Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA aan debat over onrechtmatige bewoning

Datum nieuwsfeit: 10-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Bijdrage van Lucy Kortram aan het algemeen overleg over onrechtmatige bewoning
10 november 1999 PvdA

1.Inleiding

Het gaat in het rapport van de commissie-Zwart om de vraag of relevante databasis voor de bestrijding van onrechtmatige bewoning, gegevens structureel kunnen en mogen worden uitgewisseld. Er zijn namelijk behoorlijk wat vigerende wetten op nationaal en internationaal vlak, die de inbreuk op de privacy van de burger dienen te beschermen. Binnen dit kader moet vorm worden gegeven aan een methode om op efficiënte wijze gegevens uit te wisselen, om op die wijze de onrechtmatige bewoning tegen te kunnen gaan.

2. Inbreng

Standpunt

Onrechtmatige bewoning vormt in de 4GS een substantieel probleem: schattingen variëren tussen de 5 en 10%. Onrechtmatige bewoning kan gevolgen hebben voor de (beschikbaarheid van woningen voor de) doelgroep en voor de woningbehoeftenramingen. Mijn fractie vindt dit een buitengewoon ernstige zaak. Wij stellen daarom voorop dat wij vinden dat onrechtmatige bewoning ontoelaatbaar is. Het kan en mag niet zo zijn dat mensen die recht hebben op een sociale huurwoning daarop moeten wachten omdat de (lagere) overheid niet in staat is deze vorm van illegaal handelen adequaat te bestrijden. Wij zijn dus van mening dat dit probleem voortvarend en krachtig aangepakt moet worden, in zowel de 4 grote gemeenten - waar het probleem al in kaart gebracht is -als in de overige gemeenten - waar dit probleem nog in niet kaart is gebracht. Een voortvarende en krachtige aanpak betekent voor ons dat er meer wordt ingezet op het opheffen van woningschaarste.

Onrechtmatige bewoning kan ook gevolgen hebben voor de veiligheid en leefbaarheid in een buurt, wijk of complex. Zo is een belangrijke bevinding van de commissie-Zwart dat dit verschijnsel vaak gepaard gaat met andere vormen van illegale handelingen, zoals bijvoorbeeld uitkeringsfraude, drugmisbruik etc. met alle gevolgen voor leefbaarheid en veiligheid. Wij ontvingen signalen dat controle op woningbestanden onvoldoende plaatsvindt door woningcorporaties.

Zo weigerde een woningcorporatie een klacht van overlast te behandelen omdat er één man van bejaarde leeftijd zou wonen. Na enig aandringen om onderzoek bleek deze man in de gevangenis te zitten en zijn woning te hebben onderverhuurd aan twee gezinnen.

Ook vernamen wij dat ambtenaren uit Asterdam in het kader van de aanpak van onrechtmatige bewoning bedreigd werd door in het nauw gedreven illegale verhuurders, zo zelf dat de voortgang van het zoeklichtproject in gevaar dreigt te komen. Dit is toch buitengewoon ernstig. Wat ons betreft mogen illegale verhuurders hard aangepakt worden. Hoge boetes kunnen deze verhuurders de lust ontnemen nogmaals in de fout te gaan. Wij staan dus een aanpak van onrechtmatige bewoning voor die effectief en integraal is en waarbij illegale verhuurders strenger worden aangepakt. Bij deze aanpak kunnen de aanbevelingen van de commissie-Zwart een rol spelen, mits dit binnen het kader van de nationale en internationale wetgeving past Ook hechten wij aan een bundeling van optreden via samenwerking. Welke ervaringen zijn in dit opzicht reeds opgedaan in de 4 grote steden?

Conclusies staatssecretaris

De staatssecretaris geeft aan dat het rapport van de commissie-Zwart gebruikt zal worden in overleg met de vier grote steden, de VNG, de IVBN en Aedes. Er wordt toegezegd dat de regering het beschikbare instrumentarium en succesvolle voorbeelden van aanpak (van onrechtmatige bewoning) onder de aandacht van gemeenten en verhuurders zal brengen.


- Wij vragen ons af of al een begin gemaakt is met deze kennisoverdracht? Welke ervaringen zijn hier mee opgedaan? Heeft er reeds terugkoppeling plaats gevonden?


- Wanneer zullen overigens de ervaringen van de 4 grote steden geëvalueerd worden? Wat is stand van zaken in de steden Heemstede, Leiden en Haarlem die immers te kennen gaven een vergelijkbare aanpak te ambiëren?

Ten tweede neemt de regering het initiatief om in overleg te werken aan een gezamenlijke gedragscode over de signalering, melding, het voorkomen en aanpakken van gevallen van onrechtmatige bewoning. Het voornemen is om de Kamer in het voorjaar 2000 over de uitkomsten ervan te rapporteren.


-Kunnen wij in het voorjaar 2000 een gedragscode verwachten? Zal dit rapport ook een tijdspad bevatten? (implementatie, evaluatie)


-Hoe wil de overheid bevorderen dat deze gedragscode ook daadwerkelijk gebruikt zal worden?

Zal er ook monitoring plaatsvinden naar gebruik en resultaten?

Ten derde wordt er ook de nadruk gelegd op de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de GBA-gegevens (om o.m. een bijdrage te leveren aan handhaving van de Huursubsidiewet).


-Welke voornemens heeft de staatssecretaris om deze kwaliteit te waarborgen c.q. verbeteren?

Rol van woningcorporaties
Mijn fractie is overigens van mening dat woningcorporaties vanuit hun sociale taakstelling en de opgebouwde reserves een grotere verantwoordelijkheid kunnen krijgen en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van (leefbaarheids-problemen als gevolg van)onrechtmatige bewoning. Wel zou hiertoe de rol van de woningcorporaties duidelijk omschreven dienen te worden. De voorstellen die de staatssecretaris hiertoe doet mogen wat mijn fractie betreft dan ook nader uitgewerkt worden.

Ook zijn wij van mening dat corporaties een duidelijk beleid zouden moeten voeren gericht op voorkomen en aanpak van onrechtmatige bewoning. Daarbij moeten er afspraken gemaakt worden omtrent de controle op het woningbestand. Wordt er voldoende gecontroleerd of de mensen met wie in eerste instantie een huurcontract is aangegaan er na twee tot tien jaar feitelijk nog wonen? Wat zijn de instrumenten die woningcorporaties zelf ter beschikking hebben om onrechtmatige bewoning tegen te gaan?


-Worden in het jaarlijks overleg tussen gemeenten en sociale verhuurders (over de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid) laatstgenoemden reeds aangesproken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van leefbaarheid in buurten waar hun woningen staan?


-Bestaan er eigenlijk sancties om controle af te dwingen? Zo ja, wordt hiervan in de praktijk gebruik gemaakt?


-Welke rol hebben particuliere verhuurders in de aanpak van onrechtmatige bewoning?

Wat betreft de gemeenten buiten de 4 grote steden merken wij het volgende op.
Bij Rijk, gemeenten en corporaties zou onrechtmatige bewoning al sinds een aantal jaren in de belangstelling staan. Eveneens zouden de gevolgen voor de verschillende deelterreinen en het algemeen belang helder zijn. De Kamer is voorts geïnformeerd dat het niet zo is dat dit verschijnsel geen hoge prioriteit heeft. Toch worden bij 6 van de 7 kamervragen, die beogen het verschijnsel kwantitatief in kaart te brengen (van de in totaal 45 kamervragen over dit onderwerp), geen cijfermatige gegevens verstrekt. Wij zijn van mening dat meten weten is en weten geld en tijd bespaart.


-Wij snappen dus niet dat er vanuit het Rijk en gemeenten al zo lang belangstelling voor onrechtmatige bewoning bestaat, maar dat er toch alleen cijfermatige gegevens bestaan over de 4 grote steden. De PvdA-fractie wil gewoon weten of het, buiten de 4 grote steden om, om een non probleem, een algemeen probleem of een specifiek probleem gaat (dat zich vrijwel beperkt tot de 4 grote steden alsmede Leiden, Haarlem en Heemstede)? Wij vragen dus op kort termijn om een landelijk onderzoek, maar wij gaan er daarbij nadrukkelijk vanuit dat dit onderzoek de aanpak van onrechtmatige bewoning in de 4 grote steden niet stagneert.


-Wat wij ook niet snappen is waarom de staatssecretaris op voorhand aangeeft geen extra geld voor de aanpak van onrechtmatige bewoning te willen uittrekken, maar tegelijkertijd wel onderkent dat structurele oplossingen van dit verschijnsel forse inspanningen (zowel wat betreft controle als opsporing en handhaving) en inzet van mensen en middelen eist.

Houding gemeenten
Uit het onderzoek van de Inspectie Volkshuisvesting van 1998 blijkt dat het merendeel van de gemeenten meent dat zich bij hen nauwelijks onrechtmatige bewoning voordoet terwijl zij dit niet cijfermatig kunnen onderbouwen. Andere gemeenten zijn weer van mening dat het een probleem van de verhuurders/ woningcorporaties is.


-Indien onrechtmatige bewoning wel speelt, welke factoren staan bij deze gemeenten en corporaties de erkenning van het probleem en de eventuele aanpak in de weg? Hieromtrent bestaat onvoldoende duidelijkheid.


-Als deze factoren eerder liggen in de afwezigheid van een draagvlak bij gemeenten/corporaties zijn de aanbevelingen van commissie-Zwart in die zin wel toereikend genoeg? Is er voor deze gemeenten dan een aanvullende benadering gewenst?


-Is de staatssecretaris bereid om op dit punt in het overleg met gemeenten en verhuurders initiatieven te ondernemen?


-Sluit de integrale benadering van onrechtmatige bewoning van de commissie-Zwart wel voldoende aan bij de opvattingen van gemeenten en corporaties?

3.De Koppelingswet en medebewonerschap

Binnen de huidige regelgeving worden aanvragers met een rechtmatige verblijvende medebewoner zonder permanente verblijfsstatus uitgesloten van huursubsidie, terwijl zij hier in feite wel recht op hebben. De Huursubsidiewet blijkt strikter dan door de Koppelingswet is beoogd. De voorgestelde wijziging beoogt dit recht te zetten. Wij gaan hiermee akkoord.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...