Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begrotingskrant gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 22-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

In deze beleidsfolder willen wij u informeren over het beleid voor de komende jaren. Wilt u vragen stellen of opmerkingen plaatsen, dan kan dat via (jwo@eemnes.nl). Doet u dit vóór woensdag 27 oktober, dan brengen wij uw vragen en opmerkingen ter kennis van de gemeenteraad, die op maandag 1 november vergadert. U kunt deze vergadering vanaf
17.30 uur zelf bijwonen. Daarnaast krijgt u vanzelfsprekend een schriftelijke reactie. Over vragen of opmerkingen die na 27 oktober bij ons binnenkomen krijgt u na 1 november schriftelijk bericht.

De gemeenteraad heeft in 1998 het raadsprogramma 1998 - 2002 vastgesteld. Dit raadsprogramma bevat uitgangspunten van beleid concrete onderwerpen die de raad belangrijk vindt en in deze raadsperiode wil verwezenlijken. In het beleidsplan, dat steeds geldt voor vier jaren, is het raadsprogramma nader geconcretiseerd. Jaarlijks wordt het beleidsplan geactualiseerd. Het beleidsplan dat nu vastgesteld. aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd beslaat de jaren 2000 en tot en met 2003. De begroting 2000 en de meerjarenramingen. In het beleidsplan, dat steeds geldt 2001 - 2003 zijn een financiële vertaling van dit beleid.

Reconstructie polderwegen

Ongeveer 6 jaar geleden is het beheer en onderhoud van de polder wegen aan de gemeente overgedragen. Een aantal wegen verkeert in een slechte staat van onderhoud. Over enkele jaren verspreid zijn grote investeringen noodzakelijk om deze wegen in een goede staat van onderhoud te brengen. In het komende jaar zullen de ernstigste gebreken aan de Jonge Jaapeweg, de Noord Ervenweg, de Zuid Ervenweg en de Geerenweg worden verholpen.

Woningzorgcomplex

In het uitbreidingsplan Noordbuurt is een locatie gereserveerd voor een woonzorgcomplex. In het komende jaar zullen wij in overleg treden met bestaande zorginstellingen om te onderzoeken in hoe- verre een dergelijk complex kan worden gerealiseerd.

Oude haven

In 2000 zal het terrein van 'de Oude haven' worden ingericht als multi- functioneel plein, grenzend aan de Eemnesser Vaart. Daarbij wordt het gedeelte van de Wakkerendijk tussen de Raadhuislaan en Kerkstraat uitgevoerd als 30 km gebied. Nog dit jaar zal een keuze worden gemaakt uit 3 ontwerpen die inmiddels zijn gemaakt.

Verkeersveiligheid

In 1999 is het verkeersveiligheidsplan vastgesteld met als doelstelling categorisering van wegen volgens de principes van Duurzaam veilig. Een veilige verkeerscirculatie voor alle weggebruikers wordt bereikt door de bebouwde kom zoveel mogelijk uit te voeren als zogenaamde 30 km gebieden (verblijfsgebieden). Brommers worden eind 1999 toegelaten op de rijbaan en fietsers krijgen eind
2000 voorrang van rechts.

Verplaatsing winkelcentrum Torenzicht

Het plan voor een nieuw winkelcentrum met woningen op de plek van het Vierkante Bosje gaat niet door. Op de langere
termijn blijkt deze plek te klein te zijn voor een winkelcentrum van voldoende omvang. Onderzocht zal worden of een nieuw winkelcentrum op een andere locatie mogelijk is. In het kader van de discussies over de toekomst van Eemnes zal dit worden meegenomen.

Ouderenconferentie

Om de raakvlakken van gemeentelijk beleid met de ouderen in Eemnes te kunnen afstemmen en waar mogelijk te versterken, zullen wij in overleg met de Stichting WEI de mogelijkheid bezien of door hen een of meerdere ouderenconferenties kunnen worden opgezet. Hierbij zullen telkens voor de ouderen relevante thema's centraal staan.

Woningbouw

In de loop van 2000 wordt gestart met de bouw van 175 woninen noordelijk van de Noordbuurt. Het project beslaat een periode van ongeveer 3 jaar. In de eerste fase zullen 25 kavels worden uitgegeven ten behoeve van zelf te realiseren woningen. Aan de uitgifte zullen wei voorwaarden worden verbonden, gericht op de toewijzing en stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten. In de tweede en derde fase worden in totaal 150 koop- en huurwoningen gebouwd, volgens de volgende verdeling: 35 goedkope huurwoningen en 115 koopwoningen in diverse prijsklassen. De verdeling per fase is 65 woningen in de tweede fase en 85 woningen in de derde fase. De laatste woningen zullen in 2004 worden opgeleverd. De grond voor de vrije sectorkavels en de woningen zal voor marktprijzen worden verkocht.

Riolering buitengebieden

Voor het einde van 1999 zal naar verwachting worden gestart met de eerste fase van de riolering buitengebied (Heidehoek). In 2000 zullen fase 2 en 3 van het rioleringsplan ten uitvoer worden gebracht. Dit betekent dat er riolering wordt aangelegd in het gebied nabij de Oud Eemnesserweg, Eikenlaan, de Goyergracht Zuid en de Goyergracht Noord. Verder zal er een bergbezinkbassin worden gerealiseerd langs de Wakkerendijk, binnen het plan voor de herinrichting van het terrein "Oude Haven".

Toekomstvisie en strategisch gebiedsperspectief

In opdracht van de gemeente is door het bureau Kolpron een rapport opgesteld met mogelijke toekomstscenario's voor Eemnes. In totaal zijn er 4 denkmodellen opgesteld. Van de modellen zijn de sterke en zwakke kanten toegelicht. Tevens biedt ieder model kansen doch tevens bedreigingen voor de toekomst. Het rapport kan op het gemeentehuis worden ingezien. Thans is nog geen keuze gemaakt voor een van de scenario's. De gemeente zal immers eerst nog, samen met Laren en Blaricum en de provincie, aan de slag moeten om een gezamenlijk toekomstperspectief op te stellen. Het zal duidelijk zijn dat niet aleen de gemeente zelf bepaalt hoe de toekomst er uit zal zien. Ook anderen hebben hier invloed op, zoals de provincie en het Rijk. Wel zal de gemeente proberen om de toekomst zoveel mogelijk zelf te bepalen en hier invloed op te hebben. Daarom is het bepalen van een eigen toekomstbeeld zo belangrijk. Een en ander kost echter veel tijd en overleg.

Op basis van dit rapport zal uiteindelijk bepaald moeten worden welke richting de voorkeur heeft voor Eemnes. Naar verwachting zal de gemeenteraad in januari 2000 een voorstel voor een mogelijk ontwikkelingsbeeld behandelen. Te zijner tijd zullen wij u nader berichten.

Financieel perspectief

De afgelopen jaren zijn er forse investeringen gedaan. Denk hierbij aan de herinrichting van de Laarderweg en de Wakkerendijken verbeteringen aan het riooistelsel. Desondanks zijn de gemeentelijke belastingen slechts zeer bescheiden verhoogd. De gemeentelijke lasten voor een gemiddelde woonruimte (Onroerende zaakbelastingen en de Afvalstoffen-
heff ing) is tussen 1995 en 1999 met fl. 64,- gestegen, dat is nog geen fl. 13,- per jaar. De komende jaren voorzien wij een relatief grote stijging van de uitgaven.
De kosten van brandweer, openbare orde, bijzondere bijstand en uitgaven in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten zullen verder stijgen. Ook zullen nog meer grote investeringen nodig zijn, onder meer voor de reconstructie van de 'oude haven', groot onderhoud van de polderwegen, reconstructies van wegen in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid, verdergaande verbeteringen en uitbreiding van het riooistelsel en verbouw of nieuwbouw van het gemeentehuis. De inkomsten uit beleggingen gaan, als gevolg van de lage rente stand, omlaag.
Het geraamde begrotingstekort voor het jaar 2000 bedraagt fl.
535.000,-. Dit bedrag loopt bij ongewijzigd beleid op tot fl.
1.128.000,- in 2003. De uitgaven zijn kritisch bekeken. Maar naar het zich nu laat aanzien ontkomen we de komende jaren niet aan lastenverzwaring.

De 'Zalmsnip' (de fl. 100,- korting op het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting) wordt in 2000 verminderd tot fl. 75,-. Het college stelt de gemeenteraad voor de komende drie jaren de gemeentelijke belastingen met gemiideld fl. 96,- per woning extra te verhogen.

De meest voorkomende tarieven zien er als volgt uit:


1999


2000

OZB-gebruiker
OZB-eigenaar
Afvalstoffenheff ing:
Eénpersoons huishouden
Meerpersoons huishouden
Hondenbelasting
Rijbewijs
Paspoort vanaf 16 jaar:
Wintertarief (01.10 tlrn 31.03)
Zomertarief (01.04 t/m 30.09)
Europese identiteitskaart
Uittreksel bevolkingsregister


4,35

5,43


354,00

423,00

127,80

51,50


90,00

115,00

36,50

9,00


5,32

6,64


375,00

447,00

135,00

52,50


92,00

117,50

38,25

9,50

Ter inzage:

De verschillende begrotingsstukken liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis, in De Hilt en in bibliotheek. Ook kunt u tegen contante betaling de beleidsstukken ophalen bij de basisadministratie van het gemeentehuis. De kosten zijn fl. 25,--

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie