Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 26-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
op 26 oktober 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1. Evaluatie stimuleringsregeling geïntegreerde landbouw + hervorming systeem subsidieverlening
2. ROP Noord-Holland, dit keer: "Kern" plus "Kop" en "Staart" 3. Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden mw.J.E.M.Berman (D66) en C.H.Koetsier (GroenLinks) inzake De Bovenlanden Aalsmeer
4. Tijds-/procedureplanning provinciale inbreng in het ONL-proces
5. Instelling art.21 cie ontwerpaanwijzing zonering Schiphol tot 2003
6. Tussentijdse evaluatie regiovisie Plan Verzorging en Verpleging 1997 t/m 2000
7. Memorie van Antwoord 2000
8. Bijdrage project "Vaart in de Zaan" 9. Evaluatie fietspadenplan Noord-Holland 10. Bijdragen ten laste van het Programma Herstructureren Bedrijventerreinen en het FINH voor de herstructurering van de Hemhavens te Amsterdam
11. Buitengebied, wijzigingsplan ex.art.11 WRO Haven Den Oever 1999 te Wieringen

Onderwerp Besluit


1.

Evaluatie stimuleringsregeling geïntegreerde landbouw + hervorming systeem subsidieverlening

Het college besluit:


1. Kennis te nemen van de evaluatie van het project geïntegreerde landbouw "Het proberen waard";

2. Met ingang van 1 januari 2000 het project geïntegreerde landbouw in principe te beëindigen;

3. Met inachtneming van de aanbevelingen uit de evaluatie het stimuleringsbeleid gericht op duurzame landbouw in Noord-Holland in principe te vernieuwen;

4. In het kader van de onder 3 genoemde vernieuwing, het systeem van subsidieverlening zodanig in te richten dat - binnen het vaste stramien van een op organisatie en procedure gerichte kaderverordening
- de inhoudelijke aspecten worden geregeld door middel van hetjaarlijks vast te stellen landbouwprogramma;
5. De onder 3 genoemde vernieuwing ook door te voeren met bestaande begrotingsposten en deze te integreren. Deze begrogingsposten zijn: uitvoering nota veenweide, uitvoering agrarische nota en uitvoering doelgroepenoverleg;

6. Het onder 4 genoemde landbouwprogramma voor 2000-2002 in het eerste kwartaal van 2000 om advies voor te leggen aan de commissie ELE;
7. De commissie ELE om advies te vragen inzake de bovengenoemde besluiten;

8. Het evaluatierapport te verzenden aan de personen die geïnterviewd zijn t.b.v. de evaluatie, tevens aan alle leden van de werkgroep geïntegreerde landbouw en andere direct betrokkenen van het project geïntegreerde landbouw.


2.

ROP Noord-Holland, dit keer: "Kern" plus "Kop" en "Staart"

Het college besluit:


1. Deze complete versie, behoudens wijziging, van het ROP (de kern aangevuld met "kop" en "staart"), voor kennisgeving aan te nemen en te beschouwen als een onderhandelingsdocument.

2. Deze versie van het ROP voor advies toe te zenden aan de Commissie ELE.

3. In de versie die naar de commissie wordt gestuurd in de uitvoeringsparagraaf van het ROP de resultaten op te nemen van het bestuurlijk overleg op 25 oktober 1999 tussen de IPO-delegatie en minister van LNV.

4. Nadat deze zaak in de commissie is behandeld en het onder 3 bedoelde overleg heeft plaatsgehad, nader te besluiten.


3.

Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden mw.J.E.M.Berman (D66) en C.H.Koetsier (GroenLinks) inzake De Bovenlanden Aalsmeer

Het college stelt de antwoorden vast


4.

Tijds-/procedureplanning provinciale inbreng in het ONL-proces

Het college besluit:

Het college besluit hun reacties ten behoeve van de inbreng in het kabinetsbesluit inzake het project 'Ontwikkeling Nationale Luchthaven' (ONL) de volgende procedures te laten doorlopen:

A. Tijds-/procedureplanning ONL-Lange Termijn

1. Startnotities m.e.r. en e.e.r. Lange Termijn GS: 19 oktober
Statencommissie ROB: 22 oktober


2. Verkenning 'Schiphol-nul, der egionale impact' GS: 5 oktober (tussentijdse notitie kanskaarten) Statencommissie ROB: 22 oktober
GS: 2 november: vaststellen definitieve uitgangspunten en keuzemogelijkheden
Statencommissie ROB: 24 november (presentatie eindrapport)

B. Tijds-/procedureplanning ONL-Middellange Termijn
3. Beslisdocument Middellange Termijn:
GS: 16 november (indien tijdig beschikbaar).


4. Bereikbaarheidsvisie
GS: medio december 1999

C. Tijds-/procedureplanning Middellange en Lange Termijn
5. Regionaal-economische betekenis luchtvaartontwikkeling voor het noordelijk deel van de Randstad.
GS: 23 november


6. Definitieve besluitvorming van GS ter inbreng in de besluitvorming door het kabinet (gepland 17 december 1999).
GS: 9 november (concept-besluit)
Statencommissie ROB: 24 november
GS: 30 november (definitief besluit)


7. Procedurebesluit naar aanleiding van de besluitvorming door het kabinet, dd. 17 december
GS: 11 januari 2000


5.

FINH-bijdrage Fort aan de Drecht

Het college besluit:


1 De Statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te stellen, inhoudende het voorstel aan Provinciale Staten om:


2a. Ten behoeve van de restauratie en herbestemming van Fort aan de Drecht een investeringsbijdrage te verstrekken aan de gemeente Uithoorn van maximaal fl. 1.667.000,=


2b. Het onder 2a genoemde bedrag, zijnde inclusief de verschuldigde omzetbelasting, ten laste te brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland en daarbij te bepalen dat de totale provinciale bijdrage niet meer bedraagt dan 50% van de totale investeringskosten.


2c. Het onder 2a genoemde bedrag dient aangewend te worden voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals vermeld in de brochure "Fort aan de Drecht", d.d. januari 1999 en het bestek met tekeningen waarop de monumentenvergunning verleend wordt.


2d. Het college van Gedeputeerde Staten te machtigen om aan de bijdrage, nader door Gedeputeerde Staten te bepalen, uitvoeringsvoorwaarden te verbinden.


3. De ontwerp-voordracht en het ontwerpbesluit, voorafgaand aan de statenbehandeling voor advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur en de Statencommissie Financiën, Strategie en Bedrijven..


6.

Tussentijdse evaluatie regiovisie Plan Verzorging en Verpleging 1997 t/m 2000

Het college besluit:


1. De concept-voordracht aan Proviciale Staten en het ontwerp-besluit inzake de tussentijdse evaluatie - tevens laatste aanpassing - van het Plan Verzorging en Verpleging 1997-2000 annex beperkte regiovisie voorlopig vast te stellen, onder meer inhoudende
* de strekking van de adviezen van de regioplatforms over te nemen;
* de voorgestelde wijzigingen op het Plan over te nemen;
* de beschikbare structurele ruimte in het financieel kader van het Plan ad f 20 miljoen te besteden voor:

+ toename van het aantal intramurale verzorgingshuisplaatsen met 143 (ca. 5,6 mln.)

+ toename van het aantal extramurale plaatsen met 504 (ca. 9,5 mln.)

+ ophoging van het budget flankerend beleid met ca. f 1 miljoen
+ ophoging van het budget voor bouwprojecten met ca. f 3,7 mln.
* de Minister van VWS en het College voor Zorgverzekeringen te adviseren bij de vaststelling van de budgetten voor de verzorgingshuizen rekening te houden met de voorgestelde wijzigingen van het Plan;

* samen met partijen te komen tot verdere uitvoering van het bijgestelde Plan;

* samen met partijen nadere uitwerking te geven aan de in de voordracht genoemde thema's en aandachtspunten.


7

Memorie van Antwoord 2000

Het college besluit:


1. De Memorie van Antwoord bij het beleidsplan en de ontwerpbegroting
2000 vast te stellen, behoudens tekstwijzigingen.
2. De aangepaste ontwerp-Voordracht 55A vast te stellen, behoudens tekstwijziging.

3. De voordracht met de Memorie van Antwoord aan Provinciale Staten toe te zenden en de voordracht te agenderen voor de statenvergadering van 8 november 1999.


8.

Bijdrage project "Vaart in de Zaan"

Het college besluit:


1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit voorlopig vast te stellen, inhoudende het voorstel aan PS om:
* Aan de gemeente Zaanstad een investeringsbijdrage te verlenen van maximaal 1,8 miljoen inclusief omzetbelasting, onder de voorwaarde dat de provinciale bijdrage niet meer bedraagt dan 25% van de totaalinvestering.

* Het bovengenoemde bedrag ten laste te brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland.

* Het bovengenoemde bedrag dient aangewend te worden voor werkzaamheden ter verbetering van de bevaarbaarheid van de Zaan, zoals uitgewerkt in de notitie van 17 augustus 1999.
* De toekenning te effectueren na het verkrijgen van de benodigde vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater.

* Gedeputeerde Staten te machtigen het besluit ten uitvoer te brengen en zonodig hieraan nadere uitvoeringsvoorwaarden te stellen.


2. De voordracht en het ontwerp-besluit, voorafgaand aan de statenbehandeling voor advies voor te leggen aan de statencommissies Wegen, Verkeer en Vervoer én Financiën, Strategie en Bedrijven.


9.

Evaluatie fietspadenplan Noord-Holland

Het college besluit:


1. kennis te nemen van de evaluatie van het fietspadenplan 1981 over de periode van 1989 tot 1998 op basis van de achterliggende rapportage over die periode met als belangrijkste conclusies dat;
* de door de provincie beschikbaar gestelde middelen volledig zijn besteed en dat derhalve van de mogelijkheden van het fietspadenfonds optimaal gebruik is gemaakt;
* het open karakter van het fietspadenplan tot gevolg heeft dat niet kan worden aangetoond of de doelstellingen van het plan zijn bereikt;

* het fietspadenplan in hoofdzaak volgend en niet sturend is;


2. in principe in te stemmen met de in de evaluatie, in paragraaf 5.2, opgenomen aanbevelingen; deze aanbevelingen zijn in het kort:
* het, in het kader van het PVVP, opstellen van een regionaal netwerk van fietsverbindingen waarbij er naar gestreefd wordt meer uitvoeringsgericht te werk te gaan;

* bij het opstellen van een dergelijk netwerk meer aandacht besteden aan de keten fiets/openbaar vervoer mede door een actieve rol van de provincie;

* wanneer meer duidelijkheid bestaat over (het al of niet voortzetten van) de huidige GDU-regeling nader bezien op welke wijze de provincie kan bijdragen aan de aanleg van fietsvoorzieningen bijvoorbeeld door vorming van een regionaal mobiliteitsfonds;

* het aanpassen van de "Deelverordening utilitaire fietspaden Noord-Holland" met betrekking tot de positie van de wegbeheerders in het ROA-gebied en de fietspaden binnen de bebouwde kom die onderdeel uitmaken van het regionale fietsnetwerk.


3. de evaluatie om advies voor te leggen aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in zijn vergadering van 5 november 1999.


10.

Bijdragen ten laste van het Programma Herstructureren Bedrijventerreinen en het FINH voor de herstructurering van de Hemhavens te Amsterdam

Het college besluit:


1. aan Provinciale Staten voor te stellen:
a. een investeringsbijdrage te verstrekken aan de gemeente Amsterdam van 2.400.000,- ten behoeve van fase II van de herstructurering van het gebied Hemhavens te Amsterdam-Westpoort;
b. de dekking van het onder 1.a. genoemde bedrag, zijnde inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, als volgt te regelen:
1. ten laste van het Programma Herstructureren Bedrijventerreinen 1998
- 2002 een bijdrage beschikbaar te stellen van 1.800.000,-;
2. ten laste van het Fonds Investeringen Noord-Holland een bijdrage beschikbaar te stellen van 600.000,-;
c. te bepalen dat het onder 1.a. genoemde bedrag - met als onderliggende financiële onderbouwing de brief, inclusief bijlagen, van het Gemeentelijk Havenbedrijf, d.d. 18 maart 1999, nummer 99/02535
- aangewend dient te worden voor de gehele en volledige realisering van het project Herstructurering en Intensivering van de Hemhavens, fase II, zoals omschreven in de door KuiperCompagnons geschreven Toekomstvisie voor de Hemhavens, d.d. 17 oktober 1997; d. te bepalen dat de in punt 1.a. genoemde bijdrage (ad 2,4 miljoen) pas beschikbaar wordt gesteld wanneer de HIP bijdrage aan het Hemhavenproject, fasen I en II, definitief is vastgesteld, met dien verstande dat, mocht de HIP-subsidiebijdrage meer bedragen dan 4,6 miljoen, het meerdere in haar geheel in mindering wordt gebracht op de provinciale bijdrage.

2. de gemeente Amsterdam op de hoogte te brengen van het provinciaal beleid dat wanneer zij een verzoek om een investeringsbijdrage uit het FINH indient, alle aspecten van investeringsprojecten (waaronder het te hanteren rentepercentage) marktconform worden beoordeeld.
3. de ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit vast te stellen en om advies voor te leggen aan de statencommissies Financiën, Strategie en Bedrijven en Wegen, Verkeer en Vervoer en ter kennisgeving te zenden aan de commissie Economie, Landbouw Europa.


11.

Buitengebied, wijzigingsplan ex.art.11 WRO Haven Den Oever 1999 te Wieringen

Het college besluit goedkeuring te onthouden aan het Wijzigingsplan ex.art.11 WRO Haven Den Oever-1999.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D. Cardozo tel. (023) 514 44 58 8, 9, 10
L. Nijsten tel. (023) 514 40 87 1, 2, 3.
R. v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 7
M. van Kanten tel. (023) 514 42 11 4, 11
S. Raben tel. (023) 514 40 07 5, 6

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie