Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage De Cloe (PvdA) debat begroting Binnenlandse Zaken

Datum nieuwsfeit: 13-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 13 oktober 1999

BIJDRAGE VAN DICK DE CLOE (PVDA) AAN HET PLENAIRE DEBAT OVER DE BEGROTING BINNENLANDSE ZAKEN 2000

OVERHEID EN BURGER
Hoe gaat het met het openbaar bestuur in Nederland? Hoewel we de lat voor ons zelf steeds een stukje hoger moeten leggen, mogen we in vergelijking met andere Europese landen niet ontevreden zijn met de kwaliteit van de dienstverlening, de integriteit van bestuurders en ambtenaren en de kwaliteit van besluitvorming. Hoe gaat het met het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur? In 1991 zei Thijs Woltgens: "Misschien is het overdreven van een crisis in de verhouding tussen overheid en de burger te spreken, maar er is wel wat aan de hand". En echt beter is het sinds 1991 niet geworden. Het beeld van het openbaar bestuur heeft de afgelopen tijd de nodige deuken opgelopen. Berichten over bijvoorbeeld de Enquête Vliegramp Bijlmermeer, de bankierende provincie Zuid-Holland en fraude op stadhuizen geven de burger niet direct meer vertrouwen. Met de publicatie van de nota 'Vertrouwen in verantwoordelijkheid' en de integriteits- en managementnota's geeft deze minister aan dat de positie van het openbaar bestuur hem ter harte gaat. Ook hij maakt zich zorgen over betrouwbaarheid en functioneren van het openbaar bestuur. De overheid heeft immers een garantiefunctie in het publiek domein en het ultra liberale marktdenken is zeker niet de maat der dingen. Overheidssturing en taakbehartiging vragen een betrouwbare en integere overheid. Voor de minister een plicht aan zo'n openbaar bestuur te werken. (Collega Duijkers zal op het thema van de positie en kwaliteit van de rijksoverheid verder ingaan.)

AANTREKKELIJK, BETROUWBAAR EN COMMUNICATIEF BESTUUR Om tot een sterkere positie van de gemeenteraad te komen zijn zowel cultuur- als structuurveranderingen noodzakelijk. Twee aspecten van het dualistisch lokaal bestuursmodel wil ik nader beschouwen. Niet om de Commissie Elzinga voor de voeten te lopen maar om aan de oproep mee te denken gehoor te geven en om een reactie van de minister te krijgen.

1. Dualisering van het lokaal bestuur raakt de verhouding tussen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Nog bij de laatste wijziging van de gemeentewet is de positie van de raad als hoofd van de gemeente versterkt. Maar of wet en werkelijkheid goed op elkaar aansluiten, is zeer de vraag. In de praktijk neemt het college van B&W het initiatief, maakt het beleid en domineert vaak discussies in de raad. Toch voelt de raad als hoofd van de gemeente zich gedwongen intensief en tot in detail bezig te zijn met beleid en bestuur. Dat vreet tijd. Men vergadert zich suf en komt om in het bestuderen van stapels papier. Kan het anders? Ja, de raad moet dan controlerend, signalerend en agenderend optreden, zich richten op hoofdlijnen en minder op details en het besturen aan het college van B&W overlaten. Macht en tegenmacht. Om die rol met verve te kunnen spelen, moet de raad wel worden uitgerust met voldoende instrumenten. Denk aan meer mogelijkheden voor het zelf doen van onderzoek, invoering van lokale rekenkamers, de bevoegdheid ambtenaren te horen, uitbreiding van middelen voor de ondersteuning van raadsleden, wellicht ook wat normalere arbeidsvoorwaarden voor het raadswerk. 2. Hoe de lokale politiek functioneert is natuurlijk ook afhankelijk van de manier waarop politiek wordt bedreven. Dualisering van lokale politiek betekent ook verandering in de taakopvatting van lokale politici. Niet meer zich verstoppen achter de omvangrijke berg papier van raadsvoorstellen of massa's ambtelijke stukken. De raad agendeert, geeft kaders aan, stelt vooraf randvoorwaarden, oefent controle uit op de voortgang, maar vooral op de resultaten van de besluitvorming. Dualisme betekent dat raadsleden het college laten besturen en zelf letterlijke en figuurlijk de straat op gaan: Wat zijn de effecten van het beleid, welke wensen en verlangens er leven onder de burgers. Zo'n werkwijze is winst voor de lokale democratie, levert een op de samenleving gericht bestuur op.

BURGEMEESTERSBENOEMINGEN
Het rare gedoe rondom de burgemeestersbenoemingen is nog niet helemaal over. Bij Utrecht ontplofte de boel weer eens flink. Er was zelfs een creatief Eerste-Kamerlid die een relatie suggereerde tussen de benoeming in Utrecht en de gemeentelijke herindeling Twente. Ik las ook dat de VVD de PvdA een lesje wilde leren. Wat een vreselijk gedoe. Het percentage burgemeestersbenoemingen dat afwijkt van het advies van de vertrouwenscommissie is gehalveerd: van 24 naar 12 procent. Hier doet deze minister het stukken beter dan zijn voorganger Hans Dijkstal. Maar nog niet goed genoeg. De PvdA ziet de minister graag nog een tandje hoger schakelen. De lokale adviezen nog zwaarder laten wegen, dat is de bedoeling. D66 Eerste Kamerlid Terlouw en CDA-partijvoorzitter Van Rij zijn het daar mee eens. Wellicht dat deze signalen ook de commissie-Elzinga bereiken. Dan kunnen we een stap verder zetten. 't Zal tijd worden en dan hoeft collega Halsema zich niet kapot te ergeren aan de burgemeesterslobbyisten in de Tweede Kamer. Soms geven gemeenten aan burgers de ruimte kenmerken aan te dragen voor de nieuwe burgemeester. Dit kwam ik laatst tegen: goed gekleed, sportieve inslag, lengte ongeveer 1.80/1.85, goed stemgeluid en scherp gehoor. In mijn fractie heb ik er al drie gevonden die mee kunnen solliciteren.

GROTESTEDENBELEID
Tien jaar na Montijn lijkt het met de concurrentiekracht van de Nederlandse steden beter te gaan. Er is een ambitieus grotestedenbeleid. Maar de grootstedelijke problematiek is nog lang niet opgelost. Zo staat ontkokering al heel lang op de agenda, maar wat zien we? Verkokering. In stadhuizen, op departementen, in deze Kamer. Er is een doorbraak nodig om een eind te maken aan die verkokerde aanpak, om vernieuwend beleid van de grond te krijgen met vooral ruimte voor experimenten. Gaat dat lukken, komt die beslissende omslag? De eerste stadsvisies komen nu naar buiten, binnenkort weten de steden voor langere tijd waar zij financieel aan toe zijn bij het grotestedenbeleid. De PvdA-fractie vindt dat juist nu een extra stap moet worden gezet op het terrein van de sociale infrastructuur. Wij hebben gevraagd om voor het eind van het jaar te komen met een voorstel tot een wettelijke experimenteermogelijkheid. In de begroting las ik dat voorstellen voor experimenten volgend jaar tot besluitvorming kunnen komen. Daarvan lijkt de minister echter alweer te zijn teruggekomen. In zijn laatste brief schrijft hij dat hij in samenspraak met de steden zal bezien óf hij voorstellen tot experimenteermogelijkheden zal doen. Ik vraag de minister of dít nu is wat hij verstaat onder 'denken, durven en doen'. Voor als nog lijkt de minister te blijven steken bij het 'denken'. Wat ons betreft gaat het niet hard genoeg. Ik snap best dat niet alle ministers hem met open armen ontvangen, de materie weerbarstig is en ga zo maar door. Als het kabinet kiest voor het thema perspectieven bieden aan de jeugd in de stad, dan kan het volgens de PvdA-fractie niet anders dan dat voor het experiment gezocht wordt op het terrein van VWS en OCW. De PvdA-fractie vraagt de minister voor de zomer te komen met een experimenteerwet jeugd in de stad.

GEMEENTELIJKE HERINDELING
Een actief herindelingsbeleid blijft noodzakelijk, ook met het oog op het grotestedenbeleid. De PvdA-fractie ziet in de toekomst een belangrijke plaats voor sterke gemeenten met een dualistisch bestuur en een ruimer eigen belastinggebied. En er zijn goede signalen: Een VVD-gedeputeerde uit Gelderland gelooft er nu helemaal in. De PvdA-fractie is blij met de financiële verdubbeling van de gewenningsbijdrage voor herindelingsgemeenten. Overigens, krijgt Zaltbommel nu genoeg? Een goed signaal is de aandacht voor binnengemeentelijke decentralisatie. De PvdA-fractie heeft daar onderzoek naar gedaan om aan te geven dat de keuze voor herindeling tegelijkertijd aandacht vraagt voor de positie van de verschillende gemeenschappen in nieuw te vormen gemeenten. De minister krijgt straks van mij de brochure. Maar er zijn ook minder goede signalen. Het ongehoord lang wegblijven van voorstellen in Limburg. Het is toch niet aanvaardbaar gemeenten zo lang te laten wachten? Wat betekent het nog als de minister zegt dat hij niet houdt van langdurige, tijdrovende procedures, dat hij af wil van de stroperigheid? Of komt het door een ander minder goed signaal: Na de vreemde keuze van D66 in de Tweede Kamer stelt nu de Eerste Kamer zich weinig tegemoetkomend op bij de herindeling Twente. Nog drie vragen rond de herindeling. Wanneer komt de minister met een antwoord voor de Eerste Kamer bij de herindeling Twente, wat vindt hij van het Brabantse voorstel rond Eindhoven en is de koers bij de herindeling rond Den Haag 'een ruimere jas voor Den Haag via de motie Remkes-plus'?

Dat de Eerste Kamer soms wetsvoorstellen tegenhoudt (of dreigt tegen te houden) die weinig kritiek van kwalitatief/technische aard krijgen en tegelijkertijd soms kwalitatief minder mooie wetsvoorstellen wel goedkeurt, brengt mij dat tot de volgende opmerking. Collega Rehwinkel heeft namens de PvdA-fractie al meermalen gepleit voor vergroting van de legitimatie van de Eerste Kamer en voor toekenning van het terugzendrecht aan de senaat. Het is hoopgevend dat de rechtstreeks gekozen collega's van de VVD in dit huis deze gedachten inmiddels ondersteunen.

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
Vorig jaar vroeg de PvdA nadrukkelijk aandacht voor een experiment in Zuid-Limburg in verband met de grensoverschrijdende samenwerking. Nu schrijft de regering: een experiment, nee, dat is het niet, dat kost te veel tijd. Kijk, als de regering zonder experiment sneller resultaten boekt, dan vind ik dat prima. Maar daar zie ik nog niets van. Waarom kan er met België in het kader van EK2000 wel snel een tijdelijk verdrag komen over grensoverschrijdende politiesamenwerking en waarom kan dat dan niet voor praktische problemen van burgers en bestuurders bij brandweer, afvalverwerking of rampenbestrijding? De provincie Limburg werkt aan de komst van een expertisecentrum. Wordt dat financieel ondersteund of is het weer schraalhanskeukenmeester? Limburg vraagt ook om een voorlopermodel om met projecten aan de slag te gaan 'als ware er geen belemmerende wetgeving'. De Kamer van Koophandel vraagt om een proefregio. Waarom lukt dat allemaal nog niet? Europa komt elke dag dichterbij, maar het lijkt wel of in de grensstreek de grensbarrières nog recht overeind staan. Daarom: neem meer initiatief, meer risico, verplaats letterlijk en figuurlijk grenzen. Kies voor een onorthodoxe aanpak, daar hebben ze wat aan in Limburg en de andere grensregio's.

VERDERE OPMERKINGEN

- Volgend jaar komt de evaluatie van de Kaderwetgebieden, de grootstedelijke gebieden die ooit op weg waren naar een sterk en direct gekozen stadsregionaal bestuur. Stel dat het alternatief van de herindeling niet voorspoedig verder gaat, komt dan een sterk stadsregionaal bestuur zoals in Londen weer in beeld? Of is het a la carte model uit de regio Amsterdam een wenkend perspectief? Een ding is duidelijk: In een Europa zonder grenzen kunnen de grootstedelijke gebieden niet met lege handen blijven staan.
- Met zijn voorstel tot een beperktere omvang van provinciale staten speelt de minister in op een mogelijk krachtiger integrerende en arbitrerende rol van de provincies. De PvdA-fractie heeft twee keer de beperktere omvang van provinciale staten aan de orde gesteld. Wij gaan graag en positief gestemd de discussie aan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...