Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SER-adviesaanvraag sociaal economisch beleid

Datum nieuwsfeit: 28-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 180 Datum: 28-10-1999

SER-ADVIESAANVRAAG SOCIAAL ECONOMISCH BELEID MIDDELLANGE TERMIJN

Hierbij de brief die minister Jorritsma van Economische Zaken namens het kabinet aan de SER heeft verzonden. De SER wordt hierin verzocht advies uit te brengen over het te voeren sociaal-economisch beleid op de middellange termijn (2000-2004).
De tekst van de brief volgt hierna.

Aan:

dr. H.H.F. Wijffels
Voorzitter van de
Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW DEN HAAG

27 oktober 1999 AEP99059873


Onderwerp: Adviesaanvraag over het sociaal-economisch beleid op middellange termijn (2000-2004)

Hierbij wil ik u, namens het kabinet, verzoeken advies uit te brengen over het te voeren sociaal-economisch beleid op de middellange termijn (de periode 2000-2004).

De Nederlandse economie staat er in vergelijking met een aantal jaren geleden aanzienlijk beter voor. De groeivertraging die werd verwacht als gevolg van de verspreiding van de Azie-crisis blijkt ook minder groot dan eerder werd gevreesd. De vooruitzichten op het gebied van de economische groei en de werkgelegenheid zijn derhalve positiever dan eerder werd aangenomen.

In de vorige adviesaanvraag voor het sociaal-economisch beleid op de middellange termijn (1998-2002) verwees het kabinet al naar de inhaalslag welke sinds het midden van de jaren '80 is gemaakt op het gebied van participatie, welvaart en het op orde brengen van de openbare financien. Ook in de afgelopen jaren is verdere vooruitgang geboekt, waarbij met name de afname van het aantal inactieven ten opzichte van het aantal actieven in het oog springt. Flexibilisering van de economie en institutionele vernieuwing heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

De komende jaren wil het kabinet verder gaan met vergroting van het groeipotentieel van de Nederlandse economie en het wegnemen van belemmeringen voor de benutting van dit potentieel. Dat hiertoe nog ruimte bestaat blijkt onder meer uit de Miljoenennota 2000, de Sociale Nota 2000 en de "Toets op het Concurrentievermogen 2000" die het kabinet binnenkort zal presenteren. Het is van groot belang dat verdere stappen worden gezet om productiviteit en participatie te verhogen, zeker ook in het licht van de uitdagingen waarmee onze economie wordt geconfronteerd. Naast de tendens van individualisering en internationalisering gaat het dan om de benutting van de grote mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie, de effecten van de vergrijzing op de economie, de eisen die deelname aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) stelt aan de flexibiliteit van de economie en de relatie tussen economie en milieu.

Het inspelen op deze uitdagingen vraagt een voortzetting van de algemene beleidslijnen van het kabinet, zoals verdere gezondmaking van de overheidsfinancien, inclusief de handhaving van de begrotingssystematiek, verlaging van lasten, investeringen in de kwaliteit van de economische en sociale infrastructuur, een activerende sociale zekerheid en een verdere flexibilisering van de economie, onder meer door bevordering van marktwerking (bijvoorbeeld via het MDW-project) en ondernemerschap. Ook binnen de EMU zal de economische ontwikkeling primair worden bepaald door de kwaliteit van het nationale economisch beleid 1). Daarbij speelt de vraag hoe, gegeven een uniform Europees monetair beleid, rekening kan worden gehouden met een assymetrische ontwikkeling van de conjunctuur in de verschillende Europese landen.

Binnen deze algemene beleidsinzet, welke kan worden samengevat als het streven naar macro-economische stabiliteit, micro-economische flexibiliteit en vernieuwing en investeren in de kwaliteit van de economische en sociale infrastructuur, vraagt het kabinet aandacht voor drie specifieke thema's.
Het betreft hier allereerst de onevenwichtige situatie op de arbeidsmarkt, welke een bedreiging kan zijn voor het optimaal benutten van het groeipotentieel.
Een tweede thema waarvoor het kabinet aandacht vraagt betreft de versterking van het kennis- en innovatieklimaat, onder meer via het wegnemen van barrieres voor een groei van de productiviteit en een optimale benutting van kennis. Tot slot wil het kabinet aandacht vragen voor de noodzaak voor een goed vormgegeven milieubeleid, welke ertoe kan bijdragen dat een benutting van het groeipotentieel van de Nederlandse economie kan blijven samengaan met verbetering van het milieu.

Het kabinet constateert dat er sprake is van een onevenwichtige situatie op de arbeidsmarkt, waar knelpunten in de personeelsvoorziening samen gaan met een lage participatie van ouderen en allochtonen en (in arbeidsjaren) vrouwen. Meer in het algemeen geldt dat in het grote aantal personen in de beroepsgeschikte leeftijd met een uitkering een belangrijk onbenut arbeidspotentieel schuil gaat. Over een aantal van deze onderwerpen, zoals de mogelijkheden voor het combineren van arbeid en zorg en vergroting van de participatie van ouderen, is de Raad reeds separaat om advies gevraagd. Het kabinet zou de Raad willen vragen om in het middellange termijn advies aandacht te besteden aan drie vragen omtrent de vergroting van de arbeidsparticipatie en het wegnemen van knelpunten op de arbeidsmarkt.

Ondanks de sterke groei van de werkgelegenheid zijn nog steeds ongeveer 550.000 personen aangewezen op een werkloosheidsuitkering (hetgeen aanzienlijk hoger is dan het aantal feitelijk werkzoekenden), terwijl het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zelfs een lichte stijging vertoont. Het kabinet zou derhalve allereerst advies willen ontvangen over het verminderen van de inactiviteit. Hoe kan de huidige gunstige arbeidsmarktsituatie optimaal worden benut ter bevordering van uitstroom en reintegratie van (langdurig) werklozen en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten? Hoe kan, mede met het oog op de vergrijzing en de knelpunten in de personeelsvoorziening, de instroom in de WAO worden beperkt en het vroegtijdig uittreden van ouderen via VUT, WAO en WW worden teruggebracht?

Daarnaast vraagt het kabinet aandacht voor de relatief lage participatie van, en hoge inactiviteit onder, allochtonen. Zo is het verschil in werkloosheid tussen allochtonen en autochtonen nog steeds hoog. Langs welke wegen kan de participatie van allochtonen worden verhoogd en werkloosheid worden verkomen, respectievelijk verlaagd? Welke bijdrage kan het onderwijs hier leveren? Zo constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau dat wat betreft de taalvaardigheden onder allochtone leerlingen in het primair onderwijs sprake is van een belangrijke groep permanente achterblijvers. Ook in rekenen presteren de leerlingen uit minderheden duidelijk slechter, al nemen deze verschillen in de loop van het basisonderwijs af. Daarnaast spelen problemen als voortijdig schoolverlaten in bijzondere mate bij allochtone leerlingen.

Op het terrein van de arbeidsmarkt vraagt het kabinet tot slot de mening van de Raad omtrent de knelpunten in de personeelsvoorziening, zowel in de marktsector als in de collectieve sector. Hoe kan de aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt worden verbeterd? Kan het onderwijs en een betere invulling van het employability-beleid hier een bijdrage leveren?

Het tweede thema waarover het kabinet de SER om advies wil vragen betreft het kennis- en innovatieklimaat. De minister van Economische Zaken heeft op 21 juni 1999 de brief "Ruimte voor industriele vernieuwing: agenda voor het industrie- en dienstenbeleid" aan de Tweede Kamer toegezonden. Daarin wordt geconstateerd dat onze toekomstige welvaartsontwikkeling vooral zal afhangen van het vermogen van bedrijven om te vernieuwen en flexibel in te spelen op de snel veranderende omgeving. Bovendien blijkt uit tal van gegevens dat het vernieuwingsvermogen van de Nederlandse economie achterblijft bij dat van andere landen.

De beleidsagenda van het kabinet ten aanzien van het industrie- en dienstenbeleid is gericht op concurrentiebevordering, op het wegnemen van onvolkomenheden en (inter-) nationale verstoringen in de concurrentie en op het verzilveren van externe effecten van kennis en technologie (onder meer door mobilisatie van het publieke kennispotentieel en de bevordering van privaat onderzoek en ontwikkeling) . Kan de Raad zich vinden in de analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, die ten grondslag ligt aan de geformuleerde beleidsagenda? Daarnaast verneemt het kabinet graag van de Raad of deze nog aanvullingen heeft op de beleidsagenda van het kabinet.

Een tweede vraag op het gebied van het kennis- en innovatieklimaat betreft de benutting van de mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie. In de nota "De Digitale Delta" heeft het kabinet haar visie hierover gegeven. Hoe beoordeelt de Raad deze visie? Hoe kan Nederland naar de mening van de Raad optimaal inspelen op de kansen die ICT biedt? Op welke wijze kan worden bevorderd dat de productiviteitsgroei in de ICT-sector beter doorwerkt naar de rest van de economie (inclusief de publieke sector)? Hoe beoordeelt de Raad het overheidsbeleid op het gebied van ICT?

Het laatste thema waarover het kabinet de Raad om advies wil vragen betreft de relatie tussen economie en milieu. Op dit moment bereidt de Raad reeds een advies voor over de nota Ruimtelijk Economisch Beleid. Daarnaast zal de Raad op termijn advies uitbrengen over de nog te verschijnen Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. In aanvulling op deze adviezen vraagt het kabinet de Raad welke beleidsinstrumenten ertoe kunnen bijdragen dat economische groei blijft samengaan met verbetering van het milieu. Onder welke omstandigheden kunnen marktconforme instrumenten hier een bijdrage leveren? Daarnaast vraagt het kabinet aandacht voor de congestie, die een bedreiging vormt voor het optimaal benutten van het economisch potentieel van de Nederlandse economie.

(w.g.) A. Jorritsma-Lebbink
Minister van Economische Zaken

1) Het kabinet zal de Raad separaat advies vragen over de coordinatie van het macro-economisch beleid in de Europese Unie, waarbij onder meer aandacht zal worden gevraagd voor onderwerpen als beleidsconcurrentie, beleidscoordinatie en het subsidiariteitbeginsel.

Noot van de redactie: inlichtingen bij J.W.R. de Savornin Lohman , tel: (070) 379 61 16

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...