Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meldingsregeling gebruik voorwetenschap

Datum nieuwsfeit: 30-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Medlingsregeling gebruik voorwetenschap

DIRECTIE WETGEVING, JURIDISCHE EN BESTUURLIJKE ZAKEN

DIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WJB 99/1011 M II

30 september 1999

Onderwerp

meldingsregeling gebruik voorwetenschap

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 46b, vierde lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995, bericht ik u dat op 30 september 1999 in het Staatsblad is geplaatst de algemene maatregel van bestuur inzake de goedkeuring van de aanwijzing van categorieën van personen die melding moeten maken van hun bezit van en transacties, in of vanuit Nederland, in effecten van de betreffende instelling.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

410

Besluit van 27 september 1999, houdende

bepalingen ter uitvoering van artikel 46b, vierde

lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 16 juli 1999, nr.

WJB 99/553 M, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke

Zaken;

De Raad van State gehoord (advies van 13 augustus 1999, No.

W06.99.0415/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van

22 september 1999, WJB 99/551 M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De aanwijzing, opgenomen in artikel 3 van de Regeling melding en

reglementering transacties in effecten 1999, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde

kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is

geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van

toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

s-Gravenhage, 27 september 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de dertigsteseptember 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1999

STB5221

ISSN 0920 - 2064

Sdu Uitgevers

s-Gravenhage 1999

Het advies van de Raad van State wordt niet

openbaar gemaakt op grond van artikel 25a,

vijfde lid jo vierde lid onder b, van de Wet op

de Raad van State, omdat het zonder meer

instemmend luidt.

Staatsblad 1999 410 1
NOTA VAN TOELICHTING

Per 1 januari 1999 is de Wet van 26 maart 1998 tot wijziging van de Wet

toezicht effectenverkeer 1995 (hierna: Wte) teneinde de effectiviteit van

deze wet op het gebied van het bestrijden van gebruik van

voorwetenschap te verbeteren (Stb. 1998, 320; hierna: de wet) in werking

getreden, met uitzondering van een aantal artikelen die per 1 april 1999 in

werking zijn getreden. Deze wet vervangt de voordien geldende tekst van

artikel 46 van de Wte en voegt vier nieuwe artikelen toe. De voorgestelde

aanpassingen beogen de effectiviteit van de wetgeving inzake gebruik van

voorwetenschap te verbeteren. Doel van het verbod is in het bijzonder het

vertrouwen van het publiek in de integriteit van de effectenhandel te

handhaven.

Hiertoe zijn de bewoordingen van de strafbepaling meer in overeen-stemming

gebracht met de bewoordingen van de Europese richtlijn inzake

transacties van ingewijden 1 en de wetgeving van de overige Europese

lidstaten. Bovendien is aan het uitgangspunt, dat een ieder die over

voorkennis beschikt zich dient te onthouden van effectentransacties, meer

gewicht toegekend.

Op grond van artikel 46b, derde lid, onder c, van de wet is de Regeling

melding en reglementering transacties in effecten 1999 (Stcr. 1999, 122)

tot stand gekomen. In deze regeling worden categorieën van personen

aangewezen die, onder daarbij gestelde voorwaarden, naast de reeds in

artikel 46b, derde lid, onder a en b, van de wet genoemde categorieën van

personen, melding moeten maken van hun bezit van en transacties, in of

vanuit Nederland, in effecten van de betreffende instelling. Van deze

personen is het waarschijnlijk dat zij over koersgevoelige informatie

(kunnen) beschikken en op hen is derhalve een meldingsplicht van

toepassing. Onder meer is voorzien in een meldingsplicht voor degenen

die rechtstreeks of middellijk meer dan 25% van het kapitaal van de

instelling verschaffen, alsmede voor de bestuurders en commissarissen

van die rechtspersoon of vennootschap. De melding dient plaats te vinden

aan de Minister van Financiën, in casu overgedragen aan de Stichting

Toezicht Effectenverkeer.

Wil de in de Regeling melding en reglementering transacties Wet

toezicht effectenverkeer 1995, opgenomen aanwijzing van categorieën van

personen gelding blijven behouden, dan dient overeenkomstig artikel 46b,

vierde lid, van de wet, binnen zes maanden na inwerkingtreding van de

regeling waarbij zij tot stand is gekomen, goedkeuring plaats te vinden bij

algemene maatregel van bestuur. Tevens is in dit artikel bepaald dat de

algemene maatregel van bestuur niet eerder inwerking treedt dan acht

weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst.

Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide

kamers van de Staten Generaal. In deze goedkeuring wordt thans

voorzien.

De Minister van Financiën,

G. Zalm

1 Richtlijn nr. 89/592/EG van de Raad van de

Europese Gemeenschappen van 13 november

1989 (PbEG L 334) tot coördinatie van de

voorschriften van ingewijden.

Staatsblad 1999 410 2

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie