Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA aan debat over onrechtmatige bewoning

Datum nieuwsfeit: 10-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Bijdrage van Lucy Kortram aan het algemeen overleg over onrechtmatige bewoning
10 november 1999 PvdA

1.Inleiding

Het gaat in het rapport van de commissie-Zwart om de vraag of relevante databasis voor de bestrijding van onrechtmatige bewoning, gegevens structureel kunnen en mogen worden uitgewisseld. Er zijn namelijk behoorlijk wat vigerende wetten op nationaal en internationaal vlak, die de inbreuk op de privacy van de burger dienen te beschermen. Binnen dit kader moet vorm worden gegeven aan een methode om op efficiënte wijze gegevens uit te wisselen, om op die wijze de onrechtmatige bewoning tegen te kunnen gaan.

2. Inbreng

Standpunt

Onrechtmatige bewoning vormt in de 4GS een substantieel probleem: schattingen variëren tussen de 5 en 10%. Onrechtmatige bewoning kan gevolgen hebben voor de (beschikbaarheid van woningen voor de) doelgroep en voor de woningbehoeftenramingen. Mijn fractie vindt dit een buitengewoon ernstige zaak. Wij stellen daarom voorop dat wij vinden dat onrechtmatige bewoning ontoelaatbaar is. Het kan en mag niet zo zijn dat mensen die recht hebben op een sociale huurwoning daarop moeten wachten omdat de (lagere) overheid niet in staat is deze vorm van illegaal handelen adequaat te bestrijden. Wij zijn dus van mening dat dit probleem voortvarend en krachtig aangepakt moet worden, in zowel de 4 grote gemeenten - waar het probleem al in kaart gebracht is -als in de overige gemeenten - waar dit probleem nog in niet kaart is gebracht. Een voortvarende en krachtige aanpak betekent voor ons dat er meer wordt ingezet op het opheffen van woningschaarste.

Onrechtmatige bewoning kan ook gevolgen hebben voor de veiligheid en leefbaarheid in een buurt, wijk of complex. Zo is een belangrijke bevinding van de commissie-Zwart dat dit verschijnsel vaak gepaard gaat met andere vormen van illegale handelingen, zoals bijvoorbeeld uitkeringsfraude, drugmisbruik etc. met alle gevolgen voor leefbaarheid en veiligheid. Wij ontvingen signalen dat controle op woningbestanden onvoldoende plaatsvindt door woningcorporaties.

Zo weigerde een woningcorporatie een klacht van overlast te behandelen omdat er één man van bejaarde leeftijd zou wonen. Na enig aandringen om onderzoek bleek deze man in de gevangenis te zitten en zijn woning te hebben onderverhuurd aan twee gezinnen.

Ook vernamen wij dat ambtenaren uit Asterdam in het kader van de aanpak van onrechtmatige bewoning bedreigd werd door in het nauw gedreven illegale verhuurders, zo zelf dat de voortgang van het zoeklichtproject in gevaar dreigt te komen. Dit is toch buitengewoon ernstig. Wat ons betreft mogen illegale verhuurders hard aangepakt worden. Hoge boetes kunnen deze verhuurders de lust ontnemen nogmaals in de fout te gaan. Wij staan dus een aanpak van onrechtmatige bewoning voor die effectief en integraal is en waarbij illegale verhuurders strenger worden aangepakt. Bij deze aanpak kunnen de aanbevelingen van de commissie-Zwart een rol spelen, mits dit binnen het kader van de nationale en internationale wetgeving past Ook hechten wij aan een bundeling van optreden via samenwerking. Welke ervaringen zijn in dit opzicht reeds opgedaan in de 4 grote steden?

Conclusies staatssecretaris

De staatssecretaris geeft aan dat het rapport van de commissie-Zwart gebruikt zal worden in overleg met de vier grote steden, de VNG, de IVBN en Aedes. Er wordt toegezegd dat de regering het beschikbare instrumentarium en succesvolle voorbeelden van aanpak (van onrechtmatige bewoning) onder de aandacht van gemeenten en verhuurders zal brengen.


- Wij vragen ons af of al een begin gemaakt is met deze kennisoverdracht? Welke ervaringen zijn hier mee opgedaan? Heeft er reeds terugkoppeling plaats gevonden?


- Wanneer zullen overigens de ervaringen van de 4 grote steden geëvalueerd worden? Wat is stand van zaken in de steden Heemstede, Leiden en Haarlem die immers te kennen gaven een vergelijkbare aanpak te ambiëren?

Ten tweede neemt de regering het initiatief om in overleg te werken aan een gezamenlijke gedragscode over de signalering, melding, het voorkomen en aanpakken van gevallen van onrechtmatige bewoning. Het voornemen is om de Kamer in het voorjaar 2000 over de uitkomsten ervan te rapporteren.


-Kunnen wij in het voorjaar 2000 een gedragscode verwachten? Zal dit rapport ook een tijdspad bevatten? (implementatie, evaluatie)


-Hoe wil de overheid bevorderen dat deze gedragscode ook daadwerkelijk gebruikt zal worden?

Zal er ook monitoring plaatsvinden naar gebruik en resultaten?

Ten derde wordt er ook de nadruk gelegd op de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de GBA-gegevens (om o.m. een bijdrage te leveren aan handhaving van de Huursubsidiewet).


-Welke voornemens heeft de staatssecretaris om deze kwaliteit te waarborgen c.q. verbeteren?

Rol van woningcorporaties
Mijn fractie is overigens van mening dat woningcorporaties vanuit hun sociale taakstelling en de opgebouwde reserves een grotere verantwoordelijkheid kunnen krijgen en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van (leefbaarheids-problemen als gevolg van)onrechtmatige bewoning. Wel zou hiertoe de rol van de woningcorporaties duidelijk omschreven dienen te worden. De voorstellen die de staatssecretaris hiertoe doet mogen wat mijn fractie betreft dan ook nader uitgewerkt worden.

Ook zijn wij van mening dat corporaties een duidelijk beleid zouden moeten voeren gericht op voorkomen en aanpak van onrechtmatige bewoning. Daarbij moeten er afspraken gemaakt worden omtrent de controle op het woningbestand. Wordt er voldoende gecontroleerd of de mensen met wie in eerste instantie een huurcontract is aangegaan er na twee tot tien jaar feitelijk nog wonen? Wat zijn de instrumenten die woningcorporaties zelf ter beschikking hebben om onrechtmatige bewoning tegen te gaan?


-Worden in het jaarlijks overleg tussen gemeenten en sociale verhuurders (over de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid) laatstgenoemden reeds aangesproken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van leefbaarheid in buurten waar hun woningen staan?


-Bestaan er eigenlijk sancties om controle af te dwingen? Zo ja, wordt hiervan in de praktijk gebruik gemaakt?


-Welke rol hebben particuliere verhuurders in de aanpak van onrechtmatige bewoning?

Wat betreft de gemeenten buiten de 4 grote steden merken wij het volgende op.
Bij Rijk, gemeenten en corporaties zou onrechtmatige bewoning al sinds een aantal jaren in de belangstelling staan. Eveneens zouden de gevolgen voor de verschillende deelterreinen en het algemeen belang helder zijn. De Kamer is voorts geïnformeerd dat het niet zo is dat dit verschijnsel geen hoge prioriteit heeft. Toch worden bij 6 van de 7 kamervragen, die beogen het verschijnsel kwantitatief in kaart te brengen (van de in totaal 45 kamervragen over dit onderwerp), geen cijfermatige gegevens verstrekt. Wij zijn van mening dat meten weten is en weten geld en tijd bespaart.


-Wij snappen dus niet dat er vanuit het Rijk en gemeenten al zo lang belangstelling voor onrechtmatige bewoning bestaat, maar dat er toch alleen cijfermatige gegevens bestaan over de 4 grote steden. De PvdA-fractie wil gewoon weten of het, buiten de 4 grote steden om, om een non probleem, een algemeen probleem of een specifiek probleem gaat (dat zich vrijwel beperkt tot de 4 grote steden alsmede Leiden, Haarlem en Heemstede)? Wij vragen dus op kort termijn om een landelijk onderzoek, maar wij gaan er daarbij nadrukkelijk vanuit dat dit onderzoek de aanpak van onrechtmatige bewoning in de 4 grote steden niet stagneert.


-Wat wij ook niet snappen is waarom de staatssecretaris op voorhand aangeeft geen extra geld voor de aanpak van onrechtmatige bewoning te willen uittrekken, maar tegelijkertijd wel onderkent dat structurele oplossingen van dit verschijnsel forse inspanningen (zowel wat betreft controle als opsporing en handhaving) en inzet van mensen en middelen eist.

Houding gemeenten
Uit het onderzoek van de Inspectie Volkshuisvesting van 1998 blijkt dat het merendeel van de gemeenten meent dat zich bij hen nauwelijks onrechtmatige bewoning voordoet terwijl zij dit niet cijfermatig kunnen onderbouwen. Andere gemeenten zijn weer van mening dat het een probleem van de verhuurders/ woningcorporaties is.


-Indien onrechtmatige bewoning wel speelt, welke factoren staan bij deze gemeenten en corporaties de erkenning van het probleem en de eventuele aanpak in de weg? Hieromtrent bestaat onvoldoende duidelijkheid.


-Als deze factoren eerder liggen in de afwezigheid van een draagvlak bij gemeenten/corporaties zijn de aanbevelingen van commissie-Zwart in die zin wel toereikend genoeg? Is er voor deze gemeenten dan een aanvullende benadering gewenst?


-Is de staatssecretaris bereid om op dit punt in het overleg met gemeenten en verhuurders initiatieven te ondernemen?


-Sluit de integrale benadering van onrechtmatige bewoning van de commissie-Zwart wel voldoende aan bij de opvattingen van gemeenten en corporaties?

3.De Koppelingswet en medebewonerschap

Binnen de huidige regelgeving worden aanvragers met een rechtmatige verblijvende medebewoner zonder permanente verblijfsstatus uitgesloten van huursubsidie, terwijl zij hier in feite wel recht op hebben. De Huursubsidiewet blijkt strikter dan door de Koppelingswet is beoogd. De voorgestelde wijziging beoogt dit recht te zetten. Wij gaan hiermee akkoord.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie