Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over voedselhulp aan Rusland

Datum nieuwsfeit: 06-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Integratie Europa

Associatie en Andere Bijzondere Betrekkingen

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 6 oktober 1999
Kenmerk DIE/610
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Kamervragen over voedselhulp aan Rusland

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer dd. 16 september 1999, kenmerk 2989918430, waarbij gevoegd waren de door de leden Hessing en Geluk (VVD) overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer, mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Brinkhorst, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op vragen van de leden Hessing en Geluk.

Vraag 1

Kunt u ons nader informeren over de in uw brief van 21 juni 1999 genoemde "regelmatige verslaglegging door Rusland aan de Commissie, en vervolgens door de Commissie aan de Raad en de lidstaten over de voortgang van de hulp". Kunt u ons deze verslagen doen toekomen?

Antwoord

De Europese Commissie heeft een eerste tussentijds verslag uitgebracht aan de lidstaten in juni 1999. Dit document gaat U hierbij toe. Medio oktober 1999 verwacht de Commissie de volgende voortgangsrapportage te kunnen presenteren.

De algemene evaluatie door de Commissie van de gehele voedselhulpoperatie zal naar verwachting medio 2000 zijn afgerond. Rond laatstgenoemd tijdstip zal ook de door de lidstaten gevraagde financiële audit van een derde onafhankelijke partij beschikbaar zijn. Zodra schriftelijke rapportages beschikbaar zijn, zal ik deze aan Uw Kamer doen toekomen.

Daarnaast heeft de Europese Commissie ook regelmatig mondeling in de Raad een toelichting gegeven op de stand van zaken.

Vraag 2

Kunt u aangeven wat inmiddels de omvang is van het tegenwaardefonds, wie het beheert en hoe het toezicht daarop is geregeld?

Antwoord

Per 16 september bedroeg de omvang van de tegenwaardefondsen 1.142 miljoen Roebel.

Het fonds wordt beheerd door het Russische Ministerie van Financiën dat wekelijks rapporteert aan een werkgroep waarin naast verscheidene Russische Ministeries ook de Europese Commissie zitting heeft. Besluitvorming in de werkgroep over aanwending van de tegenwaardefondsen geschiedt op basis van unanimiteit.

Vraag 3

Gaat de voedselhulp nog steeds door? Wat was het oorspronkelijke doel van deze hulp? Wat is thans het doel van deze hulp? In hoeverre werkt deze voedselhulp marktverstorend in Rusland?

Antwoord

Het grootste deel van de landbouwproducten is thans onderweg naar of is reeds gearriveerd in Rusland.

Het oorspronkelijke doel van de hulp, het voorzien van de bevolking in de afgelegen regio's van de Russische Federatie van voedsel tegen betaalbare prijzen, is niet gewijzigd.

In welke mate de invoer van de voedselhulp marktverstorend is, is moeilijk aan te tonen. Krantenberichten, dat de Russische Federatie het afgelopen jaar een recordhoeveelheid graan naar het buitenland heeft geëxporteerd, kunnen enigszins worden genuanceerd. Het gaat om een in verhouding tot de totale Russische graanproductie beperkte hoeveelheid broodtarwe die zou zijn uitgevoerd naar het buitenland. Een en ander kan worden verklaard door de grote interne bureaucratische barrières (regionale exportverboden, belastingen, etc) die het vrij verkeer van landbouwproducten binnen de Russische Federatie belemmeren. Daardoor is het voor handelarenaantrekkelijker om graan naar het buitenland te exporteren dan het product naar deficitaire gebieden binnen de Russische Federatie te vervoeren.

Vraag 4

Hebben er reeds ad hoc controles plaatsgevonden door de Europese Rekenkamer en met welk resultaat?

Antwoord

De Europese Rekenkamer heeft in juni jl. een eerste controle uitgevoerd in Rusland. Het rapport is nog niet beschikbaar. Een aanvullende missie zal in november 1999 worden uitgevoerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie