Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA Algemeen Overleg aanpak Mestproblematiek

Datum nieuwsfeit: 07-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 7 oktober 1999

 

Inbreng van de PvdA bij het Algemeen Overleg Integrale aanpak Mestproblematiek

Woordvoerder: Harm Evert Waalkens

 

Inleiding

Door de verschillende rechterlijke uitspraken is de door het Kabinet en de Kamer vastgestelde doelstelling, te weten het bereiken van een evenwicht op de mestmarkt in 2002, ernstig in gevaar gekomen. Het stelsel van varkensrechten van de Wet Herstructurering als instrument is voorlopig buiten toepassing verklaard.

Er is nu een patstelling ontstaan waardoor de zo noodzakelijke aanpassingen en essentiële bedrijfsbeslissingen worden uitgesteld.

Een tweede complicatie is ontstaan als gevolg van de uitspraak van de Europese Commissie dat Nederland niet voldoet aan de Europese richtlijn inzake de bescherming van het water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, beter bekend als de Nitraat richtlijn. De Nederlandse voorstellen zijn door de Commissie gekwalificeerd als onvoldoende. Door deze in gebreke stelling loopt Nederland een reële kans veroordeeld te worden door de EC dreigt er een boete van ongeveer een half miljoen gulden per dag. De procedure kan veel tijd gaan vergen.

Het Kabinet heeft na beoordeling van de voorliggende feiten de conclusie getrokken dat een vernieuwing van het mestbeleid noodzakelijk is.

Het Kabinet kiest voor een integrale benadering van de mestproblematiek, zodat er niet langer sprake is van apart mest beleid voor elke sector.

De karakteristieken van het beleid laten zich als volgt beschrijven.

Uitgangspunten van het voorgestelde beleid:

1. Eigen verantwoordelijkheid van de boeren.
2. Ieder bedrijf dient vooraf aan te kunnen tonen dat de geproduceerde mest op een milieu- verantwoorde manier kan worden afgezet. Hiertoe dienen mest-afzetcontracten gesloten te worden met een ontvangende partij. De verantwoording vooraf bepaalt de productie-omvang van het bedrijf. 3. Per bedrijf, zowel bij de dierhouderij als ook in de plantaardige sector, moet een milieuverantwoording achteraf worden verstrekt.

Deze twee instrumenten die in wetgeving zullen worden vastgelegd zijn strikt gescheiden uit het oogpunt van handhaafbaarheid

Inbreng PvdA

De PvdA onderschrijft de uitkomsten van de analyse van het Kabinet en de conclusies die er aan verbonden worden op hoofdlijnen. Het voorliggende pakket van maatregelen wordt beschouwd als een belangrijke bijdrage om duidelijkheid te verschaffen aan de verschillende sectoren en onderschrijft de belangrijkste punten van de wetsvoorstellen.

Nederland wil en moet voldoen aan de Europese richtlijnen, ook met betrekking tot nitraat normeringen. Over de toekomst is geen verschil van mening, maar de vraag is nu hoe we in die toekomst terecht komen.

De PvdA vindt het betekenisvol dat het aangekondigde beleid zowel door de Minister van LNV als door de Minister van VROM is ondertekend. Daarnaast heeft de MP het beleid aangekondigd als een nationaal project.

Door 5 Ministeries worden de consequenties meegedragen.

De voorgestelde integrale aanpak is zeer ingrijpend en zal grote consequenties hebben voor de totale agrarische sector. Alle eerdere aangekondigde maatregelen, zoals de Wet Herstructurering Varkenshouderij, de Integrale Notitie Mest en Ammoniak en het Aanvullend Stikstofbeleid voor Nitraatgevoelige gronden, zullen in soort, tijd en aanpak worden overtroffen.

Door de vele beleidsvoorstellen en -wijzigingen heerst er grote onduidelijkheid.

Veel boeren gezinnen komen hierdoor niet alleen in financieel opzicht maar ook in psychische zin geweldig onder druk te staan. De sociale gevolgen zijn dan ook niet gering en zullen zeker een rol moeten spelen in het nu te formuleren beleid.

Van de PvdA mag en moet verwacht worden dat we:


* grote waarde hechten aan het eindelijk creëren van duidelijkheid;
* die duidelijkheid vertaald willen zien in een strikt handhaafbaar beleid zowel juridisch als fysiek;

* de grote sociale gevolgen voor de sectoren en gebieden willen opvangen door een adequaat flankerend beleid en praktische en rechtvaardige regelgeving;

* een beleid willen dat echte kansen genereert voor de blijvers en tevens sterk gericht is op bedrijfsbeëindiging en omscholing;
* een beleid willen dat de voorlopers stimuleert die te vaak onvoldoende beloond worden.

Onze wens is een sterke en economisch duurzame agrarische sector die kan en moet voldoen aan de verwachtingen op het gebied van o.a. milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, huisvesting, transport, ruimtegebruik en werkgelegenheid.

Er is een geweldige patstelling ontstaan tussen het Min. van LNV en de varkenssector.

In de voorstellen zoals die nu voorliggen blijven de procedures doorlopen.

De Fractie van de PvdA hecht eraan duidelijkheid te verkrijgen over de principiële rechtsvragen over schadeplicht van de Staat bij een inperking van vergunde productieruimte in het algemeen. We erkennen dat dit feit het onderhavige dossier overstijgt, maar we roepen de minister op om daar waar onnodige frictie ontstaat alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het een verlammend effect zal hebben op de verdere voortgang van de herstructurering. Zo zullen we de andere partijen verzoeken daar waar onnodige vertraging ontstaat het nuchtere verstand te laten zegevieren.

De Fractie van PvdA is van mening dat er alles aangelegen ligt het tijdsverschil tussen de mestvoorstellen en de Reconstructie wet zo klein mogelijk te laten zijn.

Flankerend beleid

Het flankerend beleid zal de sociale gevolgen van de veranderingen moeten opvangen.

De PvdA pleit dan ook met kracht voor een beleid dat blijvers voldoende perspectief biedt om vooruit te komen. De volgende onderdelen zijn van belang:


* Extensivering en bedrijfsverplaatsingen

* Stimulering van mestbewerking en -verwerking
* Stimulering van kennisontwikkeling en doorstroming tbv. mineralenmanagement

* In het kader van de ruimtelijke ordening opnieuw kijken naar het vergunningenbeleid van gemeenten, provincies en de rijksoverheid.

Naast het beleid voor de blijvers zal het beleid veel aandacht moeten schenken aan de bedrijven -en dus aan de boeren en boerinnen- die graag willen stoppen. Deze ruimte is absoluut nodig voor het creëren van evenwicht op de mestmarkt en voor het verder invullen van de ruimtelijke kwaliteiten die we in het buitengebied nastreven.

De fractie van de PvdA vraagt dan ook zeer dringend aandacht voor dit beleid.

Opkoopregelingen zijn in dit verband niet voldoende sturend. Het gericht inzetten van middelen om de sanering te begeleiden is het uitgangspunt voor ons.

De PvdA pleit dan ook voor een VUT-regeling voor boeren en boerinnen die een overbrugging nodig hebben tot hun pensioen. Over het hoofd van de minister spreek ik hier ook de financiers in de agrarische sector aan om samen met de sector te zoeken naar oplossingen bij de schuldsaneringen in de gevallen waar deze een blokkade zouden zijn bij bedrijfsbeëindigingen.

Deze VUT-regeling zal ook in Brussel aangemeld kunnen worden voor co-financiering.

Naast deze bedrijfsbeëindigingregeling wil de PvdA een pleidooi houden voor een fiscale regeling bij partiele bedrijfsbeëindiging. De vervangingsreserve moet van toepassing verklaard worden voor de beëindiging van een deel van het bedrijf.

Wat betreft de beëindigingpremie ter waarde van 25% van de fiscale boekwaarde in 2000 en 2001 en 15 % in 2002 willen wij opmerken dat deze aan de minimale kant is! Met name voor de kleine gemengde bedrijven die een keuze moeten maken voor hun bedrijf kan er een strategie gekozen worden waarbij het meest levensvatbare deel van het bedrijf blijft bestaan zonder dat er fiscale consequenties aan vast zitten.

Voorts constateren wij dat er in de periode tot 2002 geen flankerende maatregelen zijn gepland. De PvdA vindt dit niet juist. Boeren die eerder willen stoppen vanwege het nieuwe mestbeleid, moeten ook nu al hiertoe worden gestimuleerd. Dit is in het belang van het milieu. De PvdA nodigt de regering uit hiervoor geld beschikbaar te stellen en zal hierover desnoods een motie indienen.

Maar ook de periode na 2002 is van belang. Veel bedrijven zullen echt voor de vraag komen te staan hoe ze verder moeten. Naar de mening van de PvdA is een grotere prioriteit nodig voor de inzet van middelen die de keuze voor bedrijfsbeëindiging, totaal dan wel partieel, toegankelijker maken dan aangegeven in de huidige voorstellen van het Kabinet.

Vragen en opmerkingen

Dan nog enkele vragen en opmerkingen bij het wetsvoorstel:

1. Kan de Minister nog eens aangeven hoe hij verwacht aan de optimale plaatsingsruimte te komen?
2. Welke gronden gaan mee tellen voor de mestafzet-contracten? 3. Hoe worden de forfaitaire normen vastgesteld? Worden deze normen vast gelegd in de wet?
4. Is de Minister bereid een experimenteerartikel op te nemen in de wet?
5. Is de Minister bereid kunstmestfosfaat op te nemen in MINAS, om zodoende het comparatief nadeel van dierlijke mest gedeeltelijk weg te nemen?
6. Kan de Minister de procedurele doorlooptijd van alle beleidsvoorstellen in een agenda

zetten?

7. Hoe verhoudt de integrale aanpak zich tot de Reconstructiewet?


Mestafzet

1. In de voorstellen staat letterlijk dat u geen mogelijkheden ziet om intermediairs als contractpartners te laten optreden. De fractie van de PvdA zou graag zien dat de minister zich door de voorstellen die op dit moment in omloop zijn van Cumela, LTO en de verschillende mestafzet-coöperaties laat overtuigen van het nut van een buffer tussen de veehouder (mestproducent) en akkerbouwer (mestconsument).
2. Mestbewerking en -verwerking moeten kansen krijgen. Bij milieuvergunningen voor de installaties op de veehouderijbedrijven kan een certificering uitkomst bieden. Er zal per geval moeten worden nagegaan of er voor het eindproduct afzetgelegenheid is voordat er op gemeentelijk niveau een vergunning wordt verleend. Deze extra toets zal ingebouwd moeten worden. Graag zagen we van de minister voorstellen dienaangaande.

De PvdA is van mening dat er een fors pakket van maatregelen voor ligt en dat iedereen een geweldige slag moet gaan maken. We zullen nu de hoofdlijnen van het beleid vast moeten gaan stellen. De huidige voorstellen om in de korte tijd die ons rest het beleid vorm te geven en uit te gaan voeren, vragen veel van boeren en boerinnen én van de overheid.

De PvdA wil verantwoording nemen voor het beleid dat er voor zal gaan zorgen dat er een gezonde en duurzame landbouw blijft bestaan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie