Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Symposium: "Diabetes, uw én onze uitdaging"

Datum nieuwsfeit: 15-10-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
AANKONDIGING - Nederlandse Diabetes Federatie

NDF-symposium vrijdag 15 oktober 1999, RAI Amsterdam

"Diabetes, uw én onze uitdaging voor de 21ste eeuw!"

Op vrijdag 15 oktober 1999 vindt in de RAI te Amsterdam het derde grote symposium plaats van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) met als thema "Diabetes, uw én onze uitdaging voor de 21ste eeuw!". De NDF is het samenwerkingsverband van artsen, verpleegkundigen en mensen met diabetes.

Het NDF-symposium is het grootste diabetesevenement in 1999 en richt zich op iedereen die actief is in de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg, en op ervaringsdeskundigen. Verschillende actuele onderwerpen worden in twee parallelprogramma's gepresenteerd: er is een programma voor diabetesverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, diëtisten, podotherapeuten, doktersassistenten, apothekersassistenten en mensen met diabetes, terwijl het andere programma bedoeld is voor artsen, apothekers en klinisch chemici.

Tijdens het symposium presenteert de Nederlandse Diabetes Federatie nieuwe richtlijnen en adviezen, die de basis zullen zijn voor een goede diabeteszorg in de 21ste eeuw. Verder komt onder meer aan de orde:
* Diabeteseducatie en zorg;

* Elektronische communicatie binnen het diabetesteam;
* Farmacologische preventie van diabetescomplicaties;
* Voedingsadviezen;

* Pancreastransplantatie;

* Nieuwe geneesmiddelen tegen overgewicht;

* Actuele ontwikkelingen: insuline-analogen en glucosesensor. Daarnaast is er een grote informatiemarkt, waar bedrijven, verenigingen en instellingen hun producten en diensten tonen. Deze informatiemarkt is ook gratis toegankelijk voor mensen die de lezingen niet volgen, maar die wél geïnteresseerd zijn in de nieuwste (technologische) ontwikkelingen.

Nederlandse Diabetes Federatie

De Nederlandse Diabetes Federatie is in juni 1995 opgericht door de Diabetesvereniging Nederland (DVN), de Diabetes Education Study Group (DESG) Nederland, de Eerste Associatie van DiabetesVerpleegkundigen (EADV) en de Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek (NVDO). Verder participeren in de NDF zo'n vijftig bedrijven en instellingen die actief zijn op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de diabeteszorg in het bijzonder.

Symposiumfolder: eind juni 1999

Alle hierboven genoemde doelgroepen krijgen eind juni 1999 uitgebreide symposium-informatie toegestuurd. Wie begin juli 1999 nog geen folder heeft ontvangen, kan contact opnemen met de Nederlandse Diabetes Federatie, postbus 1591, 3800 BN Amersfoort, telefoon (033) 4635234, fax (033) 4659655.


**************************************************

ACHTERGROND - Nederlandse Diabetes Federatie

Actieve inbreng van mensen met diabetes noodzakelijk

Nederlandse Diabetes Federatie sluit aan
bij behandeling in teamverband

De Nederlandse Diabetes Federatie - waarin sinds 1995 hulpverleners en mensen met diabetes hun krachten bundelen - sluit goed aan bij de behandelingsinzichten van de laatste jaren: mensen met diabetes (suikerziekte) luisteren niet alleen naar hun arts of hun diabetesverpleegkundige, maar vooral naar zich zelf en naar hun eigen lichaam. Diabetes kan dan ook het beste in teamverband worden behandeld, waarbij hulpverleners en mensen met diabetes op de juiste wijze samenwerken.

Wat is de Nederlandse Diabetes Federatie?

In de NDF werken mensen met diabetes, artsen en verpleegkundigen samen aan verbetering van de diabeteszorg. Verreweg de grootste federatiepartner is de Diabetesvereniging Nederland (DVN), de patiëntenvereniging met ruim 44.000 leden. De Eerste Associatie van DiabetesVerpleegkundigen (EADV) vertegenwoordigt de verpleegkundigen die zich bezighouden met de begeleiding van mensen met diabetes.

De twee andere partners in de NDF vertegenwoordigen de artsen. De Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek (NVDO) is een vereniging van artsen en andere specialisten, die het wetenschappelijk diabetesonderzoek willen stimuleren. De Diabetes Education Study Group Nederland (DESG) heeft als taak de kennis over diabetes bij artsen te vergroten door middel van (na)scholing.

De hiervoor genoemde vier federatiepartners vormen samen het bestuur van de Nederlandse Diabetes Federatie, waarbij artsen, verpleegkundigen en mensen met diabetes elk drie bestuursleden inbrengen. Daarnaast participeren er in de NDF ook ongeveer vijftig bedrijven en instellingen die actief zijn op het gebied van de diabeteszorg. Dit betekent dat de NDF kan rekenen op een groot draagvlak in de Nederlandse samenleving.

Ingewikkelde aandoening

Diabetes mellitus is een ingewikkelde aandoening, te vergelijken met een "specialistisch vak" dat met veel vallen en opstaan kan worden geleerd. In een aantal ziekenhuizen is sprake van een diabetesteam, waarin de internist, de diabetesverpleegkundige, de diëtist, de podotherapeut en de psycholoog samenwerken met het doel een optimale diabeteszorg te bereiken. Maar om als diabetesteam goed te kunnen draaien is ook de actieve inbreng van de diabetespatiënt zelf noodzakelijk.

Het voorschrijven van alleen tabletten of insuline is niet meer voldoende. Er dient ruime aandacht te zijn voor begeleiding en instructie, de zogeheten diabeteseducatie. Diabeteseducatie is erop gericht mensen te leren omgaan met hun aandoening, zowel technisch als emotioneel. Er wordt kennis bijgebracht over lichaam en ziekte, maar ook vaardigheden om met de diabetes om te gaan (zelfcontrole en injectietechniek). Dit alles vereist een goede wisselwerking tussen patiënt en hulpverlener, hetgeen door de Nederlandse Diabetes Federatie wordt bevorderd.

Complicaties als gevolg van diabetes

Mensen met diabetes hebben gemiddeld een kortere levensverwachting dan anderen: het risico om hart- en vaatziekten te krijgen, is bij diabetes tweemaal (mannen) tot viermaal (vrouwen) zo groot. En de kans om ná een hartinfarct te blijven leven, is bij mensen met diabetes kleiner.

Verder is diabetes mellitus de meest voorkomende oorzaak van blindheid op volwassen leeftijd in de Westerse wereld. Van alle nierdialysepatiënten heeft tien tot twintig procent diabetes. Eén op de vier diabetespatiënten krijgt vroeg of laat te maken met voetproblemen, waardoor soms amputatie noodzakelijk is. Diabetes is daarmee verantwoordelijk voor de helft van alle onderbeen-amputaties in Nederland!

Vooral door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal het aantal mensen met diabetes toenemen van ongeveer 300.000 in 1999 tot 400.000 à 500.000 in 2010. Het aantal diabetespatiënten in de toekomst hangt er ook sterk van af hoe intensief mensen met deze aandoening worden opgespoord. Veel ouderen hebben namelijk diabetes zonder dat zij het zelf merken. Juist zij lopen gróte kans op het krijgen van complicaties.

Knelpunten

De diabeteszorg in Nederland is redelijk goed, maar er zijn toch ook knelpunten in overvloed. Zo is er nog onvoldoende samenwerking tussen eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg, bestaan er nauwelijks multidisciplinaire diabetesteams en zijn er te weinig diabetesverpleegkundigen. Er zijn onvoldoende financiële middelen voor educatie op grote schaal, preventieve voetenzorg en oogheelkundige controle. Nog te vaak komen complicaties aan ogen, voeten, nieren, hart en bloedvaten voor, die bij intensievere behandeling voorkómen hadden kunnen worden. Mensen met diabetes stuiten ook op problemen bij sollicitaties en op het werk, bij het aanvragen van een rijbewijs of het afsluiten van een verzekering.

De Nederlandse Diabetes Federatie heeft een belangrijke taak bij het opheffen van deze knelpunten en het behartigen van de belangen. De NDF brengt standpunten naar buiten, waarin wetenschappelijke kennis en persoonlijke diabeteservaring hand in hand samengaan. Daardoor draagt de NDF bij aan een betere beeldvorming over diabetes bij overheden, openbare instanties en het grote publiek.

Het werk van de Nederlandse Diabetes Federatie

Binnen de Nederlandse Diabetes Federatie zijn verschillende werkgroepen actief om verscheidene onderwerpen en problemen aan te pakken. In elke werkgroep zitten vertegenwoordigers van de vier federatiepartners. Als voorbeelden van tastbare resultaten van vruchtbare samenwerking noemen wij enkele onderwerpen.

Landelijk symposium
Iedere twee jaar organiseert de NDF een groot symposium, waar alle beroepsgroepen en ervaringsdeskundigen bij elkaar komen. Het oprichtingssymposium vond in oktober 1995 plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Door het grote aantal belangstellenden moest twee jaar later het symposium worden ondergebracht in de RAI te Amsterdam.
Het derde symposium van de NDF vindt plaats op vrijdag 15 oktober 1999, eveneens in de Amsterdamse RAI, en heeft als thema "Diabetes, uw én onze uitdaging voor de 21ste eeuw!". Het hoofdprogramma richt zich op verpleegkundigen, paramedici en mensen met diabetes. Daarnaast is er een parallelprogramma voor artsen, apothekers en klinisch chemici. Tijdens het symposium presenteert de NDF nieuwe richtlijnen en adviezen, die de basis zullen zijn voor een goede diabeteszorg in de 21ste eeuw. Er is ook een grote informatiemarkt, waar bedrijven, verenigingen en instellingen hun producten en diensten tonen. Deze informatiemarkt is gratis toegankelijk voor mensen die de lezingen niet volgen, maar die wél geïnteresseerd zijn in de nieuwste (technologische) ontwikkelingen.

Adviezen voor een goed overheidsbeleid
Ter gelegenheid van de kabinetsformatie in de zomer van 1998 publiceerde de NDF de brochure "Adviezen voor een goed overheidsbeleid". Volgens de NDF moet de overheid zich actiever opstellen om een betere diabeteszorg te bereiken en om complicaties als gevolg van diabetes zoveel mogelijk te voorkómen. Alle zorg die kan bijdragen tot vermindering van complicaties, zou in het verzekeringspakket moeten worden opgenomen. De NDF toonde zich tegenstander van het systeem van eigen bijdragen en eigen risico's voor mensen met chronische ziekten, omdat dit het gebruik van de gezondheidszorg niet vermindert. Medicijnen, controles en behandelingen zijn gewoon noodzakelijk, maar worden minder toegankelijk door langdurige en ingewikkelde regelingen van eigen bijdragen en eigen risico's. Een goed volksgezondheidsbeleid van de overheid is volgens de NDF gericht op versterking van de positie van de patiënt tegenover de zorgverleners en de integratie van chronisch zieken in de samenleving.

Diabetespas
De NDF ontwikkelde de Diabetespas, met behulp waarvan er gemakkelijker kan worden overlegd tussen mensen met diabetes en hun behandelaars. In de Diabetespas is vermeld welke controles elke drie maanden moeten plaatsvinden, en welke eenmaal per jaar. Mensen met diabetes en hun behandelaars bepalen in onderling overleg waarnaar in de behandeling wordt gestreefd (ideaal gewicht, bloedglucosewaarde, bloeddruk e.d.). De waarden die worden gemeten bij de periodieke controles, kunnen met de streefwaarden worden vergeleken. Zo wordt duidelijk of de behandeling succesvol is, of dat bijstelling moet plaatsvinden. Daarnaast staan er in de Diabetespas belangrijke adressen, gegevens van de gebruikte medicijnen en een doktersverklaring om bij de douane problemen te voorkómen.

NDF/CBO-richtlijnen
Het behandelen - en liefst het voorkómen! - van complicaties als gevolg van diabetes mellitus is teamwork, een goed samenspel tussen hulpverleners en mensen met diabetes. Werkgroepen van de Nederlandse Diabetes Federatie en het Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO) hebben daarom richtlijnen ontwikkeld voor de aanpak van diabetische nefropathie, diabetische retinopathie, diabetische voet, en hart- en vaatziekten bij diabetes mellitus.
De NDF/CBO-richtlijnen bevatten praktische adviezen voor de verschillende behandelaars om alle zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld: wat is het doel van een behandeling, wie doet wat, en wanneer moet een diabetespatiënt worden doorverwezen naar een collega? In de vier richtlijnen wordt ook ingegaan op de samenwerking van beroepsgroepen en mensen met diabetes.

Integrale Kwaliteitszorg Diabetes
Sinds september 1998 is er sprake van een formele samenwerking van de Nederlandse Diabetes Federatie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van VWS in het project "Integrale Kwaliteitszorg Diabetes". Diabetes is de enige chronische aandoening waarbij sprake is van een landelijke samenwerking op hoog politiek niveau.
Doelstellingen van het project zijn onder meer: het bevorderen van kwalitatief goede diabeteszorg, het beter én eerder opsporen van mensen met diabetes, het versterken van de positie van de patiënt binnen de diabeteszorg ("patient empowerment"), het uitbouwen van samenwerking tussen alle partijen door middel van transmurale zorgprotocollen en het beter structureren van deskundigheidsbevordering van de betrokken behandelaars.

Verhuizing naar Leusden

De Nederlandse Diabetes Federatie vindt vanaf de oprichting in 1995 onderdak bij de Diabetesvereniging Nederland in Amersfoort. In de loop van 1999 verhuizen DVN en NDF naar een nieuw kantoorpand in Leusden.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...