Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA Algemeen Overleg aanpak Mestproblematiek

Datum nieuwsfeit: 07-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 7 oktober 1999

 

Inbreng van de PvdA bij het Algemeen Overleg Integrale aanpak Mestproblematiek

Woordvoerder: Harm Evert Waalkens

 

Inleiding

Door de verschillende rechterlijke uitspraken is de door het Kabinet en de Kamer vastgestelde doelstelling, te weten het bereiken van een evenwicht op de mestmarkt in 2002, ernstig in gevaar gekomen. Het stelsel van varkensrechten van de Wet Herstructurering als instrument is voorlopig buiten toepassing verklaard.

Er is nu een patstelling ontstaan waardoor de zo noodzakelijke aanpassingen en essentiële bedrijfsbeslissingen worden uitgesteld.

Een tweede complicatie is ontstaan als gevolg van de uitspraak van de Europese Commissie dat Nederland niet voldoet aan de Europese richtlijn inzake de bescherming van het water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, beter bekend als de Nitraat richtlijn. De Nederlandse voorstellen zijn door de Commissie gekwalificeerd als onvoldoende. Door deze in gebreke stelling loopt Nederland een reële kans veroordeeld te worden door de EC dreigt er een boete van ongeveer een half miljoen gulden per dag. De procedure kan veel tijd gaan vergen.

Het Kabinet heeft na beoordeling van de voorliggende feiten de conclusie getrokken dat een vernieuwing van het mestbeleid noodzakelijk is.

Het Kabinet kiest voor een integrale benadering van de mestproblematiek, zodat er niet langer sprake is van apart mest beleid voor elke sector.

De karakteristieken van het beleid laten zich als volgt beschrijven.

Uitgangspunten van het voorgestelde beleid:

1. Eigen verantwoordelijkheid van de boeren.
2. Ieder bedrijf dient vooraf aan te kunnen tonen dat de geproduceerde mest op een milieu- verantwoorde manier kan worden afgezet. Hiertoe dienen mest-afzetcontracten gesloten te worden met een ontvangende partij. De verantwoording vooraf bepaalt de productie-omvang van het bedrijf. 3. Per bedrijf, zowel bij de dierhouderij als ook in de plantaardige sector, moet een milieuverantwoording achteraf worden verstrekt.

Deze twee instrumenten die in wetgeving zullen worden vastgelegd zijn strikt gescheiden uit het oogpunt van handhaafbaarheid

Inbreng PvdA

De PvdA onderschrijft de uitkomsten van de analyse van het Kabinet en de conclusies die er aan verbonden worden op hoofdlijnen. Het voorliggende pakket van maatregelen wordt beschouwd als een belangrijke bijdrage om duidelijkheid te verschaffen aan de verschillende sectoren en onderschrijft de belangrijkste punten van de wetsvoorstellen.

Nederland wil en moet voldoen aan de Europese richtlijnen, ook met betrekking tot nitraat normeringen. Over de toekomst is geen verschil van mening, maar de vraag is nu hoe we in die toekomst terecht komen.

De PvdA vindt het betekenisvol dat het aangekondigde beleid zowel door de Minister van LNV als door de Minister van VROM is ondertekend. Daarnaast heeft de MP het beleid aangekondigd als een nationaal project.

Door 5 Ministeries worden de consequenties meegedragen.

De voorgestelde integrale aanpak is zeer ingrijpend en zal grote consequenties hebben voor de totale agrarische sector. Alle eerdere aangekondigde maatregelen, zoals de Wet Herstructurering Varkenshouderij, de Integrale Notitie Mest en Ammoniak en het Aanvullend Stikstofbeleid voor Nitraatgevoelige gronden, zullen in soort, tijd en aanpak worden overtroffen.

Door de vele beleidsvoorstellen en -wijzigingen heerst er grote onduidelijkheid.

Veel boeren gezinnen komen hierdoor niet alleen in financieel opzicht maar ook in psychische zin geweldig onder druk te staan. De sociale gevolgen zijn dan ook niet gering en zullen zeker een rol moeten spelen in het nu te formuleren beleid.

Van de PvdA mag en moet verwacht worden dat we:


* grote waarde hechten aan het eindelijk creëren van duidelijkheid;
* die duidelijkheid vertaald willen zien in een strikt handhaafbaar beleid zowel juridisch als fysiek;

* de grote sociale gevolgen voor de sectoren en gebieden willen opvangen door een adequaat flankerend beleid en praktische en rechtvaardige regelgeving;

* een beleid willen dat echte kansen genereert voor de blijvers en tevens sterk gericht is op bedrijfsbeëindiging en omscholing;
* een beleid willen dat de voorlopers stimuleert die te vaak onvoldoende beloond worden.

Onze wens is een sterke en economisch duurzame agrarische sector die kan en moet voldoen aan de verwachtingen op het gebied van o.a. milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, huisvesting, transport, ruimtegebruik en werkgelegenheid.

Er is een geweldige patstelling ontstaan tussen het Min. van LNV en de varkenssector.

In de voorstellen zoals die nu voorliggen blijven de procedures doorlopen.

De Fractie van de PvdA hecht eraan duidelijkheid te verkrijgen over de principiële rechtsvragen over schadeplicht van de Staat bij een inperking van vergunde productieruimte in het algemeen. We erkennen dat dit feit het onderhavige dossier overstijgt, maar we roepen de minister op om daar waar onnodige frictie ontstaat alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het een verlammend effect zal hebben op de verdere voortgang van de herstructurering. Zo zullen we de andere partijen verzoeken daar waar onnodige vertraging ontstaat het nuchtere verstand te laten zegevieren.

De Fractie van PvdA is van mening dat er alles aangelegen ligt het tijdsverschil tussen de mestvoorstellen en de Reconstructie wet zo klein mogelijk te laten zijn.

Flankerend beleid

Het flankerend beleid zal de sociale gevolgen van de veranderingen moeten opvangen.

De PvdA pleit dan ook met kracht voor een beleid dat blijvers voldoende perspectief biedt om vooruit te komen. De volgende onderdelen zijn van belang:


* Extensivering en bedrijfsverplaatsingen

* Stimulering van mestbewerking en -verwerking
* Stimulering van kennisontwikkeling en doorstroming tbv. mineralenmanagement

* In het kader van de ruimtelijke ordening opnieuw kijken naar het vergunningenbeleid van gemeenten, provincies en de rijksoverheid.

Naast het beleid voor de blijvers zal het beleid veel aandacht moeten schenken aan de bedrijven -en dus aan de boeren en boerinnen- die graag willen stoppen. Deze ruimte is absoluut nodig voor het creëren van evenwicht op de mestmarkt en voor het verder invullen van de ruimtelijke kwaliteiten die we in het buitengebied nastreven.

De fractie van de PvdA vraagt dan ook zeer dringend aandacht voor dit beleid.

Opkoopregelingen zijn in dit verband niet voldoende sturend. Het gericht inzetten van middelen om de sanering te begeleiden is het uitgangspunt voor ons.

De PvdA pleit dan ook voor een VUT-regeling voor boeren en boerinnen die een overbrugging nodig hebben tot hun pensioen. Over het hoofd van de minister spreek ik hier ook de financiers in de agrarische sector aan om samen met de sector te zoeken naar oplossingen bij de schuldsaneringen in de gevallen waar deze een blokkade zouden zijn bij bedrijfsbeëindigingen.

Deze VUT-regeling zal ook in Brussel aangemeld kunnen worden voor co-financiering.

Naast deze bedrijfsbeëindigingregeling wil de PvdA een pleidooi houden voor een fiscale regeling bij partiele bedrijfsbeëindiging. De vervangingsreserve moet van toepassing verklaard worden voor de beëindiging van een deel van het bedrijf.

Wat betreft de beëindigingpremie ter waarde van 25% van de fiscale boekwaarde in 2000 en 2001 en 15 % in 2002 willen wij opmerken dat deze aan de minimale kant is! Met name voor de kleine gemengde bedrijven die een keuze moeten maken voor hun bedrijf kan er een strategie gekozen worden waarbij het meest levensvatbare deel van het bedrijf blijft bestaan zonder dat er fiscale consequenties aan vast zitten.

Voorts constateren wij dat er in de periode tot 2002 geen flankerende maatregelen zijn gepland. De PvdA vindt dit niet juist. Boeren die eerder willen stoppen vanwege het nieuwe mestbeleid, moeten ook nu al hiertoe worden gestimuleerd. Dit is in het belang van het milieu. De PvdA nodigt de regering uit hiervoor geld beschikbaar te stellen en zal hierover desnoods een motie indienen.

Maar ook de periode na 2002 is van belang. Veel bedrijven zullen echt voor de vraag komen te staan hoe ze verder moeten. Naar de mening van de PvdA is een grotere prioriteit nodig voor de inzet van middelen die de keuze voor bedrijfsbeëindiging, totaal dan wel partieel, toegankelijker maken dan aangegeven in de huidige voorstellen van het Kabinet.

Vragen en opmerkingen

Dan nog enkele vragen en opmerkingen bij het wetsvoorstel:

1. Kan de Minister nog eens aangeven hoe hij verwacht aan de optimale plaatsingsruimte te komen?
2. Welke gronden gaan mee tellen voor de mestafzet-contracten? 3. Hoe worden de forfaitaire normen vastgesteld? Worden deze normen vast gelegd in de wet?
4. Is de Minister bereid een experimenteerartikel op te nemen in de wet?
5. Is de Minister bereid kunstmestfosfaat op te nemen in MINAS, om zodoende het comparatief nadeel van dierlijke mest gedeeltelijk weg te nemen?
6. Kan de Minister de procedurele doorlooptijd van alle beleidsvoorstellen in een agenda

zetten?

7. Hoe verhoudt de integrale aanpak zich tot de Reconstructiewet?


Mestafzet

1. In de voorstellen staat letterlijk dat u geen mogelijkheden ziet om intermediairs als contractpartners te laten optreden. De fractie van de PvdA zou graag zien dat de minister zich door de voorstellen die op dit moment in omloop zijn van Cumela, LTO en de verschillende mestafzet-coöperaties laat overtuigen van het nut van een buffer tussen de veehouder (mestproducent) en akkerbouwer (mestconsument).
2. Mestbewerking en -verwerking moeten kansen krijgen. Bij milieuvergunningen voor de installaties op de veehouderijbedrijven kan een certificering uitkomst bieden. Er zal per geval moeten worden nagegaan of er voor het eindproduct afzetgelegenheid is voordat er op gemeentelijk niveau een vergunning wordt verleend. Deze extra toets zal ingebouwd moeten worden. Graag zagen we van de minister voorstellen dienaangaande.

De PvdA is van mening dat er een fors pakket van maatregelen voor ligt en dat iedereen een geweldige slag moet gaan maken. We zullen nu de hoofdlijnen van het beleid vast moeten gaan stellen. De huidige voorstellen om in de korte tijd die ons rest het beleid vorm te geven en uit te gaan voeren, vragen veel van boeren en boerinnen én van de overheid.

De PvdA wil verantwoording nemen voor het beleid dat er voor zal gaan zorgen dat er een gezonde en duurzame landbouw blijft bestaan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...