Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Extra personeelskosten gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 09-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Extra personeelskosten gemeente vooral gevolg van uitbreiding van takenpakket

College antwoordt op vragen raad in kader begroting

De toename van de personeelskosten waarmee de gemeente Oosterhout de afgelopen jaren geconfronteerd is, is vooral een gevolg geweest van de uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket. Die uitbreiding heeft steeds de goedkeuring gehad van college en gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders schrijven dat in antwoord op vragen die de gemeenteraad heeft gesteld in de aanloop naar de raadsbehandeling van de begroting voor het jaar 2000. Die behandeling vindt plaats op dinsdag 9 november (aanvang 19.30 uur).

In een bijlage bij de antwoorden geeft het college aan dat het ambtelijk apparaat op 1 januari 1997, de datum dat de nieuwe gemeentelijke organisatie van start ging, een omvang had van 386 fte. Op 1 oktober 1999 bedraagt de formatie 408 fte. Die stijging is het gevolg van uitbreiding dan wel versterking van gemeentelijke taken; dat was onder andere nodig om de effecten van decentralisatie van rijkstaken op te vangen. Zo is extra personeel aangenomen om te kunnen inspelen op de decentralisatie van onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid, wijk- en buurtgericht werken, het Centrum voor Werk en Inkomen, extra taken op het gebied van WVG en de invoering van een meldpunt voor klachten over de openbare ruimte. Daarnaast is extra personeel aangetrokken voor verbetering van de beleidscoördinatie en bestuursondersteuning en voor automatisering.

Bij de formatie van 1 oktober 1999 hoort een personeelskostenbudget van ƒ 34,5 miljoen. Dat is aanzienlijk meer dan het personeelskostenbudget van ƒ 28,9 miljoen, dat bij de start van de reorganisatie op 1 januari 1997 van toepassing was. Als daar de stijging van de lonen tussen 1997 en 1999 wordt bijgeteld, komt een bedrag van ƒ 31,4 miljoen tevoorschijn. De dan resterende stijging van de personeelskosten met ƒ 3,1 miljoen, aldus b. en w., is voor een niet onbelangrijk deel het gevolg van de toename van de formatie. En die toename heeft weer een rechtstreeks verband met de toegenomen taken.

B. en w. realiseren zich overigens dat beheersing en terugdringing van de personeelskosten ook voor de toekomst een belangrijke taak blijft. Daarom zal zeer kritisch worden gekeken naar de inzet van extra personeel. Bovendien zal een aantal door het college geformuleerde ombuigingsvoorstellen leiden tot vermindering van de formatieplaatsen op het stadhuis.

Zalmsnip

Burgemeester en wethouders melden de raad verder dat ze besloten hebben af te zien van hun oorspronkelijke voornemen de Zalmsnip - de ƒ 100 uitkering per huishouden die door het rijk naar gemeenten wordt doorgesluisd - langzaam af te bouwen naar ƒ 25. Dat gebeurt naar aanleiding van aangescherpte richtlijnen vanuit het rijk. Dat betekent dat b. en w. nu voorstellen de Zalmsnip vanaf volgend jaar volledig door te rekenen aan de minima; niet-minima ontvangen ƒ 75. Omdat die regeling onverkort gehandhaafd blijft, leidt dat tot extra meerkosten voor de gemeente: ƒ 500.000 in 2001, ƒ 1,1 miljoen in 2002 en ruim ƒ 1,6 miljoen vanaf 2003.

Dit voornemen schiet een aanzienlijk gat in de meerjarenbegroting. Omdat burgemeester en wethouders toch een sluitende begroting moeten aanbieden, moeten ze op zoek naar aanvullend geld. Tegen de achtergrond van de toch al forse ombuigingstaakstelling is een toekomstige verhoging van de onroerend-zaakbelasting de enige reële optie, aldus b. en w. Dit zal bij de Voorjaarsnota aan de orde komen.

Ombuigingen

Het college handhaaft in zijn meerjarenbegroting de ombuigingen voor de bibliotheek en SWO. Achterliggende gedachte is dat deze ombuigingen, die vanaf 2001 in de begroting zijn opgenomen, komend voorjaar pas echt inhoudelijk ter discussie komen. Als nu al besloten zou worden de ombuigingen te schrappen, ontstaat er een gat in het meerjarenbeeld.

Bij de ombuigingsoperatie zullen overigens betrokken worden de voorstellen die verschillende fracties in het kader van het Meerjarenbeleidsplan al hebben gedaan, de onvermijdbare ontwikkelingen, het gewenst beleid waarvoor nog geen geld gevonden is en de ombuigingsvoorstellen van het college.

Stadhuis

Burgemeester en wethouders blijven van mening dat het onverstandig is in te teren op de reserves die zijn opgebouwd voor de renovatie van het stadhuis. Stopzetten van de reservering hiervoor is wel mogelijk, maar dat betekent dat, mochten de stadhuisplannen doorgaan, extra geld uit de reserves moet worden gehaald. Het is niet realistisch om te denken dat dat mogelijk is, vindt het college.

Stopzetting van de reservering is bovendien geen echte bezuiniging, aldus burgemeester en wethouders, omdat er nog steeds een bestuurlijke opdracht is te komen tot een (her)nieuw(d) stadhuis.

Relatie met Meerjarenbeleidsplan

Op de vraag waarom bij de opstelling van het Meerjarenbeleidsplan geen rekening is gehouden met de huidige tegenvallers, antwoorden b. en w. dat het MJBP gebaseerd was op cijfers uit de begroting voor 1999. De tegenvallende financiële resultaten over 1998 en de eerste helft van 1999 waren toen nog niet in volle omvang bekend. Wel hebben b. en w. in het MJBP gewaarschuwd voor de mogelijkheid van een (aanzienlijke) structurele financiële tegenvaller. Het college herinnert eraan dat dit voor een groot deel een gevolg was van externe, op de gemeente afkomende ontwikkelingen. Dat was ook de reden dat het college toen aankondigde dat in het voorjaar van 2000 een heroverweging van het financieel beleid nodig zou zijn.

Kredietbank

Burgemeester en wethouders leggen verder uit dat zij een onderzoek willen doen naar de mogelijke financiële voordelen van het uitbesteden van administratieve taken van de kredietbank. Dat moet dan gebeuren zonder dat de dienstverlening aan de klanten daaronder lijdt. Aanleiding voor zo'n onderzoek is dat de kosten van de uitvoering van de kredietbank ten opzichte van 1999 met ƒ 150.000 stijgen.

Oosterhout, 29 oktober 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie