Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake ICES Veiligheid en ICES Natte Natuur

Datum nieuwsfeit: 05-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
N99-4863
datum
05-10-1999

onderwerp
ICES Veiligheid en ICES Natte Natuur doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

In het kader van de versterking van de ruimtelijk-economische structuur (ICES) en het Regeerakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van grootschalige natte natuurgebieden die kenmerkend zijn voor Nederland (fl. 0.8 miljard) en voor het handhaven van de veiligheid in het rivierengebied (fl. 1.2 miljard), waarbij ook natuurontwikkeling kan meekoppelen. Conform toezeggingen die onder meer zijn gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van vorig najaar, willen wij u middels deze brief informeren over de nadere concretisering van deze investeringspakketten. De besluitvorming over de definitieve invulling van het pakket voor veiligheid in het rivierengebied zal overigens pas in een later stadium plaatsvinden.

up

datum
05-10-1999

kenmerk
N99-4863

bijlage

Context

In 1997 is een impuls van fl. 1,2 miljard toegekend voor het handhaven van de veiligheid in het bedijkte rivierengebied. Met deze middelen, die beschikbaar komen in de periode 1999 tot en met 2011, moet meer ruimte voor de rivieren worden gecreëerd voor het opvangen van hoge waterstanden. Zoals verwoord in de Vierde Nota Waterhuishouding zal de verruiming kansen bieden voor het versterken van de ecologische hoofdstructuur in het rivierengebied.

Naar aanleiding van het Regeerakkoord is in de periode 1999 tot en met 2010 een impuls van fl. 0,8 miljard beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van grootschalige, robuuste natte natuur die kenmerkend is voor Nederland. Deze natuur moet recreatiemogelijkheden bieden voor de toenemende bevolking in de Randstad en de ecologische hoofdstructuur in die omgeving versterken. Tevens wordt het beekherstel in Noord-Nederland opgepakt en wordt het programma voor herstel en inrichting van de rijkswateren versneld..
In de nota 'Kracht en Kwaliteit' wordt de inzet op natte natuur verstevigd. Voor Laag-Nederland hangt dat nauw samen met de investeringspakketten voor natte natuur en veiligheid die in deze brief centraal staan.

De Ministeries van LNV en V&W hebben de ICES-investeringswensen op het terrein van natte natuur en veiligheid gezamenlijk voorbereid. De middelen voor veiligheid zijn aan de begroting van het Ministerie van V&W toegevoegd en de middelen voor natte natuur aan de begroting van het Ministerie van LNV. De middelen voor 1999 waren reeds eerder toegevoegd aan de begroting van LNV bij Nota van Wijziging (Kamerstukken II, 1998/1999, 26 200 hoofdstuk XIV, nr 1).

Met deze investeringspakketten wordt mede invulling gegeven aan ideeën die zijn verwoord in het rapport 'Veters los' van de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties en aan het LNV/V&W-rapport 'Natuur aan het werk'

Samenwerkingsafspraak

Omdat de doelen die worden nagestreefd voor veiligheid en natte natuur onderling sterk verweven zijn, is samenwerking tussen de beide ministeries van groot belang. Om die reden zullen onze beide ministeries op korte termijn een Samenwerkingsafspraak ondertekenen met het oog op beleidsmatige afstemming, gezamenlijke programmering van middelen en efficiënte inzet van de uitvoeringsorganen Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied. In deze samenwerkingsafspraak worden werkafspraken vastgelegd met betrekking tot doelen, looptijd, in te zetten middelen, te financieren activiteiten, programmering van en rapportages over de projecten die LNV en V&W gezamenlijk ondernemen op het vlak van veiligheid en natte natuur. Voor het onderdeel ICES Natte Natuur wordt een nieuwe deelafspraak opgesteld; daarnaast bestendigt de Samenwerkingsafspraak twee bestaande samenwerkingsafspraken in het rivierengebied: NURG (Nadere Uitwerking Rivierengebied: natuurontwikkeling in uiterwaarden) en de Bestuursovereenkomst Maaswerken.

Hoewel het rijk de regie heeft over de besteding van de ICES-middelen, is de rijksoverheid niet de enige verantwoordelijke partij voor de realisatie van de doelen. Conform de bedoeling van het Regeerakkoord vinden planvorming en uitvoering in samenspraak en samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties plaats. Concreet gaat het hierbij om samenwerking in het rivierengebied, de zuidelijke Delta, het Noorden, het IJsselmeergebied en een aantal meer afzonderlijke herstel- en inrichtingsprojecten in rijkswateren. Daarbij wordt waar mogelijk aangesloten op bestaande bestuurlijke overleg- en samenwerkingsstructuren.

Doelen

Met de inzet van de twee ICES-investeringspakketten, streven wij ernaar de volgende de doelen te bereiken :
1. Handhaven van de veiligheid in het rivierengebied zo veel mogelijk in combinatie met natuurontwikkeling (in 2015): + Na uitvoering van het maatregelenpakket zal een afvoer van 16.000 m3 bij Lobith veilig door de Rijntakken kunnen worden afgevoerd.
+ Bij uitvoering van de plannen voor rivierverruiming zal naar verwachting een areaal kenmerkende riviernatuur in de orde van grootte van ca. 3000 à 4000 hectare ontstaan langs de Rijntakken en de Maas, aanvullend op de bestaande begrenzingen van de Ecologische Hoofdstructuur en in aanvulling op de bestaande afspraken. Daarbij blijft ruimte om - afhankelijk van de definitieve invulling van de maatregelenpakketten - in plaats van extra hectares (kwantiteit) andere tenminste hiermee overeenkomende substantiële natuurwaarden te realiseren (kwaliteit). De besluitvorming over de definitieve invulling van de maatregelenpakketten en dus de preciese omvang van natuurontwikkeling zal onder meer afhangen van de inspraak op de Trajectnota Maaswerken en de adviezen over de Rijntakken en het Benedenrivierengebied die de regio's eind 1999/begin 2000, met de daarbij horende raming van kosten, aanbieden aan de voorzitter van de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren. Te zijner tijd wordt u daarover geïnformeerd door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. 2. Ontwikkelen van grootschalige, natte natuur die kenmerkend is voor Nederland (in 2010):
+ In de Zuid-Hollandse Delta en het IJsselmeergebied zal ca 6000 hectare grootschalige, natte natuur ontstaan met mogelijkheden voor recreatief medegebruik, die kenmerkend is voor de Nederlandse Delta, in aanvulling op de bestaande begrenzingen van de ecologische hoofdstructuur. Om de kwaliteit van de natuur te verbeteren, is het ons voornemen om de Haringvlietsluizen op een kier te zetten. Waar dat mogelijk is zal de nieuwe natuur ook een bijdrage leveren aan het verminderen van de wateroverlast. Totaal fl. 172,5 miljoen voor IJsselmeergebied en fl. 333 miljoen voor Zuid-Hollandse Delta. De samenwerking in de Zuid-Hollandse Delta treedt naar buiten onder de naam Deltanatuur. + In Noord Nederland zal zowel beekherstel als ontwikkeling van natte natuur in het Friese meren/laagveengebied plaatsvinden. Het beekherstel zal ook bijdragen aan het verminderen van de wateroverlast en het bestrijden van de verdroging. Totaal fl.34,5 miljoen.
+ Het ecologisch herstel van de rijkswateren krijgt een impuls. Voor de doorspoeling van het Veerse Meer wordt een doorlaatmiddel aangelegd. De oevers van de rijkswateren krijgen over een lengte van enkele honderden kilometers een natuurvriendelijke inrichting. Teneinde de terugkeer van de zalm te bevorderen, krijgen de sluizen en stuwen in de rijkswateren - waar dat nog niet heeft plaatsgevonden - voorzieningen voor verbetering van de visintrek. Totaal fl. 216 miljoen (waarvan fl 54 miljoen voor Kier Haringvlietsluizen).

Voor het bereiken van deze doelen zal een efficiënte combinatie worden gezocht met de doelstellingen van het reguliere beleid ten aanzien van de realisatie van de ecologische hoofdstructuur, de bescherming tegen overstromingen en herstel en inrichting van rijkswateren en de daarvoor beschikbare middelen.
In het verlengde hiervan zullen mogelijkheden voor publiek-private financiering worden verkend.

Programmering

Van de besteding van de middelen voor de veiligheid in het bedijkte rivierengebied wordt u op de hoogte gehouden via voortgangsrapportages die u tweemaal per jaar ontvangt.

Voor het pakket Natte Natuur is door dit kabinet f100 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 1999 tot en met 2002. Het kabinet heeft besloten om in deze periode f 25 miljoen hiervan te besteden aan het beekherstel in Noord-Nederland (TK 1998/99 25017, nr. 11; 23-11-1998].

Met de beschikbare middelen zullen de volgende projecten in deze kabinetsperiode worden uitgevoerd (bijlage 1):

* IJsselmeergebied: uitvoering project IJsselmonding, , Peneiland, Natte As; bijdrage aan project Waterlandse Kust en start voorbereiding van onder meer Enkhuizerzand . Totale kosten bedragen fl. 39 miljoen.

* Deltanatuur: grondverwerving en inrichting voor fl. 18 miljoen in polders aan zuidrand Hoekse Waard, aan de monding van het Spui en aan de Noord.

* Noord-Nederland: bijdrage van fl.25 miljoen aan projecten in Hunzedal, Zuidlaardermeer, Westerbroekstermadepolder, boezemlanden Sneekermeer, verbindingszone Koningsdiep, beekdalen van Drentse Aa en Vledder- en Wapserveense Aa , Linde, Tjonger, Koningsdiep, projecten aan de Friese IJsselmeerkust en in het Friese meren/laagveengebied.

* Herstel rijkswateren: bijdrage van fl.18 miljoen aan aanleg doorlaatmiddel Veerse Meer (resterende kosten van maximaal fl.20 miljoen worden gefinancierd uit het reguliere programma voor herstel en inrichting rijkswateren van V&W).

In de periode van 2003 tot en met 2010 komt fl. 700 miljoen beschikbaar, waarvan in het jaar 2003 een bedrag van fl. 44 miljoen is gereserveerd voor de bestrijding van de wateroverlast. Conform het kabinetsbesluit en met inachtname van de korting ten behoeve van de gemalen, is in deze periode fl. 9,5 miljoen (in plaats van fl. 10 miljoen) beschikbaar voor Noord-Nederland.
Voor de periode 2003-2010 wordt aan een programma gewerkt.. De definitieve programmering, binnen het plafond van de beschikbare middelen, vindt plaats binnen de daarvoor reeds bestaande bestuurlijke structuren. In alle gevallen gebeurt dit in nauwe samenwerking met provincies. Daarnaast zal ook breder samenwerking worden gezocht met onder meer waterschappen, natuurorganisaties en de georganiseerde landbouw.

Voortgangsrapportages

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de gezamenlijke aanpak voor veiligheids- en natuurdoelen. Via de voortgangsrapportages van de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren zult u tweemaal per jaar en via de voortgangsrapportage ICES éénmaal per jaar worden geïnformeerd over de voortgang.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

De staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat,

drs. J.M. de Vries

Bijlage:
Programmering Natte Natuur 1999 - 2002 (PDF-formaat, 30 Kb)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie