Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech Vliegenthart bij vijftigjarig bestaan De Zonnebloem

Datum nieuwsfeit: 09-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nationale Vereniging de Zonnebloem

Speech van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Margo Vliegenthart, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van De Zonnebloem op 9 oktober 1999 te Utrecht.

Dames en heren,

Paul de Leeuw zong het al in januari, maar, zingen is niet mijn sterkste punt, daarom léés ik het vandaag nog eens voor.

"Met een arm om je schouders schijnt de zon pas echt, aandacht is geen luxe maar een mensenrecht"

Ik ben het daar van harte mee eens, dames en heren. Niet voor niets heb ik op de Nationale Vrijwilligersdag meegeholpen in een verpleeghuis. Ik ben blij dat ik u vandaag mag feliciteren met uw vijftigjarig bestaan. Het getuigt van grote klasse dat De Zonnebloem er al vijftig jaar in slaagt om persoonlijke aandacht te geven aan zieken, ouderen en gehandicapten in Nederland, aan mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend is. Dit geldt te meer omdat dit werk ook geestelijk zwaar kan zijn en vaak een lange adem vraagt. Dat is niet altijd makkelijk op te brengen.

Ik wil u en via u alle vrijwilligers van de Zonnebloem dan ook hartelijk danken voor uw activiteiten in de afgelopen jaren. U als vrijwilligers en bestuurders van De Zonnebloem draagt bij aan de kwaliteit van de zorg in Nederland. Meer dan anderen geeft u tijd én aandacht aan mensen die dat hard nodig hebben. Zorgen voor elkaar is niet alleen een kwestie van beschaving, het is onmisbaar als we willen dat onze samenleving leefbaar blijft voor ons allemaal. Het ideaal van De Zonnebloem, een samenleving waarin plaats is voor gezonden én zieken, sluit daarbij aan. Zorg en aandacht gaan samen!

Zoals dat hoort bij iemand die vijftig wordt, wil ik graag een persoonlijk woord tot u richten. Dat we vandaag de vijftigste verjaardag van De Zonnebloem kunnen vieren hebben we te danken aan Alex van Wayenburg. Deze radiopresentator begon in 1945 bij Radio Herrijzend Nederland met een radioprogramma, speciaal voor zieken en gehandicapten. Een jaar later werd het programma dat toen al "Radioziekenbezoek De Zonnebloem" heette, door de KRO uitgezonden. Sindsdien is er veel gebeurd. De Zonnebloem is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie die druk bezig is zich voor te bereiden op het volgend millenium.

Die toekomst biedt zeker nieuwe kansen. Tegelijkertijd roept zij de nodige vragen op. Ik wil daarom vandaag naast alle feestgedruis toch even stilstaan bij de vraag, hoe kunnen we er voor zorgen dat u uw werk de komende vijftig jaar met succces kunt voortzetten, in en vóór een maatschappij die voortdurend verandert.

De "firma" Zonnebloem doet het goed. Dat geldt eigenlijk voor heel Nederland: van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder verricht bijna één op de drie mensen vrijwilligerswerk. Daarmee lopen we binnen Europa voorop. Ongeveer 20% van die activiteiten wordt besteed aan het afleggen van bezoeken, aan sociale hulpverlening en aan gezondheidszorg. De Zonnebloem draagt daar zeker aan bij. De afgelopen vijf jaar steeg het aantal vrijwilligers van uw organisatie van 30.000 naar bijna 35.000, verdeeld over ruim 1400 afdelingen. Dat maakt u tot een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland. Er zijn maar weinig plaatsen in Nederland waar geen Zonnebloemafdeling actief is. 90% van de Nederlanders kent De Zonnebloem. dat is 6% meer dan in 1994. In 1999 legde u ruim 1 miljoen huisbezoeken af en ruim 6000 mensen mochten mee op vakantie.

Dat De Zonnebloem ook verantwoord te werk gaat, blijkt wel uit het keurmerk dat zij in 1996 - als een van de eerste vrijwilligersorganisaties - van het Centraal Bureau Fondsenwerving ontving. Alleen organisaties die op een verantwoorde manier fondsen werven en die 75% of meer van het geld dat zij ontvangen, besteden aan het doel waar het voor is gegeven, ontvangen dit keurmerk. De Zonnebloem besteedt zelfs 86% van haar inkomsten aan directe hulpverlening! Daarmee is zij met vlag en wimpel voor dit keurmerk geslaagd.

Ook al doet De Zonnebloem het nu goed, ook voor u wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Nite voor niets grijpt u uw vijftigste verjaardag aan om het belang van vrijwilligerswerk te onderstrepen en om nieuwe mensen te werven. U slaagt daar overigens tot nog toe uitstekend in. Met een keur van activiteiten weet u op aansprekende wijze aandacht te vragen voor het belang van vrijwilligerswerk. Of u en andere vrijwilligersorganisaties dat in de toekomst blijft lukken, is de vraag. Ik ben daar bezorgd over. Ik zal u vertellen waarom.

90% van de Nederlanders geeft aan vrijwilligerswerk belangrijk te vinden. Ook al denkt men vaak dat onze samenleving minder solidair is, toch moeten we dit relativeren. Door maatschappelijke veranderingen, bijvoorbeeld de toenemende arbeidsparticipatie, zien minder mensen kans om vrijwilligerswerk daadwerkelijk te leveren. Het is dus geen kwestie van onwil, gebrek aan solidariteit of een te sterk doorgevoerde individualisering. Het is een kwestie van een gebrek aan mogelijkheden.
Tegelijk zijn er steeds meer vrijwilligers nodig, met name op het gebied van zorg. Men verwacht van organisaties zoals De Zonnebloem steeds meer directe hulp. Deze twee tegenstrijdige tendensen - het gebrek aan mogelijkheden en de toenemende vraag - maken het vinden van nieuwe mensen er niet makkelijker op.

Daarnaast hebben we te maken met vergrijzing van zowel de hulpvragenden als de hulpverleners. Nu is het nog zo dat vooral mensen van middelbare leeftijd vrijwilligerswerk doen, maar wat gebeurt er als die generatie straks zelf te oud is voor dat werk?

Met name in de grote steden wordt het steeds moeilijker om mensen te vinden die nog iets voor een ander willen en kunnen doen. De mensen zijn daar vaak meer op zichzelf gericht. Het stadsleven brengt dat ook wel met zich mee. Vrijwilligersorganisaties, dus ook De Zonnebloem, zijn minder bekend in de grote steden. Enfin, De Zonnebloem kent deze situatie uit eigen ervaring. Niet voor niets heeft zij enige jaren terug in Amsterdam een speciale beroepskracht aangesteld om het bezoekwerk daar nieuw leven in te blazen. Amsterdam kent nu weer grote afdelingen met veel enthousiaste mensen en veel jongeren. Fantastisch!

In het Regeerakkoord wordt extra aandacht gevraagd voor de zorg aan chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Verbetering van de kwaliteit van zorg, met name waar aantoonbare verschraling ontstaat, is onontbeerlijk. In de toekomst zijn er - naast andere zaken - eerder méér dan minder vrijwilligers nodig. Meer dan tot nog toe wordt het in de toekomst dus van belang wat u op plaatselijk niveau doet, binnen uw eigen omgeving. Wat betekent dat nu concreet voor u?

Om te beginnen mag u best wat minder bescheiden zijn en plaatselijk meer gericht reclame maken voor u zelf en voor alles wat u doet. Dat u voldoende heeft te bieden, staat buiten kijf. Met name dat De Zonnebloem veel mensen thuis bezoekt, mag u best meer benadrukken. Verder blijkt De Zonnebloem vooral bij mensen van 35 jaar en ouder bekend te zijn. De Zonnebloem was ooit een Nationaal begrip, maar is nu bij jongeren tamelijk onbekend. Kortom, in de toekomst zal het vergroten en behouden van uw bekendheid, juist ook bij jongeren, uw aandacht blijven vragen. Misschien moet u daar een marketingplan op loslaten. Overigens, u heeft al laten zien dat u verstand heeft van marketing: het theelepeltje van toen heeft immers plaats gemaakt voor een prachtige website!!

Daarnaast wordt de werving van vrijwilligers, ik zei het eerder, in de toekomst steeds belangrijker. Ik zie op lokaal niveau veelbelovende initiatieven waarbij aansluiting wordt gezocht en gevonden bij jongeren in de samenleving, bij allochtonen en bij werklozen. Heel aardig zijn lokale initiatieven die samen met probleemjongeren door de jeugdzorg zijn ontwikkeld, waarbij deze jongeren hulp bieden aan mensen in de buurt. Aardig is ook het project Werk en Aandacht in Amsterdam of het bejaardenhuis in Schiedam, die vakantiestages voor jongeren vanaf 14 jaar organiseren.

Mensen willen best iets doen voor anderen, maar ze moeten daarvoor wel gericht benaderd worden. Ook voor drukbezette mensen kan het afleggen van huisbezoeken of het doen van klusjes heel bevredigend zijn. We moeten eens nadenken over de wijze waarop dat vrijwilligerswerk met andere werkzaamheden kan worden gecombineerd.

Mensen weten niet altijd uit zichzelf de weg te vinden naar vrijwilligerswerk. Ze weten waarschijnlijk ook niet dat vrijwilligerswerk - vooral in de zorgsector - maakt dat je jezelf nuttig voelt, dat je nieuwe dingen leert en meemaakt, en dat het ook gewoon leuk kan zijn om iemand te helpen. Want naast het gebrek aan mogelijkheden, is het argument van veel mensen waarom ze geen vrijwilligerswerk doen, het feit dat ze nooit gevraagd zijn. Dit blijkt uit het onderzoek van het SCP uit februari 1999 'Vrijwilligerswerk vergeleken'.

Ik ben ervan overtuigd dat aandacht voor dergelijke dingen ertoe leidt dat ook in de toekomst voldoende vrijwilligers zullen zijn, ook voor De Zonnebloem.

Als we het over de toekomst hebben wil ik ook even stilstaan bij het soort werk dat van u gevraagd zal worden. Vaak neemt u nu - noodgedwongen - het werk van beroepskrachten over omdat zij daar dikwijls geen tijd voor hebben. Daar ga ik wat aan doen. Ik ga de werkdruk in de verpleging en de thuiszorg te lijf en ik heb er alle vertrouwen in dat verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers in de toekomst meer tijd voor zorg hebben. U als vrijwilliger kunt zich dan gelukkig concentreren op uw eigenlijke taak, het geven van aandacht. Medische zorg, hulp in de huishouding, we mogen en zullen dat niet langer van u vragen in de toekomst. Ik ben met instellingen overeengekomen dat ze met u afspraken maken over het werk dat u doet. En over de concrete taakverdeling tussen u en de verpleegkundigen of thuiszorgmedewerkers. Zorg en aandacht moeten immers hand in hand gaan!

De overheid zal u daarbij zeker ondersteunen. Het ministerie van VWS zorgt ervoor dat instellingen zoals de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk en de Stichting VrijwilligersManagement u in uw werk kunnen ondersteunen. Zij kunnen goede voorbeelden geven van projecten. Zo ontwikkeld het NOV bijvoorbeeld in het project Smaakmakers een meerjaren programma om jongeren meer en vaker bij vrijwilligerswerk te betrekken en het voor hen aantrekkelijker te maken. U kunt hen bezoeken op hun website, www.smaakmakers.nl. In elk geval kunt u er goede ideeën opdoen. Zij zijn er voor u. Ook de Landelijke Unie van vrijwilligers heeft interessante ideeën over vrijwilligerswerk. Zij probeert chronisch zieken en gehandicapten in te schakelen als hulpverleners.
Ondanks deze organisaties blijft het vooral een taak van oganisaties zoals de uwe om mensen daadwerkelijk te helpen en om dat te regelen. Vrijwilligerswerk is en blijft vooral een aangelegenheid van mensen zelf.

Een mooie gelegenheid om dit te benadrukken is het Jaar van Vrijwilligers dat de Verenigde Naties in 2001 vieren. Tot en met 2001 draagt VWS 500.000 gulden per jaar bij aan de Stichting Internationaal Jaar van Vrijwilligers 2001. De overheid zal ons op allerlei manieren inspannen om van dit jaar een succes te maken. Ook u bent daarbij nodig. U kunt er immers voor zorgen dat mensen gaan denken: HIER wil ik bijhoren, DIT wil ik OOK doen.

Tot slot een enkel woord over het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven bezinnen zich gelukkig op hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. Een aardig voorbeeld is het project 'KPMG in de samenleving'. KPMG heeft op de eigen intranetsite een vacaturebank voor vrijwilligersfuncties opgenomen. De vacatures worden door vrijwilligersorganisaties zelf aangeleerd. Steeds meer bedrijven sponsoren vrijwilligersorganisaties door geld, tijd op personeel beschikbaar te stellen. Deze benadering spreekt mij zeer aan. Ik wil u dan ook bij deze uitdagen. Als u er voor 1 januari 2001 in slaagt om in Amsterdam, Rotterdam én Den Haag samen met bedrijven een project van de grond te krijgen, dan neem ik ook een uitdaging aan: voor het internationale Vrijwilligersjaar zal ik een vrijwilligersproject opzetten, maar dan voor ambtenaren van de ministeries.

Ik hoop dat u in de toekomst de bezoekjes, uitstapjes en vakantie-activiteiten van De Zonnebloem mogelijk zult blijven maken, en weet dat uw werk zeer gewaardeerd wordt. Wees ervan verzekerd dat ik u onvoorwaardelijk steun. Zorg en aandacht gaan ook naar U uit. Niet alleen uw cliënten, maar ook voor u zelf geldt tot slot wat Paul de Leeuw zong:

"Met elkaar verricht je wonderen Vele handen met elkaar
Maken één gigantisch, menselijk gebaar"

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...