Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over commerciële werving Landmacht

Datum nieuwsfeit: 14-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie

Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kamervragen en Antwoorden

Aan: De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer D99003264

Datum 14 oktober 1999

Onderwerp Vragen van de Tweede-Kamerleden Van Bommel en De Wit (beiden SP) over de commerciële werving door de Landmacht

Onder verwijzing naar de bovengenoemde brief bied ik u hierbij aan, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden Van Bommel en De Wit (beiden SP).

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,
H.A.L. van Hoof

Bijlage behorende bij de brief van de Staatssecretaris van Defensie d.d. 14 oktober 1999 nr. D99003264

1. Herinnert u zich de vragen over de commerciële werving door de Landmacht van het lid Marijnissen en uw antwoorden daarop?

Antwoord
Ja.

2. Erkent u, gezien het antwoord op de vragen 6 en 8, dat jongeren in de WIW gedwongen kunnen worden, op straffe van gedeeltelijke of gehele weigering van de uitkering, te solliciteren op een bekende vacature bij de Koninklijke Landmacht?
3. Waarom moet, indien Defensie stelt geen ongemotiveerd personeel te kunnen gebruiken een door Start Uitzendbureau uitgeselecteerde baanloze aannemelijk maken dat hij of zij zwaarwegende bezwaren koestert tegen het verrichten van Defensie-werkzaamheden? 4. Meent u dat laag opgeleide werkloze jongeren te allen tijde in staat moeten worden geacht zwaarwegende bezwaren tegen een defensiebaan te verwoorden?

Antwoord op vragen 2, 3 en 4.
Met betrekking tot jongeren in de WIW kunnen zich twee situaties voordoen. Jongeren kunnen deelnemen aan een traject, waarbij in hun inkomen wordt voorzien door middel van een uitkering, of jongeren kunnen zijn geplaatst in een WIW-dienstbetrekking, waarbij in hun inkomen wordt voorzien door een loonbetaling. In het geval jongeren voor hun inkomen afhankelijk zijn van een uitkering, zijn de gewone uitkeringsvoorwaarden van toepassing. Dat wil dus onder andere zeggen dat deze jongeren passende arbeid moeten aanvaarden. Het oordeel of een aangeboden baan passend is, is voorbehouden aan de uitkeringsinstantie. Bestaat hierover onenigheid dan zijn de normale bezwaar- en beroepsprocedures van toepassing. In de WIW is ten aanzien van de WIW-dienstbetrekking bepaald dat naast de gewone ontslaggronden op grond van het Burgerlijk Wetboek ook ontslag kan plaatsvinden als een WIW-werknemer een aanbod voor aanvaarding van passende arbeid weigert. Een eventueel ontslag kan worden aangevochten bij de rechter.

Zoals in de beantwoording van de eerdergenoemde vragen reeds is opgemerkt wordt de passendheid van aangeboden arbeid altijd individueel beoordeeld. Dit is dus ook van toepassing op arbeid die wordt aangeboden door de Koninklijke Landmacht. Dat Defensie stelt geen ongemotiveerde werknemers te willen aannemen is op zich niet uniek. Ook andere werkgevers gaan in het algemeen niet in zee met ongemotiveerde kandidaten. Ook in dit geval is het de uitkeringsinstantie die beoordeelt of het niet verkrijgen van de baan door een ongemotiveerde houding als verwijtbaar kan worden aangemerkt. Indien een jongere, ongeacht het opleidingsniveau, niet in staat zou zijn om kenbaar te maken waarom een baan bij de Koninklijke Landmacht voor hem of haar niet als passend kan worden aangemerkt, kan deze jongere zich altijd laten bijstaan, bijvoorbeeld door vertegenwoordiger van de vakbond, een rechtswinkel of een advocaat.

5. Kunt u verduidelijken wat de criteria zijn voor dergelijke bezwaren? Wie toetst of de bezwaren die betrokkene heeft zwaarwegend genoeg zijn? Moeten bezwaren tegen een baan bij Defensie meer of minder zwaarwegend zijn dan bij een reguliere werkgever?

Antwoord
Zoals in het antwoord op de eerdere Kamervraag (vraag 8; Aanhangsel van de Handelingen 1973, vergaderjaar 1998/99) is gesteld, kan een baanaanbod worden geweigerd indien dit om redenen van geestelijke, sociale of religieuze aard niet kan worden gevergd van de persoon in kwestie. De beoordeling van de gronden vindt plaats door de uitkerende instantie. Tegen een beslissing is bezwaar mogelijk bij de uitkerende instantie; vervolgens staat beroep open bij de rechter. De bezwaren tegen een baan bij Defensie hoeven niet meer of minder zwaarwegend te zijn dan bij een andere baan, maar gelet op de aard van de arbeid ligt het voor de hand dat gewetensbezwaren vaker aan de orde kunnen zijn.

6. Kunt u garanderen dat potentiële kandidaten voldoende objectieve informatie over de defensievacature ontvangen, op basis waarvan een gemotiveerd positief of negatief besluit genomen kan worden? Worden potentiële kandidaten ook op de hoogte gebracht van de zeer hoge kans uitgezonden te worden naar conflictgebieden? Kunt u het wervingsmateriaal dat de potentiële kandidaat ontvangt aan de Kamer overleggen?

Antwoord
Bij het eerste contact tussen Start en mogelijke kandidaten, een contact dat via het callcenter van Start plaatsvindt, wordt op voorhand verteld dat een uitzending naar een crisisgebied zeer waarschijnlijk is. Hem/haar wordt verzocht dit thuis te overleggen. Indien er interesse is voor een functie bij de Koninklijke Landmacht, wordt een afspraak gemaakt door het callcenter met één van de vestigingen van Start. Start maakt gebruik van het wervingsmateriaal van Defensie. In dit materiaal wordt de grote kans op uitzending meerdere malen onder de aandacht gebracht (zie bijlage 1). Na het gesprek bij een Start-vestiging wordt de potentiële kandidaat naar één van de banenwinkels van de landmacht doorgestuurd. Hier krijgt hij/zij het oriënterend gesprek waarin alle voor- en nadelen van het werken als militair worden besproken. Eerst daarna vindt een eventuele sollicitatie plaats. Er is derhalve voldoende gelegenheid om op basis van de ontvangen informatie een gemotiveerd positief of negatief besluit te nemen.

7. Welke zijn genoemde afspraken tussen Defensie en Start over informatie uitwisseling? Worden gegevens van Start-cliënten aan Defensie doorgegeven? En zo ja, worden deze cliënten daarvan op de hoogte gebracht?

Antwoord
De informatie-uitwisseling tussen Start en Defensie betreft het ingevulde CV (zie bijlage 2). Geïnteresseerden ondertekenen bij de Start-vestiging hun curriculum vitae ten behoeve van de Koninklijke Landmacht. Met behulp van dit CV wordt de potentiële kandidaat aangeboden bij de banenwinkel. Door deze procedure is de kandidaat er dus van op de hoogte dat de gegevens als vermeld in het CV worden doorgestuurd naar de Koninklijke Landmacht. De Koninklijke Landmacht maakt het resultaat van de bemiddeling bekend aan Start. Deze informatie betreft uitsluitend het resultaat van de sollicitatie, te weten: aangesteld of niet aangesteld.

8. Zijn er afspraken over informatie-uitwisseling tussen Start-Uitzendbureau en de Gemeentelijke Sociale Dienst/UVI? Is het aan Start Uitzendbureau bijvoorbeeld toegestaan namen van door hen geselecteerde cliënten voor defensievacatures door te geven aan de gemeente/UVI? Antwoord Er bestaan geen afspraken tussen Start-Uitzendbureau en de GSD-en/Uvi's over informatie- uitwisseling. Overigens zij opgemerkt dat de kaders voor dergelijke afspraken zijn vastgelegd in de Wet persoonsregistraties (WPR) en de materiële wetgeving (de Abw en OSV 1997). Hieruit volgt dat in casu gegevens alleen mogen worden uitgewisseld tussen uitzendbureaus, GSD-en en Uvi's met toestemming van de uitkeringsgerechtigde. 9. Is een cliënt verplicht bij een UVI of Gemeentelijke Sociale Dienst te melden dat hij/zij een brief van Start heeft ontvangen omtrent deze defensievacature?

Antwoord
De uitkeringsgerechtigde is verplicht informatie te geven over alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht, de hoogte en de duur van de uitkering. Daartoe kan ook de informatie worden gerekend die samenhangt met verkrijgen of behouden van arbeid in dienstbetrekking. Hij verstrekt die informatie op verzoek of onverwijld uit eigen beweging. Het moet wel aan de klant bekend zijn gemaakt wat daaronder wordt begrepen. Met andere woorden het moet redelijkerwijs bij de klant bekend zijn dat vacatureaanbiedingen van Start worden beschouwd als een feit of omstandigheid die van invloed kan zijn op de uitkeringsverstrekking.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie