Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lokaal jeugdbeleid: inventariserend onderzoek SCP

Datum nieuwsfeit: 14-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Sociaal Cultureel Planbureau

Persbericht Cahier 161, uitgekomen op donderdag 14 oktober 1999

Lokaal jeugdbeleid: een inventariserend onderzoek


* 40% van de Nederlandse gemeenten heeft geen of slechts een zeer globaal geformuleerd jeugdbeleid. Dit is vooral het geval bij de minder stedelijke gemeenten.

* In veel gemeenten met een eigen jeugdbeleid, is de politieke sturing en ambtelijke coördinatie voor verbetering vatbaar. Sturing en coördinatie zijn van belang, omdat bij het jeugdbeleid verschillende beleidssectoren betrokken zijn. Ook de afstemming met de jeugdzorg laat te wensen over.

* Veel gemeenten vinden het belangrijk dat jongeren betrokken worden bij het jeugdbeleid. De pogingen die gemeenten daartoe ondernemen, zijn echter beperkt en bovendien vaak traditioneel van karakter. Het is de vraag of de jeugd zich hierdoor voelt aangesproken.
* Gemeentelijk jeugdbeleid is sterk gericht op enerzijds de optimale ontwikkeling van alle jeugdigen en anderzijds het voorkomen en beheersen van problemen. Als speerpunten van beleid worden genoemd: het verbeteren van de voorlichting aan de jeugd, het bevorderen van jeugdparticipatie, het ontwikkelen van netwerken om risico's en problemen vroegtijdig te signaleren, het inrichten van ontmoetings- of hangplekken voor jongeren en het ontwikkelen van een onderwijsachterstandenbeleid.

* De meeste gemeenten hebben een redelijk ontwikkeld aanbod van algemene jeugdvoorzieningen.

Dit zijn enkele conclusies uit het rapport Lokaal jeugdbeleid. Een inventariserend onderzoek. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau een inventariserend onderzoek verricht naar het jeugdbeleid in Nederlandse gemeenten. Zo werd de omvang van het voorzieningenaanbod voor de jeugd onderzocht en de mate waarin het gemeentelijk jeugdbeleid is ontwikkeld. Het rapport bevat verder een inhoudelijke typering van het lokale jeugdbeleid en gaat in op de mate waarin gemeenten de jeugd bij het beleid betrekken.

Jeugdbeleid sterker ontwikkeld in stedelijke gebieden

In sterk stedelijke gemeenten is de groep jeugdigen die met risicofactoren te maken heeft, groot. In deze gemeenten bevinden zich namelijk relatief veel allochtone jeugdigen, leerlingen met achterstanden in het basisonderwijs, jeugdigen in huishoudens met lage inkomens, jeugdigen in eenoudergezinnen en uitkeringsgerechtigde jongeren. In dergelijke gemeenten is het jeugdbeleid over het algemeen redelijk ontwikkeld, al zijn er ook sterk stedelijke gemeenten waar dit slechts in geringe mate het geval is.

Samenwerking binnen gemeenten moeizaam

Het jeugdbeleid bestrijkt verschillende beleidssectoren. De noodzakelijke politieke en ambtelijke samenwerking tussen deze sectoren blijkt in veel gemeenten echter moeizaam. Wethouders werken onderling weinig samen, terwijl ook ambtenaren uit verschillende sectoren weinig afstemmen. Wat wel gebeurt, is dat de meeste gemeenten regelmatig overleggen met de instellingen die bij het jeugdbeleid zijn betrokken.

Veel gemeentelijke ambtenaren jeugdbeleid zijn ontevreden over de afstemming met de provinciaal of in grootstedelijke regio's georganiseerde jeugdzorg. Een dergelijke afstemming vindt in de helft van de gemeenten zelden of nooit plaats.

Een groot deel van de gemeenten, en dan vooral de minder stedelijke, heeft door onvoldoende registratie van gegevens en/of periodiek onderzoek onvoldoende inzicht in de effecten van het beleid.

Lokaal jeugdbeleid ook gericht op preventie

Overeenkomstig de doelstelling van de regering is het gemeentelijk jeugdbeleid voor een aanzienlijk deel gericht op de optimale ontwikkeling van alle jeugdigen. Dit geldt met name voor het beleid dat gericht is op de jeugd tot 12 jaar. Voor de jeugd boven 12 jaar is het beleid ook sterk gericht op het vermijden van risicogedrag door jongeren en het voorkomen en beheersen van problemen. Het lokale jeugdbeleid is in sterke mate gericht op vrijetijdsbesteding en
-voorzieningen, onderwijs, gezondheid en veiligheid en openbare orde. Arbeid en huisvesting komen minder aan bod. Het beleid is in toenemende mate gericht op de jeugd tot twaalf jaar. Belangrijke thema's voor deze jeugd zijn het creëren van speelvoorzieningen, opvoedingsondersteuning, ontwikkelingsstimulering bij peuters en de aanpak van onderwijsachterstanden. De jeugd boven de 18 jaar krijgt relatief weinig aandacht.

Verschil tussen intenties en daden

Gemeenten waarin veel belang gehecht wordt aan jeugdparticipatie, spannen zich lang niet allemaal in om jongeren bij het beleid te betrekken. Hoewel het belang ervan breed erkend wordt, zijn de voorwaarden voor participatie in lang niet alle gemeenten geschapen.

In een deel van de gemeenten wordt het verstrekken van informatie over het jeugdbeleid overgelaten aan instellingen die bij het jeugdbeleid zijn betrokken. Verder trachten gemeenten jongeren te bereiken door het inrichten van jongeren-informatiepunten (JIP's) en via gratis huis-aan-huisbladen.

Tussen plattelands- en meer stedelijke gemeenten bestaan overigens geen grote verschillen in de mate waarin zij de jeugd bij het beleid trachten te betrekken.

Hoog aanbod aan algemene voorzieningen

De meeste gemeenten kennen een redelijk aanbod van jeugdvoorzieningen, met name waar het gaat om voorzieningen die bedoeld zijn voor de groep jeugdigen als geheel.

Voorzieningen die zijn opgezet om risico's en/of problemen aan te pakken (zoals opvoedingsondersteuning, steunpunten jeugdzorg, maatschappelijke opvang) zijn vaker te vinden in de meer stedelijke gemeenten.

In de meeste gemeenten met een hoog voorzieningenniveau is het jeugdbeleid redelijk ontwikkeld. Er zijn echter ook gemeenten waarin veel jeugdvoorzieningen worden aangeboden, terwijl het jeugdbeleid, en daarmee de regievoering over het voorzieningenaanbod, niet of nauwelijks van de grond is gekomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie