Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer

Datum nieuwsfeit: 01-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zoetermeer

Openbare bekendmakingen

APV-VERGUNNING

De burgemeester, respectievelijk burgemeester en wethouders, maken bekend dat zij vergunning, respectievelijk ontheffing hebben verleend aan de Vereniging Promotie Stadshart Zoetermeer voor het houden van het evenement "Stadshart op z'n kop" op 16 en 17 oktober 1999 in het Stadshart.

Zij brengen onder uw aandacht dat belanghebbenden binnen zes weken na

dagtekening van deze beschikking op grond van artikel 7:1, jo.

artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd

bezwaarschrift kunnen indienen bij de burgemeester, respectievelijk bij burgemeester en wethouders.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking ten

aanzien van het plaatsvinden van de theatervoorstellingen. Tevens kunt u, wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, ingevolge

artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht om een voorlopige voorziening vragen bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302,
2500 EH 's-Gravenhage.

Vanaf 4 oktober 1999 liggen gedurende twee weken de beschikking en de hierop betrekking hebbende stukken voor een ieder ter inzage bij de balie 22 of 23 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het

Stadhuis, Stadhuisplein 1. Voor nadere inlichtingen kan contact worden

opgenomen met voornoemde afdeling, telefoon (079) 346 8284/346 8298.

Inspraakprocedure
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat voor de volgende plannen een formele inspraakprocedure zal worden gevolgd:
* Herinrichting van het pleintje aan het Eemland.
* Herinrichting van het pleintje aan het Biesland.
* Herinrichting van het pleintje aan het Montferland.

Overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Inspraakverordening is voor elk van deze herinrichtingplannen een plan van aanpak geschreven voor de formele inspraakprocedure. De plannen van aanpak alsmede de voorgestelde herinrichtingsplannen liggen vanaf 4 oktober 1999 tot en met 1 november 1999 ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis en bij de wijkpost Meerzicht, Uiterwaard 1. Tijdens de eerdergenoemde termijn kunt u reageren op de herinrichtingsplannen. Uw reactie kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer onder vermelding van "inspraak herinrichting pleintje Eemland/Biesland/Montferland".

KAPVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van de Verordening tot het bewaren van

houtopstanden de volgende kapvergunning te verlenen:
* Voor één wilg, staande aan de Koningstraat/Prinsestraat, in verband met de renovatie van de groenvoorziening.

Op grond van artikel 3:2 jo. 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht

worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen twee weken na de datum van deze publicatie hun zienswijze omtrent de aangevraagde kapvergunning naar voren te brengen. De bedenkingen dienen te worden

gericht aan de gemeente Zoetermeer, afdeling Voorbereiding t.a.v. L. Schreuder, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

Een tekening met daarop aangegeven de te rooien boom ligt ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij hebben besloten om op grond van de Verordening tot het bewaren van houtopstanden de volgende kapvergunningen te verlenen:
* Voor vijftien lijsterbessen, vijf veldesdoorns, vijf meidoorns, drie populieren en vijf essen, staande in de daktuin op de parkeergarage aan de Dunantstraat in verband met de sloop van deze parkeergarage;

* Voor één wilg, Salix Alba, staande aan het Rakkersveld (nabij buurtcentrum Rakkersveld). Deze boom bevat watermerkziekte en kan derhalve niet worden gehandhaafd.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht betreffende een zorgvuldige voorbereiding van besluiten is het voornemen tot het verlenen van bovenstaande kapvergunningen op 10 september 1999 reeds gepubliceerd. Op grond van artikel 8:1 jo. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15,
2700 AA Zoetermeer. Gedurende zes weken liggen de besluiten ter inzage

bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

BOUWEN

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 8322.

Aanvragen bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend.


* Blauw Roodlaan 23 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. P.M.C. Heijnen te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991044);
* Paletsingel 115 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. P. Regien te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991045);
* Jachtwerf 36 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J. Bontje te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991048);

* Basalt 97 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. R. Slootman te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991049);

* Basalt 99 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. A.S. Pamudji te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991050);

* Mendelssohnrode 73 voor het plaatsen van een uitbouw op de tweede verdieping t.n.v. M.F.E. Gips te Zoetermeer (bouwaanvraag B9991052);

* Noordhove deelplan 6 voor het bouwen van 31 eengezinswoningen t.n.v. Eurowoningen B.V. te Rotterdam (bouwaanvraag B19991054);
* Louis Pasteurlaan 5 voor het bouwen van een tijdelijk kantoorgebouw t.n.v. Astra-Zeneca te Zoetermeer (bouwaanvraag T19991055).

Rectificatie:

* Bijhouwerlommer 37 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. J.M. Franssen te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991039).

Aanvraag lichtreclamevergunning

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 25 van de Algemene Plaatselijke Verordening te kennen dat bij de afdeling

Milieu, Bouwen en Wonen op het volgende adres een aanvraag om lichtreclamevergunning is ingediend.

* Het Rond 92 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Diskoland B.V. te Hoorn (lichtreclamevergunning L9991051).

Meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen

op de volgende adressen aanvragen van meldingen tot bouwvoornemen zijn ontvangen.

* Veenwortelvaart 12 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. G. Ekkelenkamp te Zoetermeer (melding M19991032);
* Nesciohove 30 voor het plaatsen van een blokhut t.n.v. C.J. Wildenberg te Zoetermeer (melding M19991047).

Verleende bouwvergunningen
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend:


* Veulenweide 2 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v.

F. Bouwmeester te Zoetermeer
(verleend d.d. 17-09-1999, bouwvergunning B1999586);


* Konijnenweide 130 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. C. Vermond te Zoetermeer
(verleend d.d. 24-09-1999, bouwvergunning B1999616);
* Brechtzijde 1 voor het uitbreiding ggd 1e fase t.n.v. Ggd West-Holland te Voorburg
(verleend d.d. 16-09-1999, bouwvergunning B1999651);
* Tarweakker 79 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. A.J. Leliveld te Zoetermeer
(verleend d.d. 23-09-1999, bouwvergunning B1999697);
* Tarweakker 81 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. H.P. Spoelstra te Zoetermeer
(verleend d.d. 23-09-1999, bouwvergunning B1999698);
* Molenstraat 129 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. A. Verhoeff te Zoetermeer
(verleend d.d. 22-09-1999, bouwvergunning B1999706);
* Van Leeuwenhoeklaan 2 voor het vernieuwen verzakte vloer op staal gefundeerd t.n.v. P. v.d. Burg B.V. te Zoetermeer (verleend d.d. 21-09-1999, bouwvergunning B1999716);
* Bronsgroen 35 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. R. Albersen te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-09-1999, bouwvergunning B1999719);
* Bronsgroen 39 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. M.D. de Mos te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-09-1999, bouwvergunning B1999720);
* Basalt 57 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. J.W. Blom te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-09-1999, bouwvergunning B1999737);
* Basalt 59 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. J.P.H. Boer te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-09-1999, bouwvergunning B1999738);
* Mokkabruin 9 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. A.P. van der Burg te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-09-1999, bouwvergunning B1999741);
* Schönbergrode 17 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. H. Bregman te Zoetermeer
(verleend d.d. 23-09-1999, bouwvergunning B1999742);
* Antigoneschouw 23 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R. Groenheijde te Zoetermeer
(verleend d.d. 22-09-1999, bouwvergunning B1999748);
* Biggenweide 4 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. F.J.J. van Buel te Zoetermeer
(verleend d.d. 24-09-1999, bouwvergunning B1999750);
* Rostandzijde 29 voor het plaatsen van 2 dakkapellen t.n.v. P. Braak te Zoetermeer
(verleend d.d. 24-09-1999, bouwvergunning B1999752);
* Zwaardslootseweg 42 voor het veranderen van een kantoorgebouw t.n.v. Kamer Van Koophandel en Fabrieken te Den Haag (verleend d.d. 23-09-1999, bouwvergunning B1999854);
* Groen-Blauwlaan 38 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M. Chan te Zoetermeer
(verleend d.d. 24-09-1999, bouwvergunning B1999878).

Verleende sloopvergunningen

* Schuitwater 2 voor het slopen glasal panelen in borstwering t.n.v. Gemeente Zoetermeer Hoofdafd. Welzijn te Zoetermeer (verleend d.d. 07-09-1999, sloopvergunning S1999870);
* Dunantstraat 605 t/m 1153 voor het slopen van een parkeergarage met daktuin t.n.v. Hopman Vastgoedmanagement B.V. te Zoetermeer (verleend d.d. 24-09-1999, S1999942);

* Jan Camperthove 1, 25 en 39 voor het slopen van dakconstructies carports t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer (verleend d.d. 21-09-1999, sloopvergunning S1999982);
* Saturnusgeel 68 Zoetermeer voor het gedeeltelijk slopen onderkozijnen schoolgebouw t.n.v. H.J. van Woerden te Zoetermeer (verleend d.d. 03-09-1999, sloopvergunning S1999997).

Vrijstellingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens vrijstelling te verlenen aan onderstaande adressen:


* Shakespearezijde 43 met toepassing van art. 3, lid 6 A sub c en art. 10 vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Sartrezijde voor het plaatsen van een serre t.n.v. W. Korving te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999678);
* Noordhove eiland kavel b1 met toepassing van art. 19 WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50 lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en de bouwvergunning hebben betrekking op het bouwen van een woning t.n.v. B. Mohabir te 's-Gravenhage (bouwplan nr. B1999758);

* Tuindreef 63 met toepassing van art. 18 a WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan SC-KA 2 Seghwaert (akkers en tuinen oost) voor het plaatsen van een serre t.n.v. J.D. van der Haar te Zoetermeer (bouwplan nr. M1999965);
* Ibsenzijde 21 met toepassing van art. 18 a WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan Cn Buytenwegh de Leyens voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. M.A. Pronk te Zoetermeer (bouwplan nr. M1999999);

* Perengaarde 9 met toepassing van art. 18a WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan SA Seghwaert (Gaardenbuurt) voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. F.A. Tobeas te Zoetermeer (bouwplan nr. M19991004);
* Tuindreef 65 met toepassing van art. 18 a WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan SC-KA2 Seghwaert (akkers en tuinen oost) voor het plaatsen van een serre t.n.v. C.M. van Elk te Zoetermeer (bouwplan nr. M19991023).

Deze 6 bouwplannen liggen met ingang van 4 oktober 1999 tot en met
18 oktober 1999 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het

Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Openingstijden: maandag van
11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:
1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 346 8322 of 346 8646/8647.

Gemeente Zoetermeer oktober 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...