Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting 2000 Amersfoort: goede bedrijfsvoering centraal

Datum nieuwsfeit: 29-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amersfoort

eptember 1999

Begroting 2000

Wensen collegeprogramma en goede bedrijfsvoering centraal

Extra geld voor Woonlastenbeleid, voor Bijzondere bijstand, voor wijkgebonden projecten, voor het Taalonderwijs in het Nederlands als tweede taal, voor cultuur in het Themacentrum, voor aanpassing van Theater de Lieve Vrouw en Flehite, voor de vestiging van een brede school in Schuilenburg en voor het vrijwilligersbeleid. Dat zijn enkele van de voorstellen die B & W met extra geld in de nieuwe begroting voor het volgende jaar en de daarop volgende jaren willen realiseren.

Het gaat daarbij voor een groot deel om projecten die als uitdrukkelijke wens in het huidige collegeprogramma staan. Veel extra geld wordt ook besteed aan het oplossen van knelpunten in de gemeentelijke bedrijfsvoering. De lasten voor de inwoners worden alleen aangepast aan de loon- en prijsstijging; de extra lastenverlichting van 100 gulden, wordt gebruikt om die lastenstijging te beperken. Gemiddeld gaan de lasten voor de inwoners zo'n 56 tot 76 gulden omhoog. De Begroting 2000 en de meerjarenramingen tot en met 2003 zijn sluitend.

Collegeprogramma en bedrijfsvoering uitgangspunten In de nieuwe begroting gaat het in 2000 in totaal om 484 miljoen gulden aan inkomsten en uitgaven. Een van de uitgangspunten was dat de bedrijfsvoering, die bij de Najaarsnota in 1998 veel zorgen baarde, op orde zou zijn. Dat najaar bleek dat uitbreiding van het aantal ambtenaren nodig was; de omvang van de organisatie was vier jaar lang ongeveer constant gebleven, terwijl de stad groeide en de (economische) groei allerlei ambities en investeringsactiviteiten met zich mee bracht. Met een extra impuls van 4,6 miljoen worden voornamelijk 60 extra ambtenaren aangetrokken. Verder is het bij het maken van de begroting gelukt om zoveel mogelijk wensen uit het collegeprogramma te realiseren. Voorbeelden daarvan zijn:

verhoging van het geld voor wijkgericht werken (350.000 gulden)

een kwart miljoen voor het onderwijsachterstandenbeleid

7 ton voor inburgering van vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning

verhoging van het wegenonderhoud in de stad (508.000 gulden)

Themacentrum, wijkgericht werken en Vathorst
Veel geld is er in de begroting uitgetrokken voor investeringen die aansluiten bij het thema 'Samen werken aan een vitale stad'. Zo wil het college volgend jaar de precieze invulling van het Themacentrum vaststellen. Ter versterking van het wijkgerichte werken wordt het aantal ambtenaren voor wijkgericht werken uitgebreid. Extra aandacht zal de komende jaren uitgaan naar de wijken Kruiskamp/Koppel, het Soesterkwartier, Liendert en Randenbroek/Schuilenburg. Het extra geld dat Amersfoort krijgt op grond van het Grote Stedenbeleid, zal in de wijk Kruiskamp/Koppel besteed gaan worden. Het budget voor Wijk-tv en voor coaching en scholing van leden van Wijk Beheer Teams is uitgebreid. Ook Zomerschoon en het project Buitenkast ontvangen extra geld. Veiligheid ziet het college als heel belangrijk voor de wijken. Er lopen daarom tal van projecten om de criminaliteit terug te dringen en het veiligheidsgevoel van bewoners te verbeteren. Nieuw zijn voorstellen van B&W van 1 ton extra te besteden om verenigingen, scholen en organisaties te stimuleren om meer jongerenactiviteiten te organiseren.

Bij de ontwikkeling van de stad is onder meer van belang dat volgend jaar de eerste paal voor Vathorst de grond in gaat. Het project Columbusweg zal worden opgeleverd. De bouw van het laatste stukje Nieuwland, de Stadstuin, start. Amersfoort krijgt in de periode 2000- 2004 uit verschillende fondsen van het Rijk in totaal 27 miljoen gulden voor Investeringen in Stedelijke Vernieuwing (ISV). Voor 1 november van dit jaar moet er al een plan bij het Rijk liggen met voorstellen over de besteding van dit geld. De capaciteit voor natuur- en milieu-educatie op basisscholen wordt uitgebreid. Veel aandacht wil het college besteden aan het lokaal sociaal beleid. De komende jaren willen B & W een gericht aanbod doen aan mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, om hen weer aan werk te helpen, al dan niet betaald.

Fonds Stedelijke Voorzieningen
In de nieuwe begroting is een forse aanzet gegeven voor de vorming van een fonds Stedelijke Voorzieningen. In dit Fonds wordt geld gereserveerd voor grote investeringen die de komende jaren nodig zijn voor voorzieningen op het terrein van de infrastructuur en op sociaal- cultureel gebied. De komende tien jaar wordt jaarlijks een bedrag van 5 miljoen gulden in dit fonds gestort. Daarnaast wordt er een bedrag van 6 miljoen aan toegevoegd uit de reserve voor geld uit de Wet Voorzieningen Gehandicapten; die 6 miljoen wordt met name besteed aan voorzieningen die de bereikbaarheid en toegankelijkheid van woningen, openbare ruimte en openbare gebouwen kunnen verbeteren. Het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Vathorst ( uiteindelijk 35 miljoen ) wordt aan dit fonds toegevoegd. Zo ontstaat een omvangrijk Fonds Stedelijke Voorzieningen. Van het beschikbare geld is nu al 5 miljoen bestemd voor het Themacentrum, 4 miljoen voor de modernisering van het Sportfondsenbad en 5 miljoen voor de nieuwe brandweerkazerne.

14,4 miljoen door meevallers en besparingen
In de nieuwe begroting is tot en met 2003 extra budgettaire ruimte ontstaan ten opzichte van wat vorig jaar geraamd was. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van 14,4 miljoen. Die extra ruimte is gecreëerd door besparingen en door meevallers. Zo is de opbrengst van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) hoger dan verwacht, omdat de gemeente minder kwijtscheldingen heeft hoefde te verlenen dan verwacht en er met name meer kantoren zijn bijgekomen met een hoge nieuwbouwwaarde. Besparingen zijn onder meer bereikt door minder geld uit te trekken voor het verrichten van rioolreparaties en voor het baggeren, door de kosten van ongediertebestrijding door te berekenen, en door de schuilkelders van de BB af te stoten. Het extra geld wordt in de periode tot en met 2003 besteed aan het oplossen van de bedrijfsvoeringproblematiek (4,6 miljoen), aan het voorzetten van al bestaand beleid (3,6 miljoen) en aan nieuw beleid (6,2 miljoen).

Stijgende lasten voor inwoners
Burgemeester en wethouders hebben er voor gekozen alleen de loon- en prijsstijging door te berekenen in de tarieven van de lokale belasting. Dit jaar vallen die kostenstijgingen vrij hoog uit. Voor de OZB komt dat neer op 4,3%. De kosten voor de afvalverwerking zijn voor de gemeente fors gestegen, vooral door de verhoging van de verbrandingstatieven van de AVR. De gemeente ziet zich genoodzaakt die kosten door te berekenen aan de inwoners: het tarief voor de afvalstoffenheffing gaat hierdoor met 30 gulden omhoog.

In verband met de lastenstijging is besloten de Zalmsnip, die het rijk sinds 2 jaar beschikbaar stelt, vrijwel volledig aan te wenden in de sfeer van de woonlasten. Voor Amersfoort komt dit neer op een bedrag van ruim 5 miljoen gulden en anders dan voorgaande jaren heeft de gemeente meer vrijheid in de besteding van dit geld. Gekozen is voor verwerking van 90 gulden van de Zalmsnip in het tarief van de afvalstoffenheffing: in plaats van 30 gulden hoger komt het tarief in 2000 daardoor 60 gulden lager uit. Een tientje van de Zalmsnip wordt gereserveerd voor het Woonlastenbeleid, waardoor daarvoor 0,5 miljoen extra beschikbaar komt. Woonlastenbeleid is gericht op inwoners met de laagste inkomens. De gemiddelde lasten voor een inwoner van Amersfoort die een gemiddelde woning huurt, stijgen het komend jaar 56 gulden (8, 2 %). De lasten voor iemand die eigenaar is van een gemiddelde woning, stijgen 76 gulden. Voor individuele inwoners kunnen deze bedragen anders liggen, afhankelijk van de vraag welke economische waarde de woning heeft waarin men woont en of men al dan niet in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Begrotingsbesprekingen

Vanaf 11 oktober tot 2 november bespreken de verschillende raadscommissies de begrotingsvoorstellen van B & W. Daarin komen alle onderdelen van de begroting uitvoerig aan bod. Inwoners of organisaties kunnen tijdens die vergaderingen gebruik maken van het recht om mee te praten.

Op 8 en 9 november bespreekt de raad als geheel de begroting. Nieuw daarbij is dat op de avond van 8 november een stedelijk debat plaatsvindt door de raadsleden. Het debat staat in het teken van Lokaal Sociaal Beleid onder het motto: 'Amersfoort socialer op de kaart'.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie