Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 26-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
op 26 oktober 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1. Evaluatie stimuleringsregeling geïntegreerde landbouw + hervorming systeem subsidieverlening
2. ROP Noord-Holland, dit keer: "Kern" plus "Kop" en "Staart" 3. Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden mw.J.E.M.Berman (D66) en C.H.Koetsier (GroenLinks) inzake De Bovenlanden Aalsmeer
4. Tijds-/procedureplanning provinciale inbreng in het ONL-proces
5. Instelling art.21 cie ontwerpaanwijzing zonering Schiphol tot 2003
6. Tussentijdse evaluatie regiovisie Plan Verzorging en Verpleging 1997 t/m 2000
7. Memorie van Antwoord 2000
8. Bijdrage project "Vaart in de Zaan" 9. Evaluatie fietspadenplan Noord-Holland 10. Bijdragen ten laste van het Programma Herstructureren Bedrijventerreinen en het FINH voor de herstructurering van de Hemhavens te Amsterdam
11. Buitengebied, wijzigingsplan ex.art.11 WRO Haven Den Oever 1999 te Wieringen

Onderwerp Besluit


1.

Evaluatie stimuleringsregeling geïntegreerde landbouw + hervorming systeem subsidieverlening

Het college besluit:


1. Kennis te nemen van de evaluatie van het project geïntegreerde landbouw "Het proberen waard";

2. Met ingang van 1 januari 2000 het project geïntegreerde landbouw in principe te beëindigen;

3. Met inachtneming van de aanbevelingen uit de evaluatie het stimuleringsbeleid gericht op duurzame landbouw in Noord-Holland in principe te vernieuwen;

4. In het kader van de onder 3 genoemde vernieuwing, het systeem van subsidieverlening zodanig in te richten dat - binnen het vaste stramien van een op organisatie en procedure gerichte kaderverordening
- de inhoudelijke aspecten worden geregeld door middel van hetjaarlijks vast te stellen landbouwprogramma;
5. De onder 3 genoemde vernieuwing ook door te voeren met bestaande begrotingsposten en deze te integreren. Deze begrogingsposten zijn: uitvoering nota veenweide, uitvoering agrarische nota en uitvoering doelgroepenoverleg;

6. Het onder 4 genoemde landbouwprogramma voor 2000-2002 in het eerste kwartaal van 2000 om advies voor te leggen aan de commissie ELE;
7. De commissie ELE om advies te vragen inzake de bovengenoemde besluiten;

8. Het evaluatierapport te verzenden aan de personen die geïnterviewd zijn t.b.v. de evaluatie, tevens aan alle leden van de werkgroep geïntegreerde landbouw en andere direct betrokkenen van het project geïntegreerde landbouw.


2.

ROP Noord-Holland, dit keer: "Kern" plus "Kop" en "Staart"

Het college besluit:


1. Deze complete versie, behoudens wijziging, van het ROP (de kern aangevuld met "kop" en "staart"), voor kennisgeving aan te nemen en te beschouwen als een onderhandelingsdocument.

2. Deze versie van het ROP voor advies toe te zenden aan de Commissie ELE.

3. In de versie die naar de commissie wordt gestuurd in de uitvoeringsparagraaf van het ROP de resultaten op te nemen van het bestuurlijk overleg op 25 oktober 1999 tussen de IPO-delegatie en minister van LNV.

4. Nadat deze zaak in de commissie is behandeld en het onder 3 bedoelde overleg heeft plaatsgehad, nader te besluiten.


3.

Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden mw.J.E.M.Berman (D66) en C.H.Koetsier (GroenLinks) inzake De Bovenlanden Aalsmeer

Het college stelt de antwoorden vast


4.

Tijds-/procedureplanning provinciale inbreng in het ONL-proces

Het college besluit:

Het college besluit hun reacties ten behoeve van de inbreng in het kabinetsbesluit inzake het project 'Ontwikkeling Nationale Luchthaven' (ONL) de volgende procedures te laten doorlopen:

A. Tijds-/procedureplanning ONL-Lange Termijn

1. Startnotities m.e.r. en e.e.r. Lange Termijn GS: 19 oktober
Statencommissie ROB: 22 oktober


2. Verkenning 'Schiphol-nul, der egionale impact' GS: 5 oktober (tussentijdse notitie kanskaarten) Statencommissie ROB: 22 oktober
GS: 2 november: vaststellen definitieve uitgangspunten en keuzemogelijkheden
Statencommissie ROB: 24 november (presentatie eindrapport)

B. Tijds-/procedureplanning ONL-Middellange Termijn
3. Beslisdocument Middellange Termijn:
GS: 16 november (indien tijdig beschikbaar).


4. Bereikbaarheidsvisie
GS: medio december 1999

C. Tijds-/procedureplanning Middellange en Lange Termijn
5. Regionaal-economische betekenis luchtvaartontwikkeling voor het noordelijk deel van de Randstad.
GS: 23 november


6. Definitieve besluitvorming van GS ter inbreng in de besluitvorming door het kabinet (gepland 17 december 1999).
GS: 9 november (concept-besluit)
Statencommissie ROB: 24 november
GS: 30 november (definitief besluit)


7. Procedurebesluit naar aanleiding van de besluitvorming door het kabinet, dd. 17 december
GS: 11 januari 2000


5.

FINH-bijdrage Fort aan de Drecht

Het college besluit:


1 De Statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te stellen, inhoudende het voorstel aan Provinciale Staten om:


2a. Ten behoeve van de restauratie en herbestemming van Fort aan de Drecht een investeringsbijdrage te verstrekken aan de gemeente Uithoorn van maximaal fl. 1.667.000,=


2b. Het onder 2a genoemde bedrag, zijnde inclusief de verschuldigde omzetbelasting, ten laste te brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland en daarbij te bepalen dat de totale provinciale bijdrage niet meer bedraagt dan 50% van de totale investeringskosten.


2c. Het onder 2a genoemde bedrag dient aangewend te worden voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals vermeld in de brochure "Fort aan de Drecht", d.d. januari 1999 en het bestek met tekeningen waarop de monumentenvergunning verleend wordt.


2d. Het college van Gedeputeerde Staten te machtigen om aan de bijdrage, nader door Gedeputeerde Staten te bepalen, uitvoeringsvoorwaarden te verbinden.


3. De ontwerp-voordracht en het ontwerpbesluit, voorafgaand aan de statenbehandeling voor advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur en de Statencommissie Financiën, Strategie en Bedrijven..


6.

Tussentijdse evaluatie regiovisie Plan Verzorging en Verpleging 1997 t/m 2000

Het college besluit:


1. De concept-voordracht aan Proviciale Staten en het ontwerp-besluit inzake de tussentijdse evaluatie - tevens laatste aanpassing - van het Plan Verzorging en Verpleging 1997-2000 annex beperkte regiovisie voorlopig vast te stellen, onder meer inhoudende
* de strekking van de adviezen van de regioplatforms over te nemen;
* de voorgestelde wijzigingen op het Plan over te nemen;
* de beschikbare structurele ruimte in het financieel kader van het Plan ad f 20 miljoen te besteden voor:

+ toename van het aantal intramurale verzorgingshuisplaatsen met 143 (ca. 5,6 mln.)

+ toename van het aantal extramurale plaatsen met 504 (ca. 9,5 mln.)

+ ophoging van het budget flankerend beleid met ca. f 1 miljoen
+ ophoging van het budget voor bouwprojecten met ca. f 3,7 mln.
* de Minister van VWS en het College voor Zorgverzekeringen te adviseren bij de vaststelling van de budgetten voor de verzorgingshuizen rekening te houden met de voorgestelde wijzigingen van het Plan;

* samen met partijen te komen tot verdere uitvoering van het bijgestelde Plan;

* samen met partijen nadere uitwerking te geven aan de in de voordracht genoemde thema's en aandachtspunten.


7

Memorie van Antwoord 2000

Het college besluit:


1. De Memorie van Antwoord bij het beleidsplan en de ontwerpbegroting
2000 vast te stellen, behoudens tekstwijzigingen.
2. De aangepaste ontwerp-Voordracht 55A vast te stellen, behoudens tekstwijziging.

3. De voordracht met de Memorie van Antwoord aan Provinciale Staten toe te zenden en de voordracht te agenderen voor de statenvergadering van 8 november 1999.


8.

Bijdrage project "Vaart in de Zaan"

Het college besluit:


1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit voorlopig vast te stellen, inhoudende het voorstel aan PS om:
* Aan de gemeente Zaanstad een investeringsbijdrage te verlenen van maximaal 1,8 miljoen inclusief omzetbelasting, onder de voorwaarde dat de provinciale bijdrage niet meer bedraagt dan 25% van de totaalinvestering.

* Het bovengenoemde bedrag ten laste te brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland.

* Het bovengenoemde bedrag dient aangewend te worden voor werkzaamheden ter verbetering van de bevaarbaarheid van de Zaan, zoals uitgewerkt in de notitie van 17 augustus 1999.
* De toekenning te effectueren na het verkrijgen van de benodigde vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater.

* Gedeputeerde Staten te machtigen het besluit ten uitvoer te brengen en zonodig hieraan nadere uitvoeringsvoorwaarden te stellen.


2. De voordracht en het ontwerp-besluit, voorafgaand aan de statenbehandeling voor advies voor te leggen aan de statencommissies Wegen, Verkeer en Vervoer én Financiën, Strategie en Bedrijven.


9.

Evaluatie fietspadenplan Noord-Holland

Het college besluit:


1. kennis te nemen van de evaluatie van het fietspadenplan 1981 over de periode van 1989 tot 1998 op basis van de achterliggende rapportage over die periode met als belangrijkste conclusies dat;
* de door de provincie beschikbaar gestelde middelen volledig zijn besteed en dat derhalve van de mogelijkheden van het fietspadenfonds optimaal gebruik is gemaakt;
* het open karakter van het fietspadenplan tot gevolg heeft dat niet kan worden aangetoond of de doelstellingen van het plan zijn bereikt;

* het fietspadenplan in hoofdzaak volgend en niet sturend is;


2. in principe in te stemmen met de in de evaluatie, in paragraaf 5.2, opgenomen aanbevelingen; deze aanbevelingen zijn in het kort:
* het, in het kader van het PVVP, opstellen van een regionaal netwerk van fietsverbindingen waarbij er naar gestreefd wordt meer uitvoeringsgericht te werk te gaan;

* bij het opstellen van een dergelijk netwerk meer aandacht besteden aan de keten fiets/openbaar vervoer mede door een actieve rol van de provincie;

* wanneer meer duidelijkheid bestaat over (het al of niet voortzetten van) de huidige GDU-regeling nader bezien op welke wijze de provincie kan bijdragen aan de aanleg van fietsvoorzieningen bijvoorbeeld door vorming van een regionaal mobiliteitsfonds;

* het aanpassen van de "Deelverordening utilitaire fietspaden Noord-Holland" met betrekking tot de positie van de wegbeheerders in het ROA-gebied en de fietspaden binnen de bebouwde kom die onderdeel uitmaken van het regionale fietsnetwerk.


3. de evaluatie om advies voor te leggen aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in zijn vergadering van 5 november 1999.


10.

Bijdragen ten laste van het Programma Herstructureren Bedrijventerreinen en het FINH voor de herstructurering van de Hemhavens te Amsterdam

Het college besluit:


1. aan Provinciale Staten voor te stellen:
a. een investeringsbijdrage te verstrekken aan de gemeente Amsterdam van 2.400.000,- ten behoeve van fase II van de herstructurering van het gebied Hemhavens te Amsterdam-Westpoort;
b. de dekking van het onder 1.a. genoemde bedrag, zijnde inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, als volgt te regelen:
1. ten laste van het Programma Herstructureren Bedrijventerreinen 1998
- 2002 een bijdrage beschikbaar te stellen van 1.800.000,-;
2. ten laste van het Fonds Investeringen Noord-Holland een bijdrage beschikbaar te stellen van 600.000,-;
c. te bepalen dat het onder 1.a. genoemde bedrag - met als onderliggende financiële onderbouwing de brief, inclusief bijlagen, van het Gemeentelijk Havenbedrijf, d.d. 18 maart 1999, nummer 99/02535
- aangewend dient te worden voor de gehele en volledige realisering van het project Herstructurering en Intensivering van de Hemhavens, fase II, zoals omschreven in de door KuiperCompagnons geschreven Toekomstvisie voor de Hemhavens, d.d. 17 oktober 1997; d. te bepalen dat de in punt 1.a. genoemde bijdrage (ad 2,4 miljoen) pas beschikbaar wordt gesteld wanneer de HIP bijdrage aan het Hemhavenproject, fasen I en II, definitief is vastgesteld, met dien verstande dat, mocht de HIP-subsidiebijdrage meer bedragen dan 4,6 miljoen, het meerdere in haar geheel in mindering wordt gebracht op de provinciale bijdrage.

2. de gemeente Amsterdam op de hoogte te brengen van het provinciaal beleid dat wanneer zij een verzoek om een investeringsbijdrage uit het FINH indient, alle aspecten van investeringsprojecten (waaronder het te hanteren rentepercentage) marktconform worden beoordeeld.
3. de ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit vast te stellen en om advies voor te leggen aan de statencommissies Financiën, Strategie en Bedrijven en Wegen, Verkeer en Vervoer en ter kennisgeving te zenden aan de commissie Economie, Landbouw Europa.


11.

Buitengebied, wijzigingsplan ex.art.11 WRO Haven Den Oever 1999 te Wieringen

Het college besluit goedkeuring te onthouden aan het Wijzigingsplan ex.art.11 WRO Haven Den Oever-1999.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D. Cardozo tel. (023) 514 44 58 8, 9, 10
L. Nijsten tel. (023) 514 40 87 1, 2, 3.
R. v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 7
M. van Kanten tel. (023) 514 42 11 4, 11
S. Raben tel. (023) 514 40 07 5, 6

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...