Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commentaar VNO-NCW op Belastingplan 2000

Datum nieuwsfeit: 21-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging VNO-NCW


Commentaar VNO-NCW op Belastingplan 2000

Aan de voorzitter en leden van de
Vaste Commissie voor Financiën uit de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Briefnummer
99/17.080/Wi/Sbg Den Haag
21 oktober 1999
Onderwerp
Belastingplan 2000
(wetsvoorstel 26 820) Telefoonnummer
070 349 0420

Hoogedelgestrenge dames en heren,

De Vereniging VNO-NCW heeft met belangstelling kennis genomen van het kern-Belastingplan 2000 (wetsvoorstel 26 820) en de Nota van wijziging. Dit plan leidt bij VNO-NCW tot een aantal kritische kanttekeningen, in het bijzonder met betrekking tot het onderdeel vergroening van belastingen, en een aantal opmerkingen en vragen met betrekking tot het arbeidskostenforfait, de verhoging van de BPM op dieselauto's en de kapitaalsbelasting alsmede gevolgen van de overgang naar de euro. In dit commentaar wordt ook ingegaan op het totale pakket verschuiving en vergroening van belastingen voor de jaren 2000 en 2001, zoals neergelegd in bijlage 13 van de Miljoenennota 2000. VNO-NCW wil de mogelijkheid openhouden om in een later stadium op de overige pakketten uit het Belastingplan 2000 te reageren.

Arbeidskostenforfait
In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd voorgesteld het arbeidskostenforfait ten opzichte van het jaar 1999 te verhogen met 390 gulden. Bij Nota van wijziging is de voorgestelde verhoging verlaagd met 80 gulden. Per saldo leidt dit tot een verhoging van 310 gulden.

VNO-NCW oordeelt positief over de voorgenomen verhoging van het arbeidskostenforfait. De financiële stimulans om (opnieuw) aan het arbeidsproces deel te gaan nemen, wordt op die manier versterkt. Daarvan mag een positief effect op het arbeidsaanbod worden verwacht. Gelet op de thans krappe arbeidsmarkt, is dat een welkom vooruitzicht. Daarnaast bevordert de maatregel de door VNO-NCW zeer wenselijke geachte vergroting van de uitstroom uit de sociale zekerheid. Wel betreurt VNO-NCW het dat de omvang van de voorgenomen verhoging van het arbeidskostenforfait bij Nota van wijziging is teruggebracht.

Uiteraard beperkt dat de mate waarin de hierboven aangegeven gunstige effecten zich zullen voordoen.

Regulerende energiebelasting
In het kader van 'vergroening en verschuiving' van belastingen voorziet het wetsvoorstel in een verhoging van de regulerende energiebelasting (REB).

VNO-NCW merkt op dat de tarieven van de REB dramatisch afwijken van de indicatieve tarieven uit het Regeerakkoord. Voor individuele bedrijven betekenen deze tarieven een verdubbeling (voor gas) tot verdrievoudiging (voor elektriciteit) in het jaar 2001. Op individueel bedrijfsniveau pakt de REB dus veel hoger uit dan op grond van het Regeerakkoord mocht worden verwacht. In plaats van een maximale REB van circa 30.000 gulden per aansluiting moet nu worden gerekend op een maximum van bijna 98.000 gulden per aansluiting.

Overige milieubelastingen
In het Regeerakkoord is opgenomen dat een bedrag van 700 miljoen gulden zal worden ingevuld door andere milieubelastingen dan energiebelastingen. Dit bedrag is ingeboekt voor de verlaging van de inkomstenbelasting. In de Miljoenennota (blz. 273) wordt echter geconstateerd: "Gebleken is dat het niet mogelijk is de andere milieubelastingen in de komende twee jaren zodanig in te vullen dat de opbrengst alleen kan worden ingezet voor verlaging van de inkomstenbelasting. Van de op korte termijn realiseerbare maatregelen slaat een substantieel deel (561 miljoen gulden) bij het bedrijfsleven neer. Dit deel zal in de terugsluis naar het bedrijfsleven worden betrokken."

VNO-NCW maakt ernstig bezwaar tegen het neerleggen van een fors extra bedrag aan milieubelastingen bij het bedrijfsleven. Dit wijkt af van de eerder gepresenteerde plannen met betrekking tot het belastingstelsel 21e eeuw, waarover ook in SER-verband is geadviseerd. Weliswaar wordt in de Miljoenennota gesteld dat dit in de terugsluis naar het bedrijfsleven zal worden 'betrokken' (VNO-NCW vraagt zich af in hoeverre hier sprake is van een harde toezegging), maar het is hoogst onzeker of deze terugsluis zodanig zal kunnen zijn dat alle bedrijven voldoende gecompenseerd worden.

In dit verband wijst VNO-NCW op de voorgenomen milieubelasting op oppervlaktedelfstoffen ten bedrage van 220 miljoen gulden. Deze belasting heeft belangrijke negatieve economische gevolgen voor de betrokken sectoren en een uiterst twijfelachtig milieueffect. Via generieke compensatie zal het zeer moeilijk -zo niet onmogelijk- zijn om de desbetreffende bedrijven in de bouw-, beton- en baksteensector behoorlijk te compenseren.

Overigens is ons niet duidelijk hoe in de tabel op bladzijde 7 van de Memorie van Toelichting bij het Belastingplan 2000 kan worden gesproken over een lastenverlichting van 175 miljoen gulden als netto effect van heffing en terugsluis voor bedrijven. Als VNO-NCW het goed ziet, is het saldo van heffing en terugsluis precies nul.

Tenslotte maakt VNO-NCW bezwaar tegen de voorgestelde verhoging van het storttarief voor brandbaar afval met in totaal 100 gulden per ton. Deze belasting is bedoeld als een prikkel om brandbaar afval niet langer te storten, maar te verbranden. Zolang er echter een ondercapaciteit is bij de vuilverbrandingsinstallatie van 1,5 miljoen ton, en ook de landsgrenzen gesloten blijven voor transport van afval naar buitenlandse verbrandingsinstallaties, zal hiervan geen enkel milieueffect uitgaan.

Verhoging BPM voor dieselauto's
Voorgesteld wordt de BPM voor dieselauto's te verhogen met 2.000 gulden en tegelijkertijd de MRB voor LPG-3 personenauto's met 200 gulden per jaar te verlagen.

VNO-NCW heeft oog voor de doelstellingen die het kabinet wil bereiken met de Optimale brandstofmix 2010 en het stimuleren van het gebruik van apparatuur die het brandstofverbruik tijdens het rijden aangeeft. In dat kader past een verlaging van de MRB voor LPG-3 personenauto's. Een gelijktijdige verzwaring van de BPM van dieselauto's, om deze verlaging van de MRB te financieren, is naar de mening van VNO-NCW echter niet op zijn plaats. Een verhoging van de aanschafprijs van dieselauto's - in ruil voor een verlaging van de gebruiksbelasting op LPG-3-auto's- is bovendien niet gerechtvaardigd gezien de voortgaande technologische ontwikkelingen die leiden tot een schonere diesel. Het kabinet zou dergelijke ontwikkelingen juist moeten bevorderen. VNO-NCW wijst ook op het commentaar van de RAI ter zake.

Overigens betekent een verhoging van 2.000 gulden per auto een relatief grotere prijsstijging van kleine auto's ten opzichte van grotere auto's, terwijl kleine auto's relatief minder vervuilend zijn.

Kapitaalsbelasting en overgang naar euro's
Voorgesteld wordt - als onderdeel van het Ondernemerspakket 21e eeuw - de kapitaalsbelasting met 0,1% te verlagen naar 0,9%. Dit is een eerste stap naar een initiële verlaging van de kapitaalsbelasting tot 0,7% in het jaar 2001.

VNO-NCW verwacht dat in de jaren daarna een verdere verlaging zal plaatsvinden met het oog op uiteindelijke afschaffing van deze belasting, die tamelijk uniek is in de Europese Unie en die een hinderpaal vormt bij het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden met buitenlandse ondernemingen, zoals joint ventures.

Verder wordt voorgesteld de vermeerdering van aandelenkapitaal, die uitsluitend het gevolg is van de omzetting van het nominale bedrag van de aandelen van guldens in euro's, van de heffing van kapitaalsbelasting vrij te stellen. VNO-NCW is van mening dat de omzetting van aandelenkapitaal van guldens naar euro's geen bron van inkomsten voor de overheid mag zijn en juicht deze maatregel derhalve toe. In dit verband vraagt VNO-NCW zich af of de staatssecretaris in lijn met deze maatregel ook aan een dergelijke oplossing denkt in de sfeer van de dividendbelasting en de inkomstenbelasting (zie brief van VNO-NCW d.d. 20 juli 1999, nr. 99/15.384/Abm/Pq, commentaar op Kamerstuk 25 107, nr. 34).

VNO-NCW spreekt de hoop uit dat u deze opmerkingen bij uw overwegingen zult betrekken en is graag bereid om een en ander mondeling nader toe te lichten. Voor de goede orde deelt VNO-NCW u tenslotte mee dat een kopie van deze brief heden is verzonden aan de voorzitter en leden van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Hoogachtend,

Drs. J.A. DortlandMeer informatie: www.vno-ncw.nl/belastingplan

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...