Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie buitenlandse zaken op motie over SCORE programma

Datum nieuwsfeit: 02-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's Gravenhage

Directie Europa

Afdeling Uitvoering Midden- en Oost-Europahulp (DEU/UM)

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 2 november 1999
Kenmerk DEU-UM/1189/99
Blad /1
Betreft Motie-Vos van 29 juni 1999
over energiebesparing in Midden- en Oost-Europa
E-mail deu-(um@deu.minbuza.nl)

Zeer geachte Voorzitter,

Mede namens de minister van Economische Zaken informeer ik u als volgt.

Uw Kamer heeft op 29 juni jl. een door het lid Vos ingediende motie aanvaard, waarin zij de regering verzoekt om vanaf 1999 , maar niet ten laste van de Matra en PSO-programma's 10 miljoen gulden per jaar feitelijk aan het "SCORE-programma" te besteden. Uw Kamer sprak daarbij uit dat "de regering ... onvoldoende invulling geeft" aan de uitvoering van de motie, aangenomen op 18 december 1997, ingediend door mevrouw Sipkes, omdat - ondanks grote belangstelling in Midden- en Oost-Europa - het SCORE-programma "dreigt te worden afgebouwd aan het einde van dit jaar."

De Kamer gaf aan hoge prioriteit toe te kennen aan institutionele versterking ten behoeve van energiebesparing bij eindgebruikers in Midden en Oost-Europa. Zij acht de door NOVEM met partnerorganisaties in Polen, Hongarije en Letland in het kader van het SCORE-project ontwikkelde methodiek geëigend voor de realisering van dit doel.

Ik onderschrijf dat laatste volledig. Ik meen dat een goede combinatie van projectmatige steun aan institutionele versterking in het kader van het Matra-programma en hierbij aansluitende demonstratieprojecten op het terrein van de energiebesparing via het PSO-programma een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verhoging van het bewustzijn van energiegebruik en de voordelen van besparing in de drie genoemde landen. Ik ben ook graag bereid de introductie van deze methodiek in andere landen van de regio te ondersteunen, mits deze landen zulks wenselijk achten. De regeringen van Bulgarije, Roemenië en Kroatië hebben mij schriftelijk van hun belangstelling terzake op de hoogte gesteld.

Het is juist dat de institutionele versterkingscomponent in de samenwerking met Polen, Hongarije en Letland met ingang van begin 2000 zal worden verminderd. Dan wordt het lopende SCORE-project beëindigd. Mede dankzij de NOVEM-bijdrage zijn de betrokken instituties in deze landen thans zodanig versterkt, dat zij zichzelf kunnen redden met minder intensieve Nederlandse steun. Vermindering is dan ook verantwoord en conform de met de partnerorganisaties in deze landen gemaakte afspraken.

Ondertussen werkt NOVEM samen met de partnerorganisaties in Bulgarije, Roemenië en Kroatië aan een nieuw projectvoorstel gericht op de introductie van de SCORE-methodiek in deze landen. Dit voorstel zal binnenkort worden voorgelegd ter financiering in het kader van het Matra-programma. Afgaande op de bij het vorige project opgebouwde ervaring zal hiermee een bedrag van naar schatting NLG 1,5 miljoen op jaarbasis gemoeid zijn. Vooruitlopend op de behandeling van dit projectvoorstel werd dit jaar binnen PSO reeds voor ongeveer NLG 7 miljoen aan projecten gecontracteerd, die zijn gericht op energiebesparing bij de eindgebruiker. Indien het voorstel van NOVEM aan de criteria voor subsidieverlening voldoet zou een uitgavenniveau van circa 2 miljoen per jaar binnen Matra en 7 à 8 miljoen binnen PSO worden bereikt. Ik meen dat dit de meest aangewezen weg is tot uitvoering van de motie. De aard van de SCORE-methodiek, het vraaggestuurde karakter van de samenwerking met Midden- en Oost-Europa en de uitvoeringscapaciteit in de ontvangende landen, laten een hoger ambitieniveau in termen van uitgaven op jaarbasis niet toe.

Deze inschatting wordt niet alleen gedeeld door mijn collega's van EZ, maar door alle betrokkenen, inclusief uitvoerder van het lopende SCORE-project NOVEM.

De Minister van Buitenlandse Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie