Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besturen RPF en GPV willen gezamenlijke toekomst

Datum nieuwsfeit: 28-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GPV

Besturen RPF en GPV willen gezamenlijke toekomst in nieuwe politieke unie

Na een periode van intensieve samensprekingen hebben de partijbesturen van RPF en GPV overeenstemming bereikt over een voorstel aan hun beide ledenvergaderingen, de Federatieraad van de RPF en de Algemene Vergadering van het GPV. Op 22 januari 2000 zullen die beide in de Reehorst in Ede vergaderen om zich uit te spreken over de toekomst van beide partijen.

Versterkte christelijke politiek
Als het aan de partijbesturen ligt is dat een gezamenlijke toekomst. Want voorgesteld wordt om samen een nieuwe politieke unie te vormen, om de christelijke politiek in Nederland te versterken. Dat wil zeggen dat de beide partijen op alle niveaus (Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk) gezamenlijk politiek op gaan treden. Daarvoor zullen ze een nieuwe naam gaan gebruiken, die -op termijn- bij alle verkiezingen waaraan RPF en GPV meedoen wordt toegepast. Die naam zal op 22 januari 2000 gepresenteerd worden.

Unieleiding
De unie heeft in een gemeenschappelijke verklaring neergelegd wat haar doel is. Er is een uniefundering die de grondslag vormt voor al het werk in de unie. Tenslotte is een conceptkernprogramma geschreven op basis waarvan verkiezingsprogrammas zullen worden samengesteld. De partijbesturen van RPF en GPV vormen samen het uniebestuur, dat leiding gaat geven aan een uniebureau, een wetenschappelijk instituut van de unie en een vormingsinstituut. De huidige partijbureaus, wetenschappelijke instituten en vormingsinstituten van RPF en GPV gaan daarin op. Het uniebureau zal ondersteuning bieden aan zowel RPF en GPV afzonderlijk, als aan al het werk dat in unieverband plaatsvindt. Ook krijgen alle leden van de twee partijen straks één unieblad, waarin ook herkenbare onderdelen van de beide afzonderlijke partijen zullen worden opgenomen.

Uniecongres
Om de basis van de twee partijen, de plaatselijke verenigingen, invloed te geven op de politieke koers van de unie komt er een uniecongres. Alle bij RPF en GPV aangesloten verenigingen krijgen hierin een aantal stemmen, afhankelijk van het aantal leden. Het uniecongres gaat elk jaar tweemaal vergaderen om te spreken over verkiezingsprogrammas, kandidatenlijsten, verslagen van de landelijke en Europese fracties en natuurlijk over actuele politieke themas.

De blijvende taak van de twee partijen
De twee partijen RPF en GPV blijven als de twee aandeelhouders van de unie bestaan. Zij hebben ieder hun eigen leden- en financieel beleid en beslissen over de middelen die aan de unie beschikbaar worden gesteld. Door de Algemene Vergadering van het GPV en de Federatieraad van de RPF wordt ook het beleidsplan van de unie vastgesteld, zodat alle zaken besproken kunnen worden die de unie en de eigen partij aangaan. Via het eigen partijbestuur kan zo invloed worden uitgeoefend op de politieke koers en het beleid van de unie. Ook blijven de twee partijen ieder zorgen voor rekrutering van voldoende kader voor de unie, bijvoorbeeld door groslijsten voor kandidatenlijsten samen te stellen. Verder wordt er extra geïnvesteerd in het provinciale niveau om de politieke participatie van leden en kiesverenigingen optimaal te stimuleren. De partijbesturen zullen elk nauw contact houden met het provinciaal niveau.
Ook de samenwerking en zo mogelijk de uniëring van de beide bestuurdersverenigingen en de jongerenorganisaties - die geheel zelfstandig zijn - zal door de partijen worden bevorderd.

Lokale en provinciale unievorming
Ook plaatselijke verenigingen en Provinciale Contactraden kunnen, als zij dat willen, lokaal c.q. provinciaal een unie aangaan. Zo kan ook op dat niveau niet alleen onder een gezamenlijke naam aan de verkiezingen worden meegedaan, maar kunnen ook de politieke activiteiten van besturen en ledenvergaderingen gezamenlijk vorm worden gegeven. RPF en GPV hebben afgesproken om ieder te bevorderen dat hun verenigingen en PCR-en zon unie vormen. Plaatselijke verenigingen die daartoe besluiten krijgen extra stemmen in het uniecongres. Het is uiteraard wel een vrijwillig besluit van de kiesvereniging en PCR-en, want de lokale verenigingen zijn zelfstandig.

Politieke unie in raden en staten
Maar ook als plaatselijke of provinciaal nog geen organisatorische unie is gevormd, is het wel de bedoeling dat de politieke unie aan de weg gaat timmeren. Om dat te bereiken is afgesproken dat de oude regel, dat voor lijstineenschuiving van RPF en GPV een aanvraag moest worden ingediend, zal worden omgedraaid. Plaatselijke verenigingen en PCR-en die bij de komende verkiezingen de naam GPV of RPF willen gebruiken moeten dat gemotiveerd bij hun eigen partijbestuur aanvragen en ontheffingen worden slechts spaarzaam verleend. Binnen één burgerlijke gemeente kan overigens nooit naast een unielijst ook een RPF- en/of GPV-lijst uitkomen. Als de keuze eenmaal is gevallen, wordt geen toestemming meer gegeven om met een andere lijst van de partijen uit te komen.

Statutenwijziging
De huidige statuten van de beide partijen moeten nog worden aangepast. Als de voorstellen van de partijbesturen worden aanvaard, worden die na 22 januari 2000 uitgewerkt. De bestuursstructuur van de beide partijen wordt gelijk geschakeld. De Verbondsadviesraad en de GVR van het GPV verdwijnen en er komt een Verbondsbestuur van 7 personen. Het Federatieconvent van de RPF verdwijnt en ook het Federatiebestuur van de RPF gaat zeven leden tellen. Deze 14 mensen vormen samen het uniebestuur. Het uniecongres kiest uit het midden en op voordracht van het uniebestuur een voorzitter en een vice-voorzitter

De keuze voor een unie
RPF en GPV hebben voor een unie gekozen. Dat is weliswaar een politieke fusie, maar organisatorisch niet. Dat is gedaan om recht te doen aan de uitslag van de ledenpeiling van dit voorjaar. Daarnaast is rekening gehouden met de eigen historie en cultuur van partijen. Door de unie is het mogelijk om zowel gezamenlijk als in de partijen zelf van gedachten te wisselen over de oplossing van eventuele knelpunten in de samenwerking. In het nu gekozen uniemodel ligt daarom ook de mogelijkheid tot doorgroei naar fusie, zonder dat dit een automatisch gevolg zou zijn.

Toekomstperspectief
De besturen van de RPF en GPV hebben afgesproken om provinciale en lokale ontwikkelingen goed in de gaten te houden om daarop zo adequaat mogelijk in te kunnen spelen. Jaarlijks zal op grond van die ontwikkelingen worden overwogen of het nodig is om het mandaat aan de unie bij te stellen. De hoop, de verwachting en het gebed van partijbesturen is dat in zon periode er sprake kan zijn van groeiend onderling vertrouwen, van toenemende geestdrift, en daarmee van versterking van de christelijke politiek in Nederland. Want dáár is het de unie om begonnen!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie