Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie PvdA op Europese top van Tampere

Datum nieuwsfeit: 16-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Europese Top van Tampere, Finland,
15 en 16 oktober 1999
Reactie van Joke Swiebel

Hoewel de scepsis aanvankelijk de boventoon voerde, is de Europese Top van Tampere uiteindelijk toch een belangrijke stap vooruit. Het is duidelijk geworden dat een Europees debat over justitie en binnenlandse zaken om een samenhangende agenda vraagt. Het stadium dat vergaderd kon worden aan de hand van verlanglijstjes is voorbij. Het lijkt er op dat er vooruitgang is geboekt wat betreft de politieke wil om tot gemeenschappelijk Europees beleid te komen. In ieder geval zijn de essentiële uitgangspunten (zoals Vluchtelingenverdrag en de bestrijding racisme en discriminatie) herbevestigd door de Europese Raad en heeft het initiatiefrecht van de Europese Commissie een steuntje in de rug gekregen. Het Commissievoorstel om een systematisch bij te houden hoe het met de voortgang staat (het zogenaamde scoreboard) is aanvaard, zodat voortaan objectief kan worden vastgesteld of Europa zich aan zijn eigen afspraken houdt.

Maar - en die "maar" blijft onvermijdelijk - the proof of the pudding is in the eating. Veel van de genomen beslissingen moeten worden uitgewerkt en nog een concrete inhoud krijgen. Het is dus zaak voor het Europees Parlement (én NGO's) om een vinger aan de pols te houden. Zo is bijvoorbeeld het voornemen uitgesproken te komen tot een Europees asielbeleid, maar van tastbare vooruitgang om tot een lastenverdeling (burden-sharing in het jargon) tussen de EU-landen te komen is geen sprake. Een Europese aanpak van het migratievraagstuk blijft blijkbaar politiek onhaalbare kaart. (De gedachten die er aan gewijd worden, wijzen ten hoogste op een ontmoedigingsbeleid.) En als de Europese regeringsleiders overeenkomen dat financiële steun voor noodopvang van vluchtelingen ("temporary protection for displaced persons") moet worden betaald uit het bestaande budget, lijkt dat wel heel erg op een sigaar uit eigen doos. Men is het weliswaar eens geworden over de noodzaak de rechten van niet-EU burgers die hier wel wonen (Turken en Marokkanen!) te versterken; het wat en hoe is nog niet nader ingevuld.
Over de noodzaak tot meer justitiële samenwerking is door de Europese leiders hoog van de toren geblazen. Zowel op civiel- als op strafrechtelijk gebied moet na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam meer worden afgestemd. De stand van het politieke debat duidt op harmonisering van bepaalde regels. Wat betreft de wederzijdse erkenning van bijvoorbeeld scheidingszaken tussen gehuwde partners is al veel vooruitgang geboekt. Nu gaat het om gemeenschappelijke definities van sommige vermogensmisdrijven, milieumisdrijven, het witwassen van geld, mensenhandel en zo nog wat delictsomschrijvingen uit het Wetboek van Strafrecht. Wat een politieke doorbraak genoemd mag worden is dat de procureurs-generaal van Europa hun nationale bastions zullen moeten verlaten voor onderlinge afstemming in het zogenaamde Eurojust-overleg. Daarmee is een definitief einde gekomen aan het traditioneel "nationale" karakter van de derde pijler van de trias politica, de rechtelijke macht. Helaas is het aspect van de parlementaire controle door onze geachte regeringsleiders, zoals zo vaak, enigszins uit het oog verloren. De justitiële Europese samenwerking zal naar verwachting in de komende jaren een veelvuldig terugkerend politiek gevecht worden tussen Raad en Europees Parlement. Een aparte kwestie betreft het Europees Handvest met Fundamentele Rechten. Nu eenmaal bepaald is dat deze opgesteld zal worden, is het debat over de status van een dergelijk document losgebarsten. Het risico dreigt van een plechtige verklaring over grondrechten zonder toegevoegde waarde op al bestaande internationale verdragen. Naar het oordeel van de PvdA Eurodelegatie dient een dergelijk belangrijk Handvest - eigenlijk het begin van een soort Europese grondwet - in het Verdrag van de Europese Unie te worden opgenomen waardoor het bindend recht wordt waar iedere burger aanspraak op kan maken.

In de weken na de Top van Tampere zijn de door de Europese Raad getrokken conclusies onderwerp van democratische discussie in het Europees Parlement. Tijdens de algemene vergadering van het EP in Straatsburg, in de week van 25 oktober, zullen verschillende debatten aan de politieke én democratische implicaties van "Tampere" gewijd worden. Ondertussen neemt de PES-fractie - waar de PvdA-delegatie in het Europees Parlement deel van uitmaakt - om de Europese Raad wat tegenwicht te bieden, het initiatief een ontwerpovereenkomst op te stellen met betrekking tot legale (im)migratie, de asielproblematiek en de kwestie van ontheemden (daaronder worden met name mensen verstaan die vluchten voor burgeroorlogen in eigen land). Het moge duidelijk zijn, het laatste woord is nog lang niet uitgeproken.

Voor informatie: presidency.finland.fi/frame.asp

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie