Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Waalkens (PvdA) behandeling begroting LNV 2000

Datum nieuwsfeit: 12-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 12 oktober 1999

Bijdrage van Harm Evert Waalkens (PvdA) bij de behandeling van de begroting LNV 2000

Alleen gesproken tekst geldt.

Voorzitter,

Bij de eerste landbouwbegroting voor de komende eeuw wil mijn fractie helderheid verschaffen over de door ons gewenste beleidslijn voor de groene ruimte in ons land: de plaats van het platteland in onze samenleving.

Met behulp van deze duidelijkheid willen wij politiek nieuwe ontwikkelingen stimuleren. Van biologische landbouw wil de PvdA een beleidsspeerpunt maken. De land- en tuinbouw willen wij een plaats geven in Nederland. En tegelijkertijd willen wij een eind maken aan te ver doorgeschoten beleid uit de jaren zeventig en tachtig, waar we nu nog steeds de gevolgen van ondervinden, zoals het mestprobleem en de problematiek van gewasbescherming.

Wij zien de te grote omvang van de varkenssector als een te zware hypotheek op de samenleving. Een hypotheek die nu eindelijk eens moet worden afgelost. Wij steunen ook in dit verband het standpunt van de minister van Landbouw, namelijk dat per 2002 iedere boer moet kunnen aantonen over voldoende verantwoorde afzetmogelijkheden voor de mest te beschikken. Desnoods afgedwongen op straffe van heffingen. Wij willen hierover geen misverstand laten bestaan! Wij zullen ons inzetten voor een goed en handhaafbaar mestbeleid, voor een ruimhartig sociaal flankerend beleid en voor het bundelen van het nieuwe mestbeleid met de Reconstructiewet en de operatie Drieslag bij de Landinrichting. Drie grote operaties die tot doel hebben een kwaliteitsimpuls te geven aan het landelijk gebied.

Wij beschouwen onze standpunten als een spiegel van de veranderende maatschappelijke opvattingen over het beheer van de groene ruimte. In plaats van een 'economy of scale', de productie van steeds méér, leggen wij de nadruk op een 'economy of scope': het detail, of noem het de kwaliteit en gevarieerdheid van het landelijk gebied.

Voorzitter, ook mijn fractie beschouwt het platteland als publiek domein. Een benadering van de minister van LNV die wij toejuichen. Steeds méér niet-agrarische claims worden er gelegd op de plattelandsruimte. Deze claims komen vanuit de steden, maar ook vanuit het platteland zelf. Natuur, recreatie, woningbouw en infrastructuur... alle vragen ze steeds meer ruimte. De tijd dat de landbouw als vrijwel enige gebruiker de groene ruimte kon inrichten is voorbij.

Een structureel andere benadering van de ruimtelijke ordening van de groene ruimte is noodzakelijk. Daarop leg ik in het volgende betoog voor mijn fractie de nadruk.

Ik wil hier pleiten voor een Agrarische Hoofdstructuur. Ik zie zo'n hoofdstructuur als aanvulling op de alom bekende Ecologische Hoofdstructuur: aan de ene kant van het uiterste de Ecologische Hoofdstructuur, met het accent op de 'natuurlijke ontwikkeling'; aan de andere kant de Agrarische Hoofdstructuur, met nadruk op gunstige voorwaarden voor een moderne productielandbouw.In zo'n agrarische hoofdstructuur moet de landbouw de gelegenheid krijgen om binnen bestaande wettelijke kaders marktconform te produceren. Zo kan door een sterke productielandbouw het hoofd worden geboden aan de toenemende liberalisering en de daaruit voortvloeiende scherper wordende concurrentie op de afzetmarkten.

De glastuinbouw wil en moet weten waar de uit te plaatsen bedrijven kunnen 'landen'. De Randstad is voor ons geen optie voor de vestiging van nieuwe grootschalige glastuinbouwlocaties. De Zuidplaspolder is voor ons dus geen bespreekbare locatie. De Moerdijkse Hoek in West-Brabant en een geclusterde vestiging op andere plaatsen buiten de Randstad heeft onze voorkeur.

Ook voor de intensieve veehouderij zullen gebieden moeten worden aangewezen. Het is zeer gewenst om funkties van milieu, natuur, wonen en intensieve veehouderij te scheiden. De PvdA pleit hier nogmaals voor de invoering van agrarische bedrijventerreinen voor de intensieve veehouderij.

Voorzitter, het palet van contrasten in landschap, grondgebruik en cultuurgebieden is in ons land vanouds zeer breed. Binnen zo'n modern palet past een gevarieerd grondgebruik. Voor het verwerkelijken van zo'n gevarieerd landschapspalet in de volgende eeuw is een duidelijk planologisch en juridisch instrumentarium nodig. Dit instrumentarium zal moeten steunen op schetsen en gebiedskaarten die zo nodig voor dat specifieke doel moeten worden vervaardigd. Aan bedrijven die verplaatst moeten worden kan dan elders een passende plek worden aangeboden.

Bestaande regelgeving op het terrein van de ruimtelijke ordening moet strikter worden nageleefd. Aan de bestaande versnippering van het landschap moet een halt worden toegeroepen.

Voorzitter, voedingsmiddelen zijn nu veiliger dan ooit. Desondanks groeit onder de bevolking het gevoel van onveiligheid. Een paradox, die wordt gevoed door crises van de afgelopen tijd. Zoals varkenspest, dioxine en BSE en nu de ongerustheid over genetische modificatie. Deze ontwikkeling heeft mijns inziens alles te maken met het steeds méér onherkenbaar worden van ons voedsel. Dit als gevolg van een verdere technologiesering van de voedingsmiddelenproductie. Mijn fractie pleit om die reden voor de grootst mogelijke openheid rond de productie van voedingsmiddelen door boeren en verwerkers. Wij vinden dat de overheid meer dan nu betrokken moet zijn bij voedselcontroles.

Maar dit alles is niet voldoende, voorzitter. Voedsel en de voedselproductie moeten ook natuurlijker worden. Wij denken hierbij aan de biologische landbouw, aan meer natuurlijke productie-omstandigheden voor kippen en varkens, zoals ten aanzien van de huisvesting en het gebruik van anti-biotica, aan géén productie met dieren voor niet-redelijke doelen, zoals de productie van nertsenbont en aan het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Desondanks zal een verdere technologiesering doorgaan. Immers, voedselproductie blijft een onvervreemdbaar onderdeel van de moderne samenleving. Om die reden vind ik een uiterste inspanning van overheid en bedrijfsleven nodig om de voedselveiligheid te waarborgen.

Ik wil nu enkele onderwerpen van de Begroting 2000 aan de orde stellen:

Speerpunt voor de PvdA-fractie, voorzitter, is een doorgaande ontwikkeling van de biologische landbouw. Daarop wil de PvdA de komende drie begrotingsjaren fors inzetten. Voor omschakeling van boeren naar biologische bedrijfsvoering wil de fractie meer geld ter beschikking stellen. Wij zullen hiervoor een AMENDEMENT indienen.

Biologische landbouw moet voorloper worden, ook op het gebied van ontwikkeling van kennis. Daarmee wordt het bestaande uitgangspunt, namelijk dat biologische landbouw eveneens gebaat kan zijn met kennis vanuit het gangbare circuit, volledig omgedraaid. Zo wordt ingespeeld op de maatschappelijke keuze voor een duurzame landbouwontwikkeling, waarin de biologische aanpak een voortrekkersrol vervult. De fractie stelt vast dat de kennis van biologische productiemethoden nog onvoldoende is. Om die reden is een forse extra financiële injectie nodig. Wij zullen hiervoor een MOTIE indienen.

Verder wil de PvdA aan de groei van biologische landbouw bijdragen door forse investeringen in marktbegeleiding (voldoende aanbod), consumentenvoorlichting, kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole over de hele keten. Mijn fractie wil de BTW op biologische producten verlagen van 6 procent naar nul procent.

De zogeheten ecotax moet worden gebruikt om de belasting op arbeid te verlagen. Per saldo betekent dit steun voor de arbeidsintensieve biologische landbouw.

Bij omschakeling moeten de biologische boeren kunnen beschikken over voldoende kapitaal. Bestaande groenfondsen zijn daartoe veelal ontoereikend. De bestaande regeling voor flexibele afschrijfmogelijkheden voor milieurelevante investeringen (Vamil-regeling) kan worden uitgebreid en moet meer worden gekoppeld aan een totaalbedrijfsplan van een omschakelende boer.

Voorzitter, er moet meer aandacht komen voor milieu- en mestcoöperaties. Nieuwe vormen van regionale samenwerkingen moeten worden onderzocht Het ministerie schept tot dusverre onvoldoende helderheid over de kaders waarbinnen dergelijke organisaties mogen opereren. Aan deze onduidelijkheid moet een eind worden gemaakt.

Vraagtekens, voorzitter, zet ik bij het beleid rond de Rijksdienst voor Vee en Vlees en het Bureau Heffingen. Deze diensten maken zware tijden door en kampen met achterstallig onderhoud. Een groot en vooral duur herstelprogramma is nu in gang gezet bij de RVV. Over deze forse financiële injectie maken wij ons zorgen Met de vele, vele klachten over Bureau Heffingen is tot nog toe niets gedaan. Terwijl het hoog tijd is om meer transparantie te krijgen in de bedrijfsvoering van Bureau Heffingen.

Wij zetten vraagtekens bij delen van de bedrijfsvoering op het ministerie van LNV. Te veel en te vaak zijn wij geconfronteerd met succesvolle obstructie door de sector aan de ene kant en onvoldoende kennis en kwaliteit bij het departement aan de andere kant

In het verlengde hiervan wil ik de positie van het RIKILT aan de orde stellen. Het kan toch niet zo zijn dat het RIKILT als onderdeel van de DLO-instituten mee de markt wordt opgedreven en tegelijkertijd de samenleving onafhankelijke garanties moet geven over de voedselveiligheid. Ik zou dan ook dringend willen verzoeken de verzelfstandiging van het RIKILT stop te zetten en het instituut direct onder verantwoordelijkheid en aansturing van de overheid te plaatsen. Daar waar we in Europa pleiten voor een onafhankelijk voedselveiligheidsbureau kunnen we het in Nederland toch niet laten gebeuren dat marktpartijen meesturen aan het RIKILT.

Tenslotte vind ik dat de jonge boeren meer de wind in de rug moeten krijgen. Bedrijfsovernames blijven een knelpunt waaraan de overheid tegemoetkomingen moet verbinden. Met name vind ik, moet meer aandacht worden gegeven aan het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt en de standpunten van deze organisatie van jonge boeren en boerinnen. Binnen het ministerie van LNV moet een heldere beleidstoetsing plaatsvinden op de positie van de jonge boeren en boerinnen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...