Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting 2000: Zaanstad zichtbaar en toekomstgericht

Datum nieuwsfeit: 29-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zaanstad

Begroting 2000:
ZAANSTAD OP WEG NAAR EEN ZICHTBARE EN TOEKOMSTGERICHTE STAD

Inleiding
De begroting van Zaanstad voor het jaar 2000 en het meerjarenbeleid tot en met 2003 trekken met kracht de lijn door die is uitgezet in de strategische visie 'Zaankanters in 2015' en het collegeprogramma 'Samen kansen en kwaliteiten benutten'. Met een sluitend financieel beeld als constante factor werkt Zaanstad met deze begroting met nieuw beleid en strategische projecten aan 'een zichtbare en toekomstgerichte stad'. Binnen het totaal van bestaand en voorgenomen beleid onderscheidt zich een aantal bestuursinspanningen die deze positionering in bijzondere mate accentueert.

Een zichtbare stad
De kwaliteiten van de stad zijn bekend. In combinatie met de bijzondere structuur en de daaraan verbonden eenheid in verscheidenheid heeft Zaanstad een unieke identiteit. Het is van belang dat de gemeente in haar doen en laten zich helder en consistent profileert en de naam Zaanstad als merk en referentie functioneert voor deze identiteit. Een plan voor city-marketing moet daarvoor de basis en leidraad bieden. Dit plan wordt in het komende jaar opgesteld. Voor implementatie en succesvolle uitvoering moet rekening worden gehouden met een meerjarige inspanning.
Ook de uitbreiding van de afdeling Communicatie met een senior- communicatieadviseur is een kwaliteitsimpuls die mede in dit verband moet worden geplaatst.

Kennis en ruimte voor de jeugd
Investeren in de jeugd betekent oog voor de toekomst hebben. Op het gebied van onderwijs richt het beleid zich in de komende jaren het verbeteren van de onderwijshuisvesting, het realiseren van nieuwe onderwijsvoorzieningen zoals brede school en voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (VMBO). Het plan voor de vestiging van een hogere beroepsopleiding in Zaanstad wordt afgerond.
Daarnaast wordt een start gemaakt met de voorbereiding voor de bouw van een van de twee scholen in Saendelft. Tevens worden gelden beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van de bibliotheek naar een breed toegankelijk kenniscentrum. Het in 1999 vastgestelde jeugdbeleid krijgt in de komende jaren zijn uitwerking. Speerpunten daarin zijn het realiseren van drie tot vier Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP's) en het ontwikkelen van eigentijdse vormen van jeugdparticipatie.

Een leefbare stad
Openbare ruimte en woon- en werkmilieu in stad, dorpen en wijken bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van de stad. De visie Zaankanters 2015 geeft dit een herkenbare plaats door op stad, wijken en openbare ruimte gerichte ontwikkelsporen. In dit verband is het belangrijk dat Zaanstad gaat meedraaien in het Grote Steden Beleid (GSB) van het rijk. De zogenaamde 'aanleunstatus' wordt gezien als een eerste stap om weg naar een volwaardige en evenredige status binnen het geheel van het grote stedenbeleid. In ieder geval komt een aanpak van problemen in naoorlogse wijken door deze erkenning binnen bereik. Ook de kwalificatie van Zaanstad als zogenaamde rechtstreekse gemeente voor het Investeringbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) biedt perspectief.
Voor verbeteren van de leefbaarheid, herstructurering (naoorlogse) wijken, bodemsanering, terugdringen milieuhinder en stimuleren van de stadseconomie kan - uiteraard op basis van adequate plannen - gerekend worden op substantiele bijdragen van het rijk.

Een sociale stad
Voorkomen dat mensen van een uitkering afhankelijk worden en het aan werk helpen van mensen met een uitkering blijven ook in de komende periode uitgangspunten van het activeringsbeleid. Het bevorderen van economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie staan daarbij centraal.
Inwoners met een minimum inkomen kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand.
Ingespeeld wordt op het gegeven dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Het aanbieden goed bereikbare zorg voor de oudere die dat nodig heeft, bijvoorbeeld via wijksteunpunten, staat centraal bij het op dat terrein te ontwikkelen beleid.

Een bedrijvenstad
Industriele bedrijven vormen de kern van de Zaanse economie. Voor de economische ontwikkeling van de stad is het van belang naast het aantrekken van nieuwe bedrijven in de industriele sector, de diversiteit in bedrijvigheid te bevorderen. Versterken zakelijke dienstverlening, het toerisme, design, vormgeving en reclame zijn sectoren waar dit beleid zich op richt.
De voorwaarde scheppende rol van de gemeente hierin wordt voortgezet en geintensiveerd.
In 2000 wordt met de uitgifte van terreinen in de Westzanerpolder gestart en kunnen de eerste bouwactiviteiten worden verwacht. Met de partners in de regio wordt samengewerkt in de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied. Verder ligt er het plan om met private partijen een faciliterende organisatie op te richten om slagvaardig in te kunnen springen op de wensen van kleine bedrijven. Het project 'wijk in bedrijf' vormt een bijzonder speerpunt in samenwerking met de Kamer van Koophandel. Het project steunt allochtonen naar een zelfstandig ondernemerschap. Het op te richten Industrieel Kennis- en Technologiecentrum (IKTC) moet bijdragen tot innovatie door kennisbevordering en netwerken. In dit geheel opereert het accountmanagement van de gemeente als stimulator en katalysator.

Een sportieve stad
Sport staat weer op de bestuursagenda. De sport in Zaanstad biedt varieteit van actieve beoefening tot passieve ontspanning. Daarnaast staat de sport garant voor een goed netwerk voor sociale cohesie. Wel moeten de condities aanwezig zijn voor beoefening van sport op een goed niveau, in combinatie met ruimte voor de breedtesport. Het komende jaar wordt duidelijk of daarin verbeterslagen kunnen worden gemaakt.
Dit laat onverkort dat Zaanstad met een aantal grote sprotevenementen aan de weg timmert. De Dam tot Damloop, Ronde van Noord-Holland en mogelijk de skeelerronde Zaanstad zijn ook voor 2000 weer sportieve hoogtepunten waarmee Zaanstad zich wil manifesteren. Via een vorm van Jeugdsportstimulering wil de gemeente bevorderen dat faciliteiten beschikbaar komen voor een aantal takken van sport waar jeugd de potentie heeft om op landelijk niveau te presteren.

Een veilige stad
Naast voorlichting, bewustzijnbevordering en fysieke maatregelen dragen projecten als 'Attentie buurtpreventie' en 'Stappen zonder klappen' in hoge mate bij aan het veiligheidsgevoel. Dit is ook een resultaat van integrale aanpak en samenwerking op diverse daarmee verband houdende terreinen van politie, gemeente, wijkorganisaties en burgers. Consistente handhaving is daarin een belangrijk component. Een integraal gemeentelijk handhavingsbeleid gaat daarvoor de basis bieden.
De brandweer moet een optimale uitvoering kunnen geven aan brandweerzorg en rampenbestrijding. Naast het budget voor vervanging van materieel zijn meerjarig gelden geoormerkt voor nieuwe huisvesting voor de Brandweer. Ook voor de preventietaak van het korps wordt meer geld beschikbaar gesteld evenals voor verhoging van de vergoeding voor de vrijwilligers.

Zaanstad, 29 september 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie