Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA-fractie algemeen overleg Ceteco-affaire

Datum nieuwsfeit: 08-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 7 oktober 1999

 

Inbreng van de PvdA-fractie bij het Algemeen Overleg over de provincie Zuid-Holland en de Ceteco-affaire

Woordvoerder Saskia Noorman-den Uyl

Er is in de provincie Zuid-Holland iets goed mis gegaan. Er zijn onaanvaardbare risico's aan gegaan met overheidsgeld dat daar nadrukkelijk niet voor bedoeld is. Er is verzwegen waar openbaarheid vereist was. En er zijn wetten en regels overtreden door een overheid die voor alles en iedereen gehouden is de wet te eerbiedigen en te bewaken. Het toezicht heeft niet onvoldoende gewerkt.

Het besluit tot aftreden van de vier provinciebestuurders is een zware, maar juiste en nodige beslissing geweest zo meent de PvdA-fractie. Een beslissing die respect afdwingt en het openbaar bestuur respect betoont.

In de grondwet (art 124) en in de Provinciewet (van 1994) is de autonome bevoegdheid voor de inrichting van het bestuur en de huishouding van de provincie nadrukkelijk vast gelegd.

De gang van zaken rond het bankieren in Zuid-Holland is dan ook eerste instantie een zaak van de Provincie. En gisteren heeft de provincie in het debat laten zien dat het hun ernst is. Er zijn ingrijpende stappen gezet op weg naar het schoon schip maken.

Het rapport van de commissie Van Dijk aan de provincie dient als achtergrond. Het is scherp, helder en hard in het beoordelen van wat er mis gegaan is. Het eindoordeel luidt:

Het besluit van GS in 1998 was ondeugdelijk en extreem riskant, onrechtmatig want onbevoegd genomen en democratisch ontoelaatbaar omdat het PS buitenspel zette. Dat was een bewuste GS keuze. Het College van GS is daarvoor als geheel verantwoordelijk; Een bijzondere verantwoordelijkheid hebben de CdK, de portefeuillehouder financiën en de griffier. Deze hebben de rechten van Provinciale Staten niet beschermd.

Het is allemaal in 1994 vol goede bedoelingen begonnen via de discussie over Reinventing Government en de overheid als ondernemer. In 1995 nam GS een besluit om de treasury functie te intensiveren. Het ging om geld verdienen door het lenen en uitzetten van geld dat niet noodzakelijk was voor het provinciaal functioneren. Een beetje de geest van de tijd. Maar in de politiek wordt je niet afgerekend op een goed bedoelde intentie. Je bent als bestuurder verantwoordelijk voor feitelijk resultaat en de rechtmatigheid daarvan.

Het ging mis bij het geheim gehouden besluit van GS in 1995 tot intensivering van de treasury met risicoloze intensiveringinstrumenten. Daarna bleek dat in de slecht gecontroleerde praktijk dat er niet langer sprake was van risicoloosheid.

Overigens is ook aan andere regels niet voldaan (termijnen, registratie geldmakelaars, termijnhandel in leningen, verantwoordingsplicht, mandaatregels, functiescheiding).

Vastgesteld moet worden dat er voor de provincie Zuid-Holland een speculatieverlies dreigt van 47 miljoen dat door de provincie zelf betaald moet worden.

Er zijn drie vragen


- Wie is waarvoor verantwoordelijk en wat is verwijtbaar?


- Hoe kan voorkomen worden in regelgeving en toezicht dat zoiets nog eens gebeurt?


- Wat zijn de grenzen van het handelen met overheidsgeld en wat is daarover bepaald?

Wie is verantwoordelijk en wat is verwijtbaar?

Minister

De brief van de minister volgde op de commotie van 9 september. Die ontstond door krantenberichten die suggereerden dat de minister de Kamer onjuist of onvolledig geïnformeerd had. Volgens het Algemeen Dagblad wist het ministerie van het 'bankierenbesluit' in juni 1997. Uit de uitgelekt notulen van het stafoverleg van de provincie zou geconcludeerd kunnen worden dat het geheime besluit uit 1995 is overlegd. Maar uit zowel het rapport Deloitte en Touche als uit het onderzoeksrapport van de Commissie van Dijk blijkt dat het de provincie het had over de besluiten van 1988 en 1991 waarin het 'bankieren' niet aan de orde was. En dat er volgens de provincie uitdrukkelijk sprake was van risicoloos handelen. Pas het signaal van de VNG in april dit jaar was voor het ministerie aanleiding om opheldering te vragen over het bankieren van Zuid-Holland.

Ergo. Dat krantenbericht was feitelijk niet juist.

Het verwijt als zou de minister de kamer niet volledig geïnformeerd hebben snijdt geen hout.

Vervolgens blijkt uit het extern vastgestelde overzicht van beschikbare archiefstukken ook dat er geen verslag is van een overleg van 2 juli 1997.

Wel ben ik nieuwsgierig naar een verslag van 4 juli 1997. Waar gaat dat over?

De verantwoordelijkheid van de minister voor het toezicht op de provinciale financiën loopt bepaald door de wet via toezicht achteraf. Afwijkingen zijn alleen bij wet toegestaan. Het toezicht is gericht op het in evenwicht zijn van de begroting. Tegen dat licht moet het geheel beoordeeld worden.

In de begroting van de provincie en in de jaarrekening, zoals in de risicoparagraaf, was het bankieren niet zichtbaar. De inkomsten waren niet onder rente-inkomsten of rentekosten geraamd of verantwoord. De provincie voldeed aan de kasgeldnorm.

Maar het hoge uitleenvolume was zichtbaar in de maandstaten (F1A), bestemd voor de ministeries BZK en Financiën. In het overleg van in juli 1997 van het ministerie met de provincie erkende deze het hoge leenvolume. De provincie verklaarde dat het om risicoloze activiteiten ging die door de provincie waren geaccordeerd. En zorgde ervoor het volume van leningen aan het eind van het jaar lager te stellen vanwege de EMU-norm.

Het valt de minister te verwijten dat:


* Het ministerie de signalen die er wel waren (maandstaten) niet voortvarend heeft opgepakt. Het ministerie heeft overigens tot juli dit jaar uitermate traag gereageerd. Gaat de minister daar iets aan doen?
* Dat er geen bewaking is op het verzamelen van verplichte inzending van maandstaten.

* Dat beschikbare gegevens niet benut zijn voor bevraging bij rekening en begroting en dat het beoordelen van de jaarcijfers op rijksrisico en EMU-norm te smal is.

* Dat de staatssecretaris in 1997 niet geïnformeerd is. De ambtenaren namen genoegen met de verklaring van de provincie inzake risicoloosheid. Zij hebben er bewust vanaf gezien de staatssecretaris te informeren in afwachting van nadere informatie.

* Het ministerie had de signalen uit de maandstaten dienen te gebruiken voor verder onderzoek en had moeten toezien op het juist verantwoorden van rente- inkomsten/lasten die verbonden zijn met het hoge leningenplafond. De controle op de inzendplicht van leningenbesluiten was beslist niet alert genoeg.

Achteraf gezien is dat allemaal wel verklaarbaar. Het saldo blijft dat het ministerie in de toezichtfunctie te kort is geschoten. De controle was misschien formeel juist naar de letter van de wet. Maar zeker niet naar de geest van de wet.

Op al deze punten heeft de minister het boetekleed aangetrokken en beterschap beloofd.

Ik zou graag van de minister een reactie horen op de constateringen die de Commissie van Dijk doet op de wijze waarop het toezicht vanuit het ministerie is gevoerd en de aanbevelingen.

Wie is verantwoordelijk en wat is verwijtbaar?

De Commissaris der Koningin is aan de minister wettelijk beperkt verantwoording schuldig over een beperkt aantal zaken middels ambtsinstructie die geen betrekking heeft op deze zaak.

Verwijtbaar aan de CdK als rijksorgaan is het niet voor vernietiging voordragen van het beruchte GS-besluit uit 1995 dat niet rechtmatig was omdat GS niet bevoegd waren deze beslissing te nemen en dat het algemeen belang in het geding was. Het feit dat de Commissaris het niet met de GS- beslissing eens was siert haar overigens. Maar GS was niet bevoegd deze regels voor het beheer van kasgeld vast te stellen; dat is alleen aan PS voorbehouden.

De CdK is hoofdzakelijk Provinciale Staten verantwoording schuldig. Als provinciaal orgaan en lid van GS is de CdK gezamenlijk met de gedeputeerden verwijtbaar om het besluit uit 1995 niet te melden aan Provinciale Staten en aan de minister. Ook verwijtbaar is een onvoldoende gemandateerde procedure, het niet inzenden van leningenbesluiten en uitvoeringsbesluiten en het niet juist in de begroting en rekening opnemen van de rentewinsten waardoor het budgetrecht van de Staten niet geëerbiedigd is. .

De verantwoordingsplicht van de CdK aan de Provinciale Staten zoals in artikel 179 geregeld is, voorziet niet in de wijze waarop deze verantwoording moet worden afgelegd. De ontslagaanvraag van de CdK mevrouw Leemhuis maakt een verdere weging dan deze van de zwaarte van het onjuist handelen naar mijn opvatting thans niet meer nodig. Ik wil dan ook volstaan met te zeggen dat het aftreden een gepast besluit is. Een verantwoordelijk bestuurder waardig.

Datzelfde meent de PvdA-fractie ook ten aanzien van de afgetreden gedeputeerden Wolf, Heykoop de De Jong die met opgeheven hoofd hun politieke verantwoordelijkheid hebben gedragen. Dat is een teken van kracht.

Voorkomen

Het mag niet toegestaan zijn dat een lagere overheid bezig is om met geld geld te maken anders dan voor de primaire overheidstaak nodig is. De minister heeft laten weten dat in een wetsvoorstel FILO dat sinds begin juli bij de Raad van State ligt, het uitzetten van geld sterk aan banden wordt gelegd. Dan wordt het 'bankieren' onmogelijk. Dat blijkt nodig maar het is te verwachten dat de grens tussen wat bankieren genoemd wordt en verantwoorde treasury niet goed in regels te vatten is. Een voorbeeld. Een provincie wil een lening tegen een lager percentage afsluiten terwijl de looptijd nog niet is afgerond en niet afgekocht kan worden. Dan zal er enige tijd een hoger leningvolume bestaan terwijl er toch sprake is van zorgvuldig en verantwoord kasbeheer. Ergo, niet de absolute hoogte van bedragen maar de transparantie, het risicoloos zijn, het in evenwicht zijn, de betrouwbaarheid van de financiële instelling zijn bepalend voor verantwoord treasurybeleid. Een verdere discussie zal wat ons betreft bij de wet FILO gevoerd worden.

De minister heeft voorstellen gedaan voor een betere controle achteraf. Die is er door bijvoorbeeld de maandstaten in een scherper kader af te zetten tegen elementen uit de totale exploitatie. Maar ook via benchmarking tussen provincies. Ik vraag de minister een precieze en nadere uitwerking van zijn voornemens aan de kamer te sturen.

De PvdA-fractie wil ook zo snel mogelijk geïnformeerd worden over de mate waarin bankieren bij gemeenten en andere overheden of overheidsorganisaties een rol speelt.

Grenzen van overheidshandelen

Het is duidelijk dat de overheid geen ondernemer is. Maar daar is niet alles mee gezegd. Naarmate decentralisatie toeneemt en men zelf meer risicodragend optreedt zal de reservepositie van overheden moeten toenemen om de risico's en de fluctuaties in inkomsten en uitgaven op te vangen. Zorgvuldig middelenbeheer kan en mag geen passief beheer zijn. Het in regels vaststellen van grenzen zal lastig zijn. De grens is niet met een nagelschaartje te knippen. De overheid behoort altijd een sobere transparante, open en controleerbare manier van werken te hebben.

Elementen uit de cultuur van bedrijfsleven zoals winst op bedrijfsmatige activiteiten en het marktmechanisme kunnen een beperkte rol spelen in overheidshandelen. Maar de overheid is in beginsel geen gelijke marktpartij. Niet alleen voor de provincie speelt dat de ondernemende overheid grenzen kent. Het gaat evenzeer om andere overheden of overheidsorganisaties zoals politie en waterschappen. Wij willen op afzienbare termijn helderheid via een debat over de wijze waarop lagere overheden vanuit hun eigen verantwoordelijkheid met hun geld omgaan en de verhouding van centrale overheid tot decentrale overheidsorganisaties. Het recente WRR-rapport over het publieke en private domein kan daarbij van nut zijn.

Toezicht vooraf

De minister gaat in op de overweging om toezicht vooraf in te voeren. Wij zijn tegen deze benadering die haaks staat op de grondwettelijke opvatting over de autonomie van de gemeenten en de provincie. In de grondwet (art 124) en in de Provinciewet van 1994 is de autonome bevoegdheid inzake financieel beheer van de provincie nadrukkelijk vastgelegd. Ik denk dat het ook niet nodig is om gebeurtenissen zoals met Zuid - Holland te voorkomen.

De minister wijst deze optie af en wij zijn het met de minister hierover eens.

Provinciale rekenkamer

De commissie van Dijk stelt dat het onderzoek door Provinciale Staten door de commissie voor de rekeningen onvoldoende was. De vraag is of bij het doorzien van meer complexe kostentoerekeningen er niet meer ondersteuning voor de Provinciale Staten zou moeten zijn. Van Kemenade heeft onlangs over een Provinciale rekenkamer gesproken. Ik kan mij daarbij iets voorstellen. De gemeente Rotterdam heeft zelf een gemeentelijke Rekenkamer ingericht. Ik vind wel dat het een door de Provincies zelf in te stellen regeling zou moeten zijn als onderlinge faciliteit.

Accountant

De accountant heeft het echte probleem niet gezien, niet onderzocht of gesignaleerd. Een mogelijke aansprakelijkheidstelling van de accountant door de provincie kan ik mij goed voorstellen. De rol en betrouwbaarheid van de accountantsverklaring - gebruikt bij het toezicht achteraf door het ministerie - roept vragen op.

Zijn er aanpassingen nodig bij de regelgeving, bijvoorbeeld via de comptabiliteitswet als het gaat om de kwaliteit en representativiteit van het accountantsonderzoek? Zijn er protocollen nodig om ook Provinciale Staten een beter inzicht te geven in de verantwoording van het gevoerde beleid en de rechtmatigheid van de verantwoording zo vraag ik de minister?

Archiefwet

Door de treasurer zijn bijna alle bewijsstukken vernietigd. Dat is onbegrijpelijk. De bepalingen van de Archiefwet zijn ernstig overtreden. Is de minister bereid de inspectie op grond van de Rijksarchiefwet een onderzoek te laten doen naar overtreding van de archiefwet?

Vragen


* Hoe zit het met de kwestie Gouda? Waar gaan de beide faxen over Gouda over van november 1997. Is er volgens de minister in Gouda iets onoorbaars gebeurd? Zo ja wat? Ik zou daar graag duidelijkheid over willen hebben.

* Waarop richt zich het strafrechtelijk onderzoek en wanneer verwacht de minister daarover een zichtbaar resultaat?

* Wat is de consequentie van het onrechtmatig verklaren van de handelwijze van GS? Kunnen er civielrechtelijke gevolgen uit ontstaan?

Tot slot. Dit alles is een pijnlijke en harde les. Namelijk dat de verplichting aan de burgers die voortvloeit uit de democratisch gegeven overheidsopdracht de overheid bindt en beperkt in haar handelen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...