Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 12-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 12/10/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Bekendmaking wijziging bouwverordening
Burgemeester en wethouders van Houten maken bekend, dat bij raadsbesluit van 7 september 1999 een wijziging is vastgesteld van de gemeentelijke bouwverordening.

Deze wijziging van de bouwverordening heeft betrekking op de aanpassing aan veranderingen in de wetgeving zoals de Wet tot wijziging van de Woningwet inzake het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond en de wijzigingen van het
Asbestverwijderingsbesluit.

Bovengenoemde wijziging ligt voor een ieder ter inzage op het wooninformatiecentrum van de gemeente Houten. Tegen betaling van legeskosten is de verordening voor een ieder verkrijgbaar. De wijziging van de verordening treedt in werking op 14 oktober 1999.

Burgemeester en wethouders van Houten maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 26 van Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer bekend dat:


1. De Heemsteedseweg en een deel van de Veerwagenweg tijdelijk gesloten verklaard wordt voor alle verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer. De geslotenverklaring is van kracht tot er definitieve maatregelen genomen worden om het sluipverkeer in het gebied Heemstede tegen te gaan.

2. Ter plaatse van de wegversmalling in de Beusichemseweg nabij de Wickenburghseweg ingesteld wordt een voorrangsregeling.
3. Op de Provincialeweg ter plaatse van het Overeind een afslagverbod wordt ingesteld voor voertuigen langer dan 7 meter uitgezonderd langzaam agrarisch verkeer.

4. Op de Wickenburghselaan een inrijverbod wordt ingesteld voor vrachtwagens uitgezonderd bestemmingsverkeer.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij ons college.
Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag, volgend op de datum van publicatie van dit besluit. Bovendien moet het worden ondertekend, en moet het ten minste bevatten:


* de naam en adres van de indiener;

* de dagtekening;

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar-schrift is gericht (u kunt daartoe bijvoorbeeld datum en kenmerk van dit besluit vermelden, of daarvan een kopie meezenden); en
* de grond(en), waarop het bezwaarschrift is gebaseerd.

Voor de goede orde wijzen wij u erop, dat de werking van dit besluit niet wordt opgeschort door het indienen van een bezwaarschrift. Daartoe kunt u de President van de arrondissementsrechtbank te Utrecht (adres: Maliebaan 34 te 3581 CR Utrecht) verzoeken een zgn. voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist; voorwaarde is dan wèl dat u ook een bezwaarschrift heeft ingediend.

Ter inzage
De volgende melding bouwvoornemen ligt voor een ieder ter inzage:


* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Tingietersgilde 18 te Houten ten name van H.H. Tan.
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

* het veranderen van een woning op het perceel Koopmanserf 16 te Houten ten name van H. van Vliet.

* het vergroten van bergingen op de percelen Biesterlaan 94+96 te Schalkwijk ten name van
T.C.R. Hazekamp.

* het vergroten woning en plaatsen dakkapel op het perceel Molenaarserf 64 te Houten ten name van de familie van Rooyen.
* het bouwen van een verkeersbrug tussen Loerik II en Overdam te Houten ten name van de gemeente Houten.

* het oprichten van dakkapellen op het perceel Meercamp 47 te Houten ten name van R. Beemer.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Prins Hendrikweg 8 te Houten ten name van bouwbedrijf Vizee b.v.

* het vergroten van een woning op het perceel Kievitweide 128 te Houten ten name van T.J.H. Wesselink.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de melding genoemd onder
1, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 2 tot en met 6, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 7, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 8, te verlenen met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 27 oktober 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De melding en de bouwplannen liggen vanaf donderdag 14 oktober 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-639 28 16). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (S99383) Appelgaarde 15, betreft het plaatsen van een dakkapel
*
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden.
Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-639 28 16). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.
Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengekomen:

+ (S99402) Rozentuin 24, betreft het plaatsen van een berging + (H99403) Eggeveld 17, betreft het vergroten van een woning + (D99404) Stuwmeer 80, betreft het vergroten van een woning + (D99405) Goudsmedengilde 41, betreft het vergroten woning en plaatsen dakkapel
+ (O99406) Veerwagenweg 53, betreft het uitbreiden van het zwembad
+ (X99407) Jachthoeve 35, betreft het plaatsen van een blokhut

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.
Ontheffing vuurwerk
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hebben verleend aan Skylight Vuurwerkevenementen uit Houten. De ontheffing is verleend voor het afsteken van vuurwerk op dinsdag
19 oktober 1999, gedurende 3 minuten, in de periode van 17.00 t/m
17.30 uur op het terrein aan de Beusichemseweg, nabij de praktijk voor Fysiotherapie Loerik in Houten. In de ontheffing zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu en de openbare veiligheid. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. van den Hoven van de afdeling Bouw- en Milieuzaken (tel
639 27 42).

Houten, woensdag 13 oktober 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie