Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 19-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
op 19 oktober 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Onderwerp Besluit


1.

Buitenlandse excursies PS

Het college besluit:

Het principe-besluit t.a.v. buitenlandse excursies voor statencommissies d.d. 31 augustus 1999 definitief vast te stellen en derhalve:


1. Als algemene richtlijn vast te houden aan de motie (1991) waarbij provinciale staten zich hebben uitgesproken voor terughoudendheid ten aanzien van het organiseren van buitenlandse excursies en dat het geen adagium is dat iedere commissie gedurende de statenperiode een reis naar het buitenland zal maken.


2. Een commissie toestemming te geven tot het houden van een buitenlandse excursie, indien dit op functionele gronden wenselijk is en het nut en de noodzaak daartoe in het voorstel worden aangetoond. Bedoeld voorstel, voorzien van een begroting, eerst langs het college te doen leiden, alvorens afspraken kunnen worden gemaakt.


3. De voor de statenperiode 1995-1999 geformuleerde doelstellingen voor een meerdaagse (buitenlandse) excursie te handhaven.


4. De richtlijnen terzake vast te stellen.


5. Voor de statenperiode 1999-2003 een bedrag van fl. 400.000 te reserveren voor buitenlandse excursies PS.


2.

IPO-adviescommissie Milieu en Waterstaat op 21 oktober 1999

Het college besluit:

Mw. Wildekamp te machtigen m.b.t. alle agendapunten een standpunt in te nemen.


3.

Vergadering IPO-adviescommissie Ruimte en Groen (Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit) op donderdag 21 oktober 1999 te Utrecht
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda voor de vergadering van de IPO-adviescommissie Ruimte en Groen (Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit) op 21 oktober 1999.


4.

Reactie op de startnotities MER en EER Lange Termijn

Het college besluit:

* Een brief te verzenden aan de regering met afschrift aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat met een hoofdlijn als volgt.
* Schiphol dient het enige knooppunt te worden op de ontsluitingsas(sen) naar het Noordzee-eiland.
* Indien de regering zou besluiten dat een Noordzeelocatie (zoals bedoeld onder 2) niet tot de kansrijke mogelijkheden behoort wil het college alsdan over de dan ontstane nieuwe situatie, waaronder de optie "aanpassing banenstelsel Schiphol", het oordeel vragen van Provinciale Staten.

* Indien de optie "aanpassing banenstelsel Schiphol" wordt opengehouden wordt het kabinet verzocht de gevolgen voor de regio daarvan aan te geven, in overleg met het provinciaal bestuur.
* Deze reactie wordt beschouwd als een van onze bijdragen ten behoeve van het Eerste Moment van Afweging (EMA) inzake de langetermijnopties door het kabinet.

* De reactie, ten behoeve van de voorbereiding van het EMA, wordt in afschrift toegezonden aan de programmadirectie "Ontwikkeling Nationale Luchthaven".


5.

Instelling art.21 cie ontwerpaanwijzing zonering Schiphol tot 2003

Het college besluit:

* In te stellen een commissie zoals bedoeld in artikel 21 lid 3 van de Luchtvaartwet met als opdracht een advies uit te brengen aan de minister van V&W m.b.t. de bij haar naar voren gebrachte zienswijzen tegen de ontwerp-aanwijzing S2S4 Schiphol 460.000 vliegbewegingen.

* Als voorzitter van de commissie te benoemen de heer drs. P. Jonker, voormalig wethouder van de gemeente Amsterdam en thans algemeen directeur van de N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.
* Als vertegenwoordiger van het college van GS de heer mr. H.M. Meijdam in de commissie te benoemen.

* Op korte termijn terzake nadere uitwerkingsbeslissingen te nemen.


6.

Woningbouwmogelijkheden voor kleine kernen

Het college besluit ten aanzien van het op 21 september j.l. genomen besluit over woningbouwmogelijkheden voor kleine kernen: "Bij de herziening van het streekplan Noord-Holland-Noord ook contouren op te nemen" (punt 6) als volgt te interpreteren:

Dit onderdeel van het besluit slaat niet op de nu startende partiële, maar op de eerstvolgende integrale herziening van het streekplan Noord-Holland Noord.

De gedeputeerden Wildekamp en Neef hebben zich met dit besluit niet verenigd. Zij vinden dat het collegeprogramma met zich brengt dat ook bij de partiële herziening uitbreidingsmogelijkheden dienen te zijn gekoppeld aan contouren.


7

Standpunt inzake het rapport "Herkenbaar bestuur"

Het college besluit:

* Op basis van discussie aan de hand van de notitie "Uitgangspunten en vraagstellingen voor de bespreking in provinciale kring van het rapport "Herkenbaar Bestuur" in te stemmen met het concept-standpunt zoals door het dagelijks bestuur van het IPO in haar bijlage 3 bij de brief van 15-10-1999 geformuleerd;
* Dit standpunt, met een concept-voordracht van het college, voor te leggen aan de statencommissie ROB op 24 november 1999;
* Het standpunt van het college door middel van een voordracht voor te leggen aan Provinciale Staten op 13 december 1999, en het in die vergadering genomen besluit als definitief standpunt aan het dagelijks bestuur van het IPO ter kennis te brengen;


8.

Millenniumproject kwartaal rapportage

Het college besluit:

* Accoord te gaan met de kwartaalrapportage eind september 1999.
* Kennis te nemen van conceptverslag en projectboek eind september
1999.


9.

Millennium besluit Internettechnologie

Het college besluit


1. in te stemmen met de verbetering van de Internet techniek, tegelijk met de aanpassingen in het netwerk vanwege millenium en Windows NT. Het gaat hierbij met name om:

* de webserver met software

* de firewall met software en licenties

* een (search)server voor het Stateninformatiesysteem
* de uitbreiding van de capaciteit van de internetverbinding
* kosten voor survey en installatie.


2. De verbeteringen aan te brengen vooruitlopend op een besluit over het gebruik van Internet in de organisatie, maar vanuit de overtuiging dat Internet een steeds belangrijker rol als interactief communicatie-medium voor de overheid zal gaan spelen;


3. De aanzienlijke initiële kosten gedeeltelijk te betalen uit het budget Internet, gedeeltelijk voor te financieren vanuit het kapitaalbudget I&A.

Definitieve dekking moet gevonden worden bij de slotwijziging 1999 en

als dat niet kan in het voorjaarsbericht waarbij het meegenomen wordt in het totaalkader van prioriteiten.


10.

Beantwoording schriftelijke vragen statenleden de heer J.J.Schipper en mw.A.M.Nagel (CDA) inzake bijeenkomsten voor raadsleden Het college stelt de gewijzigde antwoorden vast.


11.

Procedure behandeling rapporten aan de Commissie Beleidsevaluattie (CBE)
Het college handhaaft het eerder ingenomen standpunt. Mevrouw Klijn heeft zich hiermee niet verenigd; zij is het eens met de commissie FSB.


12.

Beantwoording schriftelijke vragen statenleden de heren ir.A.P.Rijpkema en H.Pluckel en mevrouw A.Humalda-Blok (VVD) inzake rekeningrijden
Het college stelt de gewijzigde antwoorden vast.


13.

Selectie kernen ten behoeve van Experiment Leefbaarheidsplannen

Het college besluit ten behoeve van het Experiment Leefbaarheidsplannen de volgende kernen te selecteren:
* in het 'noorden': 1e keus Zuidermeer, Westerkoggenland, 2e keus: Harenkarspel, St. Maarten

* in het 'midden': 1e keus een nader te bepalen kern in Schermer, 2e keus: Marken, Waterland.

* in het 'zuiden': 1e keus De Kwakel, Uithoorn en 2e keus: 's-Graveland, Ankeveen.


14.

Halfjaarrapportage vervoermanagement periode januari tot en met juni
1999

Het college besluit:

* Kennis te nemen van de door het projectbureau vervoermanagement Noord-Holland opgestelde voortgangsrapportage, waarin de stand van zaken per 1 juli is weergegeven.

* In te stemmen met aanbieding van de rapportage aan Rijkswaterstaat directie Noord-Holland.

* De rapportage ter kennisname en oriënterende bespreking aan te bieden aan de statencommissie WVV voor de vergadering van 5 november 1999.


15.

Jaarplan Vervoermanagement Noord-Holland 1019a

Het college besluit:

* Het Jaarplan Vervoermanagement 2000, waarin opgenomen de doelstelling, de werkwijze en de bijbehorende begroting, voorlopig vast te stellen, onder de voorwaarde dat: - het Rijk conform haar beleidsvoornemen een stimuleringsbudget vervoermanagement beschikbaar stelt voor het jaar 2000; - de uitgaven het door het Rijk beschikbaar gestelde stimuleringsbudget vervoermanagement niet te boven gaan.

* Het Jaarplan voor advies toe te zenden aan de Statencommissie Wegen, verkeer en Vervoer voor de vergadering van 5 november 1999.
* Het Jaarplan toe te zenden aan Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland met het verzoek het begrote budget beschikbaar te stellen voor 2000.


16.

Beantwoording schriftelijke vragen statenleden G.Le Belle, M.Sluiter en P.Poelmann (D66) inzake invoering Ff-wet en schadeclaims. Het college stelt de antwoorden vast.


17

Beantwoording schriftelijke vragen statenlid P.Prins inzake verontreinigde locaties in het Landelijk gebied Het college stelt de antwoorden vast.


18.

Integratie van het bodemsaneringsbeleid in het provinciaal beleidskader stedelijke vernieuwing

Het college besluit:

* In te stemmen met de notitie "integratie van het bodemsaneringsbeleid in het provinciaal beleidskader stedelijke vernieuwing";

* Deze notitie te bespreken in de statencommissie Milieu, Water, Energie en Groen.


19.

Startnotitie beleidsdocument "Ruimte voor Bedrijven"

Het college besluit:

* In principe - behoudens tekstwijziging - in te stemmen met de in de startnotitie beschreven aanpak van het beleidsdocument "Ruimte voor Bedrijven".

* De startnotitie voor advies voor te leggen aan de Statencommissie ELE op 10-11-1999.


20.

FINH-bijdragen aan FIOV-projecten Texel en Wieringen

Het college besluit:


1. In de Memorie van Antwoord aan Provinciale Staten voor te stellen om:

a. in het kader van de provinciale co-financiering van de door de Noord-Hollandse overheden en bedrijven ingediende aanvragen in het kader van de EU-regeling FIOV een bijdrage te verstrekken aan de gemeente Texel van maximaal f.3.551.375,- en aan de gemeente Wieringen f.2.654.125,- ten behoeve van de realisatie van respectievelijk het project Haven/099/016 en het project Haven/99/001;

b. de dekking van de in punt 1.a genoemde bijdragen, zijnde inclusief de eventueel verschildigde omzetbelasting, als volgt te regelen"
* ten laste van het FINH een krediet beschikbaar te stellen van f.4.905.500,- voor respectievelijk gemeente Texel f.2.251.375,- en gemeente Wieringen f.2.654.125,-.

* ten laste van het Fonds Economische Ontwikkeling een aanvullende bijdrage aan de gemeente Texel van f.1.300.000,.


2. dit voorstel aangevuld met de toelichtende projectnota's om advies voor te leggen aan de statencommissies ELE en FSB.


21.

Zeepoort IJmond: voortgang uitwerking afspraken Rijk-regio Het college besluit kennis te nemen van de voortgang van de uitwerking van de afspraken tussen Rijk en regio d.d. 30 juni 1999 inzake Zeepoort IJmond.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D. Cardozo tel. (023) 514 44 58 12, 14, 15, 21
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1, 7
L. Nijsten tel. (023) 514 40 87 19, 20
R. v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 10, 11, 16
M. van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 4, 5, 6, 13 S. Raben tel. (023) 514 40 07 8, 9
K. van Rijn tel. (023) 514 40 45 2, 17, 18

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie