Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving beschikking zandwinput/zanddepot Oudehaske

Datum nieuwsfeit: 08-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving beschikking zandwinput/zanddepot Oudehaske

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan DVJ Holding B.V. te Joure een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. De vergunning heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben van de inrichting (zandwinput/zanddepot) door het plaatsen van een opslagtank. De inrichting is gevestigd op het perceel, kadastraal bekend gemeente Nijehaske, sectie K, nummers 352, 404, 405, 458, en
459, plaatselijk bekend nabij de Rijksweg te Oudehaske. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen. De vergunning is ten opzichte van de
ontwerp-vergunning ongewijzigd.

U kunt de stukken inzien!
U kunt de vergunning, de aanvraag en de daarbij behorende stukken inzien van 11 oktober 1999 tot en met 22 november 1999:
1. bij de afdeling Milieu van de sector Wonen en Werken, Herema State
5 (1e gebouw, ingang park) te Joure, op werkdagen van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Tevens liggen de stukken ter inzage in het gemeentehuis, Herema State 1 (hoofdgebouw) op maandag van 13.30 tot 20.00 uur; dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur; op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 16.00 uur;

2. in het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (telefoonnummer (058)2925128).

Beroep instellen:
Wij maken u erop attent dat:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;

- de belanghebbenden aan wie redelij-kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking binnen zes weken, met ingang van 12 oktober 1999 (één dag nadat de beschikking ter inzage is gelegd), beroep kan/kunnen instellen bij de Afde-ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Gedurende de beroepstermijn kan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State jo. artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De indiener van het verzoekschrift die beroep heeft ingesteld, legt daarbij een afschrift van het beroepschrift over. De beschikking treedt pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt treedt de beschikking niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet/moe-ten worden ondertekend en moet/moeten tenminste bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d) de gronden van het beroep.

Informatie:
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Th. Miedema, afdeling
Milieuvergunningen, telefoonnummer 058-2925331.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie