Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actieprogramma duurzaam waterbeheer Groningen

Datum nieuwsfeit: 20-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 20 oktober 1999 Persbericht nr. 213

GS stellen actieprogramma voor duurzaam waterbeheer vast

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Stedelijk Waterbeheer 2000 vastgesteld. Het doel van stedelijk waterbeheer is het stimuleren van gemeenten en waterschappen tot het voeren van duurzaam waterbeheer in bebouwde gebieden. Duurzaam waterbeheer is een manier van omgaan met water zodat de kwaliteit goed blijft en er voldoende water voor handen is, zowel in de waterlopen als in de bodem. Zo kan bijvoorbeeld het regenwater nuttig gebruikt worden, in plaats van het snel af te voeren naar de rioolwaterzuivering. Duurzaam (stedelijk) waterbeheer is goed voor het milieu, komt de woonkwaliteit ten goede en zal op termijn ook goedkoper zijn dan traditioneel waterbeheer.
In de begroting van 2000 is een bedrag van f 50.000,-- opgenomen voor Duurzaam Stedelijk Waterbeheer. Dit bedrag zal besteed worden aan het opstellen van lokale waterplannen en stimuleren van uitvoeringsprojecten. In de integrale bijstelling van de begroting van 1999 komt f 100.000,-- beschikbaar voor uitvoeringsprojecten. Hiervan zullen lokale waterplannen, een leidraad voor de waterparagraaf in bestemmingsplannen, uitvoerings- en voorlichtingsprojecten gestimuleerd worden.

Mede onder invloed van de wateroverlast eind vorig jaar staat het waterbeleid de laatste tijd sterk in de belangstelling. Bij de planning en inrichting van nieuwe woongebieden wordt al bewuster met water omgegaan, maar ook in bestaande woonwijken zijn er mogelijkheden om anders met water om te gaan.
Overigens wordt bij duurzaam stedelijk waterbeheer al snel aan de steden gedacht, niet zo snel aan dorpen. Toch gaat het ook over kleine woonkernen. Daarom is duurzaam stedelijk waterbeheer in de bebouwde omgeving een betere benaming.

Sinds de start van het project Duurzaam Stedelijk Waterbeheer (DUSTWA)
- voorjaar 1997 - zijn elf proefprojecten gestart. Bij een aantal projecten gaat het daarbij om drinkwaterbesparende maatregelen en het toepassen van regenwater voor laagwaardige doeleinden, zoals tuinsproeien, toiletdoorspoelen en om toevoer van water naar natuurgebieden.

Proefprojecten

De proefprojecten zijn te verdelen onder de volgende thema's: a. duurzame inrichting en beheer van water in nieuwe woonwijken (incl. drinkwaterbesparende maatregelen)
Een voorbeeld hiervan in de gemeente Eemsmond: regenwater wordt in de provincie Groningen momenteel nog nergens gebruikt bij huishoudens. Er leven hierover verschillende vragen bij het waterleidingbedrijf. Om ervaring op te doen met het gebruik van regenwater wil de gemeente in de nieuwe bouwlocatie Dingewold II huishoudwater introduceren ten behoeve van het spoelen van wc's en voor wasmachines.
b. overgaan naar duurzaam waterbeheeer in bestaande wijken door het meeliften met andere werkzaamheden (onderhoud riolering, aanleg kabels), uit te voeren in een woonwijk met nadrukkelijke communicatie met de bewoners
Een voorbeeld hiervan in de gemeente Hoogezand-Sappemeer: een plan om het regenwater dat op wegen en daken valt van het riool af te koppelen en gedeeltelijk op oppervlaktewater te lozen en in de bodem te laten infiltreren, Door het infiltreren van regenwater in de grond wordt de grondwatervoorraad aangevuld en wordt verdroging voorkomen.
c. gemeentelijk waterplan waarin op integrale manier alle belangen afgewogen worden
De gemeente Veendam heeft in 1998 de lokale waternotitie opgesteld. Deze notitie is uitgangspunt voor het gemeentelijk waterplan dat momenteel wordt opgesteld. In maart 2000 zal het project afgerond worden. De gemeente Stadskanaal is bezig met een lokaal waterplan.

In 2000 zullen de meeste gestarte en nog lopende proefprojecten afgerond worden.

Afkoppelen van verhard oppervlak

Wanneer regenwater en huishoudelijk afvalwater door dezelfde rioolbuis afgevoerd worden kan tijdens hevige regenbuien de rioolbuis te klein zijn voor de hoeveelheid af te voeren water. Het water wordt dan via een noodklep ongezuiverd op een vijver gestort. Daardoor raakt het oppervlaktewater en de waterbodem verontreinigd met als gevolg dat het ecosysteem ontregeld raakt en de gezondheid van vee in gevaar komt. Wanneer alleen huishoudelijk afvalwater aangevoerd wordt, is sprake van een constante stroom met een constante verontreinigingsgraad waardoor de zuiveringsinstallatie gelijkmatiger kan werken en het zuiveringsrendement toeneemt. Afkoppelen van verhard oppervlak van het vuilwaterriool zorgt er dus voor dat er minder overstortingen plaatsvinden en dat het zuiveringsrendement op de zuiveringsinstallaties toeneemt.

Naast de invloed van afkoppelen van verharde oppervlakken op de kwaliteit van het oppervlaktewater, kan het afgekoppelde water zorgen voor grondwateraanvulling op plaatsen waar dat gewenst is, of kan het ten goede komen aan kwalitatief verdroogde gebieden in de omgeving.

Lokaal waterplan

Voor het jaar 2000 zal het accent verder komen te liggen op het stimuleren van strategische projecten bij gemeenten, zoals lokale waterplannen en de waterparagraaf in het bestemmingsplan. Een lokaal waterplan beschrijft de waterhuishouding in de gemeente, geeft onder meer aan waar knelpunten in het watersysteem zitten en waar kansen liggen, er kunnen projecten in benoemd worden en ook het gemeentelijk rioleringsplan kan onderdeel zijn van het waterplan. Het waterplan vormt de basis voor het waterbeheer in de gemeente.

Vanuit het waterplan kunnen, op samenhangende wijze, projecten gestart worden en invulling worden gegeven aan de waterparagraaf in bestemmingsplannen. De gemeenten Veendam en Stadskanaal zijn al bezig met het opstellen van een lokaal waterplan. Vijf gemeenten zijn gestart met het opstellen van een gemeentelijk waterplan.

Opnemen van duurzaam stedelijk waterbeheer in de planvorming

Door de waterschappen en provincie zal onderzocht worden hoe een waterparagraaf ingericht moet worden. Dit zal resulteren in een leidraad voor de waterparagraaf in bestemmingsplannen. Daarnaast zal aandacht blijven voor het opnemen van duurzaam stedelijk waterbeheer in de beheersplannen van de waterschappen en in het Provinciaal OmgevingsPlan (POP).

Het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Stedelijk Waterbeheer 2000 zal ter advisering worden voorgelegd aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten, tel. 050 3164129.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie