Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over Welzijnsnota Werken aan Sociale Kwaliteit

Datum nieuwsfeit: 11-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Welzijnsnota Werken aan Sociale Kwaliteit (101199)

Welzijnsnota Werken aan Sociale Kwaliteit (101199)

De CDA-fractie is van mening dat doelgroepen in de welzijnsnota onvoldoende aan bod komen. Niet doelgroepen van mensen (ouderen, gehandicapten, vrijwilligers, allochtonen etz.) staan centraal, maar structuren en managersoverleg tussen (clusters van) organisaties. Het CDA vindt dat in het welzijnswerk aangesloten moet worden bij de belevingswereld van mensen in plaats van bij de overweging hoe alles het gemakkelijkst geregeld kan worden door de overheid. Niet de mensen aanpassen aan de structuur, maar de structuur aan de mensen.

Den Haag, 10 november 1999

Inbreng

Tijdens begroting al aangegeven dat CDA-fractie vindt dat de doelgroepen wat buiten beeld raken: er zou geen integrale notitie over het vrijwilligerswerk komen, geen over het ouderenbeleid, geen over het gehandicaptenbeleid. Er zou één brede welzijnsnota komen, waarin alles zou worden opgenomen. Verwachtingen waren daarom hoog gespannen, en misschien ligt het daaraan dat wij bij lezing van Werken aan Sociale Kwaliteit teleurgesteld waren.

Als ik zicht probeer te krijgen op de doelgroepen binnen de nota raak ik de draad kwijt. Niet doelgroepen van mensen zelf lijken centraal te staan maar structuren en allerlei managersoverleg tussen (clusters van) organisaties.
Waar zeker in het welzijnswerk moet worden aangesloten bij de belevingswereld van de mensen om wie het gaat komt de aanpak tegenstrijdig over.
Onze verwachting was dat op grond van de maatschappelijke analyse:
1. Hoofdlijnen van beleid zouden worden weergegeven inzake mensen met een handicap, ouderen, vrijwilligers- en verenigingsleven, allochtonen, etc.

2. Hoe een integrale aanpak vanuit betrokken disciplines er uit zou moeten zien, waarbij vervolgens zou worden aangegeven:
a. wat wordt verwacht van mensen zelf of van hun (zelf)organisaties.
b. wat wordt verwacht van professionele instellingen.
c. wat de rolverdeling tussen de departementen en overheidslagen zal zijn;

Nu lijkt het omgekeerde aan de orde: Wij bouwen een integrale structuur (BANS: Bestuursakkoord Nieuwe Stijl) tussen de overheidslagen, en de rest van de wereld moet zich daaraan aanpassen. Topdown, niet vanuit de mensen. Op deze manier passen de structuren zich niet aan aan de mensen, maar omgekeerd.
Je zou verwachten dat het landelijk geld tenminste voor een groot deel zou worden besteed aan ondersteuning van een beperkte infrastructuur van samenwerkend initiatief van mensen zelf (lotgenoten), maar is dat zo?

1. Worden zelforganisaties van allochtonen nog gesubsidieerd straks?
2. Hoe gaat U verder met facilitering van de ouderenbonden? Ergens staat een zinsnede dat er veel goede dingen gebeuren, maar dat het wel moet passen binnen de programmastructuur. Is dit een inleiding tot bezuiniging of intrekken van subsidies. Over wie heeft U het dan? Kunt U voorbeelden noemen?
CDA-fractie wenst zich niet gebonden te achten aan deze nota als basis voor wijzigend subsidiebeleid, daarvoor is hij veel te weinig concreet, en is in onze ogen de verkeerde aanpak gekozen via het interoverhedenoverleg.

(vb. moedercentra (PvdA, pag. 11, verslag): lokaal niveau bepalen of dit past binnen de programmering inzake het voorkomen van sociale uitsluiting; dat terwijl de moedercentra zelf juist behoefte hebben aan contact met elkaar, om elkaar te stimuleren, verder te helpen en versterken empowerment dus)

Gevolg: doelgroepen buiten beeld; teloorgang pluriformiteit; in verdrukking raken vrijwilligersorganisaties (lotgenoten, zelforganisaties) en verenigingsleven. Ik hoop dat ik het verkeerd heb, en vraag de staatssecretaris om mij duidelijk te maken dat ik de gevolgen van deze aanpak verkeerd inschat, en waarom.

In de analyse wordt oppervlakkig langs een aantal zaken gewandeld, waar veel meer bij op te merken valt, met andere conclusies voor de aanpak. Twee voorbeelden ter adstructie:

1. Betrouwbaarheid macrogegevens en beleving microniveau: U geeft terecht een sprekend voorbeeld over het verschil tussen objectieve gegevens en de meer subjectieve belevingswereld over mensen uit een wijk, die zich niet arm voelen.

a. Wassenaar als gemeente met veel arme inwoners leverde vaak veel gegniffel vanwege het grote aantal villas aldaar.
b. In mijn woonplaats Helmond hielden de vrouwenorganisaties een uitgebreid onderzoek naar onveilige plekken voor voetgangers en fietsers. Maar er kwam een reactie uit het apparaat dat dit niet strookte met de objectieve criminaliteits-cijfers. Niet werd daarbij opgemerkt dat vrouwen op die onveilige plekken niet kwamen.
c. Vorige week overleg verdeelsleutel gelden maatschappelijke opvang, etc. gaf de Raad voor financiële verhoudingen (Rvf) aan dat weinig meetbare objectieve gegevens bekend waren om als kostenveroorzakende factoren gewogen te worden.
In gewoon Nederlands: moeten wij als politiek niet veel meer af durven gaan op dat meer subjectieve belevingsgevoel dat van alle kanten naar ons toe komt vanuit de doelgroepen, zoals bv. Samenwerkingsverband van Mensen zonder Betaalde Baan, of de zelforganisaties van allochtonen, of Gehandicaptenraad?


2. Arbeidsproductiviteit/welvaart/tweedeling: de hoge arbeidsproductiviteit in ons land heeft niet alleen samenhang met de technologische vernieuwing maar ook met de veel geringere arbeidsparticipatie in vergelijking met omringende landen. Dat geldt mensen met een handicap, ouderen, allochtonen. Vaak gevolg van bestaande vooroordelen over de productiviteit van deze mensen. Maar wij hebben zelf in de tijd van de verzorgingsstaat als overheid meegewerkt aan het betaald niet-actief zijn op de betaalde arbeidsmarkt, waardoor mensen snel in een of andere regeling kwamen wanneer ze geen topprestaties konden leveren.

Als vervolgens de speerpunten komen, vertaald in programmalijnen, zoals bevorderen participatie en/of voorkomen van sociale uitsluiting, zou je toch verwachten dat vanuit het perspectief en de perceptie van de doelgroepen van welzijnsbeleid een aanzet tot programma wordt gemaakt, Maar in de programmalijn participatie wordt bestaand overheidsinstrumentarium opgesomd dat op zichzelf nog altijd aan het mankement lijdt dat de doelgroepen zelf niet worden betrokken bij de aanpak van de problemen van bijvoorbeeld hardnekkige langdurige werkloosheid. (MKB werf bij de Moskee!)
Doelstellingen, dus programmalijnen, wel erg kort om de bocht:
1. Bevordering van participatie en toegankelijkheid: vooral toegang tot voorzieningen en diensten. Is dat zo? Welke voorzieningen? Bij de programmalijn zelf: algemene doelstellingen van emancipatiebeleid en tegengaan van discriminatie, faciliteren van organisaties van burgers en het betrekken van maatschappelijke organisaties. En dan worden wat doelgroepen genoemd: derde opvoedingsmilieu voor jeugdigen via goede sociale en pedagogische voorzieningen buiten gezins- en schoolverband (kinderopvang, buitenschoolse opvang, actieprogramma jeugdparticipatie)

2. Voorkomen sociale uitsluiting: tegengaan discriminatie. Programmalijn: opstap naar arbeidstoeleiding, ondersteuning in leefomgeving.

3. Via lokaal sociaal beleid (Grote Steden, platteland) is het 4e speerpunt:

4. Professionaliteit en kwaliteit van voorzieningen: je zou verwachten dat dit vooral een verantwoordelijkheid zou zijn van (koepels van) die instellingen zelf.

5. Onderzoek, monitoring en informatievoorziening vinden wij een logische, ook al moeten we hierbij de relativering in de gaten houden van het verschil in zgn. objectieve gegevens en subjectieve beleving op microniveau.

Aansturing is volstrekt topdown:
Het lijkt wel of het samenspel tussen de drie overheidslagen tot doel van deze nota is verheven, in plaats van een samenspel om de doelstellingen van het welzijnsbeleid te bevorderen. Juist hier missen wij de input van zowel de professionele sectoren, of dit nu verslavingsdeskundigen zijn, kennis van mogelijkheden van mensen met een verstandelijke handicap, ouderenbonden, mensen uit vrouwenopvang, etc..
Dat vonden wij ook al van de nota breedtesport, kinderopvang, etc. Hier tekent zich een lijn af die ons absoluut niet bevalt. Door eerst alle overheidsneuzen dezelfde kant op te zetten qua prioriteiten en werk-methode (weg regionale en lokale verschillen en beleidsvrijheden), en vervolgens de burgers en hun organisaties nog slechts uitvoerders te maken demotiveert U het vrijwilligerswerk eerder dan dat U het stimuleert.
Welke input kunnen relevante maatschappelijke organisaties leveren, althans ik neem aan dat U hiermee ook de door mij genoemde zelforganisaties van doelgroepen bedoeld, zoals ouderenbonden, organisaties van allochtonen, landelijk samenwerkingsverband achterstandsgebieden (LSA), actie Nederland bekent Kleur, enzovoorts, enzovoorts? Ook in de vroege fase van het kiezen van prioriteiten en werkwijze? Nergens in de nota vinden we hier iets over terug. Wordt hiermee niet gewerkt aan het bereiken van een eenvormigheid en afstand van wat mensen beweegt dat het lijkt alsof we naar staatsverzorging gaan als opvolger van de verzorgingsstaat?

Vrijwilligerswerk:
In het begin warme woorden over vrijwilligerswerk als belangrijke pijler van onze samenleving, met groot economisch nut. Maar in de rest van de nota komen we alleen nog maar bestuurders, ambtenaren en professionals tegen. Niet de mensen als klant van de instellingen, maar de overheid. En dan kom ik weer terug op mijn eerdere conclusie: teloorgang pluriformiteit en het in verdrukking raken van vrijwilligerswerk en verenigingsleven.
Die spontane eigen organisaties (sport, amateurkunst, natuur, hobbyclubs) zouden als eerste in staat gesteld moeten worden om te overleven in de nieuwe tijd, aan het nieuwe profiel van vrijwilligers: minder institutioneel meer informeel; vrijwilligers die zeer bewust, maar vaak ook zeer tijdelijk bepaalde werkzaamheden willen verrichten.

Tijdens het begrotingsdebat zij de staatssecretaris dat de fiscale behandeling van het verenigingsleven was geregeld. Toch kreeg mijn collega Stroeken op diezelfde dag (do 28 oktober jl.) een mail over een koor in Noord Limburg, naar aanleiding van een visite bij de belastingdienst: als voorbeeld

zangers ingeleend bij ander koor (tekort tenoren) voor 3 repetities en 1 uitvoering. 4 tenoren in een auto, 130 km. per keer. Autokosten vergoed tegen vriendenprijs van fl. 25,-- per keer. (normaal fiscaal toegestaan tarief zou 60,- per keer zijn)

Dat was dus helemaal fout:

a. de repetities mochten wel tegen autokostenvergoeding, maar dan moest dat per keer per auto aangetoond worden via een kwitantie of ander bewijs;

b. de uitvoering moet dit bedrag per persoon op een voor iedere persoon aparte loonstaat, want al zijn het amateurs, in een concert ben je artiest, en zijn de reiskosten in beginsel belastbaar, dus moet die 25,- worden opgesplitst over die 4 zangers

c. hetzelfde geldt een reiskostenvergoeding aan bv. een organist, wanneer deze meewerkt aan het zingen tijdens een uitvaart. Ook hier geldt: repeteren tegen vergoeding van de onkosten mag, mits met bewijzen onderlegd, maar H. Mis is een uitvoering, dus moet de artiestenregeling worden gevolgd.
Dit soort zaken bedoelen wij nu, voorzitter. Hoe wil je nu mensen stimuleren om sociaal-maatschappelijk en betrokken actief te zijn (dus bv. alleen de reiskosten te vragen voor bepaalde diensten), als de overheid dit soort regelgeving oplegt.(alleen accountants en fiscalisten gevraagd als penningmeester?)

Dan heb ik het maar over één departement (financiën), en nog niet over de regels van bijvoorbeeld VROM vanwege het milieu, diploma sociale hygiëne in verband met het alcoholbeleid, en zo zijn er meer beleidsterreinen te noemen.
Vandaar dat wij onze motie over de vrijwilligerstoets hebben ingediend, en wij zijn daarin alleen nog maar gesterkt door dit soort impressies op microniveau.

Sociaal zwakke groepen:
Nu is een koor wellicht nog een activiteit die grotendeels drijft op vrijwilligers die aan de kant staan van wat U in de inleiding noemt het gaat goed in Nederland. Maar als het voor hen al zo moeilijk is of wordt gemaakt, wat denkt U dan van de mensen die doelgroep van beleid zijn omdat zij in een uitermate zwakke positie verkeren?

Is vanuit het welzijnsbeleid niet juist van belang om te zorgen voor versterking van de kracht van henzelf via een infrastructuur van lotgenoten? Uit zoveel projecten is al gebleken dat goede resultaten worden bereikt als mensen zelf ook initiatief kunnen nemen en dit zelfstandig oppakken. Good Practice blijkt vooral in eigen kring: zie het voorbeeld van de moedercentra of de zwarte migrantenvrouwen. Succesvolle voorbeelden uit eigen kring zijn veel stimulerender dan een aantal gesprekken met de vaste consulent arbeidsintegratie, of dit nu door GAK, SUWI of Gemeente is.

Het liefst zagen wij een aparte programmalijn stimulering van kleinschalige initiatief van burgers in de samenleving. Want het blijft van groot belang voor de ontwikkeling van werkmethodes, dat hier ervaringen mee worden opgedaan.
Wat vindt de staatssecretaris van deze suggestie. Is zij bereid daar naar te kijken, en dit alsnog toe te voegen? Of kan het op zijn minst onderdeel zijn van enkele grotere programmalijnen, zoals bevorderen maatschappelijke activering of tegengaan van sociale uitsluiting.

CONCLUSIE: Deze nota is niet rijp als beleidsnota voor het welzijnsbeleid voor de rest van de kabinetsperiode. Wij vinden dat eerst een vervolg moet komen waarin meer helderheid tot stand wordt gebracht rondom de mensen om wie het gaat.

Kamerlid: Nancy Dankers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...