Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stand van zaken uitwerking Ecologische Hoofdstructuur

Datum nieuwsfeit: 08-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 995706
datum
08-10-1999

onderwerp
Stand van zaken uitwerkingEcologische Hoofdstructuur (TRC 1999/4085) doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Tijdens de behandeling van de voorstellen van het Programma Beheer in uw Kamer en bij de behandeling van de LNV-begroting 1999 heb ik u toegezegd u nader te informeren over de afspraken tussen het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de provincies over de uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur. De voorbereidende werkzaamheden voor deze afspraken zijn inmiddels vergevorderd, maar het traject van bestuurlijk overleg is nog niet afgerond. Met deze brief wil ik u over de stand van zaken informeren.

up

datum
08-10-1999

kenmerk
DN. 995706

bijlage

Uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur
Bij de uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) dragen de provincies zorg voor de nadere begrenzing en de keuze van de natuurdoelen. Als landelijke beleidskaders zijn de kaart van de bruto-EHS met de daarbij horende hectares alsmede de Nota Ecosystemen in Nederland meegegeven. In deze laatste nota is de gewenste kwaliteit van de EHS ver-woord.
De uiteindelijke kwaliteitsverdeling van de EHS zal op kaart gezet worden in samenspraak met de provincies.

De stand van zaken van september 1999
De begrenzing van de EHS is voor ruim 80% gereed. Daarnaast is een uitwerking (op kaart) van zo goed als alle verbindingszones uit het NBP gereedgekomen.
Momenteel zijn alle twaalf provincies bezig om voor de EHS en de natuur- en boselemen-ten daarbuiten aan te geven welke doelen nagestreefd worden.
Met uitzondering van Groningen en delen van Drenthe, waar het proces al bestuurlijk is afgerond, betreffen de natuurdoeltypenkaarten nog ambtelijke concepten. Overleg over de provinciale voorstellen met belanghebbenden is gaande, maar in de meeste provincies nog niet afgerond.

Een eerste indruk van de provinciale natuurdoelkaarten Op basis van de nu beschikbare gegevens kan een eerste indruk gegeven worden van de mate van overeenkomst in de (te verwachten) visies van de provincies enerzijds en het rijk anderzijds. 1. De gezamenlijke provinciale ambities voor typen natuur met een hoge graad van natuurlijkheid en grootschaligheid zullen naar verwachting minstens even groot zijn als die van het rijk. Per type zijn er echter vaak grote afwijkingen van de rijkstaakstellingen: in het kustgebied (zowel land als water) hebben de provincies vaak een hogere ambitie en in het binnenland (met name de hogere gronden en het rivierengebied) vaak een lagere. Dit verschil wordt mede veroorzaakt doordat de provincies voor de rijkswateren in het algemeen een hoge mate van natuurlijkheid voor ogen hebben, terwijl het rijks-beleid tot nu toe gekozen heeft voor een zonering, waardoor grote delen van deze wateren een multifunctioneel gebruik kennen, met aanvaardbare gevolgen voor het ecosysteem. Een punt van aandacht zijn de consequenties die het aanwijzen van een gebied als nagenoeg- of begeleid-natuurlijke eenheid heeft voor doorsnijding door wegen en kanalen. In een aantal gevallen is te voorzien dat daadwerkelijke realisatie van genoemde eenheden op infrastructurele problemen zal stuiten. Dit speelt in het binnenland, waar de ambities lager zijn dan de rijkstaakstellingen.
2. Het totaal van het areaal van moeilijk te realiseren half-natuurlijke typen dat door de provincies wordt voorgesteld, zal naar verwachting groter zijn dan de rijkstaakstel-lingen. De bossen zijn een voorbeeld hiervan: de provincies stellen een aanzienlijk groter areaal natuurbos voor dan in de rijksplannen tot nu toe werd ge-noemd. Vanwege het feit dat veel kaarten nog in bewerking zijn, is er geen uitspraak mogelijk op het niveau van afzonderlijke typen natuur.
3. Aanzienlijke delen van de EHS blijven een hoge mate van versnippering houden, zowel in de vorm van het totaal oppervlak natuur als per type natuur. Dit heeft twee gevolgen: namelijk een grote kwetsbaarheid ten aanzien van de milieuomstandigheden (randlengte) en een grote kans op uitsterven van soorten. 4. Ten aanzien van de locatiekeuzen en de ruimtelijke rangschikking wordt geconstateerd dat slechts een deel van de kansrijke plaatsen voor versterking van natuurwaarden benut wordt. Regionaal zijn er echter duidelijke verschillen. Dit is het meest opvallend bij de beekdalsystemen, die in betrekkelijk weinig gevallen goed zullen kunnen func-tioneren en de laagveengebieden, waar een aantal hiaten in de 'Natte As' niet opgevuld worden. 5. Uit de per 1/1/1999 afgeronde begrenzingen valt op te maken dat een groter areaal nieuwe natuur buiten de bruto EHS is begrensd dan was voorzien. Dit draagt wellicht bij aan de onder 3 genoemde constateringen.

De problemen van de versnippering en niet optimale ruimtelijke rangschikking van de EHS zijn eerder in de Natuurverkenningen en Natuurbalansen gesignaleerd. Dit vormt voor mij aanleiding in de nota NBL 21 meer aandacht te schenken aan de verbindingszones van de EHS.

Vervolg
Met de provincies is afgesproken dat in het komende halfjaar intensief overleg zal plaats-vinden om een beter beeld te krijgen van de provinciale plannen en om na te gaan of vol-doende garanties ten aanzien van een duurzame ontwikkeling van de EHS geboden kunnen worden. Ook wordt nagegaan of bij het afronden van de provinciale kaarten reeds reke-ning gehouden kan worden met de bovengenoemde bevindingen. Dit zal uiteindelijk ook leiden tot een gezamenlijke landelijke kaart, waarbij over eventuele aanpassingen van de rijksinzichten (in de vorm van taakstellingen en locaties) en de provinciale kaarten bestuurlijke afspraken worden gemaakt. Daaraan gekoppeld zal ik ook de budgettaire gevolgen van de provinciale uitwerkingen beoordelen en daarover afspraken maken met de provincies. Ik zal u hierover nader informeren zodra het bestuurlijk overleg met provin-cies hierover is afgerond.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...