Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Enquete: Specialist en ziekenhuis van de toekomst

Datum nieuwsfeit: 05-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Specialist en ziekenhuis van de toekomst

5 november 1999 , verzorgd door F.B.M. Sanders

Tijdens de eerste Wetenschapsdag van de Orde van Medisch Specialisten en het Petrus Camper Instituut werden de resultaten gepresenteerd van een enquête onder alle wetenschappelijke verenigingen waarin werd gevraagd naar de ontwikkelingen die zij voor hun vakgebied voorzagen en de consequenties darvan voor het ziekenhuis van de toekomst. Ik vat die resultaten hier kort samen en voeg er het mijne aan toe. De arts-patiënt-relatie is sterk aan het veranderen. De medisch specialist van nu kan op zijn best rekenen op respect voor zijn deskundigheid. De patiënt evolueert tot klant, is steeds beter geïnformeerd over wat er in het zorgaanbod te koop is en verlangt een hoge integrale kwaliteit van het hem geleverde 'product', d.w.z. van begin tot eind van zijn gang door het ziekenhuis. De vraag naar zorg neemt toe door vergrijzing en uitbreiding van de bevolking. De medische technologie maakt ook steeds meer mogelijk. De Europese eenwording werpt zijn schaduwen (of lichtstraaltjes?) vooruit in de vorm van een vrijer verkeer van mensen, goederen en diensten - ook in de zorgsector.
De middelen in die sector - met name in het curatieve deel daarvan - zijn echter beperkt. Dat noopt tot het maken van keuzen in het aanbod dat ziekenhuis en medisch staf samen willen leveren. Daar komt bij dat een toenemende politieke oriëntatie op de regio als ordeningseenheid van zorg in de lucht hangt. Men verwacht dat regionale zorgnetwerken tot stand komen met enkele hightech ziekenhuizen waar de kostbare, complexe en veelal multidisciplinaire zorg is geconcentreerd met low-care faciliteiten voor nazorg en herstel daaromheen. Naast concentratie van de in omvang toenemende multidisciplinaire zorg zal er ook een tendens zijn tot meer poliklinische zorg en transmurale zorg. We zullen onze spaarzame ziekenhuisbedden immers nog hard nodig hebben! Ook deze ontwikkelingen zullen strategische keuzen op instellingsniveau noodzakelijk maken: keuzen die door ziekenhuisdirectie en medische staf samen moeten worden gemaakt. Daarover zijn Orde en NVZ het inmiddels geheel eens. In de kern zijn hiermee de factoren geschetst die het geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf zo wenselijk maken. Willen medisch specialisten hun strategische ambities kunnen verwezenlijken, dan zullen zij erin moeten slagen om binnen de steeds groter wordende medische staven en collectieven van vrijgevestigde medisch specialisten tot bindende collectieve besluitvorming te komen. De medisch staf is in vele gevallen te groot om nog effectief te kunnen vergaderen. Vaak wordt daarom gekozen voor een model van een kernstaf, waarvan de leden door hun respectievelijke maatschappen en vakgroepen zijn gemandateerd.
Die nieuwe situatie vraagt ook om een andere benadering van de inrichting van de contractuele relatie tussen ziekenhuis en medisch specialist. Enerzijds zal in de 'toelatingsovereenkomst nieuwe stijl' recht moeten worden gedaan aan de recente wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg en de eindverantwoordelijkheid van de ziekenhuisdirectie voor de leiding en continuïteit van de ziekenhuisorganisatie. Anderzijds moeten ook de verantwoordelijkheid van de individuele medisch specialist voor de door hem of haar geleverde patiëntenzorg en de centrale rol van medisch specialisten op collectief niveau voor het realiseren van het geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf een heldere vertaling krijgen. Dat geldt ook ten aanzien van de ondernemersbevoegdheden van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren.
Het vorige 'model van een overeenkomst ziekenhuis - medisch specialist', opgesteld door NZr en LSV is al weer tweeëntwintig jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen des tijds. Ik ben dan ook zeer verheugd u te kunnen berichten dat Orde en NVZ er op 20 oktober in zijn geslaagd om op bestuurlijk en onderhandelaarsniveau over een nieuw model-toelatingsovereenkomst en een document medische staf te komen.
De kapstok van de nieuwe regeling is de individuele toelatingsovereenkomst tussen ziekenhuis en medisch specialist, waarin collectieve regelingen zijn opgenomen, die in een document medische staf doorwerken. Dergelijke collectieve regelingen zullen voor een deel in overleg met de medisch staf tot stand komen, voor een ander deel ook na overleg kunnen worden vastgesteld. Dit laatste is in het bijzonder van toepassing waar in de recente wetgeving ook de eindverantwoordelijkheid van de ziekenhuisdirectie is vastgelegd. Een deel van de regelingen zal worden overeengekomen in overleg met een 'ter zake representatieve gemandateerde vertegenwoordiging' van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. Hier valt te denken aan het door hen te leveren volume aan zorg, de wijze van declareren, de vergoedingen voor het gebruik van ziekenhuisfaciliteiten, het aandeel in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering etc. De overeenkomst opent voor deze vrijgevestigden dus de mogelijkheid om zich in een collectief te organiseren. Zoals bekend stelt de Orde daartoe een brede koepelmaatschap voor, waarin overigens niet de praktijken van de afzonderlijke maatschappen worden ingebracht. Op 4 november zal over deze voor onze toekomst uiterst belangrijke overeenkomst een eerste bespreking in de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Wellicht zal zelfs een extra ledenvergadering worden belegd om tot besluitvorming te komen. Daarbij zijn alle leden van de Orde van harte welkom!

Nieuwspagina van de Orde van Medisch Specialisten

© copyright ORDE 1999 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie