Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 19-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
op 19 oktober 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Onderwerp Besluit


1.

Buitenlandse excursies PS

Het college besluit:

Het principe-besluit t.a.v. buitenlandse excursies voor statencommissies d.d. 31 augustus 1999 definitief vast te stellen en derhalve:


1. Als algemene richtlijn vast te houden aan de motie (1991) waarbij provinciale staten zich hebben uitgesproken voor terughoudendheid ten aanzien van het organiseren van buitenlandse excursies en dat het geen adagium is dat iedere commissie gedurende de statenperiode een reis naar het buitenland zal maken.


2. Een commissie toestemming te geven tot het houden van een buitenlandse excursie, indien dit op functionele gronden wenselijk is en het nut en de noodzaak daartoe in het voorstel worden aangetoond. Bedoeld voorstel, voorzien van een begroting, eerst langs het college te doen leiden, alvorens afspraken kunnen worden gemaakt.


3. De voor de statenperiode 1995-1999 geformuleerde doelstellingen voor een meerdaagse (buitenlandse) excursie te handhaven.


4. De richtlijnen terzake vast te stellen.


5. Voor de statenperiode 1999-2003 een bedrag van fl. 400.000 te reserveren voor buitenlandse excursies PS.


2.

IPO-adviescommissie Milieu en Waterstaat op 21 oktober 1999

Het college besluit:

Mw. Wildekamp te machtigen m.b.t. alle agendapunten een standpunt in te nemen.


3.

Vergadering IPO-adviescommissie Ruimte en Groen (Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit) op donderdag 21 oktober 1999 te Utrecht
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda voor de vergadering van de IPO-adviescommissie Ruimte en Groen (Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit) op 21 oktober 1999.


4.

Reactie op de startnotities MER en EER Lange Termijn

Het college besluit:

* Een brief te verzenden aan de regering met afschrift aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat met een hoofdlijn als volgt.
* Schiphol dient het enige knooppunt te worden op de ontsluitingsas(sen) naar het Noordzee-eiland.
* Indien de regering zou besluiten dat een Noordzeelocatie (zoals bedoeld onder 2) niet tot de kansrijke mogelijkheden behoort wil het college alsdan over de dan ontstane nieuwe situatie, waaronder de optie "aanpassing banenstelsel Schiphol", het oordeel vragen van Provinciale Staten.

* Indien de optie "aanpassing banenstelsel Schiphol" wordt opengehouden wordt het kabinet verzocht de gevolgen voor de regio daarvan aan te geven, in overleg met het provinciaal bestuur.
* Deze reactie wordt beschouwd als een van onze bijdragen ten behoeve van het Eerste Moment van Afweging (EMA) inzake de langetermijnopties door het kabinet.

* De reactie, ten behoeve van de voorbereiding van het EMA, wordt in afschrift toegezonden aan de programmadirectie "Ontwikkeling Nationale Luchthaven".


5.

Instelling art.21 cie ontwerpaanwijzing zonering Schiphol tot 2003

Het college besluit:

* In te stellen een commissie zoals bedoeld in artikel 21 lid 3 van de Luchtvaartwet met als opdracht een advies uit te brengen aan de minister van V&W m.b.t. de bij haar naar voren gebrachte zienswijzen tegen de ontwerp-aanwijzing S2S4 Schiphol 460.000 vliegbewegingen.

* Als voorzitter van de commissie te benoemen de heer drs. P. Jonker, voormalig wethouder van de gemeente Amsterdam en thans algemeen directeur van de N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.
* Als vertegenwoordiger van het college van GS de heer mr. H.M. Meijdam in de commissie te benoemen.

* Op korte termijn terzake nadere uitwerkingsbeslissingen te nemen.


6.

Woningbouwmogelijkheden voor kleine kernen

Het college besluit ten aanzien van het op 21 september j.l. genomen besluit over woningbouwmogelijkheden voor kleine kernen: "Bij de herziening van het streekplan Noord-Holland-Noord ook contouren op te nemen" (punt 6) als volgt te interpreteren:

Dit onderdeel van het besluit slaat niet op de nu startende partiële, maar op de eerstvolgende integrale herziening van het streekplan Noord-Holland Noord.

De gedeputeerden Wildekamp en Neef hebben zich met dit besluit niet verenigd. Zij vinden dat het collegeprogramma met zich brengt dat ook bij de partiële herziening uitbreidingsmogelijkheden dienen te zijn gekoppeld aan contouren.


7

Standpunt inzake het rapport "Herkenbaar bestuur"

Het college besluit:

* Op basis van discussie aan de hand van de notitie "Uitgangspunten en vraagstellingen voor de bespreking in provinciale kring van het rapport "Herkenbaar Bestuur" in te stemmen met het concept-standpunt zoals door het dagelijks bestuur van het IPO in haar bijlage 3 bij de brief van 15-10-1999 geformuleerd;
* Dit standpunt, met een concept-voordracht van het college, voor te leggen aan de statencommissie ROB op 24 november 1999;
* Het standpunt van het college door middel van een voordracht voor te leggen aan Provinciale Staten op 13 december 1999, en het in die vergadering genomen besluit als definitief standpunt aan het dagelijks bestuur van het IPO ter kennis te brengen;


8.

Millenniumproject kwartaal rapportage

Het college besluit:

* Accoord te gaan met de kwartaalrapportage eind september 1999.
* Kennis te nemen van conceptverslag en projectboek eind september
1999.


9.

Millennium besluit Internettechnologie

Het college besluit


1. in te stemmen met de verbetering van de Internet techniek, tegelijk met de aanpassingen in het netwerk vanwege millenium en Windows NT. Het gaat hierbij met name om:

* de webserver met software

* de firewall met software en licenties

* een (search)server voor het Stateninformatiesysteem
* de uitbreiding van de capaciteit van de internetverbinding
* kosten voor survey en installatie.


2. De verbeteringen aan te brengen vooruitlopend op een besluit over het gebruik van Internet in de organisatie, maar vanuit de overtuiging dat Internet een steeds belangrijker rol als interactief communicatie-medium voor de overheid zal gaan spelen;


3. De aanzienlijke initiële kosten gedeeltelijk te betalen uit het budget Internet, gedeeltelijk voor te financieren vanuit het kapitaalbudget I&A.

Definitieve dekking moet gevonden worden bij de slotwijziging 1999 en

als dat niet kan in het voorjaarsbericht waarbij het meegenomen wordt in het totaalkader van prioriteiten.


10.

Beantwoording schriftelijke vragen statenleden de heer J.J.Schipper en mw.A.M.Nagel (CDA) inzake bijeenkomsten voor raadsleden Het college stelt de gewijzigde antwoorden vast.


11.

Procedure behandeling rapporten aan de Commissie Beleidsevaluattie (CBE)
Het college handhaaft het eerder ingenomen standpunt. Mevrouw Klijn heeft zich hiermee niet verenigd; zij is het eens met de commissie FSB.


12.

Beantwoording schriftelijke vragen statenleden de heren ir.A.P.Rijpkema en H.Pluckel en mevrouw A.Humalda-Blok (VVD) inzake rekeningrijden
Het college stelt de gewijzigde antwoorden vast.


13.

Selectie kernen ten behoeve van Experiment Leefbaarheidsplannen

Het college besluit ten behoeve van het Experiment Leefbaarheidsplannen de volgende kernen te selecteren:
* in het 'noorden': 1e keus Zuidermeer, Westerkoggenland, 2e keus: Harenkarspel, St. Maarten

* in het 'midden': 1e keus een nader te bepalen kern in Schermer, 2e keus: Marken, Waterland.

* in het 'zuiden': 1e keus De Kwakel, Uithoorn en 2e keus: 's-Graveland, Ankeveen.


14.

Halfjaarrapportage vervoermanagement periode januari tot en met juni
1999

Het college besluit:

* Kennis te nemen van de door het projectbureau vervoermanagement Noord-Holland opgestelde voortgangsrapportage, waarin de stand van zaken per 1 juli is weergegeven.

* In te stemmen met aanbieding van de rapportage aan Rijkswaterstaat directie Noord-Holland.

* De rapportage ter kennisname en oriënterende bespreking aan te bieden aan de statencommissie WVV voor de vergadering van 5 november 1999.


15.

Jaarplan Vervoermanagement Noord-Holland 1019a

Het college besluit:

* Het Jaarplan Vervoermanagement 2000, waarin opgenomen de doelstelling, de werkwijze en de bijbehorende begroting, voorlopig vast te stellen, onder de voorwaarde dat: - het Rijk conform haar beleidsvoornemen een stimuleringsbudget vervoermanagement beschikbaar stelt voor het jaar 2000; - de uitgaven het door het Rijk beschikbaar gestelde stimuleringsbudget vervoermanagement niet te boven gaan.

* Het Jaarplan voor advies toe te zenden aan de Statencommissie Wegen, verkeer en Vervoer voor de vergadering van 5 november 1999.
* Het Jaarplan toe te zenden aan Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland met het verzoek het begrote budget beschikbaar te stellen voor 2000.


16.

Beantwoording schriftelijke vragen statenleden G.Le Belle, M.Sluiter en P.Poelmann (D66) inzake invoering Ff-wet en schadeclaims. Het college stelt de antwoorden vast.


17

Beantwoording schriftelijke vragen statenlid P.Prins inzake verontreinigde locaties in het Landelijk gebied Het college stelt de antwoorden vast.


18.

Integratie van het bodemsaneringsbeleid in het provinciaal beleidskader stedelijke vernieuwing

Het college besluit:

* In te stemmen met de notitie "integratie van het bodemsaneringsbeleid in het provinciaal beleidskader stedelijke vernieuwing";

* Deze notitie te bespreken in de statencommissie Milieu, Water, Energie en Groen.


19.

Startnotitie beleidsdocument "Ruimte voor Bedrijven"

Het college besluit:

* In principe - behoudens tekstwijziging - in te stemmen met de in de startnotitie beschreven aanpak van het beleidsdocument "Ruimte voor Bedrijven".

* De startnotitie voor advies voor te leggen aan de Statencommissie ELE op 10-11-1999.


20.

FINH-bijdragen aan FIOV-projecten Texel en Wieringen

Het college besluit:


1. In de Memorie van Antwoord aan Provinciale Staten voor te stellen om:

a. in het kader van de provinciale co-financiering van de door de Noord-Hollandse overheden en bedrijven ingediende aanvragen in het kader van de EU-regeling FIOV een bijdrage te verstrekken aan de gemeente Texel van maximaal f.3.551.375,- en aan de gemeente Wieringen f.2.654.125,- ten behoeve van de realisatie van respectievelijk het project Haven/099/016 en het project Haven/99/001;

b. de dekking van de in punt 1.a genoemde bijdragen, zijnde inclusief de eventueel verschildigde omzetbelasting, als volgt te regelen"
* ten laste van het FINH een krediet beschikbaar te stellen van f.4.905.500,- voor respectievelijk gemeente Texel f.2.251.375,- en gemeente Wieringen f.2.654.125,-.

* ten laste van het Fonds Economische Ontwikkeling een aanvullende bijdrage aan de gemeente Texel van f.1.300.000,.


2. dit voorstel aangevuld met de toelichtende projectnota's om advies voor te leggen aan de statencommissies ELE en FSB.


21.

Zeepoort IJmond: voortgang uitwerking afspraken Rijk-regio Het college besluit kennis te nemen van de voortgang van de uitwerking van de afspraken tussen Rijk en regio d.d. 30 juni 1999 inzake Zeepoort IJmond.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D. Cardozo tel. (023) 514 44 58 12, 14, 15, 21
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1, 7
L. Nijsten tel. (023) 514 40 87 19, 20
R. v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 10, 11, 16
M. van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 4, 5, 6, 13 S. Raben tel. (023) 514 40 07 8, 9
K. van Rijn tel. (023) 514 40 45 2, 17, 18

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...