Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech staatssecretaris Benschop op EIPA in Lanaken

Datum nieuwsfeit: 05-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onderwerp: Persbericht

Datum: 5 november 1999

Nummer: 095/99

(gecorrigeerde versie bericht van 16.04 uur)

LET OP EMBARGO VRIJDAG 5 NOVEMBER 20.00 UUR

BENSCHOP: EU MOET ZICH VOORBEREIDEN OP OMVANG VAN 25 à 27 LEDEN

Staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) vindt dat de EU zich nu moet voorbereiden op een omvang van 25 à 27 leden. Wil een dergelijke uitbreiding mogelijk zijn, dan moet de Europese Top in Helsinki (10-11 december a.s.) volgens Benschop meer opleveren dan alleen besluiten over de omvang van de Commissie, de stemmenweging in de Raad en de uitbreiding van het aantal besluiten dat met gekwalificeerde meerderheid kan worden genomen. De staatssecretaris zei dat tijdens een bijeenkomst van het European Institute of Public Administration in Lanaken (Belgie).

Diner-speech van Dick Benschop, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ter gelegenheid van een colloquium van het Europees Instituut voor Bestuurskunde EIPA, Maastricht/Lanaken, 5 november 1999


1999 gaf een bijna ongekende dynamiek in de Europese samenwerking te zien. De Euro ging op 1 januari van start, het Verdrag van Amsterdam trad in werking, Europol is sinds 1 juli operationeel, in Keulen werd een belangrijke impuls gegeven aan een Europees veiligheids- en Defensiebeleid, de top van Tampere zette vorige maand de hoofdlijnen uit voor een Europees asielbeleid, een versterkte Europese politie- en justitiesamenwerking en de schepping van één Europese rechtsruimte.

Hoewel dus een stevig positief resultaat door onze gezamenlijke inspanningen is bereikt, is er geen reden om tevreden achterover te leunen. In essentie staat de Europese Unie voor drie grote ambities.


* Eerste ambitie: de verdere ontwikkeling en verdieping van de Unie zelf, van de integratie. Dat is een proces dat op allerlei beleidsterreinen plaatvindt. Het is van groot belang dat op politiek niveau regelmatig nieuwe impulsen worden gegeven. Bijvoorbeeld aan de verdere ontwikkeling van de EMU, de economische en sociale samenwerking, het scheppen van voorwaarden voor groei en innovatie, de ontwikkeling van een Europese kenniseconomie, de uitwerking van de besluiten van Tampere, de vormgeving van een Europees veiligheids- en defensiebeleid,etcetera. We moeten het momentum, het elan vasthouden. Het is niet genoeg omeen nieuw Verdragsartikel te formuleren en dan maar te wachten tot er ietsgebeurt. Ik pleit voor een actieve, betrokken benadering. Identificeren vanproblemen, doelstellingen formuleren, er data bij afspreken, gericht stap-voor-stapde beoogde voortgang boeken. Daarbij past ook een werkmethode die ruimte biedtom van elkaar te leren, elkaar te beïnvloeden en te bewegen naar gezamenlijke doelen. Ik ben ervan overtuigd dat de toekomstige verdieping van de Europese integratie, met name op economisch en sociaal terrein, niet alleen door nieuwe richtlijnen of door fondsen tot stand zal komen, maar vooral ook door 'best practices', 'benchmarking', 'scoreboards' en 'peer pressure'. Er vindt een werkelijke vernieuwing van integratiemethodiek plaats die ik zeer toejuich.


* Tweede ambitie: We moeten de uitbreiding van de Unie tot een succes maken. Onze

opgave is niet zo maar vergelijkbaar met vorige rondes in de uitbreiding. Het gaat nu om de eenwording van Europa als topprioriteit voor het komende decennium. De Unie zal in Helsinki de uitbreiding een politieke impuls geven. We zullen de kring waarmee we onderhandelen verbreden naar in totaal 12 kandidaat-lidstaten. In die onderhandelingen zullen we het tempo opvoeren en van een nieuwe diepgang voorzien. Ik verwacht dat de kandidaat-status van Turkije zal worden bevestigd en dat de samenwerking met Turkije wordt geïntensiveerd. Verder is in dit kader van belang dat de Europese Unie uitspreekt dat zij in 2002 klaar is met de interne hervormingen, waardoor het licht op groen komt te staan voor de eerste uitbreidingen.


* Derde ambitie: de Kosovo-crisis liet dit voorjaar een Europese realiteit zien die je

historisch gezien eerder in 1909 dan in 1999 zou plaatsen. Juist in het licht van de fluwelen revolutie die zich sinds 1989 voltrok en de grote voortgang die de Midden-Europese landen hebben bereikt, steekt de instabiliteit van de Balkan schril af. De rest van Europa kan zich niet van deze regio afwenden. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen en alles op alles zetten om de oude tegenstellingen in het gebied te ontscherpen. De barrieres van angst en haat moeten op den duur worden geslecht. De Kosovo-crisis maakte overigens eens te meer duidelijk dat de Europese Unie niet alleen een buitenlands beleid moet kunnen formuleren, maar zo nodig ook met militaire middelen (mede) uitvoering aan dat beleid kunnen geven.

Het zijn geen geringe opgaven waar de Europese Unie voor staat. We moeten gelijktijdig en op een samenhangende wijze werken aan de verdieping van de Europese integratie, aan de uitbreiding van de Unie en de stabilisatie van de Balkan. Ambities die niet tegenovergesteld mogen worden, maar die wij gelijktijdig dienen te realiseren.

Het tempo dat we maken in het uitbreidingsproces en de grote vlucht die de Europese beleidsvorming heeft genomen, dwingen ons na te denken over de verdere vormgeving van Europa. De uitbreiding van de Unie van
15 nu naar 25 à 27 straks, is een 'quantum jump'. De Unie wordt niet alleen geografisch breder en getalsmatig groter, maar ook veel heterogener. Dat stelt grote eisen aan de instituties van de Unie en de wijze waarop wij daar gebruik van maken. Effectiviteit, transparantie en democratie zullen opnieuw bevochten moeten worden.

Dat vraagt om enige reflecties over de komende IGC. Tot nu toe wordt door nogal wat landen uitgegaan van een IGC die zich beperkt tot de zogenoemde 'left overs' van Amsterdam: omvang van de Commissie, de stemmenweging in de Raad en de toepassing van de qmv-regel in de besluitvorming. Dat zijn inderdaad belangrijke onderwerpen waar we veel aandacht en tijd voor nodig zullen hebben om aanvaardbare oplossingen te vinden. Maar kunnen we met deze onderwerpen volstaan? Het beeld van een schip dat niet te zwaar moet worden beladen omdat het anders zinkt, wordt wel gebruikt om opdeze vraag bevestigend te antwoorden.

Ik heb begrip voor dat standpunt en voor de motieven en argumenten bij dat standpunt. Laat ik voor alle duidelijkheid ook meteen zeggen dat de gemaakte afspraak over de duur van de IGC (eind 2000 in Nice afronden) absoluut niet ter discussie staat. Ik vind ook dat we de IGC-agenda niet moeten overladen met onderwerpen. Daarom geen debatten heropenen over bevoegdheidsverdelingen tussen de Unie en de lidstaten en ook geen wezenlijke verschuivingen in het interinstitutioneel evenwicht aanbrengen.

De vraag naar de omvang van de interne hervormingen moet naar mijn oordeel vooraf worden gegaan door een inschatting van de uitbreiding. De Amsterdamse veronderstelling dat de uitbreiding in eerste instantie zou gaan om een groep van maximaal vijf landen is achterhaald. Ik weet niet hoe groot die groep zal zijn, maar het zou bijzonder wijs zijn om nu de Unie voor te bereiden op de situatie van 25 à 28 leden.

De voorstellen om de IGC nu beperkt te houden gaan gepaard met de gedachte om straks de eerste kandidaten-lidstaten toe te laten en vervolgens nog een IGC te houden om verdergaande hervormingen door te voeren, waarna dan de verdere uitbreiding kan volgen. Ik vind dat geen verstandige aanpak. Zo'n aanpak zou een dubbelzinnig politiek signaal aan de kandidaat-lidstaten afgeven. Enerzijds wordt de groep van landen waarmee wordt onderhandeld in Helsinki tot twaalf vergroot en anderzijds maken we duidelijk dat we de uitbreiding op zullen knippen in twee of meer groepen van landen. Dat zal tot een scherpe concurrentie tussen deze landen leiden om maar in de eerste groep te komen, want iedereen weet dat een tussenliggende IGC de volgende uitbreiding zeker drie jaar zal opschorten (1,5 jaar onderhandelen en
1,5 jaar ratificatie). Wat Helsinki dan geeft met de ene hand, neemt het met de andere hand weer terug. In Helsinki dient in mijn ogen voor één ronde van institutionele hervormingen gekozen te worden.

Wat betekent dit voor de IGC-agenda? Uiteraard staan de drie 'left-overs' van Amsterdam centraal. Die betreffen de Commissie en de Raad; maar daarnaast vraagt ook het functioneren van het Hof van Justitie en van de Rekenkamer om verbetering. En wat de verhouding tussen Commissie en het Europees Parlement betreft, zou de individuele verantwoordelijkheid van Eurocommissarissen een verdragsbasis moeten krijgen.

Tot slot vormt verbeterde flexibiliteit een belangrijk thema.

Ik zou het goed vinden als we naar de voorwaarden voor nauwere samenwerking gaan kijken. Flexibiliteit is bij uitstek een onderwerp dat in het licht van de uitbreiding op de agenda moet. Niet om in Europa nieuwe scheidslijnen te trekken, maar om recht te doen aan de verschillen die er in het grote Europa nu eenmaal zijn. Niet om sommige landen op afstand te houden van een selecte groep, maar om voortgang te boeken die niet langer kan wachten. Als een positieve agenda met een open uitnodiging voor iedereen om daar aan mee te doen. Indien we geen betere condities voor differentiatie regelen in het Verdrag zal de nauwere samenwerking buiten de Unie worden aangegaan.

Uiteraard zie ik de problemen die verbonden zijn met een meer omvattende IGC-agenda. Ik begrijp de aarzelingen van de toekomstige Portugese en Franse Voorzitterschappen, want zij zullen de primaire verantwoordelijkheid dragen voor de goede voltooiing van de onderhandelingen. Ik begrijp ook de terughoudendheid van sommige lidstaten die bang zijn dat de IGC meer ter discussie stelt dan zij wellicht wenselijk vinden. Ik begrijp ten slotte ook de vrees van kandidaat-lidstaten die menen dat extra onderwerpen totvertragingen leiden. Dit zijn reële dilemma's die we onder ogen moeten zien.

Aan de andere kant moeten we de omvang van de IGC-agenda niet dramatiseren. De 'left-overs' zijn inderdaad overgebleven vraagstukken: 'built-in' in onze agenda. Met deze onderwerpen hangen direct een aantal andere onderwerpen samen. Je zou kunnen zeggen dat het deelonderwerpen zijn (zo hoort codecisie bij qmv). Andere thema's, zoals de individuele verantwoordelijkheid van Commissarissen, kunnen op basis van een gegroeide praktijk worden gecodificeerd. De aanpak van de werklast van het Hof van Justitie en de verbetering van de samenwerking tussen de Europese Rekenkamer en de nationale Rekenkamers zouden in technische zin kunnen worden opgelost. De onderwerpen zijn niet nieuw, we hebben ze in Amsterdam al eens op ons bordje gehad. Tenslotte denk ik dat een groter aantal onderwerpen ons uiteindelijk zal helpen een 'package' te vinden die voor alle vijftien lidstaten aanvaardbaar is.

Ik kom terug bij waar ik begonnen ben, namelijk onze ambities voor het Europa van de volgende eeuw. We moeten de dynamiek in de Europese integratie houden. We moeten de verwachtingen van onze burgers waarmaken. Als we dat willen moeten we daar nu de goede voorwaarden voor creëren. De vraag wat we in de IGC moeten doen, de discussie over de omvang van de agenda, moet zoals gezegd worden bekeken in directe samenhang met de uitbreiding èn met het nadrukkelijke oogmerk de verdere verdieping van de Europese samenwerking te waarborgen. De institutionele hervorming is in die zin ook een afgeleide vraag van de bredere Europese ambities die ik schetste. De IGC moet de fundamenten van de samenwerking versterken en meer flexibiliteit aanbrengen in die samenwerking. Dat biedt het beste perspectief voor aansluiting van alle Europese landen bij het unieke, dynamische proces van Europese integratie.

NB LET OP EMBARGO VRIJDAG 5 NOVEMBER 20.00 UUR

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...