenmalig f 500.000,--.
De reeds opgerichte Stichting Veemarkt Groningen gaat huur betalen voor het medegebruik van het nieuwe complex. De Stichting betrekt het benodigde personeel uit de huidige medewerkers van de Milieudienst.

Datum besluit: dinsdag, 28 september 1999
Nota: Huisvesting Milieudienst/ Veemarkt en Huisvesting Openbare Werken

Ruim 3,1 miljoen gulden voor kansenbeleid
Dit schooljaar besteedt de gemeente Groningen f 3.174.000,- aan het gemeentelijk kansenbeleid. Dit heeft het college van B&W van Groningen vastgesteld in de Beleidsagenda 1999-2000 ten behoeve van het kansenbeleid.
De hoofddoelstellingen van het kansen-beleid zijn 'vorming van alle kinderen tot zelfstandige burgers' en 'een startkwalificatie voor iedereen'. In de nota De kans van je leven zijn die
hoofddoelstellingen uitgewerkt in meetbare doelen voor de middellange termijn (1999-2002).
Zo stelt de gemeente zich voor de voorschoolse periode bijvoorbeeld als doel dat de kinderen in 2002 een vooruitgang van 5% op het gebied van taalvaardigheid in het Nederlands hebben ten opzichte van het niveau in 1998.
Voor de basisschool en het voortgezet onderwijs zijn de doelstellingen onder meer dat de scores op de CITO-eindtoets basisonderwijs 5% dichter bij het landelijk gemiddelde liggen dan de scores behaald in 1998.
Leerlingen in de onderbouw moeten beduidend hoger scoren op het terrein van taal, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling dan het vastgestelde niveau in 1998. Daarnaast moeten leerlingen vroeg kennismaken met moderne informatie- en communicatietechnieken. In 2002 verlaat vrijwel niemand de school zonder een startkwalificatie. Voor de groep schoolverlaters met meervoudige problemen en een beperkte vooropleiding worden trajectbegeleiders aangesteld. Het aantal jongeren dat succesvol een nieuw onderwijs-leertraject afsluit met een startkwalificatie moet in 2002 95% bedragen.

Datum besluit: dinsdag, 28 september 1999
Nota: Kansenbeleid schooljaar 1999-2000

Gemeente Groningen verlengt regeling gehandicaptenvervoer Reizigers met een handicap, die in de gemeente Groningen wonen, kunnen drie maanden langer gebruik maken van de zogenaamde ketenkaart voor openbaar vervoer: tot 1 januari 2000 in plaats van tot 1 oktober 1999. Tot deze verlenging heeft het college van B&W van Groningen besloten. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt het bovenregionaal vervoer voor gehandicapten vanaf 1 juli van dit jaar door Traxx uitgevoerd. Deze regeling kwam in plaats van de ketenkaart. Omdat de hulp bij in-, uit- of overstappen en bij het voor- en na-transport via Traxx niet vanaf het begin af aan optimaal geregeld kon worden, heeft de gemeente Groningen een overgangsregeling getroffen. Deze hield in dat cliënten tot 1 oktober 1999 de ketenkaart konden aanschaffen, die een jaar lang geldig is.
Om de aanloopproblemen voor de Groningse WVGers (Wet Voorzieningen Gehandicapten) zoveel mogelijk te vermijden, hebben B&W besloten door te gaan met verstrekking c.q. verlenging van de ketenkaart tot 1 januari 2000. Het contract met Transvision, de leverancier van de ketenkaart, wordt daarom met drie maanden verlengd.

Datum besluit: dinsdag, 28 september 1999
Nota: Bovenregionaal vervoer gehandicapten

Geld voor Humanitas en extra ambtelijke capaciteit dienst OCSW Het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, verstrekt aan gemeenten die een asielzoekerscentrum binnen hun grenzen hebben, een uitkering. Deze uitkering is gebaseerd op het aantal permanent bezette capaciteitsplaatsen. In 1999 heeft de gemeente Groningen een bedrag van f 155.000,- ontvangen. Hierbij is uitgegaan van de capaciteit van het Groninger AZC, dat 350 asielzoekers kan opvangen. Inmiddels heeft het COA verzocht om de capaciteit van de opvang van asielzoekers uit te breiden. Hiervoor zullen twee nieuwe locaties in gebruik worden genomen, te weten huize Eugeria en de voormalige Zusterflat van het oude RKZ. Door deze uitbreiding van opvangplaatsen zal er ook meer geld beschikbaar komen.
B&W stellen voor dit geld te besteden aan Humanitas (f 100.000,-) en aan de dienst OCSW voor extra ambtelijke capaciteit. In de loop der tijd heeft Humanitas zich met een centrale plaats verworven als een instelling waar met name vluchtelingen zowel met als zonder status terecht kunnen. Men kan daar gebruik maken van spreekuren, de ontmoetingsruimte en andere voorzieningen.
Een bedrag van f 90.000,- zal ter beschikking gesteld worden voor extra ambtelijke capaciteit bij de dienst OCSW. Dit is nodig omdat de komst van de Aanvullende Opvangvoorzieningen, de vestiging van een AZC en de beoogde uitbreiding van dit centrum heeft geleid tot een uitbreiding van werk. De verwachte ontwikkelingen in het Vreemdelingenbeleid, de uitbreiding van het aantal asielzoekers buiten de centra en de toename van het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers zullen de druk op de ambtelijke capaciteit nog verder doen toenemen.
Het raadsvoorstel wordt via de raadscommissie Financiën, Personeel en Cultuur voorgelegd aan de raad.

Datum besluit: dinsdag, 28 september 1999
Nota: Besteding COA-middelen

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 28 september 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie