Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: Besluit willekeurige afschrijving

Datum nieuwsfeit: 12-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Willekeurige afschrijving

Besluit van 12 oktober 1999, nr. DB99/472M

De plaatsvervangend Directeur-generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.


1. Inleiding

Met toepassing van artikel 10, derde lid, onderdeel b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hierna: de wet) kunnen de aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen willekeurig worden afgeschreven zodra ter zake van de verwerving of verbetering verplichtingen zijn aangegaan

of voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het moet dan gaan om bedrijfsmiddelen die bij Ministeriële regeling zijn aangewezen. In de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving van 27 december 1995, Stcrt. 251, zoals laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 7 december 1998, Stcrt. 239 (hierna: de uitvoeringsregeling) is van deze bevoegdheid gebruik gemaakt.

In artikel 2, eerste lid, van de uitvoeringsregeling worden als bedrijfsmiddelen als bedoeld in artikel 10, derde lid, onderdeel b, van de wet aangewezen, bedrijfsmiddelen voorzover de belastingplichtige

ter zake verplichtingen is aangegaan of voortbrengingskosten heeft gemaakt in een kalenderjaar waarover ten aanzien van hem de verhoogde zelfstandigenaftrek als bedoeld in artikel 44m, derde lid, van de wet van toepassing is. Het tweede lid van artikel 2 van de uitvoeringsregeling bepaalt dat daartoe mede kunnen worden gerekend bedrijfsmiddelen voorzover de belastingplichtige ter zake verplichtingen is aangegaan of voortbrengingskosten heeft gemaakt in het aan dat jaar onmiddellijk voorafgaand kalenderjaar.

In dit besluit wordt op een aantal aspecten van deze regeling voor zogenoemde startende ondernemers ingegaan.

2. Aangaan van verplichtingen

Aan mij is de vraag voorgelegd of willekeurig kan worden afgeschreven door startende ondernemers indien er geen verplichtingen zijn aangegaan.

Hierop heb ik geantwoord dat voor de toepassing van de regeling van willekeurige afschrijving door startende ondernemers noodzakelijk is dat er verplichtingen zijn aangegaan (of voortbrengingskosten zijn gemaakt), nu deze voorwaarde nadrukkelijk wordt gesteld in artikel 10, derde lid, aanhef, van de wet en in artikel 2 van de uitvoeringsregeling.

Goedkeuring

In het geval waarin geen sprake is van het aangaan van verplichtingen, keur ik evenwel goed dat willekeurig kan worden afgeschreven indien belanghebbende kan afschrijven op basis van artikel 10, eerste lid, van de wet. In een dergelijk geval kan willekeurige afschrijving echter pas plaatsvinden vanaf het moment van ingebruikname van het desbetreffende bedrijfsmiddel. De goedkeuring geldt in

alle gevallen waarin geen sprake is (geweest) van het aangaan van verplichtingen, met uitzondering van situaties waarin bedrijfsmiddelen zijn verkregen van een vennootschap waarvan de belanghebbende voor ten minste een derde gedeelte van het nominaal gestorte kapitaal onmiddellijk of middellijk aandeelhouder is of in de loop van de laatste vijf jaren is geweest.

Inspecteurs zijn gemachtigd, op een daartoe strekkend verzoek, goed te keuren dat willekeurige afschrijving door startende ondernemers kan plaatsvinden in het geval waarin ter zake van de verwerving van een bedrijfsmiddel geen verplichtingen zijn aangegaan.

Het verzoek dient te zijn ontvangen voor de datum waarop de aanslag definitief vaststaat.

Voorbeeld

Ondernemer X brengt, in een jaar waarin hij recht heeft op de verhoogde zelfstandigenaftrek, een tot zijn privé-vermogen behorend vermogensbestanddeel in zijn onderneming in. Indien afschrijving mogelijk is met toepassing van artikel 10, eerste lid van de wet, wordt goedgekeurd dat willekeurige afschrijving plaatsvindt met toepassing van artikel 10, derde lid, van de wet, met inachtneming van het maximum van artikel 11, eerste volzin, onderdeel a, van de wet, vanaf het moment van ingebruikname.

Ook kan worden gedacht aan de situatie waarbij toetreding tot een firma plaatsvindt, terwijl geen sprake is van het aangaan van verplichtingen in de zin van de wet.


3. Uitgesloten verplichtingen

Ingevolge artikel 2, derde lid, van de uitvoeringsregeling is artikel 11, vijfde lid, zesde lid, eerste volzin, onderdeel a, achtste, negende en tiende lid, van de wet van overeenkomstige toepassing. Dit betekent onder meer dat de in artikel 11, achtste lid, van de wet voor de toepassing van de investeringsaftrek uitgesloten verplichtingen ook niet in aanmerking komen voor de regeling van de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers. Op basis van artikel 2, derde lid, van de uitvoeringsregeling, juncto artikel 11, negende lid, van de wet, kan onze Minister bepalen dat de hiervoor genoemde uitsluiting buiten toepassing blijft. Ik heb aanleiding gevonden in de hieronder genoemde gevallen van de ontheffingsbevoegdheid gebruik te maken.


3.1 Ontheffing

Hierbij machtig ik inspecteurs namens mij, op een daartoe strekkend verzoek, onder de navolgende voorwaarden ontheffing te verlenen in geval van:

a. verplichtingen aangegaan tussen bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad

van de zijlijn, tussen echtgenoten alsmede tussen de belastingplichtigen en degene die in het kalenderjaar of in het voorafgaande kalenderjaar voldoet aan de in artikel 56 van de wet gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor overdracht van de basisaftrek aan de belasting- plichtige;


b. verplichtingen aangegaan tussen gerechtigden tot een nalatenschap waartoe het bedrijfsmiddel behoort.

In de onder a en b genoemde gevallen kan willekeurig worden afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het desbetreffende bedrijfsmiddel indien afschrijving mogelijk is met toepassing van artikel 10, eerste lid, van de wet.

Het verzoek dient te zijn ontvangen voor de datum waarop de aanslag definitief vaststaat.


4. Geen machtiging tot verlenen ontheffing

Inspecteurs zijn niet gemachtigd ontheffing te verlenen ter zake van verplichtingen die zijn aangegaan tussen de startende ondernemer die voor ten minste een derde gedeelte van het nominaal gestorte kapitaal onmiddellijk aandeelhouder is of in de loop van de laatste vijf jaren is geweest in een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en deze vennootschap. Verzoeken dienaangaande zullen niet worden ingewilligd door het Ministerie.


5. Overige aspecten willekeurige afschrijving startende ondernemers


a. Willekeurige afschrijving over investeringen gedaan in 1995

De vraag is gesteld of willekeurige afschrijving mogelijk is op bedrijfsmiddelen die in 1995 zijn verkregen. Deze vraag is opgekomen nu artikel 2, tweede lid, van de uitvoeringsregeling meebrengt

dat als bedrijfsmiddelen als bedoeld in artikel 10, derde lid, onderdeel b, van de wet tevens worden aangemerkt bedrijfsmiddelen voor zover verplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt in het jaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de verhoogde zelfstandigenaftrek van toepassing is.

Ik heb daarop geantwoord dat willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen die in 1995 zijn verkregen, niet mogelijk is, omdat een andersluidend standpunt in feite een terugwerkende kracht geeft aan de onderhavige regeling.

b. Willekeurige afschrijving in periode waarin geen recht bestaat op startersaftrek

Aan mij is de vraag voorgelegd of de willekeurige afschrijving op een bedrijfsmiddel als bedoeld in artikel 2 van de uitvoeringsregeling, slechts kan plaatsvinden in de periode dat de desbetreffende belastingplichtige recht heeft op de zogenoemde verhoogde zelfstandigenaftrek.

Ik heb hierop geantwoord dat de periode waarover willekeurig kan worden afgeschreven, niet beperkt wordt tot de periode waarin recht bestaat op de verhoogde startersaftrek. De regeling vereist immers slechts dat de verplichtingen zijn aangegaan dan wel de voortbrengingskosten zijn gemaakt in een jaar waarin recht bestaat op de zogenoemde startersaftrek; de afschrijving kan echter willekeurig plaatsvinden, dus ook in een jaar waarin geen recht bestaat op startersaftrek.


c. Willekeurige afschrijving en doorschuiving onderneming

Aan mij is de vraag voorgelegd of willekeurig kan worden afgeschreven op bedrijfsmiddelen die zijn doorgeschoven met toepassing van artikel 15, derde lid, artikel 17, of artikel 18, van de wet.

In het geval waarin een onderneming wordt verkregen met toepassing van artikel 15, derde lid

of artikel 17, van de wet kan willekeurige afschrijving bij de overnemer op doorgeschoven bedrijfsmiddelen slechts plaatsvinden voor zover er bij de overdrager nog niet geëffectueerde aanspraken bestaan. In het geval waarin doorschuiving plaatsvindt met toepassing van artikel 18

van de wet, kan geen willekeurige afschrijving plaatsvinden bij de vennootschap. De wetgever

heeft nadrukkelijk niet gewenst dat de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers kan plaatsvinden door starters die hun onderneming in de vorm van een rechtspersoon uitoefenen

(zie MvT Tweede Kamer, Wet van 13 december 1995, Stb. 634, Kamerstukken 24 423, nr. 3).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...