Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SP pleit voor plaatsing individuele watermeters in 't Gooi

Datum nieuwsfeit: 01-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Aan: regionale media

Onderstaand ontvangt u een afschrift van de notitie die wij vanmiddag aan de leden van de Utrechtse statencommissie Water & Milieu en Cultuur & Economie zullen aanbieden over de plaatsing van 60.000 watermeters bij Utrechtse huishoudens die hierover nog niet beschikken (+ca. 10.000 in 't Gooi). Hiermee kan 1.000.000 m3 water per jaar bespaard worden en worden de woonlasten van betreffende huishoudens met f 2.000.000 verlaagd (prijspeil 1999).

Met vriendelijke groeten,

SP statenfractie Utrecht,

P.F.C. Jansen.

 

Aan : leden statencommissies Water & Milieu en Cultuur & Economie

Van : P.F.C. Jansen (SP-fractie)

Datum : 31 oktober 1999.

Betreft : individuele watermeters

 

Inleiding

Het water in de provincie Utrecht en een deel van het Gooi wordt geleverd door Waterleidingbedrijf Midden Nederland. WMN heeft zo"n half miljoen aansluitingen, waarvan ca. 4.000 onbemeterd. Belangrijker is dat ook nog ruim 60.000 aansluitingen, vrijwel allemaal flatwoningen, slechts beschikken over een gemeenschappelijke watermeter (bron: brief WMN d.d. 28 juni 1995, zie bijlage 1). Dit houdt in dat 10-50 woningen een gemeenschappelijke meter delen. Het waterverbruik wordt door WMN in rekening gebracht bij de eigenaar (woningcorporatie, particuliere belegger) of vereniging van eigenaren (bij koopflats), die de kosten vervolgens doorbelast via de servicekosten. Gewoonlijk gebeurt dit o.b.v. m2 vloeroppervlak. Een zuinige klant krijgt dus net zo"n hoge rekening als een huishouden dat niet let op het waterverbruik. Bij een gemiddeld huishoudelijk waterverbruik van 160 m3/jaar kunnen de feitelijke verbruiken een factor vijf uiteenlopen (van 50m3 tot 250m3 per jaar). De zuinigste klant betaalt dus 110 m3 teveel, de onzuinigste klant 90 m3 te weinig. Misschien niet zo"n punt als water twee kwartjes per kuub kost, zoals tien jaar geleden nog het geval is. Maar inmiddels kost water twee gulden per kuub en binnenkort nog veel meer. Op dit moment gaat het bij betaling op basis van werkelijk verbruik ten opzichte van betaling op basis van gemiddeld verbruik om een verschil van tientallen tot honderden guldens per jaar.

 

 

Waarom eigen watermeters?

Waterbesparing

Met een eigen watermeter wordt een besparing op het waterverbruik bereikt van ca. 10% ten opzichte van collectieve bemetering. De totale mogelijke besparing voor het werkgebied van de WMN ligt in de orde van een miljoen m3 water per jaar.

Natuurlijk zal niet iedere gebruiker een lagere rekening krijgen. Met name een- en tweepersoonshuishoudens gaan er sterk op vooruit. Grote huishoudens zullen regelmatig een hogere rekening krijgen.

Stijgende watertarieven

De kosten voor drinkwater stijgen, met name door allerlei overheidsmaatregelen (grondwaterbelasting, BTW), in hoog tempo. In 1995 kostte een m3 water (inclusief heffingen) f 1,59. In 1999 is dit f 2,09. Een stijging van gemiddeld 7% per jaar, drie maal de inflatie. Het is vrijwel zeker dat deze trend de komende jaren doorzet. Enerzijds zal de grondwaterheffing verder worden opgetrokken. Verder zal WMN aanzienlijke investeringen moeten doen in verdrogingsbestrijding, die zich vertaalt in hogere tarieven. Tenslotte zou het doorzetten van "waterspoor" (zuiverings- en riool-kosten integreren in de waterprijs) betekenen dat de prijs nog eens verdubbelt.

Eerlijker: je betaalt voor je verbruik

"Met een watermeter in huis betaalt de klant de hoeveelheid water die hij werkelijk heeft verbruikt. Klanten in Rotterdam die nu nog geen watermeter hebben betalen naar rato van de vloeroppervlakte van de woning. Dat is niet meer van deze tijd. Bij een benzinestation betaal je toch ook voor het aantal liters dat je tankt , en niet naar de grootte van de auto?" (algemeen directeur Willems van het Waterleidingbedrijf Europoort, persbericht 16 november 1998)

Betaalt zichzelf terug

Volgens de WMN bedraagt de investering voor het bemeteren van 71.500 woningen f26,5 miljoen. Een opvallend bedrag, omdat volgens datzelfde WMN in juni 1995 de investering voor 75.000 woningen nog slechts f10 miljoen bedroeg (zie: bijlage 1). Bij een inflatie van 2,5%/jaar betekent dit dat de kostenraming in vier jaar tijd met een factor 2,5 gestegen is!

Maar zelfs als de f26,5 miljoen zou kloppen, dan staat hier in 1999 al een besparing van f 2,1 miljoen door een lagere waterrekening van de WMN klanten tegenover. Blijven de waterprijzen stijgen in het tempo van de afgelopen tien jaar, dan ligt de terugverdientijd van de investering ruim binnen de tien jaar. Een terugverdientijd die een zeer goed figuur slaat naast de andere milieu-investeringen van WMN.

Investeringsruimte is er

WMN heeft medio 1999 besloten om het OEDI-projekt voorlopig in de ijskast te zetten. Hiermee valt een investeringslast van f130 miljoen weg. De SP-fractie heeft er overigens steeds op gewezen dat het milieurendement van OEDI veel lager is dan het rendement van bemeteren. Financieel is er in ieder geval alle ruimte

 

 

Chronologisch overzicht

April 1995

Een aantal bewonercommissie van woningcorporatie Bo-ex stellen voor om collectief bemeterde woningen van een eigen watermeter te voorzien.

Mei 1995

SP-statenfractie informeert n.a.v. jaarverslag WMN 1994 naar mogelijkheden voor individuele bemetering. In haar reactie (zie bijlage 1) becijfert de WMN de kosten voor het bemeteren van 75.000 woningen op f10 miljoen.

12 juli 1995

Stichting Utrechtse Woningcorporaties schrijft naar aanleiding van brief SP: "Gezien het vorenstaande mag duidelijk zijn, dat wij uw initiatief volledig steunen met als uitgangspunt individuele bemetering met zo laag mogelijke lasten."

5 oktober 1995

De Utrechtse gemeenteraadsfracties van het CDA en PvdA pleiten in een brief aan B&W voor het stimuleren van de plaatsing van individuele watermeters, omdat dit goed is voor het milieu, het waterverbruik vermindert en het financieel gunstig is voor mensen die zuinig proberen te zijn met water (bijlage 2)

Het Utrechts Nieuwsblad citeert op dezelfde dag onder de kop "Flatbewoner betaalt voor water teveel" medewerker G.Worell van WMN: "Wij zijn er daarom voorstander van dat iedereen zo snel mogelijk zijn eigen watermeter krijgt. Behalve dat het eerlijker is, levert het ook nog eens een besparing op. Immers, als je precies betaalt voor wat je verbruikt, ben je vanzelf geneigd zuiniger om te springen met water."

8 november 1995

WMN schrijft naar aanleiding van een nieuwe brief van de SP-statenfractie: "Onze planning is er dan ook op gericht om binnen enkele jaren al onze aansluitingen van een eigen watermeter te hebben voorzien. Voorwaarde is evenwel dat de eigenaren van de woningcomplexen voor eigen rekening aanpassingen aan de binneninstallaties realiseren." Daarmee is de patstelling gecreëerd die tot op de dag van vandaag niet meer doorbroken is.

11 november 1995

Ambtelijke notitie aan Utrechtse gemeenteraadscommissie EOWC: twee proefprojekten met individuele watermeters leveren een gemiddelde waterbesparing van 12% op.

Februari 1996

Start WMN campagne "Meet uw eigen water". WMN verlaagt de kosten voor het beschikbaar stellen van een watermeter en beugel van f175 naar f25. De installatiekosten blijven echter voor rekening van de eigenaar.

21 maart 1996

UN: Met financiële steun van WMN gaat de Utrechtse woningcorporatie Bo-ex de komende vijf jaar haar 3500 woningen zonder eigen watermeter alsnog bemeteren. Het projekt wordt voor f35.000 gesubsidieerd door de provincie Utrecht.

September 1996

Bewonerscommissies van woningcorporatie K77 maken bezwaar tegen het ontbreken van individuele watermeters.

3 april 1977

WMN schrijft naar aanleiding van een brief van de SP-statenfractie: "Het is de WMN er veel aan gelegen om de woningeigenaar te stimuleren in het laten plaatsen van de watermeters. Het realiseren van ons streefcijfer - 15.000 individuele bemeteringen in 1997 - is zeer zeker afhankelijk van de mogelijkheden en de bereidheid van de woningbouwverenigingen." (bijlage 5)

In werkelijkheid zullen in 1997 ca. 1.500 woningen bemeterd worden, tien keer minder dan het streefcijfer.

Oktober 1998

Met één stem verschil verwerpen de Utrechtse Staten bij de begrotingsbehandeling een SP-motie waarin gevraagd wordt om de plaatsing van individuele watermeters te stimuleren. VVD en CDA stemmen tegen, de overige fracties voor.

16 november 1998

waterleidingbedrijf Europoort besluit om bijna een half miljoen aansluitingen in haar werkgebied, die nog niet voorzien zijn van een eigen watermeter, in een periode van tien jaar te gaan bemeteren. .

Dat betekent dat Europoort in één jaar tijd bijna net zoveel woningen bemeterd als in het werkgebied van WMN nog geen meter hebben. Voor alle duidelijkheid: WMN denkt hier twintig tot vijfentwintig jaar voor nodig te hebben.

Mei 1999.

De SP dient bij de kadernota opnieuw een motie in waarin gevraagd wordt om de plaatsing van watermeters te stimuleren. De nieuwe staten nemen deze met één stem meerderheid aan. VVD en CDA stemmen tegen, de overige fracties stemmen voor.

Juni 1999.

Bij gelegenheid van de behandeling van het waterhuishoudingsplan laten GS weten de motie niet te zullen uitvoeren, omdat de plaatsing van meters voor de klanten niet rendabel is en voor wat betreft de verdrogingsbestrijding er effectievere bestedingsvoorstellen zijn. De staten verwijzen de kwestie terug naar de commissie.

Augustus-september 1999.

Ambtelijk contact met SP-fractie. SP levert informatie over bemeteringscampagne waterleidingbedrijf Europoort.

21 september 1999

GS handhaven hun standpunt om de motie niet uit te voeren.

concreet bete

 

Tot slot: enkele vragen aan onze gedeputeerden Water en Nutsbedrijven, tevens WMN-commissarissen

moet WMN volgens haar statuten het zuinig gebruik van water bevorderen?
Zo ja: hebben de provinciale (en trouwens ook de overige) commissarissen van WMN dan het volle recht om te pleiten voor het aanleggen van watermeters voor rekening van WMN?
is het verhogen van de waterafzet, de omzet en de winst van WMN voor onze provinciale commissarissen belangrijker dan de portemonnee van meer dan 60.000 Utrechtse huishoudens of een waterbesparing van 1.000.000 m3 per jaar?
Is een investering voor eigen rekening van f26,5 miljoen bij een wateromzet van 81 miljoen m3 in 1999 onverantwoord, als dit bij een volledige doorbelasting van de kosten in het tarief tot een tariefstijging van 2ct/m3 zou leiden, waar tegenover een kostenbesparing van f2 miljoen (prijsniveau 1999) voor de betrokken 60.000 gezinnen staat.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...