Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 09-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 9 november 1999

Positief advies gevraagd over aanwijzing 17 panden als rijksmonument.

Het college gaat de raad vragen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te adviseren zeventien panden en objecten in de gemeente Oosterhout aan te wijzen als rijksmonument. Het gaat om bouwwerken uit de periode 1850-1940, representanten van de "jongere bouwkunst". Die bouwkunst is in het hele land geïnventariseerd, waarbij de provincies een centrale rol hebben vervuld. Voor Oosterhout resulteerde dat in een compleet boekwerk, waarin driehonderd panden en objecten zijn aangegeven. Via een selectieprocedure bleven er uiteindelijk achttien Oosterhoutse monumenten-in-spe over: zeventien gebouwen en objecten en
- als achttiende - een potentieel beschermd dorpsgezicht, namelijk een groot deel van Den Hout.

De gemeente heeft vervolgens bij de eigenaren gepeild hoe zij over de aanwijzing van hun pand tot nationaal monument dachten. Zeven waren zonder meer positief, terwijl er vijf te kennen hebben gegeven niet te kunnen instemmen met de voorgenomen aanwijzing. Geen van de eigenaren
- op de eigenaar van Schriek's Koekfabriek na - bestrijdt daarbij overigens de cultuurhistorische betekenis van zijn of haar pand. Een aantal van de panden is momenteel ingeschreven in het gemeentelijk monumentenregister; als ze worden aangewezen als rijksmonument, zullen ze van die lijst naar de rijkslijst worden overgeheveld.

De zeventien panden en objecten waarover de gemeenteraad wordt gevraagd een positief advies af te geven zijn:

* pand Baarschotsestraat 85 te Dorst (kerk H. Marculphus);
* kruisbeeld Sint Marcoenstraat te Dorst;
* pand Bredaseweg 106-108 te Oosterhout (De Gecroonde Bel);
* pand Heuvel 12 te Oosterhout;

* pand Hoogstraat 80 te Oosterhout (Sint-Paulusabdij);
* Heilig-Hartbeeld Houtse Heuvel te Den Hout;
* Kruisbeeld Houtse Heuvel te Den Hout;

* pand Houtse Heuvel 7 te Den Hout;

* pand Kapelerf 10 te Dorst (cachot);

* pand Kloosterstraat 8 te Oosterhout (Schriek's Koekfabriek);
* pand Leijsenhoek 4 te Oosterhout;

* begraafplaats Nieuwe Bouwlingstraat te Oosterhout;
* pand Past. Bresserstraat 1 te Oosterhout (hiervoor loopt al een procedure);

* pand Provincialeweg 89 te Oosteind;

* stadstuin De Schelp te Oosterhout;

* Landgoed Oosterheide, Tilburgsebaan 1-5 te Oosterhout;
* algemene begraafplaats Veerseweg te Oosterhout;
* pand Veerseweg 52 te Oosterhout (voormalige leerlooierij).

Oosterhout wil projecten ontwikkelen voor betere bescherming grondwater

De gemeente Oosterhout wil een aantal projecten ontwikkelen die moeten leiden tot een betere bescherming van het Oosterhoutse grondwater. De gemeenten hebben sinds 1993 de oorspronkelijk provinciale taak op het gebied van grondwaterbescherming overgenomen. Bij die gelegenheid is de gemeente toen een bedrag verstrekt van ƒ 245.000 om het nemen van beschermingsmaatregelen mogelijk te maken. In totaal vragen b. en w. nu de raad om voor ƒ 288.000 aan maatregelen uit te voeren. Het resterende bedrag van ƒ 33.000 wordt bekostigd uit provinciale subsidie en het investeringsplan.

Het eerste project betreft controle op de aanwezigheid van ondergrondse olietanks. De afgelopen jaren heeft de gemeente, via een aantal acties, bedrijven en inwoners de gelegenheid gegeven de tanks te laten opruimen. Nu zal worden gecontroleerd of er wellicht nog ondergrondse tanks zijn "vergeten".

De gemeente wil verder, door middel van subsidies, bewoners en bedrijven in het buitengebied ertoe aanzetten maatregelen te treffen om te voorkomen dat ze verontreinigd afvalwater direct in de bodem lozen. Het gaat daarbij om panden die niet op de riolering zijn aangesloten en in de nabije toekomst naar verwachting ook niet aangesloten zullen worden. Zij kunnen hun te lozen afvalwater zo behandelen, dat de schadelijke milieueffecten aanzienlijk verminderd worden. Aanschaf van zo'n systeem kost gemiddeld ƒ 20.000. De gemeente is bereid hiervan tien procent te subsidiëren tot een maximum van ƒ 4.000 per systeem. Als het betreffende pand in een grondwaterbeschermingsgebied ligt, is de subsidie vijftien procent tot een maximum van ƒ 6.000. De verwachting is dat ongeveer veertig personen - dat is de helft van deze "definitieve bodemlozers" - van de regeling gebruik zullen maken.

Daarnaast moet er een gemeentelijk waterplan komen. Dat is nodig omdat "water" een steeds belangrijker onderdeel wordt bij stedenbouwkundige plannen, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en de ontwikkeling en bescherming van ecologische waarden. Op dit moment is er echter nog geen sprake van een samenhangend gemeentelijk waterbeleid, met als gevolg dat kansen niet worden benut en ontbreekt er een kader waarbij ontwikkelingen op gebied van milieu en ruimtelijke ordening kunnen worden getoetst aan het waterbeleid.

Tenslotte stellen b. en w. voor een project te beginnen rond milieuvriendelijk groenbeheer. Het loslaten van chemische onkruidbestrijding heeft er in Oosterhout op een aantal plaatsen toe geleid dat sommige onkruiden in het stadsbeeld de overhand hebben gekregen. In de praktijk blijkt het heel moeilijk om, zonder al te hoge kosten, dit probleem te lijf te gaan. Daarom willen b. en w. laten onderzoeken of het mogelijk is in het gebied binnen de tangenten ontwerp, uitvoering en beheer van de groenvakken zo in te richten dat het probleem van het onkruid wel kan worden aangepakt. Omdat het centrumgebied grenst aan grondwaterbeschermingsgebieden, valt ook dit plan onder de noemer grondwaterprojecten.

College komt met plan ter voorkoming legionalle-besmetting

De Oosterhoutse sportaccommodaties zullen met een zekere regelmaat moeten worden onderzocht op het voorkomen van legionella-bacterieën. Burgemeester en wethouders vragen de raad die klus uit te besteden aan de Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant en de GGD.

Sinds de legionella-epidemie in Bovenkarspel is iedereen zeer alert op de aanwezigheid van deze bacterie. De eerste verantwoordelijkheid voor het beheersen van het besmettingsgevaar ligt bij de eigenaar van de waterinstallatie. Voor het gebruik van de installatie is de huurder verantwoordelijk. Het ministerie van VROM zal op korte termijn een wettelijke regeling tot stand brengen waarin eisen worden gesteld aan de kwaliteit van warm tapwater en drinkwater om zo de gezondheidsrisico's te beperken. Voor bepaalde sectoren zoals bijvoorbeeld zwembaden worden op korte termijn naast deze algemene regelgeving aanvullende wettelijke voorschriften van kracht.

De gemeentelijke binnensportaccomodaties en zwembaden zijn getest op de Legionella-bacterie. In geen enkele accommodatie is de bacterie aangetroffen. Het college wil GGD en Waterleidingmaatschappij nu een beheersplan laten opstellen, waardoor de legionella-bacterie ook in de toekomst in Oosterhoutse accommodaties geen kans krijgt. Dat kan leiden tot aanpassingen van technische installatie. Verder zullen twee keer per jaar monsters moeten worden genomen.

De kosten van het opstellen van het beheersplan bedragen ƒ 30.731. Over andere maatregelen ontvangt de gemeenteraad in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een voorstel.

Bewoners Vrachelen-I niet-ontvankelijk in bezwaren tegen opheffen "knip"

Het college vraagt de raad 27 bewoners van de wijk Vrachelen-I niet ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren tegen de weigering van de gemeente de Lage Molenpolderweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Daarmee volgen burgemeester en wethouders het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften.

Het bezwaar van de bewoners van Vrachelen heeft te maken met het besluit van het college, genomen eind december 1997, om de "knip" in de Weststadweg op te heffen. Deze knip was bedoeld om doorgaand verkeer van de Weststadweg en Lage Molenpolderweg te weren. De maatregel kon rekenen op veel maatschappelijk protest en bleek bovendien niet effectief. Het college besloot toen het verkeersbesluit in te trekken en bureau DHV opdracht te geven onderzoek te doen naar andere oplossingen voor de verkeersproblemen.

DHV kwam uiteindelijk tot de conclusie af te zien van ingrijpende maatregelen, zoals de afsluiting van de Lage Molenpolderweg. Dat zou weliswaar op de Lage Molenpolder tot oplossingen leiden, maar elders minstens even grote problemen veroorzaken. Op voorstel van b. en w. besloot de raad vervolgens vast te houden aan de verkeersstructuur Vrachelen, zoals weergegeven in de Structuurvisie. De Lage Molenpolderweg zou, om geluidsoverlast te beperken, in 2000 een nieuwe laag met geluidsarm asfalt krijgen.

De bewoners van Vrachelen-I namen hiermee geen genoegen en stapten naar de gemeenteraad. Ze vroegen de raad een besluit te nemen dat zou neerkomen op het afsluiten van de Lage Molenpolderweg. De raad heeft daarover vervolgens, in de door de bezwaarmakers aangegeven termijn, niet op gereageerd. De bezwaarmakers hebben dit opgevat als een "fictieve weigering", waartegen een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Maar dat, aldus de adviescommissie, zien de bezwaarmakers verkeerd. In de huidige regelingen is het zo dat het college van b. en w. van de raad de bevoegdheid heeft gekregen verkeersbesluiten te nemen. Daarmee heeft de raad afstand gedaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten. Er kan daarom, aldus de commissie, geen sprake van zijn dat de raad besluiten neemt of weigert te nemen. En omdat er in dit geval geen raadsbesluit, al of niet fictief is, moeten de bewoners van Vrachelen-I in hun bezwaren niet-ontvankelijk verklaard worden, aldus de adviescommissie.

B. en w. stellen voorlopige agenda raadsvergadering december vast

Burgemeester en wethouders hebben de ontwerp-agenda voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 14 december (aanvang 19.30 uur) vastgesteld. Aan de orde komen onder andere:
* ontwikkelingen nieuwe Visie Hoofd(Groen)Structuur;
* inrichting groenzone Vrachelen 1e fase/fietspad Wilhelminalaan;
* herinrichting Waterlooplein/Basiliekplein;
* uitbreiding garagebedrijf Wahl aan de Wisselaar;
* bezwaarschrift tegen fictieve weigering een verkeersbesluit te nemen voor de Lage Molenpolderweg;

* voorstel tot doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting;
* bestuursrapportage per 1 oktober 1999;

* algemene subsidieverordening Oosterhout 1999;
* organisatieplan Brandweerzorg en Rampenbestrijding Stadsgewest Breda;

* bluswatervoorziening waterarme gebieden, aanschaf watercontainer;
* beleidsverslag 1998 Algemene bijstandswet;
* advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inzake de aanwijzing van 17 panden uit de bouwkunstperiode 1850-1940 als rijksmonument;

* verzoek om een schadevergoeding ex art. 49 Wet ruimtelijke ordening van de heer Verduyn, voorheen exploitant van een bloemenhandel in winkelcentrum Arendsplein;
* voorbereidingsbesluit ten behoeve van de bouw van een woning op het perceel Leijsenstraat 5a;

* voorbereidingsbesluit ten behoeve van de vestiging van "De Pannenkoekenbakker" op Ruiterspoor 49;

* aanpassen voorrangssituatie voor fietsers en voetgangers op vijf rotondes;

* uitvoering grondwaterprojecten;

* vaststelling 1e wijziging van de primitieve begroting 2000;
* aanpassing belastingverordeningen;

* aangaan van kasgeldleningen en het uitlenen van overtallig kasgeld in 2000;

* advies over zendtijdtoewijzing ORTS;

* de vorming van de GGD West-Brabant en het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor de vorming van GGD, GHOR, RAD en AMK;

* advies op bezwaarschrift van de Vrouwenraad tegen subsidieverlening;

* voorbereidingskrediet twee-onder-een-kap-constructies in het basisonderwijs;

* gronduitgifte Everdenberg;

* verkoop van grond, gelegen aan de Pasteurlaan, aan BP Nederland;
* toekenning eenderde-regeling voor het jaar 2000;
* maatregelen ter voorkoming van de legionella-bacterie.

College vraagt raad krediet voor ontwikkelen hoofdgroenstructuur

Het college van b. en w. vraagt de raad te besluiten tot de ontwikkeling van een nieuwe visie `Hoofd(Groen)Structuur. Hiervoor moet een bedrag van ƒ 50.000 beschikbaar worden gesteld.

De Hoofd-Groen-Structuur is het stedelijk groen dat beeldbepalend is voor heel Oosterhout. In de praktijk gaat het hier om de hoofdontsluiting en het historische groene stadshart.

In 1992 werd hierover een nota uitgebracht. Het is inmiddels tijd geworden om deze visie te actualiseren. Reden hiervoor zijn onder andere de nieuwe Stadsvisie, de nieuwe visie op boomgebruik en stadsuitbreidingen.

Het plan zal in eigen beheer worden opgesteld.

Voorstel voor aanleg groenzone langs Wilhelminakanaal-zuid

Het college stelt de raad voor een bedrag van ƒ 125.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een groenzone langs het Wilhelminakanaal-zuid, ter hoogte van Vrachelen I en het aan te leggen fietspad. Die groenzone past binnen de ecologische hoofdstructuur, waarvan het Wilhelminakanaal nadrukkelijk deel uitmaakt. Die zone bestaat uit een strook van gemiddeld 25 meter aan beide zijden van het kanaal.

In het kader van de aanleg van het fietspad wordt de huidige asfaltweg versmald. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor bomen aan de kanaalzijde van de weg. In dit bomenplan is ruimte gereserveerd voor eiken afkomstig van Weststad III en beuken van de Markt.

Verdere uitwerking twee-onder-een-kap-constructie basisonderwijs

De gemeenteraad zal worden gevraagd een bedrag van ƒ 200.000 uit te trekken voor de verdere uitwerking van de
twee-onder-één-kapconstructie voor de basisscholen Beiaard/Menorah en Sterrendonk/Regenboog. Dat onderzoek moet uitwijzen of het aantrekkelijk is deze scholen in één gebouw samen te brengen. In alle scholen is sprake van aanzienlijke leegstand, terwijl het onderhoud van De Beiaard zeer te wensen overlaat. Complicerende factor is overigens wel dat in drie van de vier betrokken gebouwen sprake is van "inwoning" door de Stichting Kinderopvang Oosterhout. Met de belangen van deze stichting zal dus terdege rekening moeten worden gehouden bij het uitwerken van de plannen.

Voorstel voor aanschaf watercontainer Oosterhoutse brandweer

Het college stelt de gemeenteraad voor een watercontainer voor bluswater aan te schaffen voor gebieden met weinig water. Bij een brand in het buurtschap Seters was onvoldoende bluswater aanwezig. Dit kan met de aanschaf de watercontainer in de toekomst worden voorkomen.

Er is gekozen voor een container van kunststof die nagenoeg geen onderhoud nodig heeft en zeker twintig tot dertig jaar zal meegaan. Een bijkomend voordeel is dat de container kan worden ingezet bij bosbranden, waar ook altijd een tekort aan water is. Voor de aanschaf is ƒ 50.000 gereserveerd. Het bedrag dat nodig is, bedraagt echter ƒ 58.515. Dit is meer dan begroot, omdat gekozen is voor een andere uitvoering, een van kunststof, in verband met het onderhoud.

B. en w. vraagt raad te besluiten tot vorming nieuwe GGD West-Brabant

Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de start, op 1 januari 2001, van de nieuwe GGD West-Brabant. Deze nieuwe GGD komt in de plaats van de GGD's die actief waren in het gebied van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (Roosendaal en omgeving) en het Stadsgewest Breda. Met het opheffen van beide intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is de regionale gezondheidszorg haar organisatorische basis kwijt. Daarom is gekozen voor een nieuwe functionele regeling die leidt tot één GGD voor heel West-Brabant.

Overigens is de GGD niet de enige gemeenschappelijke regeling op het gebied van gezondheidszorg in West-Brabant. De Oosterhoutse raad wordt namelijk ook gevraagd ja te zeggen tegen deelname aan een gemeenschappelijke regeling, waaronder, behalve de GGD-taken, ook de taken op het gebied van geneeskundige hulpverlening bij rampen, ambulancevervoer en melding van kindermishandeling vallen.

College vindt bezwaren Vrouwenraad tegen subsidie over 1999 ongegrond

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de bezwaren ongegrond te verklaren die de Vrouwenraad heeft ingediend tegen subsidieverlening over 1999.

De Vrouwenraad Oosterhout diende in maart dit jaar een bezwaarschrift in tegen het besluit van oktober 1998 over de subsidieverlening in 1999. De Vrouwenraad maakt bezwaar tegen het feit dat vanaf 1999 de gemeente bepaalt welke cursussen voor subsidie in aanmerking komen. En zij maakt bezwaar tegen de subsidieverlening voor het opzetten van een vrouwennetwerk. Hierom had de Vrouwenraad helemaal niet gevraagd.

De adviescommissie voor de bezwaarschriften komt tot de conclusie dat het de bevoegdheid van het gemeentebestuur is aan te geven welke cursussen voor subsidie in aanmerking komen. Verder merkt de commissie op dat de subsidieverlening voor het opzetten van een vrouwennetwerk aangeeft dat het gemeentebestuur hieraan belang hecht. Als de Vrouwenraad dat niet met de gemeente eens is, kan de raad besluiten het opzetten van zo'n netwerk achterwege te laten. Maar dan moet de Vrouwenraad wel de daarvoor verstrekte subsidie teruggeven, aldus de adviescommissie.

College stelt voor subsidie te verlenen aan tennisvereniging Strijdo

Het college stelt de raad voor ƒ 20.000 subsidie te verlenen aan tennisvereniging Strijdo voor het aanpassen van de kleedkamers. Daarnaast wordt de raad verzocht een renteloos voorschot van dezelfde hoogte te geven.

De subsidie en het voorschot worden verstrekt in het kader van de éénderde-regeling. Deze regeling stelt sportverenigingen zelf in staat verbeteringen aan sportaccomodaties aan te brengen. Hiervoor kunnen zij voor éénderde deel van de kosten subsidie krijgen en éénderde deel als renteloos voorschot ontvangen. Eénderde van de kosten moeten zij dus zelf betalen.

College wil meewerken aan vestiging bedrijf in voormalige fabriek Oosteind

Burgemeester en wethouders zijn in beginsel bereid mee te werken aan de vestiging van een bedrijf in een voormalig fabriekspand aan de Provincialeweg 193 in Oosteind. Daarbij geldt dan wel als voorwaarde dat het niet mag gaan om detailhandel of milieuhinderlijke bedrijvigheid. De eigenaar van het pand, waarin vroeger een schoenfabriek was gevestigd, heeft aangegeven dat het pand zeer goed geschikt is voor een bedrijf in de commerciële dienstverlening. Het college zal overigens pas een definitief besluit nemen als er een concreter plan is ontwikkeld.

Minder ingenomen zijn b. en w. met het idee om een deel van het pand ook een woonbestemming te geven. Hieraan wil het college vooralsnog niet meewerken, omdat dat in strijd is met het beleid om in het buitengebied geen extra woningen toe te staan.

B. en w. vraagt machtiging voor afsluiten vaste geldleningen

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad machtiging om in het jaar 2000 tot een maximum van ƒ 10 miljoen vaste geldleningen af te sluiten. Het college heeft dergelijke financiële bewegingsruimte nodig om snel geld te kunnen lenen als de omstandigheden zich daarvoor voordoen. Ontwikkelingen in het rentepercentage en de wens om lopende leningen voordeliger te herfinancieren, kunnen het afsluiten van geldleningen nodig maken.

Overigens zal het college in het eerste kwartaal van 2000 met een financieringsplan komen, waarin regels worden gesteld voor het aangaan van vaste geldleningen door de gemeente.

Stichting Brabantse Vrienden voor Curaçao krijgt geen subsidie

Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben besloten niet in te gaan op een verzoek om subsidie van de Stichting Brabantse Vrienden voor Curaçao. De stichting wil in het kader van de actie "Brabantse Vriendschap voor Curaçao" het eiland namens heel Brabant een sociaal cadeau aanbieden. Reden hiervoor is de grote armoede op Curaçao.

Het voorstel is uit iedere gemeente twee personen met het vliegtuig mee te laten gaan naar het eiland. Daarnaast vroegen zij alle gemeente in Noord-Brabant om een bed te sponsoren voor de kinderafdeling van het Sint Elisabeth ziekenhuis in Willemstad Curaçao.

B. en w. hebben het verzoek afgewezen omdat het niet past binnen de criteria die de gemeente hanteert voor

Medewerking voor bouw woning op perceel Leijsenstraat 5a gevraagd

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad mee te werken aan de bouw van een woning op het perceel Leijsenstraat 5a. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan, omdat de woning buiten het bouwblok is geprojecteerd. Omdat het plan past in de omgeving én omdat voor het perceel eerder al een bouwvergunning is verleend, zien b. en w. geen problemen om aan het bouwplan mee te werken.

Oosterhout, 10 november 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...