Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA standpunt bij wijziging Pensioen- en Spaarfondsenwet

Datum nieuwsfeit: 04-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Wijziging Pensioen- en Spaarfondsenwet in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht (041199)

Wijziging Pensioen- en Spaarfondsenwet in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht (041199)

Den Haag, 4 november 1999

Inleiding en uitgangspunten
In een eerder stadium heeft de CDA-fractie al te kennen gegeven in belangrijke mate met het voorliggende wetsvoorstel in te kunnen stemmen. De noodzaak van versterking van het toezicht en van de waarborgfunctie van de Pensioen- en Spaarfondsenwet staat voor de CDA-fractie dan ook niet ter discussie. Toezicht op de uitvoering is een taak van de overheid evenals het stellen van regels over kwaliteit, soliditeit en integriteit van uitvoering van collectieve pensioenregelingen ter bescherming van de deelnemers. Het gaat immers om de financiële zekerheid van de pensioenvoorziening voor de toekomst.

Pensioenen zijn in onze visie primair een zaak van sociale partners. Inhoud en uitvoering van pensioenregelingen behoren tot hun verantwoordelijkheid. Met dit wetsvoorstel neemt op het terrein van de pensioenen de regulerende taak van de Verzekeringskamer toe en wordt de rol van de overheid belangrijker. De overheid schept de kaders waarbinnen sociale partners hun pensioenen zelfstandig kunnen regelen, vooral met het oog op het waarborgen van de financiële zekerheid van de aanvullende pensioenen. In die zin bemoeit de overheid zich niet met de inhoud van de pensioenregelingen, wel met de wijze van financiering. De CDA-fractie kan instemmen met de voorgestelde wijzigingen.
Op enkele punten gaat dit wetsvoorstel echter verder dan de genoemde uitgangspunten. Ik noem met name de herverzekeringsplicht voor pensioenfondsen met minder dan 100 actieve deelnemers. Ik kom hier later op terug.

Ik loop verschillende onderdelen langs.

Verbod op uitstelfinanciering
In het kader van deugdelijke financiering onderschrijft de staatssecretaris nog eens de wenselijkheid van ons huidige pensioenstelsel: de AOW als volksverzekering met een vaste uitkering voor iedereen, collectieve, private pensioenregelingen gebaseerd op solidariteit daarbovenop en individuele aanvullingen tot slot. Ook met de komende vergrijzingsgolf blijkt het een houdbaar stelsel te zijn. Het zgn. 65-x-systeem ondergraaft dit echter, omdat het risicos naar de toekomst verschuift. Vanuit een oogpunt van solide financiering bevat het voorgestelde verbod op uitstelfinanciering voordelen. Wij kunnen instemmen met de overgangstermijn van 10 jaar met een ontheffingsmogelijkheid door de Verzekeringskamer. Wel hebben wij vragen bij de consequenties van dit artikel voor de beleidsvrijheid van sociale partners ten aanzien van de inhoud van de pensioenregelingen en aanspraken. Deze vrijheid wordt, zoals de staatssecretaris ook stelt in zijn antwoorden op de vragen, ingeperkt, omdat art. 7a naast evenredige financiering van aanspraken ook evenredige opbouw van aanspraken voorschrijft. Kan de staatssecretaris nog eens nader ingaan op de afweging die bij dit ingrijpen in de vrijheid van sociale partners is gemaakt. Ik stel deze vraag omdat ook de staatssecretaris zelf in een ander verband ook stelt dat sociale partners eerst verantwoordelijk zijn voor de invulling van pensioenen.

M.b.t. de evenredige opbouw stelt de staatssecretaris dat het mogelijk blijft een overbruggingspensioen in 10 jaar op te bouwen. Is dit niet in strijd met de tekst van artikel 7a. Moet een prepensioen of overbruggingspensioen niet volledig tijdsevenredig plaatsvinden?

Overigens komt in de discussie het inflatieargument naar voren: bij oplopende inflatie zou de toename van de uitgaven kunnen worden beperkt en dat zou dan weer pleiten voor uitstelfinanciering. Kan de staatssecretaris nog eens zijn visie op dit argument geven?

Herverzekeringsplicht voor kleine pensioenfondsen De CDA-fractie heeft moeite met de herverzekeringplicht voor kleine pensioenfondsen. Het nut van deze bepaling is onze fractie niet helder. Het komt ons voor dat dit ingegeven is vanuit grotere efficiency van toezicht. De Verzekeringskamer heeft en krijgt voldoende toezicht- en handhavingsinstrumenten om erop toe te zien dat de kwaliteit en soliditeit van de uitvoering, ook bij kleinere fondsen deugdelijk is. Bovendien kan de Verzekeringskamer ook nu al verplichten tot herverzekering, indien dat nodig is. Ook wordt door dit voorstel het zelfstandig voortbestaan van pensioenfondsen na faillissement onmogelijk gemaakt, ook als ze voldoen aan de eisen van de wet.
Daarom heb ik een amendement van de heer Van Zijl meegetekend om deze herverzekeringsplicht uit de wet te halen.
De staatssecretaris erkent dat hij bij Nota van Wijziging de regelgeving m.b.t. herverzekering van fondsen zonder actieve deelnemers zodanig gewijzigd heeft, dat slechts het Algemeen Mijnwerkersfonds eronder valt. Dat lijkt mijn fractie allereerst geen goede wijze van wetgeven. Bovendien geldt ook hiervoor dat regelgeving en toezicht voldoende zijn om een goede en deugdelijke uitvoering te garanderen en een herverzekeringsplicht dan ook niet nodig is. Het argument van efficiency voordelen voor de Verzekeringskamer vind ik niet doorslaggevend. Het gaat om ca. 400 fondsen die hun aanspraken moeten herverzekeren, terwijl er 30.000 extra regelingen bijkomen om toezicht op te houden, nl. de rechtstreekse regelingen. Een verbod op eenmansfondsen wil mijn fractie bij de algehele herziening van de PSW behandelen.

Toezicht door de Verzekeringskamer
Versterking van het toezicht door de Verzekeringskamer is nodig. De voorgestelde wijzigingen worden door de CDA-fractie onderschreven. De mogelijkheid tot het geven van een aanwijzing, tot de benoeming van een stille curator en het opleggen van bestuurlijke boeten en dwangsommen zijn voorwaarden voor een effectief toezicht.

De vormgeving van het toezicht op de ca. 30.000 rechtstreekse regelingen wordt neergelegd in een Plan van Aanpak van de Verzekeringsbank. Kan de staatssecretaris al iets zeggen over de gekozen aanpak. Ook op deze regelingen moet goed worden toegezien. Het toezicht loopt weliswaar via de verzekeraar, maar ons bereiken berichten dat op de uitvoering van deze regelingen het één en ander aan te merken is. (De herverzekeringsplicht hoeft dus niet altijd te leiden tot een betere uitvoering!)

Deskundigheid, integriteit en kwaliteit
Invoering van de bestuurderstoets, de vier-ogen-regeling en een gedragscode zijn middelen om de deskundigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de besturen van de pensioenfondsen te versterken. Wij gaan er vanuit dat de voorwaarden die de Verzekeringskamer ten aanzien van de gedragscode kan stellen slechts de echt noodzakelijke minimumeisen bevat, die niet leiden tot overbodige bureaucratie en algemene normstelling of uniformering. Het Opf heeft op dit moment al een gedragscode opgesteld. De CDA-fractie hecht aan zelfregulering op dit punt. De vraag is dan ook of er voldoende ruimte is voor zelfregulering. Kan de staatssecretaris hierop nader ingaan?

Besturen van pensioenfondsen blijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ook met de uitbreiding van het toezicht. Als maatschappelijke onderneming zijn zij niet gericht op winstuitdeling aan aandeelhouders, maar op verantwoord beleggen met het oog op de belangen van de deelnemers en de ondernemingen. Solidariteit wat betreft de inhoud van de pensioenregelingen is kenmerkend voor pensioenfondsen. Het CNV heeft onlangs voor pensioenfondsen een beleggingscode voor pensioenfondsen gepresenteerd. Hierbij gaat het om maatschappelijk verantwoord ondernemen door pensioenfondsen. Het CNV zal pensioenfondsen aanspreken hun verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige en duurzame samenleving. De CDA-fractie is een voorstander van deze wijze van zelfregulering.

Waardeoverdracht
De mogelijkheid tot waardeoverdracht van pensioenaanspraken wordt beperkt tot situaties die gekoppeld zijn aan een nieuw dienstverband. Kan de staatssecretaris nog nader beargumenteren waarom deze wijziging die een breuk met het verleden vormt noodzakelijk is? Ons bereiken nl. berichten dat hiermee bepaalde mogelijkheden voor mensen worden afgesneden die wel in een behoefte voorzien, omdat de overdracht van slapersrechten zonder dat dit in direct verband staat met het dienstverband verdwijnen zal. Zo is het voor mensen die een verbrokkelde pensioenopbouw bij meerdere pensioenuitvoerders hebben dan niet meer mogelijk dit onder te brengen in één regeling, als tegen de pensioengerechtigde leeftijd komen. Ook mensen die na hun dienstverband als zelfstandige verder gaan zouden hierdoor getroffen worden. Graag een reactie van de staatssecretaris.

Kamerlid: Jan Peter Balkenende

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...