Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering gemeenteraad Lopik

Datum nieuwsfeit: 26-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeenteraad

De gemeenteraad kwam bijeen op 26 oktober 1999 .

Voorzitter: burgemeester drs. M.A.A. Schakel.

AGENDA voor de raadsvergadering op 26 oktober 1999.

TWEEDE TERMIJN

1. Opening.

2. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de begroting Algemene Dienst 2000.

a. gelegenheid voor de fracties tot reactie in tweede termijn naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van de Algemene Beschouwingen.

De vergadering wordt geschorst (uiterlijk om 12.30 uur) en wederom geopend om 14.00 uur.

b. beantwoording door het college van burgemeester en wethouders.

c. vaststelling begroting 2000.

d.vaststelling van de geactualiseerde vertaling van het collegebeleidsprogramma 1998-2002.

3*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling verbrede inzet WVG-gelden 2000.

4*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling voorzieningen huisvesting onderwijs 2000.

5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het Welzijnsprogramma 2000.

6*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling besteding Accommodatiefonds 1999.

7. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling bestemmingsplan Landelijk gebied (N210) (onder voorbehoud, wordt nagezonden).

8. Sluiting.

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage vanaf maandag 18 oktober 1998 om 10.00 uur. Inzage van de stukken buiten kantooruren, ook 's avonds, is mogelijk na telefonische afspraak met de bode, de heer T. Werrie.

Download alle stukken in ascii formaat. Terug naar het begin van deze pagina.


Samenleving.

De raadscommissie Samenleving kwam bijeen op 8 juni 1999 Voorzitter: wethouder J.W.M. Kooijman

AGENDA:

WELZIJN

1. Opening door wethouder B.H. Scheffer-Versluis.

2. Mededelingen en ingekomen stukken taakveld Welzijn (geen stukken).

3. Vaststelling advies- en actiepuntenlijst van de vergadering gehouden op 11 mei 1999, taakveld Welzijn.

4. Gemeenschappelijke regelingen, taakveld Welzijn (geen stukken).

5. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel maaltijdvoorziening na 1 juli 1999.

6. Gevraagd advies met betrekking tot de notitie jeugdparticipatie.

7. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel evaluatie tariefstelsel binnensportaccommodaties en vaststelling nieuwe tarieven seizoen 1999-2000.

8. Gevraagd advies met betrekking tot het inspraakrijp verklaren van het voor- ontwerp-Welzijnsprogramma 2000 (het ontwerp-Welzijnsprogramma is u reeds eerder toegestuurd).

9. Rondvraag.

10. Schorsing.

SOCIALE ZAKEN, ONDERWIJS EN GEZONDHEIDSZORG 11. Heropening door wethouder J.W.M. Kooijman.

12. Vaststelling advies- en actiepuntenlijst van de vergadering gehouden op 11 mei 1999, taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg.

13. Mededelingen en ingekomen stukken taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg.

14. Gemeenschappelijke regelingen, taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg (geen stukken).

15. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Nota Lokaal Onderwijsbeleid (de Nota Lokaal Onderwijsbeleid is u reeds eerder toegestuurd).

16. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan gemeente Lopik 1999 - 2013 (het Integraal Huisvestingsplan Gemeente Lopik 1999-2013 is u reeds eerder toegestuurd).

17. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Beleidsnotitie Schuldhulpverlening (de Beleidsnotitie Schuldhulpverlening is u reeds eerder toegestuurd).

18. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Beleidsverslag bureau Sociale Zaken 1998 (het beleidsverslag is u reeds eerder toegestuurd).

19. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Evaluatie fonds maatschappelijke participatie.

20. Rondvraag.

21. Sluiting.

N.B.: Indien u de portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten kantooruren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op kosteloze toezending van de in de agenda vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

Download alle stukken in ascii formaat.

Terug naar het begin van deze pagina.


Raadscommissie Grondgebied.

De raadscommissie Grondgebied komt bijeen op 2 november 1999 . Voorzitter: wethouder Kooijman voor de punten 1 t/m 8 en wethouder Scheffer - Versluis voor de punten 9 t/m 23.

A G E N D A :

Aanvang te 19.30 uur.

Taakvelden Milieu en Volkshuisvesting:

1. Opening.

2. Vaststelling verslag vergadering Commissie Grondgebied d.d. 7 september 1999, punt 2 t/m 7.

3. Ingekomen stukken en mededelingen:

ingekomen stukken: a. Brief provincie Utrecht: Gemeentelijke bijdrage bodemsaneringsproject.

b. Verslag van het overleg tussen het college van B en W en het bestuur van het GLTO op d.d. 16 april 1999.

c. Woningbehoefteonderzoek.

4. Gemeenschappelijke regelingen. - Geen.

5. Uitkomsten draagvlaktest windenergie.

6. Waterspoor.

7. Beleidsregel stankhinder.

7a. Stand van zaken Recreatie en Toerisme.

8. Rondvraag.

Taakvelden Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en

Vervoer: Vervolg ca. 21.15 uur.

9. Vaststelling verslag vergadering Commissie Grondgebied d.d. 7 en 9 september 1999 punt 8 t/m 25.

10. Ingekomen stukken en mededelingen:

ingekomen stukken: a. Agenda en verslag van de werkgroep Verkeer en Vervoer.

b. Raad van State; Streekplan Utrecht.

c. Statencommissie Verkeer en Vervoer; Notitie vaststelling Meerjarenprogramma Infrastructuur (MIP) 2000-2004.

d. Provinciale Staten; vergaderstukken Commissie Ruimte en Groen d.d. 14 juni 1999.

e. Provinciale Staten; vergaderstukken Commissie Ruimte en groen d.d. 23 augustus 1999.

11. Gemeenschappelijke regelingen. - PUWC Verslag 1e half jaar 1999.

12. Voorstel van B en W voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het vergroten van garage/berging, Lopikerweg Oost 64 te Lopik.

13. Voorstel van B en W voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de bouw van een woning langs de Landscheijding te Lopik.

14. Voorstel van BenW voor het nemen van een voor-bereidingsbesluit voor de bouw van een vervangende woning op het perceel Uitweg 10 te Uitweg.

15. Voorstel van BenW voor het nemen van een voor-bereidingsbesluit voor de bouw van een machineberging op het perceel Noordzijdseweg 145 te Polsbroek.

16. Voorstel van BenW voor het nemen van een voor-bereidingsbesluit voor de plaatsing van een volière en antennemast het perceel Burg. Schumanlaan 23 te Lopik.

17. Voorstel van BenW voor weigering tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de bouw van een woning op een perceel langs de Oudeslootseweg te Lopik.

18. Verbetering onverharde gedeelten Tiendweg tot Tiendweg 3.

19. BRU Notitie voor morgen.

20. Beleid ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor uitpaden op openbare wegen.

21. Notitie inzake planschade ex art. 49 WRO.

22. Rondvraag.

23. Sluiting.

N.B.: Indien u de in portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten de kantooruren wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op toezending van de in de agenda vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch kosteloos opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

Download stukken in ASCII formaat.

Terug naar het begin van deze pagina.


Raadscommissie ABZ/Middelen.

De raadscommissie ABZ/Middelen kwam bijeen op 15 juni 1999 . Voorzitter: burgemeester drs. M.A.A. Schakel.

AGENDA

1. Opening.

2. Toelichting op werkzaamheden bureau Halt. Hiervoor is uitgenodigd de chef van Bureau Halt.

3. Vaststelling verslag van de vergadering gehouden op 18 mei 1999.

4. Mededelingen. Voortgang gebiedsperspectief.

5. Gemeenschappelijke regelingen. Er zijn geen stukken van gemeenschappelijke regelingen die voor behandeling in aanmerking komen.

6. Subsidie kinderopvang personeel gemeente Lopik.

7. Evaluatie nieuwe opzet raadscommissies.

8. Gemeentecontacten met Goluchow (Polen).

9. Eindafrekening verbouw gemeentehuis, inclusief herinrichting openbare buitenruimte.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

N.B.: Indien u de in portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten de kantoor-uren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op toezending van de in de agenda vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch kosteloos opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie