Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen week 42 Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 19-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmakingen week 42 (20 oktober 1999)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Couperinstraat 3 en 37, dakkapel aanbrengen.
A. Schelfhoutrade 78, dakkapel aanbrengen.
Brahmsstraat 125, dakkapel aanbrengen.

PROCEDURES: AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Rodinrade 4, 6 en 14, dakkapel aanbrengen. 02. A. Schelfhoutrade 78, dakkapel aanbrengen.

Aan deze aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan. In verband met de aangegeven procedures liggen deze aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 21 oktober 1999, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN

Verzenddatum 6 oktober 1999:
Merellaan 469, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding).

Verzenddatum 7 oktober 1999:
Vivaldistraat 55, dakkapel aanbrengen.
Vivaldistraat 53, dakkapel aanbrengen.
Aleoeten 5, dakkapel aanbrengen.
Pergolesistraat 15, dakkapel aanbrengen.
Standaardmolen 38, woonkamer uitbreiden (toegekende melding). Elegastburg 35, blokhut plaatsen (toegekende melding).

Verzenddatum 8 oktober 1999:
Cypresbaan, vier bedrijfsgebouwen bouwen.
Gravure 25 en 26, dakopbouw aanbrengen.
's- Gravenweg 362, woonhuis uitbreiden.
Bachstraat 127, 131, 145 en 149, woonkamers uitbouwen (toegekende melding).
Diabellistraat 26, dakkapel aanbrengen.
Rivium 2e straat 32 , Rivium 1e straat 11, kantoorgebouw gewijzigd uitvoeren.
Wilhelminastraat 11, dakkapellen aanbrengen.
Elegastburg 33, blokhut plaatsen (toegekende melding).

Verzenddatum 11 oktober 1999:
Paganinistraat 19, blokhut plaatsen (toegekende melding).

Verzenddatum 12 oktober 1999:
Jan de Geusrede 52, schuur vergroten (van rechtswege verleend). Othello 42, dakkapel aanbrengen.
Overwaard 2, woonhuis aan achtergevelzijde uitbreiden. M. Gijzenburg 30, dakkapel aanbrengen.
Rondedans 20, berging vernieuwen (toegekende melding). Paradijsselpark 153, uitbouw aan zijgevel (toegekende melding).

Belanghebbenden die menen door een van deze beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen.

Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

OPENBARE KENNISGEVING INVALIDENPARKEERPLAATS (PASSAGIER) (BESTUURDER)

dat zij op 6 oktober 1999 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer LR-GX-10 ten behoeve van mevrouw J. van Dam-Serry (passagier), wonende Purmerhoek 360 te Capelle aan den IJssel.

dat zij op 14 oktober 1999 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer 70-VH-VZ ten behoeve van de heer B. Koster (bestuurder), wonende Bellinistraat 65 te Capelle aan den IJssel.

dat zij op 14 oktober 1999 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer RX-08-XH ten behoeve van de heer B. Lensen (bestuurder), wonende Reigerlaan 73 te Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemde besluiten alsmede de daarbijbehorende gewaarmerkte tekeningen liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikkingen binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij ons hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

VOORBEREIDING HERZIENING BESTEMMINGSPLAN

dat, ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de gemeenteraad op 11 oktober 1999 heeft besloten, dat voor een deel van de gronden gelegen aan de:

1. Spoorlaan, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening, nummer 99S125V.B., gedateerd 5 juli 1999, een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid;

2. Roerdomplaan, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening, nummer 99S132V.B., gedateerd 15 juli 1999, een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid.

Voormelde besluiten treden met ingang van 25 oktober 1999 in werking.
De betreffende raadsbesluiten en tekeningen liggen met ingang van donderdag 21 oktober 1999 voor een ieder ter inzage.

WET GELUIDHINDER

Verzoek vaststelling hogere grenswaarden ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan "Hoofdweg 1999"

Ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan "Hoofdweg 1999" is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.
Uit het onderzoek is gebleken dat onder invloed van een aantal binnen en buiten het plangebied gelegen wegen, op de gevels van een deel van de te realiseren woningen de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder zal worden overschreden. Tevens is uit het onderzoek gebleken dat de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder zal worden overschreden als gevolg van het spoorwegtraject Rotterdam - Gouda.

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te verzoeken hogere grenswaarden dan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder vast te stellen.

In de hal van het gemeentehuis, Rivierweg 111, liggen het ontwerpverzoek aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het akoestisch onderzoeksrapport ter inzage van 21 oktober 1999 tot en met 17 november 1999 op werkdagen van 08.00 tot 19.00 uur. Binnen genoemde termijn kan een ieder schriftelijke opmerkingen maken.

Op 15 november 1999 om 16.00 uur wordt in het gemeentehuis, Rivierweg 111, een openbare zitting gehouden waarbij een ieder opmerkingen kan maken over het ontwerpverzoek (en bijlagen) tot vaststelling van hogere grenswaarden.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de openbare kennisgevingen invalidenparkeerplaats, de raadsbesluiten en tekeningen met betrekking tot de voorbereiding herziening bestemmingsplan, het ontwerpverzoek en het akoestisch onderzoeksrapport inzake ontwerpbestemmingsplan 'Hoofdweg 1999' liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie