Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Duijkers (PvdA) debat begroting Binnenlandse Zaken

Datum nieuwsfeit: 13-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 13 oktober 1999

BIJDRAGE VAN DESIREE DUIJKERS (PVDA) AAN HET PLENAIRE DEBAT OVER DE BEGROTING BINNENLANDSE ZAKEN 2000
AGENDA VOOR DE 21ste EEUW

INVESTEREN IN KWALITEIT
De overheid loopt steeds meer aan tegen de grenzen van bestuurskundige concepten en organisatiemodellen. Het decentraliseren van bevoegdheden en het concept van íntegraal management heeft zijn keerzijde. De rol van de ambtenaar verandert. De vroegere ambtenaar was sterk op gericht wet- en regelgeving. De gedecentraliseerde bevoegdheid wordt meer en meer gebruikt voor het afwegen van persoonlijk risico's. De ambtenaar van vandaag is deskundig op zijn vakgebied, maar is het zicht kwijt op de oorspronkelijke mores van zijn beroep. In beslag genomen door interne discussies vervaagt de oriëntatie op het politiek proces of de ontwikkelingen in de samenleving. En onbekend maakt onbemind zoals wij weten. Ieder van ons kan voorbeelden noemen van de risico's die de bezuinigingen op de collectieve sector met zich mee brachten. Nu aan het eind van deze eeuw er een herleving is van de economie, is er reden temeer om te investeren in de kwaliteit van de overheid en in het werk van die overheid. Een overheid kan bedrijfsmatig werken maar heeft een andere rol, taak en verantwoordelijkheid dan een bedrijf. Ik zou haast zeggen tijd voor emancipatie en herwaardering van de overheid.
VERANTWOORDING EN TOEZICHTEN TOEZICHT
Het debat over ministeriële verantwoordelijkheid komt op een ander moment aan de orde in de Kamer. Ik wil een schot voor de boeg geven met iets te zeggen over de ambtelijke kant van de discussie. Na het decentraliseren van bevoegdheden werden woorden als sturen of controle taboes. Verantwoording afleggen werd nauwelijks of niet georganiseerd. Met een politieke opdracht tot efficiency is de werkwijze en de informatie voorziening geplaatst binnen een cyclus van 'planning and control'. De operatie van 'beleidsbegroting tot beleidsverantwoording' zal ook op de beleidsinhoudelijke terreinen leiden tot verbetering van de P&C-cyclus. De minister geeft aan dat het informatiemanagement veel aandacht zal krijgen. Kan de minister concreet aangeven waar die aandacht toe moet leiden en wat voor maatregelen hij voornemens is te nemen? Kan de minister aangeven of hij de analyse over het afleggen van verantwoording door ambtenaren kan delen? In het kader van het interdepartementaal beleidsonderzoek over personele en organisatorische aangelegenheden ontstaat een proces van benchmarking van managementaspecten van de rijksoverheid. Ongetwijfeld zal er een zeer divers beeld ontstaan. Is de minister voornemens om uitgangspunten voor besturing en toezicht en dus ook personeel en organisatie binnen de Rijksdienst meer te gaan coördineren? Of mag elke minister zijn eigen organisatiegoeroe houden?
DE PROFESSIONELE AMBTENAAR
Het beeld over de ambtenaar wordt sterk bepaald door vooroordelen. En het kenmerk van vooroordelen zijn dat ze zelden positief zijn. Typisch is wel dat deze vooroordelen verouderd zijn. Wellicht dat de ondernemende ambtenaar, die denkt te kunnen werken als zelfstandig ondernemer op risico van de gemeenschap aanleiding is tot nieuwe grappen en grollen, maar voor het zover is lijken mij andere maatregelen eerst gewenst. Op het moment dat de werknemer zijn kennis en kunde laat 'inkopen' door een werkgever ontstaat er een ruilhandel van kennis en kunde en tijd voor meer kennis en kunde en een pakket aan arbeidsvoorwaarden. De eisen vanuit het vak kunnen niet altijd synchroon lopen met die van de organisatie. De overheid kent haar eisen in de rechtstatelijkheid van haar grondslag. En politici moeten dan ook nadenken over wat zij redelijkerwijs kunnen vragen en dus kunnen aanbieden aan een ambtenaar in 2000. De PvdA is van mening dat met erkenning van de diversiteit binnen de overheid het zinvol en nuttig is om in overleg met de werknemersorganisaties een beroepscode voor ambtenaren te ontwikkelen. De PvdA ziet graag een voorstel van de minister tegemoet om in de Ambtenarenwet bepalingen op te nemen die vastleggen wat onder een behoorlijke overheidswerkgever en ambtenaar moeten worden verstaan. Is de minister bereid dergelijke voorstellen uit te werken? De minister zelf oppert een aantal voorstellen om het debat over professionaliteit op gang te brengen. Leiden deze voorstellen tot een nationale of slechts een rijksbrede aanpak? Ontvangt de Kamer nog een uitgewerkt Plan van Aanpak? De minister kiest voor een top down strategie bij de implementatie. Met dank aan mijn leermeester Rob Hajer zou ik de minister het volgende willen vragen: waarom kiest u niet voor een meer democratische aanpak? De cultuuromslag kan tegelijkertijd vertaald worden naar de diverse lagen in de organisatie en de invoering loopt daar synchroon aan. De minister doet tevens een aantal voorstellen om de professionaliteit aan de top van ambtelijke organisaties te stimuleren door te investeren in de Algemene Bestuursdienst. Nu is het principe besluit over de ABD in te voeren vanaf ongeveer schaal 12 al begin jaren negentig genomen. De PvdA staat positief tegenover de uitbreiding van de ABD met schaal 16 en 15. Waarom moet dit echter allemaal zo langzaam gaan? Op welke termijn wordt schaal 15 concreet erbij betrokken? Wat voor maatregelen denkt de minister te nemen om de interdepartementale mobiliteit te bevorderen?
INTEGRITEIT
Bij de discussie over integere ambtenaar spelen behalve de ontwikkelingen over de beroepscode ook een aantal andere zaken. De deelname van ambtenaren aan een maatschappelijk debat over een thema waar zij beroepshalve bij betrokken zijn kan tot ongewenste effecten leiden. Je kunt de vraag stellen in hoeverre de kennis en kunde die een ambtenaar heeft eigendom zijn van zijn werkgever. De werkgever, in dit geval de overheidswerkgever zou dus paal en perk kunnen stellen aan het verspreiden van die wetenschap en inzichten. De vraag is hoe zich een dergelijke stelling verhoudt met de openheid aan informatie-uitwisseling in de samenleving en de mondigheid van de ambtenaar als burger. De minister blijft verantwoordelijk voor uitspraken van ambtenaren gedurende hun dienstverband. Van ambtenaren mag worden verwacht dat zij loyaal zijn en dat zij het primaat van de politiek erkennen. Kan de minister deze uitgangspunten onderschrijven? Is de minister bereid een notitie aan de Kamer te sturen, aan de hand waarvan de politiek haar verantwoordelijkheid kan nemen en de kaders stelt?
De PvdA staat positief tegenover de voorstellen van de minister om het zogenaamde klokkenluiden te regisseren. De invulling van de voorstellen roepen wel zeer kritische vragen op. Voor de particuliere sector als geheel en ongeacht de sector, zijn eensluidende wetten van toepassing. Waarom kiest de minister er niet voor om de rechtsbescherming van de ambtelijke 'klokkenluider' vast te leggen in de Ambtenarenwet? Tenslotte geldt die voor alle ambtenaren. Een geschillencommissie die samengesteld is uit meerdere deskundige leden, die onafhankelijk hun werk kunnen doen is een eerste stap naar de ontwikkeling van een onafhankelijk meldpunt voor ambtenaren. Het grote bezwaar van de PvdA-fractie is dat in dit voorstel er onvoldoende afstand is naar de minister. Die is immers in de interne procedure al aan zet geweest. Het is uit respect voor de ambtenaar en ook voor het gezag van de commissie van belang dat het niet kirren bij de Commissie Integriteit Rijksoverheid wordt, of wel kirren bij het KIR. De minister wordt uitgenodigd om te reageren op de zienswijze van de PvdA in dezen. Wij nodigen hem uit met voorstellen te komen die niet een alleen een onafhankelijke werkwijze garanderen maar ook de onafhankelijkheid van het instituut waarborgen.
INVESTEREN IN KWALITEITIN KWALITEIT
Zoals ik in het begin al zei, staat voor de PvdA het investeren in kwaliteit hoog op de agenda voor de 21ste eeuw. Als laatste thema stel ik hierbij de overheid en haar interne en externe arbeidsmarkt aan de orde. De overheid slaagt er als werkgever nog onvoldoende in om haar personeelsbestand een afspiegeling van de verschillende bevolkingsgroepen in de maatschappij te laten zijn. En als variant op 'groenteman, maak er wat van'zou ik willen zeggen 'Peper, scoor geen zeper'! Met andere woorden is de minister bereid om kwaliteit audits plaats te laten vinden op personele procedures, zodat transparant wordt waarom de resultaten achter blijven bij de streefcijfers en de prognoses? Het probleem van de overheid is dat zij extern moet concurreren op de arbeidsmarkt. In het bijzonder waar het gaat om hbo- en academisch geschoolden. Opvallend is dat de minister voorstelt om arbeidskrachten uit het buitenland te halen? Op welke terreinen voorziet de minister knelpunten? Vandaag de dag is het voor sommige sectoren binnen de overheid al moeilijk om mensen te werven. Bijvoorbeeld bij het gevangeniswezen dreigen er ernstige problemen. Uit de rapportage arbeidsmarkt 2000 blijkt dat de overheid achter blijft door de hoge werkdruk maar ook door zaken als loopbaanbegeleiding en blijvend interessant werk, die nog niet aan de eisen van deze tijd voldoen. Welke concrete doelstellingen ziet de minister voor zichzelf? Waar zijn op korte of lange termijn specifieke problemen te verwachten? Hoe denkt de minister die te gaan oplossen? Zoals gezegd, de PvdA heeft haar agenda van de 21ste eeuw ingevuld en investeren in kwaliteit staat hoog op de agenda. Wij gaan er vanuit dat de minster daar aan mee wil werken.

4

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...