Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng CDA begroting Koninkrijkrelaties 2000

Datum nieuwsfeit: 14-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Nieuws : Begroting Koninkrijkrelaties 2000

Begroting Koninkrijkrelaties 2000

Den Haag, 14 oktober 1999

De brief van de staatsscretaris van 1 oktober jl. over de uitvoering van het Nationaal Herstelplan geeft een dramatische schets van de desastreuze ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de kenmerken van de huidige situatie op de Nederlandse Antillen. Voor een duidelijk besef van de zorgelijke toestand waarin de Antillen zich bevinden, lijkt het mij goed een aantal elementen daarvan ook op deze plaats nog eens duidelijk aan te geven.

De afgelopen vier jaar en ongetwijfeld ook in 1999 is er sprake van een negatieve economische groei.

De openbare financiën verkeren in zorgwekkende toestand: van elke gulden belasting gaat 95 cent naar betaling van rente, ambtenarensalarissen en instandhouding van het overheidsapparaat; er blijft dus maar 5 cent over voor zaken als onderwijs, infrastructuur en sociaal beleid. De kwaliteit van het onderwijs laat dan ook sterk te wensen over, tengevolge van het verouderde onderwijssysteem en gebrek aan leerkrachten en lesmateriaal.

Het aantal analfabeten neemt de laatste jaren sterk toe: rond de 16.000 mensen, ofwel ca. 10% van de bevolking.

De overheidsschuld is enorm toegenomen: van 65,1% in 1996 tot 71,1% in 1998, en daarmee ook de rentelast van de overheid

De werkloosheid is erg groot: momenteel 17% van de beroepsbevolking, terwijl de jeugdwerkloosheid zelfs 35% bedraagt, en in sommige stadsdelen zelfs ruim 50%. In het MKB vielen in 1998 3.500 ontslagen (voor 1999 worden er nog veel meer verwacht)!

Het vertrouwen van investeerders in de economie is sterk afgenomen en daarmee de investeringen die zo hard nodig zijn voor het scheppen van werkgelegenheid.

De koopkracht van de bevolking is fors gedaald: 23% van de bevolking heeft een inkomen van minder dan NAF 1.000,- per maand, 13% een inkomen van minder dan NAF 500,-.

Uit een onlangs gehouden armoede-onderzoek blijken o.a. de volgende indicatoren voor de sociale ellende: het aantal kinderen dat de school niet afmaakt explosief is gestegen: van 26% in de jaren tachtig naar 42% begin jaren negentig en ruim 55% anno 1999; in 50% van het aantal gezinnen staat de moeder er alleen voor; 54% van het aantal kinderen dat wordt geboren heeft een ongehuwde, veelal tiener-, moeder.

De overheid is niet meer in staat de ambtenarensalarissen te betalen en moet daarvoor een beroep doen op commerciële banken: in augustus voor een bedrag van 7 miljoen, in september 21 miljoen en in oktober voor 40 miljoen.

Vanwege de algehele malaise is er sprake van een grootschalige uitstroom van de bevolking. Rond de 20% van de bewoners van Curaçao heeft te kennen gegeven te willen vertrekken naar Nederland. In de periode juni 1998 juli 1999 verlieten ruim 11.000 personen het eiland, de meesten richting Nederland. De afgelopen drie en half jaar kwamen bijna 20.000 Antillianen naar Nederland, waarvan ruim 7.000 minderjarigen. Op grond van de laatste cijfers komen in 1999 naar verwachting 9.000 Antillianen naar Nederland. Op een totale bevolking van ca. 164.000 inwoners (in 1998) zijn dit zeer forse aantallen.

Doordat grote groepen inwoners het eiland hebben verlaten en in de particuliere sector tal van mensen hun baan hebben verloren, is de afzetmarkt drastisch ingekrompen.

Dit gevoegd bij de sterk gedaalde koopkracht en het feit dat veel bedrijven al maanden en soms jaren wachten op betalingen van de Antilliaanse overheid voor geleverde produkten of diensten, heeft ertoe geleid dat tal van bedrijven de deuren hebben moeten sluiten.

Vrije beroepsbeoefenaren als huisartsen en tandartsen behandelen alleen nog klanten die contant betalen.

De Commissie Nationaal Herstelplan (de commissie van wijzen) kwam in juni jl. met een rapport waarin zij benadrukte dat het voor het herstel van de zorgwekkende situatie van essentieel belang is dat haar aanbevelingen integraal worden uitgevoerd.

De commissie van de drie wijze mannen heeft inmiddels de handdoek in de ring gegooid, omdat zij niet langer kan aanzien dat de door haar voorgestelde maatregelen niet worden uitgevoerd. Wat is de reactie van de staatssecretaris op het terugtreden van de commissie?

In de begroting en in de op 14 juni jl. verschenen nota Toekomst in Samenwerking wordt uitvoerig ingegaan op de noodzaak de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk te herijken. Inzet van Nederlandse financiële middelen moet zijn gericht op een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de Koninkrijkpartners. Een gezond financieel-economisch beleid en de kwaliteit van het bestuur zijn ook voor de CDA-fractie noodzakelijke voorwaarden voor het nieuwe samenwerkingsbeleid.

Kritisch moet worden gekeken naar de effecten van de omvangrijke financiële samenwerkingsmiddelen. Door de financiële hulp vanuit Nederland wordt de erbarmelijke financieel- en sociaal-economische situatie eerder verslechterd dan verbeterd. Om de effectiviteit van de hulp te verbeteren zijn met name aanvullende private investeringen van belang.

Het feit dat de omvang van de huidige samenwerking is gegroeid, zonder dat er specifieke beleidsconcepties aan de grondslag lagen, is een reden te meer om tot een nieuw beleid te komen.

De CDA-fractie vraagt zich af of het verstandig is om, zolang de Nederlands Antilliaanse regering niet voldoet aan de twee randvoorwaarden van goed bestuur en gezond financieel-economisch beleid, het huidige beleid te continueren en de huidige vormgeving van de samenwerkingsmiddelen voor de Nederlandse Antillen ongemoeid te laten. Niet alleen vanwege de geringe multiplier-effecten van de ingezette middelen, maar ook vanwege ongewenste effecten. Uit de nota blijkt dat de Nederlandse ontwikkelingssteun voor de NA en Aruba de laatste jaren sterk in omvang is gestegen. Voor 1999 gaat het om een bedrag van 250 miljoen gulden. De Antilliaanse
overheidskapitaalsinvesteringen bestaan voor een zeer groot deel uit Nederlandse samenwerkingsmiddelen en versterken hierdoor het op zich al defensieve sociaal- en financieel-economisch beleid van de Nederlandse Antillen. Tijdens de vorige begrotingsbehandeling heeft de CDA fractie ook al uitvoerig stilgestaan bij de zorgwekkende financieel-economische situatie van de Nederlandse Antillen. Wij hebben toen gesteld dat de problematiek dusdanig was dat Nederland zich niet langer een opstelling van pappen en nathouden kon veroorloven. Wij zijn in die mening, nu, een jaar later, alleen maar gesterkt.

Blijkens een interview in de volkskrant van 23 september jl. begint nu ook het geduld van de staatssecretaris op te raken. Hij noemt de geldproblemen van de eilandregeringen en van de centrale overheid in Willemstad alarmerend. Het is nu tijd voor leiderschap. Pappen en nathouden helpt niet meer.

In juni jl. sprak de staatssecretaris nog zijn geringe vertrouwen in de Antilliaanse overheid uit. Hij zei dat er op de Nederlandse Antillen geen gebrek is aan geld. Geen land ter wereld ontvangt per inwoner meer ontwikkelingshulp van Nederland dan de Antillen. Er is echter gebrek aan goed bestuur. Welnu goed bestuur kenmerkt zich door voortvarendheid in het nemen van beslissingen en het treffen van, soms impopulaire, maatregelen. De Antilliaanse regering is daartoe niet in staat. Dit zo zijnde, zal Nederland die verantwoordelijkheid dan maar moeten overnemen.

De CDA-fractie is van mening dat het gebrek aan leiderschap op de Nederlandse Antillen ook van toepassing is op de rol die de koninkrijksregering tot op heden vervult, of beter gezegd niet vervult. Hoe beoordeelt de staatssecretaris nu de situatie?

De Nederlandse regering zal naar de mening van de CDA-fractie het gewicht van onze minister-president moeten inzetten om via een topconferentie een doorbraak te forceren voor het treffen van de - haast letterlijk - broodnodige maatregelen. Vandaar dat ik de voorzitter heb verzocht mijn motie van vorig jaar deel te laten uitmaken van de beraadslaging. De uitkomst van die conferentie moet zijn: duidelijke, concrete afspraken over integrale invoering van de door de commissie van wijze mannen voorgestelde maatregelen, voorzien van een plan van aanpak en een tijdpad. De invoering van die maatregelen moet niet worden doorkruist door eventuele wisselingen van Antilliaanse kabinetten en kabinetsvisies. Als de tijd nu niet rijp is voor het beleggen van een topconferentie, wanneer dan wel?

Het kabinet-Camelia-Römer is inmiddels gevallen. Dat was te verwachten, want de premier zag in dat met de coalitiepartners PLKP en FOL geen zaken waren te doen betreffende de noodzakelijke maatregelen voor het herstel van de rampzalige financieel-economische situatie. Voor steun vanuit Nederland zal als voorwaarde moeten gelden dat de door de Commissie Nationaal Herstelplan voorgestelde maatregelen integraal worden uitgevoerd. Als aan die voorwaarde niet wordt voldaan, zou de Nederlandse regering wat ons betreft de huidige samenwerkingsmiddelen moeten inzetten als drukmiddel om de Antilliaanse regering te dwingen die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de overheidshuishouding op orde te krijgen. De CDA-fractie zou zich kunnen voorstellen dat in dit verband ook wordt gekeken of dan niet een situatie in de zin van artikel 43 van het Koninkrijksstatuut aan de orde is.

MdV, een aantal steden in Nederland wordt opgezadeld met de problemen die Antilliaanse jongeren veroorzaken. Recentelijk is dat gebleken bv. in Den Helder en Dordrecht, waar de overlast en de criminaliteit van Antilliaanse jongeren is toegenomen, t.g.v. de recente instroom van nieuwe jongeren. Het artikel in Vrij Nederland van deze week liegt er bepaald niet om.De Nederlandse openbare orde is hier duidelijk in het geding. Het is toch van de gekke dat een stad als Dordrecht zich genoodzaakt ziet dit jaar en de komende drie jaar miljoenen guldens belastinggeld te besteden om de problemen met de Antilliaanse jongeren te lijf te gaan.

Ook steeds meer goed opgeleide Antilliaanse jongeren verlaten het eiland of keren na afronding van hun universitaire opleiding niet meer terug (70 á 80% blijft in Nederland), terwijl zij hard nodig zijn voor de opbouw van het land.

De staatssecretaris heeft bij verschillende gelegenheden aangegeven dat het voor de toekomst van de Nederlandse Antillen van het grootste belang is dat niet een generatie ontstaat die slecht is opgeleid, geen werkervaring opdoet, en kan vervallen tot criminaliteit en dat geen land het zich kan veroorloven de eigen jongere generatie te zien wegtrekken, noch de kansarmen, noch de kansrijken. Als de Nederlandse regering dit van mening is, dan is Nederland moreel verplicht alles in het werk te stellen dit zo snel en zo effectief mogelijk tegen te gaan.

Bij de vorige begrotingsbehandeling en bij de bespreking van de nota Migratie Antilliaanse jongeren heeft de CDA-fractie aangedrongen op maatregelen om de migratie van slecht opgeleide Antilliaanse risico-jongeren naar Nederland tegen te gaan en te kennen gegeven geen vertrouwen te hebben in alleen maar slappe maatregelen als een voogdijregeling en het voorgstelde inburgeringstraject. Die zijn zo lek als een mandje en kunnen gemakkelijk worden ontdoken. Er zou inmiddels zelfs een levendige handel in voogdijschapen zijn ontstaan. De CDA-fractie is voor een steviger aanpak, bv. in de vorm van een toelatingsregeling. Die moet er wat ons betreft komen. Deelt de staatssecretaris deze mening inmiddels?

MdV, ik wil toch positief eindigen. Door het praten over Antilliaanse jongeren die problemen veroorzaken, zou haast worden vergeten dat er ook Antilliaanse en Arubaanse jongeren zijn, op de Antillen en in Nederland, waarmee het goed gaat en die ook last hebben van de negatieve beeldvorming die wordt veroorzaakt door een kleine harde kern die alleen maar uit is op rottigheid. Juist om te voorkomen dat alle Antilliaanse jongeren op één hoop worden gegooid, is er niet aan te ontkomen dat op zeer korte termijn wordt overgegaan tot krachtige maatregelen, zowel op de Antillen, als in Nederland.

Kamerlid: Cees van der Knaap

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...