Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak staatssecretaris Remkes (VROM) op Aedescongres

Datum nieuwsfeit: 02-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MIN VROM: Toespraak staatssecretaris Remkes Aedescongres

.Corporaties op nieuwe markten., toespraak staatssecretaris Remkes van VROM bij Aedescongres, 2 november 1999, te Amsterdam

Dames en heren,
Corporaties zijn er in alle soorten en maten. Van grote, invloedrijke tot kleine . maar op hun lokale niveau even invloedrijke. Laat ik mijn toespraak tot u vandaag beginnen met te stellen dat corporaties in Nederland een belangrijke partner zijn in de volkshuisvesting. Een gevestigde partij waarvan veel wordt verwacht en die veel goede bijdragen heeft geleverd . en naar mijn stellige overtuiging nog zal leveren . aan onze samenleving. Een partij die weet waar het over gaat in volkshuisvestingsland. En één die met z.n tijd meegaat. Getuige ook uw congres van vandaag met als thema .Corporaties op nieuwe markten..

Corporaties in Nederland hebben intussen een imago opgebouwd. Een imago dat balanceert tussen positief en negatief, stel ik vast na me ruim een jaar in de volkshuisvesting te hebben verdiept. Positief als het gaat om het beeld van betrokken volkshuisvesters die zich sociaal willen inzetten voor de maatschappij.

Maar: soms ook negatief als bolwerken die bulken van het geld en daar te weinig mee doen. Die balanceren tussen die sociaal-maatschappelijke positie en het monopolie van de sociale verhuurder-bij-uitstek, zittend op het subsidiegeld uit het verleden.

Hoe daar mee om te gaan op de scheiding van twee eeuwen? Die vraag heeft ongetwijfeld ten grondslag gelegen aan het thema van vandaag.

Corporaties verkeren over het algemeen in de gelukkige omstandigheid dat ze bezig zijn met goede dingen. Corporaties staan ook op een splitsing van wegen. Ze profileren zich als sociale ondernemers. Wat dat sociale betreft zit het natuurlijk altijd goed. Maar hoe staat het met dat ondernemen? Wat krijgt de boventoon?

Het zal u niet ontgaan zijn dat we ons de afgelopen tijd hebben bezig gehouden met de zogeheten MDW-operatie. Om uw geheugen op te frissen: bij het regeerakkoord van het huidige kabinet is afgesproken dat gekeken zou worden naar de .verbetering van kwaliteit van publieke diensten.. Een opdracht die ook de lading van de activiteiten van woningcorporaties in ons land dekt. De gedachte achter de MDW-operatie is dat door de regels eenvoudiger te maken en door concurrentie te stimuleren de kwaliteit van diensten met een publiek belang kan worden verbeterd.

MDW-operatie
Zonder vooruit te lopen op de eindconclusies van de MDW-werkgroep kunnen we constateren dat er op verschillende terreinen verbeteringen wenselijk en mogelijk zijn. Corporaties bevinden zich in een positie tussen markt en overheid. Het zijn private ondernemers die een publieke taak uitoefenen en een bijzondere band met de overheid hebben. Die positie vereist transparantie. Ik zal twee aspecten noemen. Het eerste is de doelmatigheid. Het feit dat corporaties geen rendementsdoelstelling hebben -het waarborgen van de financiële continuïteit is immers voldoende- maakt dat marktprikkels mogelijk minder doorwerken in de interne bedrijfsvoering. Dit betekent dat een doelmatige besteding van middelen of verbetering van de kwaliteit van aangeboden producten en diensten wellicht onvoldoende prikkels krijgt.

Een tweede problematisch aspect betreft ongelijke concurrentieverhoudingen. Corporaties profiteren vanwege hun bijzondere positie van verschillende financiële en fiscale faciliteiten, zoals het Centraal Fonds, het WSW en vrijstelling van vennootschaps- en overdrachtsbelasting. Faciliteiten waar andere aanbieders van woondiensten in veel gevallen niet over kunnen beschikken. Dit geeft corporaties een voorsprong in de concurrentiestrijd.
Het opheffen van ongelijke concurrentie en vergroting van de marktwerking waar het kan, zal de prikkels tot doelmatig gedrag en kwaliteitsverbetering doen toenemen. Ten bate van de burger. Het zal u niet verbazen dat ik als bewindsman van VVD-huize die gedachte van harte ondersteun.

Maar lang niet iedereen in de volkshuisvestingswereld is ervan overtuigd dat de kwaliteit verbetert als de markt meer vrijheid krijgt. Je zou kunnen zeggen dat er een tegenstelling van gedachten is. Een tegenstelling tussen vrijdenkers en puristen. Tussen rekkelijken en preciesen. De vrijdenkers die de corporaties de ruimte willen geven zich op te stellen als commerciële marktpartijen, de puristen die willen vasthouden aan de oorspronkelijke opzet van de corporaties: een sociaal-maatschappelijke inzet zonder punten of komma.s.

Randvoorwaarden
Ik trek de conclusie dat ondernemen op het terrein van het wonen ook voor corporaties tot de mogelijkheden moet behoren. Maar wel met een aantal uitdrukkelijke randvoorwaarden. Ik wil er vijf noemen:
1. er zal scherper moeten worden geformuleerd wat moet in plaats van wat mag.

2. het geld dat corporaties met hun activiteiten verdienen moeten ze opnieuw inzetten voor hun onrendabele sociale taken.
3. ze mogen slechts beheerste risico.s nemen.
4. er mag geen sprake zijn van concurrentievervalsing.
5. de doelmatigheid en transparantie van het ondernemen zal moeten toenemen.

Jawel: het is een duidelijk compromis tussen blijven bij de oorspronkelijke sociaal-maatschappelijke oogmerken waarvoor corporaties ooit in het leven zijn geroepen en opereren op de oh-zo aantrekkelijke markt van het grote geld. Tussen de rekkelijken en de preciesen, dus. Een typisch voorbeeld van een paarse oplossing, zou je kunnen zeggen.

Maar wat wilt u als sociaal ondernemer? Wilt u opereren als andere organisaties op het scheidingsvlak van overheid en markt, zoals de thuiszorg of tot voor kort de energiemarkt? Wilt u echt eerst zorgen voor een grote directiewagen en de wachtlijsten maar voor lief nemen?
Natuurlijk begrijp ik best dat er in het hart van een aantal van u nu een besmuikt 'ja, graag' klinkt. Toch heb ik de volkshuisvestinsgwereld intussen anders leren kennen: namelijk als een bolwerk dat kiest voor de verstandige balans: kijken wat je op een creatieve manier kunt doen, zonder ongewenste bij-effecten. En diegenen onder u die even dat stemmetje van 'ja, graag' hoorden, zou ik willen oproepen tot een beetje relativering. U bent immers aan de slag met een maatschappelijk kapitaal dat we in decennia samen hebben opgebouwd. Dus dat ondernemen -in de zin van echte risico.s nemen- moet óók een beetje gerelativeerd worden.

Welke richting moeten woningcorporaties nu de komende tijd inslaan? Die van verbreding van taken van de traditionele naar meer commerciële activiteiten. Of juist van verbreding van activiteiten naar . laten we zeggen: .belendende sociale percelen.. Wat mij betreft moet dat laatste in ieder geval gebeuren. Daarmee bedoel ik: uitbreiding in de richting van bijvoorbeeld activiteiten ten behoeve van dak- en thuislozen of wonen en zorg.

'Wat saai', hoor ik enkelen onder u al denken. Inderdaad: het is heel iets anders dan 'aannemertje spelen'. Maar bedenk wel dat daarmee het risico bestaat dat uw aandacht voor management en de prioriteiten teveel verschuiven naar de boeiende wereld van het grote geld, terwijl uw opdracht is en blijft juist voor dat andere, meer sociale element aan de slag te gaan. Want daar bent u nu juist voor op de wereld gekomen.

Ik heb u daarstraks al voorgehouden dat ik mij niet thuis voel bij de rekkelijken, noch bij de preciesen. De markt is voor mij ook geen doel op zich, maar een middel tot. Het gaat er mij dus niet om dat corporaties de grote klapper maken met het geld dat ze in kas hebben. Het gaat er om dat ze hun maatschappelijk vermogen blijvend inzetten voor de sociale context waarvoor dat is bedoeld. Daar past anno 1999 best een wat ruimere jas bij, maar er hoeft niet een totaal nieuwe te worden gekocht.

Voor sommige corporaties kan die oude jas ook wel eens te krap blijken te zijn. En dat brengt me op een tweede punt uit het regeerakkoord, het sluitend stelsel. Aedes heeft mij deze zomer een rapportage gestuurd met de bouwstenen daarvoor. Hoewel ik deze bouwstenen een prima aanzet vind om taken en middelen op elkaar af te stemmen, vormen ze in mijn ogen nog geen waarborg voor een sluitend stelsel. Daarom heb ik in overleg met Aedes en de VNG besloten om een adviescollege, het College Sluitend Stelsel, in te stellen. Van de brief die ik daarover zeer onlangs aan de Tweede Kamer heb gestuurd, heeft u ongetwijfeld kennisgenomen. Dit college is wat mij betreft geen papieren tijger. Het zal het voertuig moeten zijn om knelpunten bij de invulling van de lokale investeringsopgave, ook daadwerkelijk op te lossen.

De krappe jas kan ook verruimd worden door het verkoopprogramma van de corporaties flink op te schroeven. En daarmee slaat u twee, nee zelfs drie vliegen in een klap. In de eerste plaats speel je daarmee in op de behoefte van de huurders om hun woning te kopen; het laatste Woningbehoefte-onderzoek wijst uit dat het daarbij gaat om zo.n 840.000 huurders. In de tweede plaats creëer je op deze manier de financiële ruimte voor de noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld de stedelijke vernieuwing. En in de derde plaats kan het bijdragen aan een gematigder huurbeleid van de corporaties. En u weet dat dit een actueel onderwerp is, en dat ik daar volgende week met de Tweede Kamer over praat. Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u op te roepen volgend jaar de gemiddelde huurverhoging ook daadwerkelijk substantieel richting inflatie te brengen: 2,5 % of lager.

Fusies
Ik kom op een laatste punt waarmee de corporatiewereld het druk heeft: fusieperikelen. Fuseren we onder de randvoorwaarden die ik u zojuist heb geschetst nu wel of juist niet? Kijk, dat is zo.n punt dat ik graag aan het gezonde verstand en managament-inzicht van al uw besturen en directies overlaat. Maar wel met een paar kanttekeningen. Fusies om de fusie, groot omdat het mooi is: néé dus.

Maar wel als er:

. een aantoonbare meerwaarde mee te behalen is in de vorm van de opgave,
. als je jezelf daarmee als corporatie verder staande kunt houden, . als je er wat lagere huren door kunt realiseren, of . als je daarmee nieuwe sociale taken kunt oppakken.

Kortom: als het de huurders, de organisatie en de oorspronkelijke sociaal-maatschapelijke doelstelling van de corporatie ten goede komt. Het mag in elk geval wat mij betreft niet betekenen dat een corporatie zich loswrikt van de lokale opgave. De lokale worteling zal ten alle tijde aanwezig moeten blijven. De term .sociaal evenwicht. is hier van belang. Corporaties zullen voor de lokale overheid ook het aanspreekpunt bij uitstek moeten blijven als vertegenwoordiger van bewoners die de voorkeur geven aan huren. Of dat nu is omdat ze daarop financieel zijn aangewezen of omdat ze er uit vrije wil de voorkeur aan geven.

Slot
Afrondend zou ik willen zeggen: corporaties in Nederland gaan een belangrijk nieuw millennium tegemoet: met mogelijkheden voor ondernemerschap, als ze het maar sociaal houden.

Ik roep u op ook daadwerkelijk te zijn wat u zegt te zijn: sociale ondernemers. Sociaal waar het gaat om recht te doen aan uw taakstellingen. Ondernemers waar het gaat om het op een verantwoorde manier inzetten van de u beschikbare geldelijke middelen. Om doelmatiger te functioneren dan uw collega.s. Om uw mondige huurders die plaats en invloed te geven, die zij verdienen. Als dat over 10 jaar het profiel is van corporatieland, dan ben ik ervan overtuigd dat die sociaal vitale corporaties ook in de volgende eeuw een belangrijke maatschappelijke betekenis zullen houden.

Voor meer informatie:
Persvoorlichting Volkshuisvesting
Willem Klein
070 339 39 81

Caroline Keulemans
070 339 39 81

faxnummer:
070 339 13 52

02 nov 99 15:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...