Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 26-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Besluitenlijst GS van 26 oktober 1999

nr.34/1999

1. GS hebben de agenda voor de eerstvolgende vergadering van provinciale staten op 10 november a.s. vastgesteld. Deze luidt als volgt:

+ financiele check project "De Blauwe Stad"
+ wijziging heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting

+ wijziging legesverordening provincie Groningen 1993
+ juridisering in het openbaar bestuur
+ oprichting vereniging "Huis van de Nederlandse Provincies"
+ opheffing van de Provinciaal Sociaal-Economische Commissie (PSEC)

+ intentieverklaring uitvoering milieubeleid vleesindustrie
+ benoeming plaatsvervangend lid in de Adviescommissie bezwaar- en beroepsschriften
De vergadering zal beginnen om 9.30 uur.

2. GS hebben definitief ingestemd met de voorstellen van de landinrichtings- en deelgebiedscommissies inzake de bezuinigingen op het rijksaandeel in de landinrichtingsprojecten: de operatie "Drieslag". Deze bezuinigingen waren nodig in het kader van afspraken hierover tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Ministerie van LNV. Dit besluit is in overeenstemming met een door het college gevraagd advies van het Platform Landelijk Gebied over deze operatie.

3. GS hebben besloten de aanbeveling van het voorlopig algemeen bestuur van het waterschap (nieuw) Noorderzijlvest ten aanzien van de nieuwe voorzitter per 1-1-2000, zijnde de heer H. van 't Land van het huidig waterschap Noorderzijlvest, vergezeld van hun beschouwingen door te zenden naar de Minister van V & W. Aan de vereisten voor de benoeming van wet en provinciale reglementen is voldaan.
Hetzelfde geldt voor de benoeming van de heer A. van Hall, voorzitter van het huidige waterschap Eemszijlvest, als voorzitter per 1-1-2000 van het waterschap Hunze en Aa's. De heer Van Hall is door het voorlopig algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa's aanbevolen.

4. Het college heeft een voordracht aan provinciale staten vastgesteld inzake het ontwerp beleidsplan 2000-2003 en het jaarplan 2000 jeugdhulpverlening provincie Groningen. Voor meer informatie: zie persbericht nr. 218
5. GS hebben in principe besloten een subsidie van f 15.246,-- te verlenen aan de Eems Dollard Regio (EDR) voor het maken en promoten van een Nederduitse molenroute. Aan de leden van de statencommissie Economische Zaken wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principe-besluit.
Voor meer informatie: zie persbericht nr. 219
6. In een brief aan de leden van de statencommissie Ruimte, Water en Groen bieden GS de Nota Bedenkingen en Commentaar Herinrichting Haren aan. Deze brief wordt eveneens toegestuurd aan de reclamanten. Deze kunnen dan beslissen of zij gebruik willen maken van het spreekrecht bij de statencommissie.
7. GS hebben het raamplan voor de Herinrichting met een Administratief Karakter (HAK) Oldambt voorlopig vastgesteld. Het raamplan heeft vanaf 1 september 4 weken ter inzage gelegen. Tot en met 12 oktober bestond de mogelijkheid om schriftelijk zienswijzen in te dienen. Vijf organisaties hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In de concept-beslissing worden alle zienswijzen van commentaar en van een GS-besluit voorzien.
8. GS hebben besloten de vrijgevallen middelen uit het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen aan te wenden voor een aantal projecten binnen de bundel Veendam-Hoogezand-Groningen en voor extra kosten van het project Herinrichting Traverse Doezum/Grootegast. Deze vrijval - ter hoogte van f 115.000,-- - is ontstaan omdat enkele in het Actieplan opgenomen projecten goedkoper uitvallen.

9. GS hebben een voordracht aan provinciale staten vastgesteld inzake een wijziging en intrekking van de Investerings Premieregeling (IPR) 1998 alsmede de vaststelling van de IPR 2000. Voor meer informatie: zie SNN persbericht nr. 99-011
10. GS stemmen in met het bestemmingsplan Buitengebied Groningen, herziening 1998. Tegen het plan zijn 4 bedenkingen ingediend. GS stellen voor deze deels gegrond en deels ongegrond te verklaren en goedkeuring te onthouden aan de regelingen ten aanzien van windmolens, de mogelijkheden voor een intensieve tak veehouderij en twee aanlegvergunningenstelsels.

11. GS hebben de voorlopige verdeling van het provinciaal stadsvernieuwingsfonds 2000 vastgesteld. Voorgesteld wordt om van het beschikbare bedrag ter grootte van f 21,7 miljoen een bedrag van f 1,5 miljoen voor knelpunten binnen de stads- en dorpsvernieuwing te reserveren. Daarnaast wordt voorgesteld een bedrag van f 9,5 miljoen te reserveren voor herstructurering van naoorlogse wijken, een bedrag van f 5,1 voor integrale plannen en een bedrag van f 5,6 miljoen voor de verbetering van de stedebouwkundige structuur langs kanalen, monden en diepen in het Herinrichtingsgebied.

12. GS hebben het actieprogramma "Diffuse Bronnen 2000-2002 en de Evalautie Diffuse Bronnen Groningen 1996-1999" vastgesteld. Voor meer informatie: zie persbericht nr. 220

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie