Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conclusies EU Permanent Comite voor Arbeidsmarktvraagstukken

Datum nieuwsfeit: 11-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Standing Committee on Employment : 2. Meeting / Presidency Conclusion

Brussels (11-11-1999) -Nr. 12640/99 (Presse 342)


Brussel, 11 november 1999

12640/99 (Presse 342)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

VERGADERING VAN HET PERMANENT COMITE VOOR ARBEIDSMARKTVRAAGSTUKKEN

Conclusies van het voorzitterschap


1. Het Permanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken, voorgezeten door mevrouw Sinikka Mönkäre, de Finse minister van Arbeid, is vandaag voor de tweede maal sinds zijn hervorming in maart 1999 bijeengekomen. Het comité zorgt ervoor dat er voortdurend een dialoog wordt gevoerd tussen de Raad (in zijn samenstellingen Arbeid en Sociale Zaken en Ecofin), de Commissie en de sociale partners, teneinde de sociale partners in staat te stellen bij te dragen tot de gecoördineerde werkgelegenheidsstrategie, daarbij rekening houdend met de economische en sociale doelstellingen van de Gemeenschap. De voorzitter van het Comité voor de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt was eveneens aanwezig.
2. Aan het begin van de vergadering heeft het comité zijn nieuwe reglement van orde aangenomen (zie bijlage I).
3. Het comité besprak het door de Commissie voorgestelde najaarswerkgelegenheidspakket (werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2000, het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid in 1999, aanbevelingen aan de lidstaten).
De Europese werkgelegenheidsstrategie is de weerspiegeling van een krachtige politieke verbintenis om de werkloosheid in Europa te bestrijden. Het is een zeer zichtbaar proces geworden dat al snel door alle betrokkenen over een breed front is aanvaard. De sociale partners spelen een sleutelrol in dit proces door de bijdragen die zij leveren aan het formuleren van werkgelegenheidsrichtsnoeren en de uitvoering ervan op alle niveaus. Het comité toonde zich verheugd over het feit dat de werkgelegenheid in de EU is verbeterd en de werkloosheid is gedaald. Dit moet echter niet leiden tot zelfgenoegzaamheid. Er bestaat nog steeds de noodzaak om binnen alle pijlers van de werkgelegenheidsrichtsnoeren beslissende acties te ondernemen.

4. Het comité tekende aan dat de veranderingen in de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2000 tot een minimum beperkt moeten blijven, waarbij de nadruk moet worden gelegd op de consolidering. De leden stemden in met het idee van een herziening halverwege van de werkgelegenheidsrichtsnoeren in het jaar 2000, teneinde de Europese werkgelegenheidsstrategie op basis van de opgedane ervaring aan te passen en te consolideren.
5. De deelnemers onderstreepten ook het belang van synergie tussen de globale richtsnoeren voor het economisch beleid en de werkgelegenheidsrichtsnoeren. Zij wezen tevens op het belang van het proces voor de hervorming van de markten voor goederen, diensten en kapitaal.

6. Volgens het comité toont het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 1999 aan dat alle lidstaten vooruitgang boeken bij de uitvoering van de Europese werkgelegenheidsstrategie. Het rapport is kwalitatief hoogwaardig maar het comité benadrukt dat het van belang is verdere inspanningen te doen om goede kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren alsmede vergelijkbare statistische gegevens te ontwikkelen. Dit is zowel voor de vergelijking als voor de evaluatie van de resultaten van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten van cruciaal belang.
7. Binnen de werkgelegenheid doen zich diepgaande veranderingen qua vorm en inhoud voor. De werkgelegenheidsbetrekkingen worden beïnvloed door de behoefte van bedrijven en werknemers aan flexibiliteit en zekerheid. Een betere organisatie van het werk, gebaseerd op vaardigheid, vertrouwen en kwaliteit, evenals op een hoge mate van betrokkenheid van de werknemers, kan een waardevolle bijdrage leveren tot het concurrentievermogen van Europese bedrijven, de verbetering van de kwaliteit van het arbeidsleven en de inzetbaarheid van de arbeidskrachten. Het is van belang dat bij het reorganiseren van het werk op een flexibeler wijze rekening wordt gehouden met de behoeften van zowel werkgevers als werknemers.

8. De sociale partners dragen de hoofdverantwoordelijkheid in het proces van het moderniseren van de organisatie van het werk. Het comité tekende aan dat volgens het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid meer vooruitgang moet worden geboekt bij de verbetering van het aanpassingsvermogen door onder meer beroepsopleiding en modernisering van het contractuele raamwerk. Het comité acht het van essentieel belang om, wanneer deze zaken ter hand worden genomen, zowel op nationaal als op Europees niveau een gunstig klimaat te scheppen.

9. Volgens het comité bieden de aanbevelingen aan de lidstaten een waardevolle steun voor regeringen en de sociale partners bij het opvoeren, op alle niveaus, van het streven naar een betere werkgelegenheid.
10. De sociale partners vestigden de aandacht van het comité op het werk dat zij momenteel verrichten om gezamenlijk de verschillende initiatieven van de sociale partners te analyseren teneinde te achterhalen welke factoren succes opleveren. Zij bevestigden nogmaals bereid te zijn een constructieve rol te spelen in de Europese werkgelegenheidsstrategie. 11. De vertegenwoordigers van de werknemers verklaarden:
- dat de werkgelegenheidsrichtsnoeren moeten worden aangescherpt en geconsolideerd,

- dat de huidige beoogde benadering veralgemeend moet worden,
- dat de integratie van gelijkheid tussen vrouwen en mannen moet worden geïntensiveerd,


- dat er nieuwe richtsnoeren nodig zijn inzake gezondheid en veiligheid, zwart werk en job rotation,

- dat het belasting- en het uitkeringsstelsel in het algemeen herzien moeten worden, en niet alleen de stelsels die te maken hebben met de arbeidsmarkt.

Voorts benadrukten zij dat hervormingen, gericht op het scheppen van banen, alleen geen oplossing bieden voor alle
werkgelegenheidsproblemen in Europa, maar dat er ook ondersteunende groeibevorderende en werkgelegenheidsvriendelijke macro-economische beleidslijnen noodzakelijk zijn en dat voor het blijvende probleem in Europa van massale werkloosheid zowel meer middelen als een beter beleid noodzakelijk zijn.

12. De werkgeversvertegenwoordigers benadrukten van hun kant de noodzaak van hervormingen van de arbeidsmarkt en onderstreepten de nationale verantwoordelijkheid (subsidiariteitsbeginsel) bij de uitvoering van de werkgelegenheidsstrategie. Bij het implementeren van de vier pijlers zijn maatregelen op lokaal en regionaal niveau van groot belang. Hoewel alle relevante actoren de belangrijke rol erkennen die de openbare arbeidsbureaus spelen in de werking van de arbeidsmarkten, zijn de werkgevers van mening dat ook de nadruk moet vallen op de belangrijke bijdrage die particuliere arbeidsbureaus leveren bij het opsporen van werkgelegenheidsmogelijkheden. De werkgevers maakten zich zorgen over het feit dat de vooruitgang die wordt geboekt bij de uitvoering van de pijler betreffende het ondernemerschap vaart mindert en zij wensen het centrale belang van deze pijler te benadrukken, in het bijzonder de richtlijn betreffende de verlaging van de indirecte arbeidskosten. Tenslotte benadrukten zij dat het werkgelegenheidsbeleid niet mag steunen op gesubsidieerde banen, die de mededinging vervalsen.

13. Het comité zet zich honderd procent in voor het welslagen van de Europese werkgelegenheidsstrategie en voor de resolute toepassing van het hoofdstuk werkgelegenheid van het Verdrag van Amsterdam, teneinde de werkgelegenheid in Europa te doen stijgen.

14. Het Permanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken moet het aangewezen forum zijn voor voortdurende dialoog, voortdurend overleg en raadpleging over deze aangelegenheden.

__________

BIJLAGE I

BESLUIT VAN HET PERMANENT COMITÉ VOOR ARBEIDSMARKTVRAAGSTUKKEN

Reglement van Orde

HET PERMANENT COMITÉ VOOR ARBEIDSMARKTVRAAGSTUKKEN,

Gelet op Besluit 1999/207/EG van de Raad van 9 maart 1999 ter hervorming van het Permanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken en tot intrekking van Besluit 70/532/EEG , inzonderheid op artikel 6,

Overwegende dat de leden van het Permanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken een akkoord hebben bereikt over het onderhavige reglement van orde.

BESLUIT:


1. Het Permanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken, hierna "comité" te noemen, komt bijeen op convocatie van zijn voorzitter. De voorzitter kan een vergadering bijeenroepen op eigen initiatief dan wel op verzoek van de Commissie, het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) of de Unie van Industrie- en Werkgeversfederaties in Europa (UNICE), die zorgen voor de coördinatie van de werknemers- en werkgeversdelegaties in het comité.


2. Uiterlijk één maand vóór elke vergadering deelt de voorzitter de geplande datum mee en stelt hij een ontwerp-agenda op overeenkomstig artikel 4 van Besluit 1999/207/EG, hierna "besluit" te noemen. De ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de in artikel 2, lid 2, van het besluit bedoelde leden. Documenten met betrekking tot de agendapunten moeten de leden, zo mogelijk, uiterlijk 15 dagen vóór de datum van de vergadering bereiken.


3. De voorwaarden inzake de toegang tot de vergaderingen en de talenregeling zijn die welke van toepassing zijn op de zittingen van de Raad.

Op verzoek van de coördinatoren van de delegaties der sociale partners kan de voorzitter waarnemers van deze delegaties toelaten, doch niet meer dan 5 personen per delegatie.


4. De voorzitter draagt zorg voor een evenwichtige deelneming van alle partijen die in het comité vertegenwoordigd zijn. Daartoe delen de coördinatoren van de delegaties der sociale partners de voorzitter voor elk agendapunt de naam mee van de als woordvoerder aangewezen personen, overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het besluit. Elke andere uiteenzetting tijdens de discussie moet zo mogelijk een specifieke kwestie betreffen.


5. Wanneer het comité het uit hoofde van artikel 2, lid 5, van het besluit dienstig acht in beperkte samenstelling te vergaderen, roept de voorzitter de vergadering bijeen en vergewist hij zich ervan dat de onderscheiden partijen in dit comité evenwichtig vertegenwoordigd zijn.


6. Overeenkomstig de artikelen 4 en 6 van het besluit, wordt de voorzitter voor de voorbereiding van de vergaderingen van het comité en voor het leggen van de contacten met de relevante instanties bijgestaan door een bureau bestaande uit de coördinatoren van de werknemers- en werkgeversdelegaties, alsmede uit een beperkt aantal vertegenwoordigers van de andere partijen in het comité.

De voorzitter brengt aan de leden van het comité verslag uit over de door het bureau gelegde contacten.


7. Het secretariaat van het comité wordt verzorgd door het secretariaat-generaal van de Raad. Het draagt in het bijzonder zorg voor de tijdige verspreiding van de documenten en voorstellen die aan alle leden van het comité ter discussie worden voorgelegd. Het assisteert de voorzitter bij de opstelling van de verslagen van de besprekingen.

De voorschriften inzake de toegang van het publiek tot Raadsdocumenten zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op de conclusies van het comité.

Met het oog op de voorbereiding en organisatie van de vergaderingen legt het secretariaat van het comité passende contacten met het EVV en met de UNICE, die zorgen voor de technische coördinatie van de werknemers- en werkgeversdelegaties in het comité, en met de Commissie.


8. De reiskosten als bedoeld in artikel 5, lid 3, van het besluit worden beperkt tot het in artikel 2, lid 3, van het besluit genoemde aantal vertegenwoordigers van de sociale partners.

Gedaan te Brussel,

het Permanent Comité

voor arbeidsmarktvraagstukken

de Voorzitter

____________________


/newsroom/press/c/12640.NL9.htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...