Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag 1998 Multidisciplinaire Hormonencel (Belgie)

Datum nieuwsfeit: 10-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

JAARVERSLAG 1998 VAN DE MULTIDISCIPLINAIRE HORMONENCEL


1.Ingevolge de moord op de veearts Dr. Karel VAN NOPPEN keurde de Ministerraad op 17 maart 1995 een integraalplan goed dat voorzag in een gecoördineerde aanpak van de strijd tegen het gebruik van illegale groeistimulatoren bij de vetmesting van vee. Dit voorzag in de oprichting van een Nationale Hormonencel binnen de schoot van het Centraal Bureau van de Rijkswacht.

Nadat begin juni 1997 tijdens het conclaaf van Ittre een evaluatie werd gemaakt van de uitvoering van dat plan, besliste de Ministerraad op 20 juni 1997 dat de Nationale Hormonencel zou uitgebouwd worden tot een multidisciplinaire cel. Per 01 oktober 1997 startte de Multidisciplinaire Hormonencel (MHC) haar activiteiten.

De MHC is nog steeds gevestigd binnen het CBO en is samengesteld uit rijkswachters, uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw (1 ingenieur van de dienst Grondstoffen en 1 dierenarts van de Diergeneeskundige Inspectie), uit ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid

(1 dierenarts van het hoofdbestuur van het IVK en 1 inspecteur van de farmaceutische inspectie) en tenslotte uit een beambte van het Ministerie van Financiën (douane en accijnzen).

Een magistraat (een advocaat-generaal die tevens het bijzonder mandaat uitoefent van bijstandsmagistraat aan het College van Procureurs-generaal) is zeer nauw betrokken bij de werking van de cel. Ofschoon het mandaat en het optreden van deze magistraat in eerste instantie vooral een beleidsmatig karakter heeft, komt hij ook soms coördinerend tussen op operationeel vlak.


2.Het thans voorliggende jaarverslag is het vierde op rij (het tweede van de MHC); de erin vervatte conclusies liggen in de lijn van de vorige verslagen. Het aantal positieve resultaten van bemonsteringen op levende dieren en karkassen blijven dalen. Er worden nog steeds aanzienlijke hoeveelheden illegale stoffen aangetroffen, en op het terrein is nog steeds veel informatie voorhanden over illegale activiteiten. Anders dan het vorige jaar moet men vaststellen dat het aantal positieve preparaten (dit zijn spuiten, naalden, recipiënten) terug stijgt.

Waar onmiskenbaar een aantal individuen hebben afgehaakt (of zijn uitgeweken) en de multidisciplinaire aanpak haar vruchten heeft afgeworpen, blijven er indiciën aanwezigdat de harde kern onverminderd verder doet: de 'olievlek' is kleiner geworden in omvang, maar haar kern lijkt versterkt.


3.De hypothese kan geformuleerd worden dat het milieu zich heeft aangepast aan de opsporingstechnieken en aan de intensiteit ervan. Bovendien moet men vaststellen dat de meeste positieve gevallen zich voordoen op de plaatsen waar juist het meeste wordt geïnvesteerd in opsporing en controle.

In de loop van 1999 werd een en ander trouwens bevestigd: tot mei 1999 waren de laboratoria niet in staat om STANOZOLOL op te sporen in andere matrices dan spuitplaatsen. Sindsdien beschikken 4 labo's wél over de nodige analysetechnieken: gevolg is een enorm aantal positieve gevallen (meest concrete voorbeeld: 113 positieve runderen op één bedrijf).

Derhalve dient te worden besloten dat de cel in haar werking op een keerpunt is gekomen. Ofwel blijft men zonder meer de ingeslagen, inmiddels comfortabele, weg bewandelen op gevaar af uiteindelijk ter plekke te blijven trappelen (en stagneren betekent de facto achteruitgaan), ofwel zullen een aantal accentverschuivin-

gen of heroriënteringen dienen te worden uitgevoerd op basis van de bevindingen van het jaarverslag.

De cel opteert van deze laatste keuze , die zich in concreto als volgt zal vertalen:

A/ Opklimmen in de pyramide : de resultaten van 1998 illustreren eens te meer de noodzaak om in de misdaad piramide hoger te kunnen opklimmen en de circuits van de verdeling en het aanmaken van de producten bloot te leggen.

In de mate dat daarbij illegale stromen geviseerd worden die grotendeels verlopen via legale kanalen (laboratoria, vergunde invoerders, dierenartsen en apothekers) wordt de rol van inzonderheid de farmaceutische inspectie zeer belangrijk. In de mate dat de illegale stromen zich volledig in het onwettelijk circuit afspelen wordt de noodzaak tot het aanwenden van bijzonderen politietechnieken des te prangender.

Als het aanbod van verboden producten wordt ingeperkt, wordt ook de kans om deze aan het einde van de handelsketen terug te vinden evenredig verkleind; bovendien lijkt de controle gemakkelijker (m.b.t. de legale kanalen) van de ongeveer 400 bedrijven die een invoervergunning voor precursoren en grondstoffen hebben, dan die van de potentiële gebruikers (ongeveer een 30.000 bedrijven).

B/ Betere beeldvorming: het beeld dat wij hebben over het gebruik van verboden stoffen is en blijft vertekend doordat nog steeds het historisch gegroeide onderscheid wordt gehanteerd tussen detectielimiet en actielimiet. Laatstgenoemde ligt op 2 ppb.. Dit betekent dat wanneer een labo een stof (kwantificeerbaar) terugvindt, maar onder de 2 ppb, zij het resultaat als negatief zal aanduiden. Pas vanaf 2 ppb wordt een in een monster gedetecteerde stof als positief aangegeven. Het is thans de betrachting dat resultaten die zich situeren tussen detectielimiet en actielimiet zouden worden medegedeeld aan de MHC als zachte informatie (op zich niet aan te wenden als bewijs in strafzaken) teneinde een juistere beeldvorming van het fenomeen te bekomen.

C/ Stimuleren van de internationale aanpak: het jaarverslag komt tot het besluit dat er voldoende aanwijzingen zijn dat België, spijts zijn enorme voorsprong wat wetgeving en middelen betreft, een draaischijf is in de internationale hormonenzwendel. Dit noopt tot een (verdere) aanpak op internationaal vlak. Deze week (8 tot en met 10 november) loopt trouwens in Brussel een internationaal seminarie over de hormonenproblematiek. Dit seminarie werd georganiseerd door de rijkswacht met Europese steun.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie