Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afzetgroei in het MKB zwakt af

Datum nieuwsfeit: 08-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

EIM
Italiëlaan 33
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
Tel. 079 341 36 34
Fax 079 341 50 24
E-mail (info@eim.nl)

Ondernemen in 2000 : ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf

Afzetgroei in het MKB zwakt af

Dit jaar zal de volumegroei van de afzet in het midden- en kleinbedrijf uitkomen op 2,75%. Daarmee blijft de afzetgroei in het MKB dit jaar bijna 1 procentpunt achter bij de groei die in 1998 gerealiseerd werd. Bij alle afzetcategorieën (export, consumptie, intermediaire leveringen en investeringen) loopt de afzetgroei terug. Niettemin ligt de stijging van de consumptieve afzet van het midden- en kleinbedrijf dit jaar opnieuw op een relatief hoog niveau als gevolg van de ook dit jaar sterk toenemende bestedingen van consumenten. Mede daardoor worden in de detailhandel, de horeca en de auto- en reparatiesector toch nog gunstige resultaten geboekt, hoewel die achterblijven bij het in 1998 behaalde resultaat.

Persbericht

Verwacht wordt dat afzetstijging van het MKB in 2000 opnieuw zal uitkomen op 2,75%. Weliswaar is de verwachting dat de exporten komend jaar enigszins zullen aantrekken. Desondanks wordt het positieve effect hiervan op de afzetontwikkeling teniet gedaan door een minder sterke groei van de consumptieve bestedingen van gezinshuishoudens en een afzwakking van de groei van de bedrijfsinvesteringen. Verder zullen komend jaar minder dan in 1999 vermogenswinsten behaald worden op onroerende goederen en op aandelen, wat van invloed zal zijn op de groei van de consumptieve bestedingen van gezinshuishoudingen. Mede door een verslechtering van de winstgevendheid in het bedrijfsleven zwakt in 2000 de groei van de bedrijfsinvesteringen verder af.

In 2000 57.000 nieuwe banen in het MKB erbij

Ook de banencreatie in het midden- en kleinbedrijf loopt in 1999 terug vergeleken met 1998. Desondanks is het aantal nieuwe banen (78.000) toch nog omvangrijk dit jaar omdat met het teruglopen van de conjunctuur de groei van de arbeidsproductiviteit dit jaar laag is.

In het MKB stijgt de werkgelegenheid het meest in de sectoren zakelijke en overige dienstverlening, net als bij de groothandel.

Waarschijnlijk zal de arbeidsproductiviteit in 2000 weer aantrekken. De werkgelegenheid wordt beter aan de productie aangepast na een jaar met een relatief lage arbeidsproductiviteitsstijging. Bij dezelfde productiestijging als in 1999 zal dat dan minder extra werkgelegenheid opleveren dan vorig jaar. Geraamd wordt dat komend jaar het aantal nieuwe banen in het MKB met 57.000 zal toenemen.

Winst stijgt niet in 2000

Nadat de winststijging bij het MKB in 1998 nog uitkwam op circa 8%, valt deze dit jaar terug tot 3,5%. De geringe mogelijkheden tot kostendoorbereking zijn debet aan deze ontwikkeling. Op de binnenlandse markt kunnen kosten nog deels doorberekend worden. Op de buitenlandse markt is dit niet mogelijk, daar dalen de afzetprijzen in 1999 zelfs.

Ook in 2000 blijft dit probleem spelen en wordt het verergerd doordat dan ook de prijzen van het verbruik ten opzichte van 1999 wat op zullen lopen. Bovendien wordt opnieuw rekening gehouden met een omvangrijke stijging van de loonsom per werknemer in het MKB. Mede door deze ontwikkelingen wordt ervan uit gegaan dat de winsten in het MKB komend jaar pas op de plaats maken.

tabel 1 kerngegevens MKB, 1999 en 2000

1998

1999

2000

MKB niveau

volumemutaties t.o.v

omschrijving

(x mld. gulden)

vorig jaar in %

omzet2.75


2.75

afzet

401


2.75


2.75

waarvan:


- export

63


2.75


4.75


- consumentengoederen

90


3.50


2.75


- investeringsgoederen1.75


1.25


- intermediaire goederen

183


2.75


2.75

bruto toegevoegde waarde

191


3.00


3.00

loonsom

110


2.50


2.00

arbeidsproductiviteit


1.50


1.00

prijsmutaties per jaar in %

omzet


0.50

0.75

afzet

401

0.50

0.75

loonvoet

110


3.50


3.50

mutaties per jaar in %

overige gegevens:

winst uit onderneming (nominaal)


3.50

0.00

Sectorale ontwikkelingen

In het voorafgaande zijn algemene ontwikkelingen voor het gehele MKB geschetst. Per sector zullen de accenten anders liggen. Daarom worden de ontwikkelingen in de diverse sectoren van het MKB hieronder beknopt weergegeven.

Industrie

Verwacht wordt dat de volumegroei van de afzet bij het MKB in de industrie in 1999 met 1,25% toeneemt, hetgeen een teruggang inhoudt van ruim 1% ten opzichte van de gerealiseerde ontwikkeling in 1998. De groei van de bestedingen van consumenten ligt dit jaar vrijwel op hetzelfde hoge niveau als in 1998. In de afgelopen maand is het consumentenvertrouwen in de economische ontwikkeling zelfs verder gestegen en is de koopbereidheid ook verder toegenomen. Voor 1999 betekent dit dat de afzet van consumptieve eindproducten of halffabrikaten voor consumptiegoederen binnen de industrie positieve impulsen krijgt. Ten opzichte van 1998 loopt de exportgroei van het industriële midden- en kleinbedrijf echter sterk terug. Hetzelfde geldt voor de toename van de investeringsafzet. De groei van de conjunctuurgevoelige investeringen in ons land is met 3.75% bescheiden. In 1998 kwam de groei van dit type investeringen nog uit op bijna 17%.

In 2000 zal de afzetgroei bij het MKB in de industrie uitkomen op 2,5%. Trekkers van deze groei zijn de aantrekkende exportontwikkeling en de opnieuw relatief sterk stijgende consumptieve bestedingen.

Bij de beperkte afzetgroei dit jaar in het industriële midden- en kleinbedrijf neemt het arbeidsvolume bij deze bedrijven slechts met circa 4.000 manjaren toe. Verwacht wordt dat de groei in 2000, met
1.000 manjaren, eveneens bescheiden zal zijn. Wanneer na een conjuncturele dip de productiegroei weer enigszins aantrekt, zijn ondernemers niet direct bereid weer extra arbeidskrachten aan te trekken.

De winsten lopen dit jaar met 4% terug. Voor volgend jaar wordt er uitgegaan van een winstdaling van 6,75% bij het industriële MKB. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn prijsdalingen op buitenlandse markten en relatief sterke loonstijgingen in 1999 en 2000.

tabel 2 Kerngegevens van het MKB in de industrie

aandeel

bedrag MKB

volumemutatie

MKB (in %)

(mld. gld.)

(in %)

1998

1999

2000

omzet

29.9

131.1


1.25


2.50

w.v. export

18.4

36.9


2.00


4.50

bruto toegevoegde waarde (fk)

33.4

39.7


1.25


2.50

winst (waardeontwikkeling)

32.2

10.1


-4.00


-6.75

aandeel

arbeidsjaren

mutatie arbeidsjaren

MKB (in %)

MKB (x 1.000)

(in %)

arbeidsvolume

45.6

389.5


1.00

0.25

w.v. werknemers

344.3


1.00

0.25

zelfstandigen

45.3


1.00

0.00

Bouwnijverheid en -installatiebedrijven

Het volume van de afzet van het MKB in de bouwnijverheid neemt dit jaar met 2.75% toe. Daarmee zijn de perspectieven voor het MKB in de bouwnijverheid voor dit jaar aanzienlijk gunstiger dan in het voorjaar werd verwacht. Dat is met name een gevolg van de toenemende kwaliteit van koopwoningen. Consumenten stellen steeds meer eisen aan een nieuwe woning, wat leidt tot hogere investeringen. Vanzelfsprekend stijgt de kwaliteit van nieuwbouwwoningen ook omdat het aandeel van koopwoningen toeneemt. De bijdrage van herstel en verbouw aan aan de afzetontwikkeling van de bouwnijverheid is omvangrijk.

Dit jaar levert ook de GWW-sector een belangrijke bijdrage aan de afzetontwikkeling, met name als gevolg van investeringen voor openbaar vervoer en de ontsluiting van VINEX-locaties.

In 2000 zal het afzetvolume van het MKB in de bouwnijverheid met slechts 1.5% toenemen. In de koopsector zal het aantal in aanbouw te nemen nieuwe woningen wat teruglopen, nu de verwachting is dat de hypotheekrente komend jaar enigszins zal stijgen. Herstel- en verbouwactiviteiten zullen in het komende jaar in dezelfde mate toenemen als in 1999 het geval is. De groei van de uitgaven aan infrastructuur zal komend jaar vertragen door het aflopen van het Deltaplan voor grote rivieren.

In 1999 neemt de werkgelegenheid bij het MKB in de bouwnijverheid met circa 3.000 arbeidsjaren toe. Voor komend jaar wordt verwacht dat de werkgelegenheid met ongeveer 1.500 manjaren afneemt.

De winstgevendheid in de bouwnijverheid laat dit jaar een bijzonder gunstige ontwikkeling zien, maar valt in 2000 weer sterk terug. Debet aan laatstgenoemde ontwikkeling zijn de verminderde afzetgroei en sterk stijgende loonkosten.

tabel 3 Kerngegevens van het MKB in de bouwnijverheid

aandeel

bedrag MKB

Volumemutatie

MKB (in %)

(mld. gld.)

(in %)

1998

1999

2000

omzet

65.7

72.4


2.75


1.50

w.v. export

44.2

0.5


-0.75


3.50

bruto toegevoegde waarde (fk)

70.9

26.7


3.50


2.00

winst (waardeontwikkeling)

77.8


6.1

17.50


3.25

aandeel

arbeidsjaren

Mutatie arbeidsjaren

MKB (in %)

MKB (x 1.000)

(in %)

arbeidsvolume

73.9

310.3


1.00


-0.50

w.v. werknemers

251.7


1.00


-0.50

zelfstandigen

58.5

0.75


-0.25

Groothandel

De volumegroei van de afzet van het MKB in de groothandel loopt dit jaar 1,25% terug ten opzichte van de in 1998 gerealiseerde ontwikkeling en komt uit op op 2,5%. De afzwakking van de groei wordt in belangrijke mate veroorzaakt door teruglopende exporten, minder import en een sterke daling bij de vraag naar investeringsgoederen. De teruglopende groei van de industriële productie heeft dit jaar een negatieve invloed op de afzet van de groothandel in grondstoffen en halffabrikaten. Ook de groothandel in investeringsgoederen maakt een matig jaar door nu de groei van de investeringen in ons land dit jaar sterk terugvalt.

Relatief gunstig is het verloop van de afzetontwikkeling bij de groothandel in bouwmaterialen en de groothandel in consumptiegoederen, door respectievelijk het gunstige afzetverloop bij de bouwnijverheid en - opnieuw - een zeer goed jaar voor de detailhandel.

In 2000 zijn de afzetperspectieven voor het MKB in de groothandel gunstiger dan dit jaar. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de verbeterde exportontwikkeling die voorzien wordt. Ook de relatief sterke stijging van de consumptieve bestedingen zal komend jaar een bijdrage leveren aan de afzetstijging van het MKB in de groothandel.

De verwachting is dat dit jaar de werkgelegenheid bij het MKB in de groothandel relatief sterk stijgt, geraamd wordt een toename van bijna 12.000 arbeidsjaren. Deze toename is ten opzichte van de afzetgroei in 1999 redelijk omvangrijk, Mede daardoor zal in deze MKB-sector bij een toenemende afzetstijging minder werkgelegenheid dan dit jaar gecreëerd worden. Voor komend jaar wordt een werkgelegenheidsstijging voorzien van circa 10.000 arbeidsjaren. De afzwakkende werkgelegenheidsgroei in 2000 wordt mede beïnvloed door de sterke loonstijgingen in 1999 en 2000.

Sterke loonstijgingen en arbeidsproductiviteitsdalingen in het MKB in de groothandel leiden zowel in 1999 als in 2000 tot een daling van de winst in deze MKB-sector.

tabel 4 Kerngegevens van het MKB in de groothandel

aandeel

bedrag MKB

Volumemutatie

MKB (in %)

(mld. gld.)

(in %)

1998

1999

2000

omzet

70.1

331.2


2.50


3.25

w.v. export

77.3

17.8


3.75


5.75

bruto toegevoegde waarde (fk)

70.0

42.1


2.25


3.00

winst (waardeontwikkeling)

73.2

15.6


-4.75


-3.75

aandeel

arbeidsjaren

Mutatie arbeidsjaren

MKB (in %)

MKB (x 1.000)

(in %)

arbeidsvolume

72.9

300.9


4.00


3.25

w.v. werknemers

277.7


4.00


3.50

zelfstandigen

23.2


3.25


2.50

Detailhandel

1998 was een topjaar voor het MKB in de detailhandel en de vooruitzichten blijven gunstig. Na een afzetvolumestijging van 4,25% in 1998 wordt er voor dit jaar gerekend met een afzetvolumestijging van 4%. De toename van het volume van de particuliere consumptie ontwikkelt zich dit jaar opnieuw sterker dan op grond van de toename van het reëel beschikbaar inkomen zou mogen worden verwacht. Vermogenswinsten op woningen en aandelen hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Daarnaast loopt ook de groei van de individuele besparingen terug. Het consumentenvertrouwen liep deze zomer weliswaar enigszins terug ten opzichte van de overeenkomstige periode in 1998. Sinds de afgelopen maand zit het consumentenvertrouwen echter weer in de lift, zodat de perspectieven voor een verdere groei van de consumptieve bestedingen gunstig blijven dit jaar.

Komend jaar zal de volumegroei van de afzet van het MKB in de detailhandel wat terugvallen. Voor 2000 wordt een afzetstijging geraamd van 2,75%. De volumestijging van de particuliere consumptie wordt voor 2000 geraamd op 3,25%. De stijging van het reëel beschikbaar gezinsinkomen zal met 2,5% iets hoger uitkomen dan in 1999 het geval was. De verwachting is echter dat de impuls om vanuit vermogenswinsten consumptieve bestedingen te verrichten wat afneemt, onder de veronderstelling dat de stijging van de huizenprijzen komend jaar zal afzwakken en aandelenkoersen zich meer in de lijn van de bedrijfswinsten zullen ontwikkelen. Evenals in 1998 zal het MKB zowel in 1999 als in 2000 marktaandeel verliezen aan het grootbedrijf.

De werkgelegenheid in het MKB in de detailhandel neemt dit jaar, mede door de gunstige afzetontwikkeling, met circa 10.000 arbeidsjaren toe. Komend jaar wordt er een werkgelegenheidstoename verwacht van ruim
6.500 arbeidsjaren.

Dit jaar zal de winst bij het MKB in de detailhandel met ruim 4% toenemen. De gunstige afzetontwikkeling biedt compensatie voor de relatief ongunstige loonstijging. Komend jaar is dat niet meer het geval, waardoor dan de winst met 0,5% zal dalen.

tabel 5 Kerngegevens van het MKB in de detailhandel

aandeel

bedrag MKB

Volumemutatie

MKB (in %)

(mld. gld.)

(in %)

1998

1999

2000

omzet

58.2

79.1


4.00


2.75

w.v. export


-


-


-


-

bruto toegevoegde waarde (fk)

60.2

17.4


4.00


2.75

winst (waardeontwikkeling)

73.0


5.7


4.25


-0.50

aandeel

arbeidsjaren

Mutatie arbeidsjaren

MKB (in %)

MKB (x 1.000)

(in %)

arbeidsvolume

65.5

300.9


3.50


2.25

w.v. werknemers

189.2


4.75


3.00

zelfstandigen

111.7


1.50


1.00

Horeca, catering en verblijfsrecreatie

Het afzetvolume van het MKB in horeca, catering en verblijfsrecreatie neemt dit jaar met 3% toe. De afzetstijging bij restaurants blijft zich voorspoedig ontwikkelen. Dit ondanks een goede zomer - goed weer heeft meestal een negatief effect op de restaurantbestedingen - en de enigszins teruglopende bestedingen. Mede door het goede weer zal dit jaar ook de afzetvolumeontwikkeling van vacantiecentra en jeugdherbergen dit jaar weer positief zijn. De afzetgroei bij hotels en pensions zwakt dit jaar wat af ten opzichte van 1998, mede doordat de toeristische uitgaven in het buitenland zeer sterk blijven toenemen.

Drankverstrekkende bedrijven boeken dit jaar ook betere omzetten dan in 1999, het goede zomerweer van 1999 heeft daar in sterke mate aan bijgedragen.

Was het in het verleden zo dat bestedingen aan duurzame consumptiegoederen sterk concurrerend waren met bestedingen in de horeca, door ruimere budgetten bij consumenten (met name door vermogenswinsten op huizen en aandelen) lijkt dit nu wat te vervagen. De laatste jaren zien we dat omvangrijke volumestijgingen van de bestedingen aan duurzame consumptiegoederen gepaard gaan met goede groeicijfers bij horecabestedingen.

Verwacht wordt dat de afzetgroei van het MKB in de sector horeca, catering en verblijfsrecreatie in 2000 opnieuw zal uitkomen op 3%. Een stijging van de reëel

beschikbare inkomens en een toename van de zakelijke bestedingen in de horeca zijn de belangrijkste oorzaken voor deze ontwikkelingen.

De werkgelegenheid in het MKB in de horeca, catering en verblijfsrecreatie stijgt dit jaar met circa 3.000 manjaar. Bij een stabilisatie van de afzetgroei in 2000 zal dat wat minder zijn, geraamd wordt een stijging van ruim 2.000 arbeidsjaren.

De winststijging zal dit jaar uitkomen op ruim 10%. Verwacht wordt dat de winststijging komend jaar op ruim 5% zal uitkomen.

tabel 6 Kerngegevens van het MKB in de horeca

aandeel

bedrag MKB

Volumemutatie

MKB (in %)

(mld. gld.)

(in %)

1998

1999

2000

omzet

78.2

20.2


3.00


3.00

w.v. export


-


-


-


-

bruto toegevoegde waarde (fk)

74.0


8.5


3.25


3.25

winst (waardeontwikkeling)

83.0


2.3

10.25


5.25

aandeel

arbeidsjaren

Mutatie arbeidsjaren

MKB (in %)

MKB (x 1.000)

(in %)

arbeidsvolume

79.6

135.4


2.25


1.75

w.v. werknemers

78.3


3.00


2.25

zelfstandigen

57.1


1.25


1.00

Auto- en reparatiesector

In de auto- en reparatiesector neemt het afzetvolume in 1999 met 4.5% toe. De nieuwverkopen van auto's blijven zich gunstig ontwikkelen, terwijl mede daardoor de afzet van gebruikte auto's bij autobedrijven ook toeneemt. De hoge verkopen van nieuwe auto's zijn onder meer een gevolg van de vele nieuwe modellen die op de markt komen en van het inlopen van lange levertijden op populaire versies.

De verkopen van motorbrandstoffen zullen bij het huidige prijsniveau slechts een matige groei te zien geven dit jaar.

Matig ontwikkelen zich ook de reparatieactiviteiten, een ontwikkeling die zich al enige jaren voordoet. Nieuwe auto's vergen door een hoge kwaliteit minder onderhoud. Daarnaast verliest het MKB in de reparatiesector verder marktaandeel aan grote gespecialiseerde bedrijven die zich hoofdzakelijk bezig houden met het vervangen van banden, uitlaten, remmen e.d.

Voor 2000 wordt voor de auto- en reparatiesector een afzetvolumestijging voorzien van 2,75%. In samenhang met een afzwakking van de groei van de consumptie van gezinshuishoudingen wordt verwacht dat groei van de nieuwverkopen van auto's komend jaar terug zal lopen. De verwachting is dat ook de markt voor gebruikte auto's terugloopt. Motorbrandstoffen zullen in 2000 weer een gematigde groei laten zien.

De werkgelegenheid in de auto- en reparatiesector neemt in 1999 met circa 2.000 personen toe. Mede in samenhang met een afzwakking van de afzetgroei in 2000 neemt komend jaar de werkgelegenheidsgroei af tot ruim 1.500 personen.

De winsten bij het MKB in de auto- en reparatiesector zullen dit jaar met ruim 11% stijgen. Komend jaar zwakt de winstgroei af tot 4,5%.

tabel 7 Kerngegevens van het MKB in de auto- en reparatiesector

aandeel

bedrag MKB

Volumemutatie

MKB (in %)

(mld. gld.)

(in %)

1998

1999

2000

omzet

94.0

58.8


3.25


2.75

w.v. export


-


-


-


-

bruto toegevoegde waarde (fk)

93.7


6.7


3.75


3.25

winst (waardeontwikkeling)

95.3


1.4

11.25


4.50

aandeel

arbeidsjaren

Mutatie arbeidsjaren

MKB (in %)

MKB (x 1.000)

(in %)

arbeidsvolume

90.2

81.9


2.50


2.00

w.v. werknemers

65.2


2.75


2.00

zelfstandigen

16.7


1.25


2.25

Transport en communicatie

Dit jaar neemt het afzetvolume bij het MKB in de transportsector met 3,5% toe. De exportafzet stijgt met 4% relatief sterk. Gemiddeld genomen blijven de afzetvolumestijgingen per subsector in 1999 wat achter bij de stijgingen die in 1998 gerealiseerde werden, wat verband houdt met de verminderde groei van de productie in de bedrijvensector en de sterk teruglopende groei bij zowel de goedereninvoer als de goederenuitvoer. Bijzonder florissant blijft de afzet in de telecommunicatiesector zich ontwikkelen.

De verwachting is dat groei in 2000 op vrijwel hetzelfde niveau zal liggen als in 1999. Weliswaar zal de afzetgroei bij het goederenwegvervoer en de scheep- en luchtvaart nog enigszins toenemen, maar de groei in de telecommunicatiesector - die nog bovengemiddeld blijft - zal wat vertragen. Ook bij het personenvervoer wordt een matige groeistijging voorzien.

De werkgelegenheid neemt in 1999 met circa 4.000 arbeidsjaren toe. In 2000 zal de werkgelegenheid met ruim 1.500 arbeidsjaren stijgen. Komend jaar zwakt de groei van het aantal zelfstandigen af. Dat betekent dat er in het goederenwegvervoer minder eigen rijders tot de markt zullen toetreden.

In de transport- en communicatiesector zal de winststijging in 1999 uitkomen op circa 8%. Voor 1999 wordt een winststijging van 5,75% geraamd.

tabel 8 Kerngegevens van het MKB in transport en communicatie

aandeel

bedrag MKB

volumemutatie

MKB (in %)

(mld. gld.)

(in %)

1998

1999

2000

omzet

33.3

30.7


3.50


3.50

wv. export

32.0


7.3


4.00


4.00

bruto toegevoegde waarde (fk)

31.4

16.3


3.75


4.00

winst (waardeontwikkeling)

34.7


3.8

11.50


5.75

aandeel

arbeidsjaren

mutatie arbeidsjaren

MKB (in %)

MKB (x 1.000)

(in %)

arbeidsvolume

36.7

145.4


3.00


1.25

wv. werknemers

123.1


2.75


1.25

zelfstandigen

22.3


3.25


1.25

Zakelijke en overige dienstverlening

Het midden- en kleinbedrijf in de zakelijke en overige dienstverlening realiseert dit jaar een afzetstijging van 4%, ruim 2% minder dan in 1998 behaald werd.

Op de exportmarkt wordt een volumestijging van de afzet geboekt van 3,25%. De export door dienstverlenende bedrijven vertoont een verdere groei ondanks de niet geringe internationale concurrentie die vooral softwarebureaus, organisatieadviesbureaus en economische adviesbureaus op de buitenlandse markt ondervinden.

Op de binnenlandse markt boekt de zakelijke en overige dienstverlening goede resultaten, hoewel de groei ten opzichte van 1998 wel afzwakt. Voor bemiddelaars in onroerend goed en makelaars blijft de markt zich gunstig ontwikkelen, ondanks het feit dat de hypotheekrente in lichte mate stijgt en de huizenprijzen zich thans op een zeer hoog niveau bevinden. Ook de IT-branche blijft zich gunstig ontwikkelen. De omzet van deze bedrijven krijgt een positieve impuls door sterk toenemende investeringen in technologie, met name door de inhaalslag die het MKB op dit gebied uitvoert. Bovendien ligt de groei in de softwaremarkt op een zeer hoog niveau. Architecten doen eveneens goede zaken, doordat het aantal nieuw te bouwen koopwoningen stijgt en doordat consumenten binnen dit koopwoningensegment steeds meer kwaliteitseisen stellen.

Minder florissant is de ontwikkeling bij de uitzendbedrijven. De vraag naar uitzendkrachten loopt dit jaar terug door de afzwakking van de groei in het bedrijfsleven.

Consumptieve diensten, zoals kappers, wasserijen, schoonmaakbedrijven e.d. laten dit jaar, onder invloed van een sterke groei van de particuliere consumptie, ook een gestage groei zien.

Verwacht wordt dat de groei van de zakelijke en overige dienstverlening in 2000 iets terug zal vallen en zal uitkomen op 3,75%. De groei zal met name enigszins afzwakken bij architecten, makelaars en de overige dienstverlening.

De werkgelegenheid neemt in 1999 met circa 22.000 arbeidsjaren toe, voor 2000 wordt een stijging voorzien van ruim 17.000 arbeidsjaren.

Het MKB in de zakelijke en overige dienstverlening boekt dit jaar een winststijging van 8%. Komend jaar loopt de winststijging terug tot 4,75%.

tabel 9 Kerngegevens van het MKB in de zakelijke en overige dienstverlening

aandeel

bedrag MKB

volumemutatie

MKB (in %)

(mld. gld.)

(in %)

1998

1999

2000

omzet

43.5

83.7


4.00


3.50

w.v. export

35.7


2.8


3.25


4.50

bruto toegevoegde waarde (fk)

37.7

44.1


3.75


3.75

winst (waardeontwikkeling)

38.4

13.0


8.00


4.75

aandeel

arbeidsjaren

mutatie arbeidsjaren

MKB

MKB (x 1.000)

(in %)

arbeidsvolume

43.6

507.3


4.50


3.50

w.v. werknemers

357.5


4.50


3.25

zelfstandigen

149.8


4.50


4.75

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie