Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Richtlijn bescherming werknemers in explosieve atmosferen

Datum nieuwsfeit: 21-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PARLIAMENT - COUNCIL CONCILIATION COMMITTEE : SAFETY AND HEALTH PROTECTION OF WORKERS / AGREEMENT

Brussels (21-10-1999) -Nr. 12118/99 (Presse 315)


Brussel, 21 oktober 1999

12118/99 (Presse 315)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

BEMIDDELINGSCOMITÉ PARLEMENT - RAAD

________________________

AKKOORD OVER EEN NIEUWE RICHTLIJN VOOR DE VERBETERING VAN DE GEZONDHEIDSBESCHERMING EN DE VEILIGHEID VAN DE WERKNEMERS DIE DOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEREN GEVAAR KUNNEN LOPEN

Ingevolge het akkoord dat heden is bereikt tussen de twee geledingen van de wetgevende autoriteit van de Gemeenschap, te weten het Europees Parlement en de Raad, moet in alle lidstaten een minimumaantal voorschriften gaan gelden voor de bescherming op de arbeidsplaats tegen de gevaren van explosieve atmosferen (bv. ontvlambare en/of brandbare gassen, dampen, nevel of stoffen).

Momenteel bestaan er op het gebied van de voorschriften inzake de bescherming van werknemers die aan dergelijke gevaren kunnen blootstaan, sterke verschillen tussen de lidstaten: in sommige lidstaten zijn zij rudimentair, terwijl zij in andere lidstaten flink ontwikkeld zijn. De richtlijn strekt ertoe de bescherming tegen explosiegevaar zoals die al bestond voor de winningsindustrieën, uit te breiden tot alle sectoren van de industrie. Tevens behelst het een aanvulling op de bestaande richtlijn betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen; om die reden is voor de nieuwe richtlijn dezelfde uitvoeringsdatum (30 juni 2003) gekozen.

De richtlijn legt de werkgevers een aantal verplichtingen op: de algemene verplichting explosies te voorkomen en de werknemers ertegen te beschermen, de verplichting een -"explosieveiligheids-document" op te stellen en bij te houden (een gezondheids- en veiligheidsplan voor maatregelen ter bescherming tegen explosies met gedetailleerde informatie over de genomen stappen), een verplichting de plaatsen waar zich explosieve atmosferen kunnen voordoen, in te delen in zones (gebaseerd op de aard van de explosieve atmosfeer, de frequentie en de duur van het optreden daarvan en een beoordeling van de te verwachten effecten). Bovendien moeten gevaarlijke gebieden op de werkplaats worden gekenmerkt met het volgende Europese waarschuwingsbord:

Anders dan bij sommige andere dossiers, konden de meningsverschillen tussen het Parlement en de Raad over deze richtlijn vrij probleemloos worden overwonnen. Het Bemiddelingscomité dat op 21 oktober bijeen was, heeft derhalve overeenstemming kunnen bereiken over een gemeen-schappelijke ontwerp-tekst. Zodra de tekst in de talen van de Gemeenschappen is bijgewerkt, hebben de twee instellingen overeenkomstig het Verdrag zes weken de tijd om de overeenstemming definitief te bevestigen (met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor wat het Europees Parlement betreft, en met gekwalificeerde meerderheid voor wat de Raad betreft), waarna de richtlijn wordt geacht te zijn aangenomen.

Het Europees Parlement had in tweede lezing, tijdens zijn voltallige vergadering van 6 mei 1999, zeven amendementen op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad aangenomen. Over alle zeven amendementen kon tussen de beide instellingen een akkoord worden bereikt: ze werden ofwel volgens het voorstel, ofwel in een opnieuw geformuleerde versie in de uiteindelijke tekst opgenomen; wanneer dat voor de lidstaten onaanvaardbaar bleek, te weten bij de amendementen die tot extra administratieve rompslomp zouden hebben geleid zonder dat de veiligheid als zodanig erdoor zou zijn verbeterd, is niettemin rekening gehouden met de fundamentele bedenkingen van het Parlement.

In de gemeenschappelijke ontwerp-tekst worden enkele algemene verplichtingen opnieuw opgenomen die reeds in het oorspronkelijke Commissievoorstel voorkwamen. Er zijn ook gedetailleerde bepalingen toegevoegd in verband met het functioneren van beschermingsapparatuur en -systemen in bepaalde omstandigheden, en er wordt verduidelijkt dat bij een explosieve atmosfeer die verscheidene potentiële gevaren (bv. meer dan één soort gassen of stoffen) met zich meebrengt, de beschermende maatregelen afgestemd moeten zijn op het grootste gevaar. Ten slotte is de Commissie opgedragen praktische richtsnoeren op te stellen in de vorm van een niet-bindende gids voor goede praktijken. De lidstaten zullen bij het uitstippelen van hun nationale beleid voor de gezondheidsbescherming en de veiligheid van werknemers zoveel mogelijk rekening houden met die gids. Tevens zullen ze, op verzoek, trachten relevante informatie beschikbaar te stellen aan de werkgevers.

___________________

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie