Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit voorlopige aanslag bij emigratie

Datum nieuwsfeit: 30-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Voorlopige aanslag bij emigratie

DIRECTORAAT-GENERAAL DER BELASTINGEN

Belastingdienst/Centrum voor kennis en communicatie Sector Bedrijfscommunicatie
Afdeling Nieuwsvoorziening en achtergrondinformatie Postbus 18200
3501 CE UTRECHT

classificatie

soort belasting:
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Wet op de inkomstenbelasting 1964

wetsartikel(en):

art. 13 AWR en 64 Wet IB

onderwerp:

negatieve voorlopige aanslag bij volledige beëindiging belasting- en premieplicht

indexnummer(s):


2.024

Kenmerk

DB99/1377M Den Haag,

Ik verzoek u het bijgevoegde Besluit van de staatssecretaris van Financiën op te nemen in het Infobulletin.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

namens deze,

HET HOOFD VAN DE AFDELING INKOMSTENBELASTING-NIET WINST,

mw.mr. S.C. de Geus

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit van 30 september 1999, nr. DB99/1377M


1. Inleiding

Met ingang van 1 januari 1999 is de wet inzake het vervallen van het buitenlandtarief in werking getreden, Wet van 17 december 1998, Stb 724. Deze wet heeft tot gevolg dat vanaf het belastingjaar 1999 over een jaar van emigratie of immigratie nog maar één aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PH) wordt opgelegd na afloop van het jaar. Belastingplichtigen die naar het buitenland vertrekken ontvangen pas na afloop van het jaar een M-biljet. Het F-biljet geldt vanaf 1999 niet meer voor emigranten.

Indien bij feitelijke beëindiging van de belasting- en premieplicht in de loop van het kalenderjaar recht bestaat op een teruggaaf, rijst de vraag of nog in dat kalenderjaar een voorlopige aanslag tot een negatief bedrag (een voorlopige teruggaaf) als bedoeld in artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan worden vastgesteld.


2. Goedkeuring

In de situatie dat bij emigratie recht bestaat op een teruggaaf, keur ik voor zoveel nodig goed dat de inspecteur onder de bij punt 3 opgenomen voorwaarden op verzoek van de belastingplichtige een voorlopige aanslag tot een negatief bedrag vaststelt, vooruitlopend op de definitieve aanslag over het jaar van emigratie.

Deze voorlopige aanslag tot een negatief bedrag vormt op zich geen aanleiding tot het opleggen van een verplichte aanslag als bedoeld in artikel 64, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Artikel 9, zesde lid, van de Invorderingswet 1990, is op de in dit Besluit bedoelde voorlopige aanslag tot een negatief bedrag niet van toepassing.


3. Voorwaarden

Aan de goedkeuring worden de volgende voorwaarden verbonden:
* de belastingplichtige verzoekt schriftelijk om toepassing van dit Besluit

* het schattingsformulier voor migranten wordt volledig ingevuld en ondertekend

* de belasting- en premieplicht is door vertrek naar het buitenland feitelijk geëindigd en er ontstaat vrijwel zeker geen buitenlandse belastingplicht in het jaar van emigratie

* het bedrag van de teruggaaf bedraagt meer dan f 500
* ten behoeve van de teruggaaf wordt een rekeningnummer in Nederland, niet zijnde een spaarrekening, opgegeven dat op naam staat van de belastingplichtige

* de belastingplichtige verklaart de Belastingdienst op de hoogte te houden van zijn actuele adresgegevens en de gegevens van zijn bank- en/of girorekeningnummer tot het tijdstip waarop de aanslag over het jaar van vertrek onherroepelijk vaststaat.

Wellicht ten overvloede merk ik nog op dat de definitieve aanslag eerst na afloop van het kalenderjaar kan worden opgelegd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie