Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Akkoord Joods Overleg en Verzekeraars over oorlogspolissen

Datum nieuwsfeit: 09-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Centraal Joods Overleg en Verbond van Verzekeraars sluiten akkoord over oorlogspolissen

Het Centraal Joods Overleg (CJO) en het Verbond van Verzekeraars hebben een overeenkomst gesloten over de afhandeling van levensverzekeringen van in de Tweede Wereldoorlog vervolgde Joden. De verzekeraars stellen voor dit doel 45 miljoen gulden ter beschikking. Van dit bedrag is 20 miljoen bestemd voor individuele uitkeringen aan rechthebbenden op de polissen en 25 miljoen voor doelen te bepalen door de Joodse gemeenschap. Daarnaast zal het Verbond met een bedrag van 5 miljoen gulden het project Monument Joodse Gemeenschap financieren. De overeenkomst is een finale regeling, waarmee partijen beogen recht te doen aan en helderheid te scheppen voor de slachtoffers van de Sjoa en hun nabestaanden.

Sinds het voorjaar van 1997 hebben het CJO en het Verbond intensief overleg gevoerd over de oorlogsverzekeringen. Dit leidde al in een vroegtijdig stadium tot goede en billijke procedures voor de afhandeling van claims van Joodse slachtoffers en hun erfgenamen. Tot op heden zijn 1.300 verzoeken om informatie behandeld. Daarvan zijn 44 claims voor een bedrag van circa 750.000 gulden gehonoreerd. Voorts werd gesproken over het tot stand brengen van een definitieve regeling voor polissen, die nog niet zijn opgeëist en wellicht niet meer zullen worden opgeëist omdat rechthebbenden ontbreken of onvindbaar blijven. Op grond van eigen onderzoek en met raadpleging van de nog beschikbare archieven hebben partijen een schatting van de waarde van de nooit opgeëiste oorlogspolissen gemaakt.* Uitgangspunt daarbij zijn de indertijd verzekerde bedragen, opgehoogd met een rentevergoedingsfactor voor de gederfde rente sedert 1943. Richtsnoer daarvoor was een factor 22.

Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa Op basis van de ervaring die de afgelopen twee jaar is opgedaan met de afhandeling van claims valt te verwachten dat nog maar een klein deel van de verzekeringen kan worden uitbetaald aan nabestaan-den van de in de oorlog verzekerde Joden. Voor dit doel hebben het Verbond en het CJO de onafhankelijke Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa opgericht. De stichting krijgt met 20 miljoen gulden ruim voldoende middelen om individuele claims af te handelen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door mr. E.J. Numann, mr. J. de Ruiter en mr. M.R. Wijnholt.

Degenen die menen aanspraak te hebben op uitkering van een levensverzekering, die voor of in de oorlog is afgesloten, kunnen zich nog tien jaar lang tot deze stichting wenden. De stichting zal in de media informatie verstrekken over de mogelijkheden claims in te dienen. Nog niet afgehandelde claims, die bij verzekeraars en het Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims liggen, zullen door de stichting worden overgenomen. Nederlandse Joden en hun nabestaanden, ook als ze thans in het buitenland wonen, kunnen, zo goed mogelijk onderbouwd, een verzoek tot uitkering indienen. De stichting vergoedt rente volgens een model dat door beide organisaties is ontwikkeld. Voor de periode 1943 - 2000 betekent dit een vermenigvuldigingsfactor van 22. Voor verzoeken die later worden ingediend en toegewezen, zal de rentevergoeding worden aangepast. De stichting hanteert dezelfde souplesse jegens de bewijslast als de afgelopen twee jaar is toegepast door de individuele verzekeraars. Claims die vanaf het voorjaar van 1997 zijn afgehandeld, worden niet opnieuw in behandeling genomen. De verzekeraars zullen de stichting voorzien van de nodige gegevens en nemen de uitvoeringskosten van de stichting voor hun rekening. De na tien jaar nog aanwezige middelen van de stichting zullen voor 2/3 aan de Joodse gemeenschap ter beschikking worden gesteld.

Bestemming bedrag Stichting Joodse Oorlogstegoeden Gezien het precedentloze karakter van de Sjoa, menen beide partijen dat de Joodse gemeenschap de morele rechthebbende is op uitkeringen van levensverzekeringen die niet meer zullen worden opgeëist. Daarom heeft het Verbond namens zijn betrokken leden besloten een bedrag van 25 miljoen gulden ter beschikking te stellen aan de Joodse gemeenschap. Het CJO richt de Stichting Joodse Oorlogstegoeden op waarin naast de vertegenwoordigers van de bij het CJO aangesloten organisaties in elk geval vertegenwoordigers van specifieke slachtofferorganisaties zitting hebben. Over de bestemming van de middelen door de Stichting wordt een referendum georganiseerd onder de Joodse oorlogsslachtoffers. De gelden kunnen naar individuele oorlogsslachtoffers dan wel naar andere Joodse doelen gaan, zelf te bepalen door de oorlogsslachtoffers middels dit referendum. Het gedeelte van het overschot van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa dat na tien jaar zal worden overgedragen aan de Stichting Joodse Oorlogstegoeden zal op overeenkomstige wijze worden besteed. Het Verbond is geen partij bij de verdeling van de gelden van de Stichting Joodse Oorlogsslachtoffers en ondersteunt de visie dat de Joodse gemeenschap zelf moet zorgdragen voor de verdeling van de oorlogsgelden. Het is het voornemen van het CJO om ook het opgerente restant van de afkoopwaarden van polissen van Joodse vervolgden, die door verzekeraars aan de Staat zijn overgedragen, bij de regering op te vragen. Dit bedrag en andere toekomstige uitkeringen zouden dan eveneens naar de stichting gaan.

Monument Joodse Gemeenschap
Het Verbond van Verzekeraars stelt 5 miljoen gulden beschikbaar voor het onderzoeksproject Monument Joodse Gemeenschap. Dit educatieve project heeft tot doel het levend houden van de herinnering aan de Nederlands-Joodse gemeenschap die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Door het gebruikmaken van de vele gegevens uit archieven die in de afgelopen jaren zijn onderzocht, wordt getracht een zo compleet mogelijk beeld te geven van de Joodse gemeenschap van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De huidige generaties krijgen door gebruik te maken van Internet de mogelijkheid gegevens over familie, vrienden, bekenden aan te vullen met informatie waarover zij zelf nog beschikken. Met dit project willen de Nederlandse verzekeraars eer betonen aan alle slachtoffers van de Sjoa.


* Toelichting nooit opgeëiste levensverzekeringen In het naoorlogse rechtsherstel is het overgrote deel van de verzekeringen, die door de roofbank Lippmann, Rosenthal & Co waren geconfisqueerd, hersteld. In veel gevallen betekende dit dat het verzekerd bedrag werd uitgekeerd aan nabestaanden van de Joodse verzekerden. Een deel van de verzekeringen kon echter niet worden uitgekeerd omdat zich hiervoor geen rechthebbenden hebben gemeld. De afkoopwaarden van deze verzekeringen zijn rond 1955 aan de Staat overgedragen als 'onbeheerde nalatenschappen'. Uiteindelijk is hiervan ca. 450.000 gulden bij de Staat gebleven. Vastgesteld is dat de verzekerde waarde van deze verzekeringen circa viermaal de afkoopwaarde bedraagt. De verzekeraars betalen thans deze verzekerde waarde, minus de afkoopwaarde die nog bij de Staat ligt. Daarnaast is een beperkt aantal niet-opgeëiste verzekeringen buiten het rechtsherstel gebleven en niet bij de afkoop aan de Staat betrokken geweest. Ook deze zijn in de overeenkomst opgenomen. Vanwege het ontbreken van polisarchieven was het niet mogelijk het nooit uitgekeerde tegoed via individuele polissen vast te stellen. Gegevens over polissen zijn in het algemeen niet meer aanwezig na een wettelijke bewaartermijn van tien jaar nadat de verzekeraar aan zijn verplichtingen had voldaan. Daarom is gekozen voor een berekening op macro-niveau van de verzekerde waarde van de verschillende categorieën verzekeringen. In het totaal komen partijen dan uit op een bedrag van 45 miljoen gulden.

Den Haag, 9 november 1999
Persinformatie

Centraal Joods Overleg
drs. R. Naftaniel
tel. 070 - 364 68 62 Verbond van Verzekeraars
drs. W. Terwisscha
tel. 070 - 333 86 75

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie