Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpak armoede centraal in beleid sociale zaken Breda

Datum nieuwsfeit: 06-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

UITSTROOM NAAR WERK EN AANPAK ARMOEDE OOK CENTRAAL IN BELEID SOCIALE ZAKEN VOOR 2000

Het komende jaar wil de gemeente Breda ruim 2 miljoen gulden extra besteden aan haar armoedebeleid. Daarbij stelt zij wederom het bevorderen van de uitstroom van werklozen naar een baan en het bestrijden van de armoede centraal. Daarnaast is er het komende jaar extra aandacht voor het bevorderen van sociale participatie, het bevorderen van de gezondheid van kinderen uit gezinnen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen en een uitbreiding van de groepen die voor bepaalde regelingen van de bijzondere bijstand in aanmerking komen. Verder heeft de gemeente een gedeeltelijke oplossing gevonden voor de problematiek rondom de armoedeval. Dit staat in het beleidsplan Abw 2000(algemene bijstandwet) van de dienst Sociale Zaken. Het College van Burgemeester & Wethouders legt dit plan nu voor aan de Participatieraad - belangenbehartiger van de Bredase uitkeringsgerechtigden - en individuele burgers. Vervolgens wordt de inspraak verwerkt en legt het College het plan voor aan de Gemeenteraad.

Het komende jaar ligt de nadruk op het vergroten van de kans op werk en daarmee de bevordering van de uitstroom. Hiervoor heeft de gemeente diverse maatregelen genomen die al zijn opgestart of waarmee het komende jaar een aanvang wordt gemaakt. Dit vertaalt zich onder meer naar de sluitende aanpak van de werkloosheid onder personen vanaf 23 jaar die niet direct bemiddelbaar zijn en korter dan 1 jaar werkloos zijn. Binnen 1 jaar dienen hun kansen op werk via een passend trajectplan te worden vergroot, waardoor zij niet meer afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Ook werkt de gemeente intensief samen met diverse instanties om de kansen van werklozen op arbeid te vergroten. Er wordt een maatgebonden traject voor hen opgesteld, waardoor zij werkervaring kunnen opdoen. Dit varieert van vrijwilligerswerk tot het opdoen van ervaring via de Wet Inschakeling Werkzoekenden, bij- en omscholingscursussen tot speciale trajecten die zijn gericht op het verkrijgen van een baan. Ook biedt de gemeente alleenstaande ouders de mogelijkheden van kinderopvang. De verwachting is dat de langdurige werkloosheid in Nederland het komend jaar verder zal dalen. Ook Breda zal profiteren van de verdergaande groei van de werkgelegenheid en de daling van de werkloosheid. Daarmee zal het aantal Bredase uitkeringsgerechtigden naar verwachting verder afnemen tot minder dan 5000.

De activiteiten van het Centrum voor Werk en Inkomen in Breda-Noord zullen de komende jaren hoogstwaarschijnlijk worden geïntensiveerd. In dit project werken Sociale Zaken, het GAK en Arbeidsvoorziening samen om mensen eerst een baan aan te kunnen bieden. Is dit niet mogelijk, dan kunnen zij een bijstandsuitkering aanvragen. Dit project wordt verlengd tot 1 januari 2001.

Een ander belangrijk doel is het voorkomen van financiële armoede en het bevorderen van sociale participatie. Het Rijk stelt hiervoor meer geld beschikbaar aan de gemeente Breda.

In Breda hebben 9675 huishoudens een inkomen dat net boven het sociaal minimum ligt. Daarvan verkeren 5800 huishoudens langer dan 3 jaar op het sociaal minimum. De gemeente biedt hen onder meer de mogelijkheid van bijzondere bijstand. Vanaf volgend jaar komen meer mensen zoals bepaalde alleenstaanden in aanmerking voor de bijdrage van ƒ
500,- voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen en voor de bijdrage van ƒ 250,- als tegemoetkoming in de aanvullende studiekosten voor kinderen van 12 tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs. Dit bedrag geldt vanaf volgend jaar tevens per kind en niet langer per gezin.

De meeste gebruikers zijn zeer tevredenheid over de BredaPas. Mede hierdoor wordt het jaarbudget van ƒ 390.000,- vanaf volgend structureel verhoogd met ƒ 200.000,--.

Andere maatregelen die de gemeente neemt om burgers met een minimuminkomen te ondersteunen, is de huursubsidie, het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid en een bijdrage in de kosten van energielasten. Ook kunnen mensen die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering, zich voordelig aanvullend laten verzekeren. Vanaf komend jaar kunnen BredaPashouders een bijdrage krijgen in het aanbrengen van voorzieningen ter voorkoming van inbraak. Om een sociaal isolement te voorkomen of aan te pakken, worden er tot 1 januari 2001 uitgebreide activerende interviews gehouden met 300 personen die nauwelijks kans op werk hebben. Daarbij wordt ook gekeken naar hun mogelijkheden op werk. Verder worden problematische schulden integraal aangepakt in samenwerking met de Gemeentelijke Krediet Bank en het Instituut voor Maatschappelijk Werk. Een belangrijke peiler van het volgend jaar te voeren armoedebeleid, is tot slot het voorkomen van de armoedeval. Mensen kunnen hiermee te maken krijgen als zij vanuit een uitkering gaan werken. Doordat hun inkomen dan hoger is, komen zij niet langer of minder in aanmerking voor bepaalde regelingen zoals de BredaPas, bijzondere bijstand, huursubsidie en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De gemeente heeft nu het plan om deze mensen het eerste jaar nadat zij uit de uitkering zijn, nog in aanmerking te laten komen voor de bijdrage in de regeling duurzame gebruiksgoederen, de fl 250,- regeling, de BredaPas en bijzondere bijstand voor gemeentelijke belastingen, mits hun inkomen tot maximaal 120% van het minimum is gestegen en ze al in aanmerking kwamen voor deze regelingen.

Om de toegankelijkheid van sociale regelingen te vergroten, is dit jaar al gestart met een eenvoudiger en verkorte aanvraagprocedure voor bijzondere bijstand en een uitkering ter voorziening in het levensonderhoud. Het in 1999 gehanteerde voorlichtingsbeleid wordt ook in 2000 voortgezet. Daarbij wordt aandacht besteed aan armoedebestrijding, uitstroom en zorg, sociale activering, fraudepreventie en wijzigingen in de algemene bijstandswet (Abw). In dit kader wordt het project `Financiële voorlichting aan Ouderen' tot
1 januari 2003 voortgezet. Ouderen vanaf 65 jaar worden via dit project thuis gewezen op de financiële en sociale mogelijkheden die er voor hun zijn in Breda. Waar nodig worden zij tevens ondersteund bij het indienen van een aanvraag.

Breda, 6 oktober 1999

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie