Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten week 42 Eemnes

Datum nieuwsfeit: 20-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 42 (datum mededeling: 14 oktober 1999)

Bouwplannen

Kapvergunningen

Bestemmingsplannen

Wet milieubeheer

* Voortuinenkeuring 1999


* Inspraak nota drugsbeleid Eemnes

* Opvang asielzoekers in Eemnes

* Winkelopenstelling 1999

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten week 42

Bouwplannen

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen

- Meentweg 95, bouwen landbouwschuur.

- Meentweg 69, verplaatsen tunnelkas.

- Vlierberg 9, vergroten bedrijfspand.

Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen

- Maalderij 8, een prunus

- Ploeglaan 24, een naaldboom

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Roerdomp 25, bouwen aanbouw.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het

bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf 22 oktober 1999

gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Vastgestelde bestemmingsplannen

De gemeenteraad heeft op 27 september 1999 de bestemmingsplannen "Landelijk Gebied, 2e wijziging" en "Raadhuislaan/Zuidbuurt, locatie Streefoordlaan-Eemlustlaan" ongewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan "Landelijk Gebied, 2e wijziging" omvat het gehele landelijke gebied ten oosten van de Rijksweg A27, met uitzondering van Wakkerendijk/Meentweg, Eembrugge en Heidehoek. Het plan voorziet erin dat de bouw van kleine gebouwen op agrarisch productiegebied, zoals een melkstal en een veldschuur, alleen mogelijk moet zijn voor volwaardig agrarische bedrijven.

Het bestemmingsplan "Raadhuislaan/Zuidbuurt, locatie Streefoordlaan-Eemlustlaan" betreft het gebied dat op de grens van het oorspronkelijke dorp en de nieuwe Zuidbuurt ligt, tussen de Streefoordlaan en de Eemlustlaan. Het plan heeft betrekking op het bouwen van drie woningen voor gehandicapten en zes vrije-sector-woningen.

Deze bestemmingsplannen liggen vanaf 22 oktober 1999 vier weken ter inzage bij de sector VROM in het gemeentehuis.

Bedenkingen kunnen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Wet milieubeheer

Beschikking

De ambtelijk secretaris van het Gewest Eemland deelt namens burgemeester en wethouders van Eemnes mede, dat er een vergunning is verleend. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden, ter bescherming van het milieu.
Het betreft de beschikking op de aanvraag van:

- aanvrager: Ocrietfabriek en Handelmaatschappij B.V., Eemweg 108 te Eemnes; om een de gehele inrichting omvattende vergunning voor het veranderen en in werking hebben na die verandering voor het vervaardigen en verhandelen van aanrechtbladen (recht en hoek), toilettafels, douchebakken, e.d. uit gereconstrueerde steen (een mix van kwartskorrels steenslag gebonden met een polyestherhars) op het perceel Eemweg 108 te Eemnes; procedurenummer: WM 98.1023.

Beroep

Ingevolge de Wet milieubeheer staat gedurende zes weken vanaf 22 oktober 1999 beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking; c. degene die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.

Het beroepschrift zendt u aan: de Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage. Degene die beroep instelt, kan ook verzoeken om een voorlopige voorziening (bv. schorsen van de beschikking). Dit verzoek richt u aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op bovengenoemd adres. Een beschikking wordt pas van kracht nadat op het verzoek is beslist.

Van de indiener van een beroepschrift wordt door de secretaris van de Raad van State griffierecht geheven. Na indiening van uw beroepschrift ontvangt u hiervoor een rekening. Het griffierecht bedraagt: fl.225,- indien door een natuurlijke persoon beroep is ingesteld; fl. 450,- indien anders dan door een natuurlijke persoon beroep is ingesteld. Als het beroep voor de indiener van het beroepschrift gunstig afloopt, wordt dit bedrag teruggestort.

Wie niet in staat is dit bedrag te betalen, kan bij de gemeente een verklaring van de burgemeester daarover vragen (bij het beroepschrift voegen). In bepaalde gevallen wordt dan een korting of gehele vrijstelling van de betaling van het griffierecht verleend.

Indien naast het beroep ook wordt verzocht om een voorlopige voorziening dan zijn de griffierechten respectievelijk fl. 450,- en fl. 900,-. Ook hierop kan korting of vrijstelling worden verkregen.

Inzage van stukken

De beschikking en alle daarop betrekking hebbende stukken, kunt u inzien van 22 oktober 1999 tot 6 december. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Milieu van het Gewest Eemland, Molenstraat 2 te Amersfoort en bij de Sector Vrom, van Eemnes, Laarderweg 24a te Eemnes tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kunnen de stukken slechts na afspraak worden ingezien. Eventueel kan er door afdeling Milieu van het Gewest Eemland een toelichting worden gegeven. Voor het maken van een afspraak en/of een toelichting kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie van de afdeling Milieu van het Gewest Eemland, telefoon 033-4694400.

Meldingen ingevolge de Wet milieubeheer
De ambtelijk secretaris van het Gewest Eemland geeft, namens burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes, kennis van de ingekomen meldingen als bedoeld in het desbetreffende besluit.

Besluit opslag propaan milieubeheer
Naam: Hr. Meijer
Perceel: Seldenrijkweg 2, Eemnes
Procedure nr. WM 99.1018

Naam: M. Knopperts
Perceel: Oud Eemnesserweg 29, Eemnes
Procedure nr.WM 99.1014

Voortuinenkeuring 1999

Iedere inwoner van Eemnes wordt van harte uitgenodigd bij de prijsuitreiking Eemnesser voortuinenkeuring 1999 op

donderdag 4 november 1999

van 20.00 uur tot 23.00 uur in De Hilt.

Inspraak Nota drugsbeleid Eemnes

Binnen het politiedistrict Eemland noord (de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest) bestaan plannen tot het ontwikkelen van een gezamenlijk drugsbeleid. In verband hiermee is de Nota drugsbeleid Eemnes opgesteld. In deze nota worden voorstellen gedaan voor het te voeren beleid.

De nota ligt met ingang van 1 oktober 1999 gedurende 4 weken voor iedereen in het gemeentehuis, Utopia, De Hilt en de bibliotheek ter inzage.

Gedurende deze periode kunt u op dit stuk en de daarin genoemde voorstellen uw reactie geven. Na afloop van deze termijn zullen wij het stuk en de ontvangen reacties aan de raad voorleggen. De raad zal deze stukken in zijn openbare vergadering van 22 november a.s. behandelen.

Voor meer informatie over deze nota kunt u terecht op het gemeentehuis bij de heer J.A. de Bruijn, medewerker sector ABW.

Opvang asielzoekers in Eemnes

De vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers blijft onverminderd groot.
Reden voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om een dringend verzoek te doen aan alle gemeenten waar nog geen opvangplaatsen voor asielzoekers zijn gerealiseerd om te onderzoeken of daar opvangplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijk verzoek is ook aan de gemeente Eemnes gedaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes heeft zich, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, bereid verklaard te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een asielzoekerscentrum in de gemeente.
Het gaat daarbij om ruim 100 opvangplaatsen voor een periode van 5 jaar.

De gemeente zal voor de zomervakantie in samenspraak met het COA gaan onderzoeken of er geschikte locaties aanwezig zijn.

Voor meer informatie:
J. van der Woude of
ing. P.H. van Dijk

Winkelopenstelling zon- en feestdagen in 1999

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 6, eerste lid van de Winkeltijdenverordening Eemnes, de volgende zon- en feestdagen voor 1999 aangewezen zijn waarop de winkels in (een deel van) de gemeente geopend mogen zijn:


14 november 1999, 5 en 12 december 1999; Deze ontheffing geldt alleen in het gedeelte van de gemeente dat ten Oosten van de A27 ten zuiden van de A1 is gelegen.

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daar-tegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar maken bij ons college.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G.H. Veerman tel: (035)539 06 74.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...